Skip to main content

Full text of "Abatis Stephani Gradii ragusini ad consilium rogatorum rei publicae ragusinae epistolae scriptae ab anno 1667 usque ad mortem Gradii : epistolis a q. Balthasaro Bogišić collectis plutes nuper repertas addidit, collectas redegit ... = Pisma opata Stjepana Gradića Dubrovćanina, senatu republike Dubrovačke od godine 1667. do 1683 : Bogišićev príjepis dopunio ..."

See other formats


Digitized by the Internet Archive 

in 2011 with funding from 

University of Toronto http://www.archive.org/details/abatisstephanigrOOgrad MONUMENTA SPEOTANTIA HISTORIAM SLAVORUM MERIDIONALIUM. EDIDIT ACADEMIA SCIEXTIAEUM ET AETIUM SLAVOEUM 

MEBIDIONALIUM. VOLU:\IEN TRICEfelAIUM SEPTBIUM. ŽAGRABIAE 1915. 

EX OFFICTSA SOCIETATIS TYPOGRAPHICAE. ABATI8 STEPHANI GRADII RAGUSINl 

AD C0N8IL]r.M ROHATOIUIM REI PTBLldAE UAGUSINAE 

EPISTOLAE SCRIPTAE 

(AB ANNO MDCLXVII. USQUE AD MORTEM GRADII). 

Epislolis a q. Balthasaro BogiMc collectis plures nuper repertas addidit. 

collectas redegit. conimentariolum de vita gestisque Gradii praemisit, per- 

sonarum. locorum rerumque gestarum indicern addidit PISMA 

OPATA STJEPANA GEADIĆA Dl BEOVČANINA SENATU EEPyBLlKE DUBROVAČKE 
OD GODINE 1667. DO 1683. Bogisićev prijepis dopunio, za štampane uredio, napisao uvod o životu i 
radu Gradićevu, pa dodao popis lica i mjesta Dr. ĐURO KÒRBLER. u ZAGREBU 1915. 

TISAK DIONIČKE TISKARE /e. o- LIBRARY 

Toronto. OrA^ Historijat sam Hogisic-eva prijepisa (iradic'evih pisama prikazao ii 
clancieu „0. Bogišićevu prijepisu Gradićevih pisama'^ (Letopis Jugoslavenske 
akademije znanosti i umjetnosti, svezak 29. str. 230. i d.). 

U vezi s onim claneicem, a na prijedlog pokojnoga sada predsjednika 
Akademije Tad e 8mi(Mklasa pozvao me je historičko-filološki razred iz 
sjednice od 22. novembra 1911.. da napišem opširniji članak o Gradićevu 
životu i radu. pa da u arhivu dubrovačkom prikupim i ostala službena 
pisma (iradićeva senatu dubrovačke republike, kojih Bogišić nije poznavao. 
U sjednici pak od 27. julija 1912. taj razred prihvati moj prijedlog, da 
se tristagodišnica Gradiceva rođena (6. marta 1913.) proslavi izdaiiem izbora 
službenih liegovih pisama, napose onih, koja su u vezi s obnovjehem Du- 
brovnika poslije velikoga potresa od 6. aprila 1667., a odobri i ponudu 
moju, da ću rečenoga dana u javnoj sjednici razreda čitati izvadak iz opsež- 

V 

nije rasprave svoje : „Život opata Stjepana Gradića i rad negov za Du- 
brovnik'^ . Taj se izvadak štam])ao odmah poslije one sjednice u „Obzoru" 
od 8. i 9. marta 1913., a raspravu samu priopćujem u ovoj kiiizi želeći, da 
ona bude nekom vrstom naknade za onaj dio Bogišićeva prijepisa, koji se 
zaradi velikoga opsega a maiie važnosti odlučilo izostaviti, i tumač gdje- 
kojemu priopćenomu pismu. 

Za ovo izdane tre))alo je prepisati preko stotinu pisama, što ih nađoh 
u dubrovačkom arhivu dijelom u čistopisu, dijelom u konceptu (.minuta'). 
Taj je posao svršio dr. Karlo Kovač, upravite! c. kr. državnoga arhiva 
u Dubrovniku, koji mi je povrh toga o uskrsnim praznicima god. 1912. 
pomogao svoje i Bogišićeve prijepise isporediti s originalima u tom arhivu. 
Prema liegovu su prijepisu u ovoj kiiizi štampana pisma Gradiceva do 29. 
julija 1673. (br. 1.-115.): ostala su pisma - osim dva tri, koja kasnije 
nađoh i na svoje mjesto uvrstili — priopćena prema onom Bogišićevti 
prijepisu. 

Pravopis pisama ostavih onakav, kakav je u originalima, ispravivši 
tek sitnije neke pogrješke, koje se potkradoše ih Gradiću samu ili prepi- 
sivaču liegovih brzo i nerazgovijetno pisanih sastavaka, pa izjednačivši 
neke razlike u Gradićevu pravopisu onih šesnaest godina, za kojih je napisao 
ta pisma. 

Dr. Kovač bio mi je obećao, da će svoje i Bogišićeve prijepise još 
ednom isporediti s originalima u dubrovačkom arhivu, kad ti prijepisi budu ver složeni za štampane. Xf» upravo u vrijeme, kad su se ti prijepisi pojeli 
štampati, otpočeo se i veliki sadašiii rat. pa i dr. Kovar služi otada ii 
vojsci. Tako sam ja sam ispravlao citavi slagarski slog tih prijepisa, pa se 
nadam, da ce mi svatko rado oprostiti, ako se n knizi namjeri na oveći 
broj štamparskih pogrješaka, pogotovu bude li znao. da sam u to vrijeme 
i sam nekoliko nedjela služio u vojsci. 

Sadržaj pisama 1. — ^115. pa popis lica i mjesta, na kraju knige. iz- 
radio sam ja: pokojni je Bogisić sastavio i sadržaj onih pisama, koja je 
[irepisao: té sam sadržaje preuzeo u ovu kiiigu i štampao gotovo bez 
promjene. 

U Zagrebu, mjeseca j unija 1915. 

Đ. K. život opata Stjepana Gradića i rad negov za 

Dubrovnik. 

tristagodišiiici liegova rođeiia (6. marta 1913.). život opata Stjepana Gradića i rad negov za 

Dubrovnik. 

tristagodišiiici iiegoya rodeiìa (6. marta 191*3.). 

Tkogod se malo samo bavio poviješću Dubrovnika, morao je zamijetiti, 
da je malena ta republika u svako doba imala lijep broj svojih luđi, koji 
su prirođenim darom umjeli vješto razabrati i odrešito zastupati probitke 
liezine i kod ku(ie i u tuđem svijetu. Takovih judi, rođenih državnika, bilo 
je u Dubrovniku i u doba velikoo-a onoga potresa od 1667. godine: samo 
postojanomu i promišjenomu radu tih Judi. vlastele svoje, imao je taj već 
otprije oslableni i potresom napolak razoreni grad zahvaliti, da se dosta 
brzo oporavio od te nesreće, te je malo kasnije, pošto se dovršio dugotrajni 
kandijski rat, mogao već odolijevati nastojariima i Mlecana i Turaka, davnih 
svojih protivnika, da mu otmu ili bar stegnu staru slobodu. Prvo mjesto 
među tim |udma pripada svakako opatu i kanoniku Stjepanu Gradiću, 
umnomu zastupniku zavičaja svoga kod rimske kurije. 

Tomu čovjeku, kojega tristoti rođendan svetkujemo ove godine, jedva 
('e se naći koji takmac i među starijima, a nekmoli među kasnijim du- 
brovačkim državnicima. Jedva mu je bilo 25 godina, kad je okretno izvršio 
prvi posao, što mu ga je povjerio senat dubrovački, a još nije navršio 30. 
godinu života, kad ga dopade teška dužnost, da naslijedi ujaka Petra Be- 
nešu, iskusna državnika, i privremeno vrši sve poslove dubrovačke u Eimu. 
Vrativši se odande kući samo se kratko vrijeme mogao posvetiti pravomu 
zvaiiu svome i vršiti kanoničku službu, jer još prije. negoH je prevalio 40. 
godinu, Dubrovniku nanovo zatreba oštroumle liegovo u Rimu. Otada Gradić 
punih 30 godina do smrti svoje radi u Rimu za zavičaj, te u tadašiioj po- 
vijesti Dubrovnika ne ima znatnije zgode, u kojoj ne bismo i liega sretali, 
kako i zborom i tvorom nastoji oko bojinka rođenoga grada. Dio je toga rie- 
gova rada i obilata korespondencija negova sa senatom dubrovačkim pa sa 
bezbrojnim uglednim (udma u Dubrovniku i svuda po svijetu, otkud se 
mogla dobiti kakova pomoć. Ta korespondencija, koliko se sačuvala u arhivu 
dubrovačkom, u Vatikanskoj biblioteci i drugdje, najznatnija je građa za 
povijest Dubrovnika u 17. vijeku, pa i za život Gradićev. . 

MOMTM. HIST, XXXVIT. 1 Nije (ìnidìc l>i(» samo državnik, neuo je i na kuizOMumi polu ima<t 
lijep ijfla.s kao valan latinski pjesnik i vrstan strui-ni pisac u teologickim i 
pravnim pitaiiima. Sto vise. u doba, kad se pokazala u Dubrovniku potreba, 
da bi upravo on preuzeo poslove repulilike kod kurije u Rimu, samo mu 
je gla.s vajana pjesnika i opsežna stručna sprema pomoola. te je mog'ao 
ostati u Rimu unatoč stroofomu određenu pape Aleksandra VII., da svaki 
svećenik ima boraviti i vršiti službu u području biskupije, kojoj pripada : 
liemu je uspjelo dobiti služlju i u kuriji rimskoj i nesu^ kasnije u Vati- 
kanskoj biblioteci, te nije trebalo, da se vrati u Dubrovnik, premda je i 
dale pridržao čast i slabe dohotke kanonika dubrova^'koo;. Bavec'i se dakle 
životom i državničkim ladom Gradic'evim pripadom rn se obzirati i na taj 
lieffov kiiiževni rad. 

I. 

Rodio se Stjepan rfradió 6. marta IBi:! od oca Mihaila i matere 
^larije. sestre opata i kanonika Petra BeneŠe. Stariji nea'ov brat Junije ro- 
dio se otprilike ffodinu dana prije, a mladi brat Pavao dvije .»"odine poslije 
ne^'à, kad preminu i mati neo-ova.^ Otac je lies'ov Mihail I »io obrazovan i 
veoma uicledan vlastelin dubrovački, pa je vršio različne služile u republici, 
a istakao se i na kniževnom polu prevedavsi na materini jezik i prikazavši 
u Dulirovniku latinsku tragediju ^^Ciispus^' Isusovca Stefonija, U raspravi 
^^De opinione pvobahili'% posjednem kniževnom radu svome, ističe Stjepan 
osoliitu naklonost liegovu prema Isusovcima i živo nastojane. da bi se po- 
di,o-ao u Dubrovniku riihov zavod. ^ 

I prvom svome olìrazovaiìu o-ovori (iradić u spomenutoj raspravi. 
Prvi mu je učitel u Dubrovniku bio Isusovac Ivan Gradić, stric ùej2:ov. 
a kad je taj umro. preuze poučavane negovo uorledni Isusovac I^nat 
T u disi ć. tako isto rođak jieofov. poznat kao vrstan matematik i dru^r 
Marina Getaldic-a.^ Uz tosra učiteja pripomine (iradic* da nije učio samo 
,,iiferas humanitatis et parfem philosophiae", nego je pri|ubio i pobožnost 
i dužnosti prava kršćanina."* Školski mu je drug u Dubrovniku osim braće 
bio i Junije Pai mot ic', kojemu je otac rano umro. a mati se liegova 
Ursula obudovivši preselila u kuću brata svoga Mihaila. oca Stjepanova: 
odatle tijesna ona veza. koja je oba rođaka vezala za čitavoga života i potakla * Vidi moj clančić ..Latinske pjesme Junija Palmotića" u VII. khizi 
Građe za povjest kniževnosti hrvatske, napose str. 370. i d. 

* Stephan? Gradii Bagusini Dispufatio de opinione probabili cum 
P. Honorato Fabri, societatis le.^u theologo. Bomae, typis Francisci Tiszoni. 
MDCLXXVIIL, str. 4. 

^ Vidi ùemu Appendiiiija, Notizie II, str. 47. 
^ T)e opinione p,robabili str. 4. Gradića, da davno iza sujrtì .liijiìja staiii])a lìegovn Kristìjadn i ocrta 
ukratko ue<iov život i rad.^ 

Kad je svršio prve nauke i filozotiju kod kuće, pozva ga ujak Petar 
Beneša u Rim i pribavi mu mjesto među pitomcima (convictores) isuso- 
vačkog zavoda „Seminonum Bomanum" . Otišao je u Rim 1629. godine, 
kako sam pomiiie u kasnijem jednom pismu, upravjenu na senat dubro- 
vački.^ U isusovačkom je zavodu ostao četiri godine baveći se nanovo hu- 
manističkim naukama i filozofijom, a ućite^i mu u to doba bijahu Isusovci 
Angelo Gallucci (1593. — ^1674.), koji je u rečenom zavodu 24 godine 
poučava« u retorici, pa i sam bio vješt govornik i okretan sasta vlać pri- 
godnih pjesama latinskih, i Aleksandar Gottifredi (1595. — 1652.), 
ucitel govorništva i filozofije, potoni generali družbe Isusovaca: oba učitela 
s pohvalom pomine Gradić u spomenutoj raspravi ističući, da su mu ta dva 
učiteja podavala ne samo biranu pouku, nego i primjer bogobojazna života.^ 
Pošto je već bio u Eimu, podijeli mu senat dubrovački 2. marta 1630. 
potporu po od 30 dukata na pet godina prihvativši molbu oca riegova 
Mihaila.* 

U Isusovaca, čini se. počeo je učiti i teologiju, ali zbog nekakovih 
razmirica, što su nastale u rečenom zavodu između glavara i đaka, pribavi 
mu ujak mjesto u kolegiju „Clementinum" y da ondje nastavi nauke. ^ No 
u tom je zavodu boravio tada samo kratko vrijeme, jer ga već 1634. 
godine, pošto mu je umr'o otac, sretamo u Bologni, gdje se bavi pravničkim 
naukama. * Plod je filozofičkih nauka liegovih u Rinm i ujedno potvrda o 
uspjehu tih nauka rasprava s ovim zanimlivim natpisom : ,,Peripateticae ^ Romae^ typis Jacohi Mascardi MDCLXX. 

'•* Vidi pismo uegovo senatu dubrovačkomu od 23. decembra 167G. 

^ De opinione probabili str. 4. 

^ Appendini, Notizie II, str. 138. 

^ Cons. Rogatorum, kniga 92. za godine 1629. do 1631. , fo 50a: 
„Prima pars est de acceptando suppUcationem S. Michaelis Junij de 
Gradiš lectam in praesenti Consilio (per omnes contra VI, exierunt III)." 
Molba je Mihailova prepisata ispod toga zakjučka : „Ili-mi et ecc-mi SS-rl. 
Come è noto air Ecc-ze V-re^ io ho mandato agli studij di Roma Stef-o 
mio fig-lo e procurare , che faccia quella riuscita , onde potrà in occorr-ze 
seruir sufyicientem-te la Patria e V Ecc-ze V-re. Non di meno a fine, che 
dalla loro benig-tà resti più obbligato a procurare la sua intiera riuscita 
nella professione, alla quale è posto^ supplico V Ecc-ze V-re, che si degnino 
di concederli il solito sussidio di s-di trenta air anno per cinque anni 
con infrascritta pieg-ria di ambidue. Le riconosceremo per singol-ma gratta 
e B-r le feliciti. S. Gabr-e Gabr-e di Cerva per la parola data al Not. 
si constituisce pieg-o per li sud-i s-di trenta annui per cinque anni''' 

* Vidi moj člančić ,.Latinske pjesme ' Junij a Palmotića", Građa VII, 
str. 375. i d. philosophiac pronunciata dispntationibus proposita a Stephano (hadio, 
patriiio et canon. Ragusino, auspiciis Hlustrissimoriim et excellentissimorum 
DD. rectoris et consiliariorum reip. Bagusinae" . Natpis se nahodi ispod 
grba republike dubrovačke: iz riega ne doznajemo ni za mjesto ni za godinu 
štampana, no Mni se. da je rasprava Gradieeva postala i bila štampana još 
za riegova boravleiia u isusovačkom zavodu, vajada 1634. godine, pošto je 
svršio filozofiju.^ U noj se bez ikakove primjedbe piščeve u zbijenu slogu 
izbrajaju načela peripatetičke filozofije u logici (str. 1. — 9.Ì. fizici (str. 10. 
— 38.) i matemati<-i (str. 39. — 40.), o kojima je Gradić javno raspravjao. U 
pismu na drugom listu, ii kojem spis posvećuje rektoru i članovima Maloga 
Vijeća dubrovačkoga, razlaze Gradić, kako ga je i na učene filozofije potakla 
žeja, da bi i duhu svomu pri))avio sloltodu, koju je tijelu riegovu dala slo- 
boda zavičaja, pa nastavja; Ncque potest Ragusina Resp., hoc est Epidau- 
rici tractus unicum Christianae lihertatis Asylum, nieum de liberiate non 
approhare consilium, prò qua tot inter acerrlmos ac potentissimos hostes 
non minori constantia quam feli(^itate toìndiu pugnat, non suo soltim^ sed 
mortalium fere omnium ad sese confugieìitium hoìio, sequuta Romanae Reip. 
exemplum vere heroicum, qiiae saepius paene quam prò se transfugis prò 
regihus et calamitosis prò populis bella gerens extendit cum sole manus. 
Ut non possim patriis hisce auspiciis in hoc sapientiae certamine ceriam 
mihi hodie non polUceri victoriam, quibus vel exteri quotidie inveniunt tu- 
tum in fortunae iactationibus portuni.'^ 

Još kao đak dakle u Rimu i prije nego što je svršio teologičke nauke 
dolu Gradić kanoničko mjesto u kaptolu nadbi.skupije dubrovačke, pa je 1634. 
godine^ polaze(-i u Bolognu imenovao brata J unija prokuratorom kanoničkih 
svojih posjeda i dohodaka u Dubrovniku. Pravo u Bologni učio je četiri 
godine, kako razl)iramo iz latinske iiegove pjesničke ])oslanice. upravlene 
potkraj leta 1637. Juniju Palmotiću. te nakon uspjele javne disputacije postade 
doktorom prava 8. juna 1638.^ 

U posjediie vrijeme l»oi-avleiia negova u Bologni zakjuči senat dubro- 
vački 18. maja 1638.. da se rektor i Malo Vijec'e imadu brinuti, kako bi 
se mjesto (ve<- od 19. juna 1615.) pokojnoga rektora škole dubrovačke ^ Frocurae Cancellariae, kniga za god. 1634./5. fo 98. 

2 Prema jednocrlasnom zakhičku senata dubrovačkog od 20. februara 
1574. imao je svaki mladić dubrovački, ako je uživao petogodišiiu potporu 
u ime nauka, vrativši se nakon svršenih nauka kući ^Jenere publicas con- 
clusiones^' ili vratiti sav novac, što jra je dobio u ime potpore. Cons. Ro- 
gatorum, kniga 62. za <^odine 1573. do 1575.. fo 197. Gradić je dakle tu 
dužnost zadovolio spomenutom raspravom. 

^ Vidi moj ćlančić ..Latinske pjesme Junija Palmotića" — Građa VII, 
str. 376. i d. Kamila Camillija što prije našao u Italiji drugi rektor.* a rektor i 
članovi Maloga Vijeća obratiše se pismom od 2'Z. maja'* na Gradića u Bo- 
logni, neka bi ih ^^con ogni diligenza possibile e con celeriUY^ obavijestio, 
ima li u Bologni ili drugdje u Italiji obrazovan koji (-ovjek, koji bi uz go- 
dišiiu plaću od 300 dubrovačkih dukata htio ,,leg ere alla Nobiltà V huma- 
niià e la filosofia morale^' : znade li takova čovjeka i taj bi bio pripravan 
doći u Dubrovnik, neka ih najprije potanko izvijesti ^^elle sue qualità, 
costumi e bontà, della sua patria, del suo trattenimento e di altro, che 
vederete essere degno della cognitione nostra", pa onda neka pričeka, dok 
senat ne odluči, da se pogodi s liime. Gradićev se izvještaj nije sačuvao, 
ali da je senat prihvatio riegov prijedlog i ovlastio ga na dale pregovore, 
razbiramo iz zakjučka od 28, augusta iste godine, po kojem doktor Ivan 
Simun de Gratio de Bononio postade rektorom škole dubrovačke.^ 
Svršivši pravničke nauke u Bologni Gradić se nanovo zaputio u Rim. 
da svrši ondje teologičke nauke i primi, svećenički red. Onamo mu ša(e 
senat dubrovački 4. aprila 1639. dva pisma, jedno za papu Urbana VIII., 
drugo za kardinala Fraiiu Barberina, protektora republike dubrovačke, 
ovlastivši ga, da ih sam preda, ako se ujak liegov opat Beneša, koji je 
tada bio zastupnik (agente) republike kod kurije, za 5 do 6 dana ne bi 
povratio u Eim.^ Nigdje dosada nijesam našao vijesti o tome, kad je on 
primio svećenički red : no imamo li na pameti, da su teologičke nauke već 
tada trajale četiri godine i da se Gradić posvetio liima tek nakon svršenih 
pravničkih nauka u Bologni, pa da ih je svršiti mogao najranije 1642. 
godine, čini mi se vjerojatno, da j<3 i svećenikom postao iza 1640.. možda 
istom 1643. godine, kad ga je prema vijesti u Oerve^ nadbiskup dubro- 
vački Bernardin L a r i z z a pozvao u Dubrovnik, da vrši službu kanoničku, 
koje nije mogao vršiti prije, nego što je bio posvećen za svećenika, a pozvao 
ga je nadbiskup valada naskoro iza posvećena ilegova. 

Kad je Gradić upravo svršavao nauke u Rimu, umrije u početku 
maja 1643. ujak liegov Petar Beneša: vijest o smrti liegovoj dobi senat od 
Gradic'a. kojega u pismu od 9. juna ovlasti, da preuzme i vrši poslove, 
koji ostadoše neriješeni iza smrti Benešine. I tako postade on u 30. godini 
života zastupnikom republike dubrovačke kod kurije u Rimu oduživši se * Consilium Rogatorum, kniga 96., fo 201. i d. 
■^ Vidi pismo u državnom arhivu dubrovačkom, VIII. svezak XVII. 
vijeka, br. 813. 

^ Consilium Rogatorum, kniga 96., to 229. 

^ Lettere di Ponente, kniga 17., fo 101. 

» Bibliotheca Ragusina IV, str. 120. Radejina prijepisa. 6 

uspomeni pokojnoofa ujaka va|ada ndmah iza smrti iiesfove i opisa vsi točno 
život i rad negov.! 

U doba, kad je Hradic preuzeo poslove repiiljlike. zavadi se upravo 
Url)an VTTT. s Eduardom. vojvodom od Parme, pa zato i u prvim pismima, sto 
ih je senat dubrovački dobio od liega 1642. i 1643. godine, ])retežnijim 
se dijelom crta ta razmirica i rat. kojim je ona urodila. Poradi toga rata 
samo su se sporo rješavali poslovi, što su ih Dubrovčani imali kod pape. 
Jedan od glavnih posala, koji Beneša nije dospio izvršiti, bilo je ime- 
novane nova predsjednika benediktinskoga zbora na ostrvu Mletu.^ Dok su 
Dubrovčani želeli. da to mjesto dobije zemlak nihov Jerolim Đorđic. 
kardinal Frano Barberino i glavar Benediktinar-a na Monte Casinu htjeli su 
na li postaviti tudinca 0. Urbana iz Cesene u Italiji. Samo jakoj voli i 
postojanomu radu mladoga svoga zastupnika imali su Dubrovčani zahvaliti, 
da je ipak nihov kandidat imenovan. Osim drugih sitnijih posala imao je 
Gradić odmah prve godine naći u Eimu ili (h'ugdje u Italiji vješta arhitekta. 
I taj mu je posao zadavao dosta briga, jer Dubrovčani nijesu htjeli mnogo 
placati takovu vještaku, dok se napokon ne pogodi sa zidarskim majstorom 
Matijom Oortonom. koji je za placu od 15 škuda na mjesec otišao u Du- 
brovnik, da popravi tamošiii vodovod i muo. koji je tako isto bio dosta 
trošan iza potresa od 1639. godine. 

Svršivši te poslove spremao se Gradić na povratak kuci. pa zatraži 
od senata dubrovačkog dopuštene za to u pismu od 13. maja 1643. po- 
miiiuči. da ga na povratak sile ,,molte urgentissime cause''. Još prije nego 
što mu stiže odgovor senata od 22. maja 1643.. piše on 23. maja nanovo 
u Dubrovnik o povratku svome javlajuči senatu, da mu je papa podijelio 
rogovsku opatiju sv. Kuzme i Damjana na ostrvu Pašmanu kod Zadra, i 
moleći, da bi mu se u to ime dalo preporučno pismo za mletačku vladu, 
kojoj je tada pripadalo spomenuto ostrvo. Opatija naime sv. Kuzme i Dam- 
jana pripade iza smrti biskupa Xikole Br a u tic a ujaku liegovu Petru 
Beneši. koji ju je bio odlučio ostaviti svomu nećaku. Xo kad je Beneša 
umr' 0. Gradić još nije primio svećeničkog reda, a nije navršio ni tridesete 
godine života, koja je dob u tridentskom saboru bila propisana za opatsku 
čast, pa je dotle preuzeo rečenu opatiju zemjak riegov Pavao Gučetić,^ 
koji je doskora uz dopuštene papino prepusti Gradiću. Opatom je Gradić ^ Commentarius de vita et rebus gestis Petri Benessae, pafrifii Fa- 
gusini. Autograf se te rasprave nahodi u Gradićevu rukopisu br. 6905. 
Vatikanske biblioteke. Kratak izvadak iz ne ima u rukopisu br. 26f>. frane- 
vačke biblioteke u Dubrovniku. 

' tom zboru vidi dra. K. Vojnovićaj Crkya i država u dubrovačkoj 
republici, Piad 119, str. 50. i d. 

2 Vidi nemu Appendinija Notizie II, 309. postao 22, aprila 1648.. ali upravu opatije, koje su dohotci u 17. vijeku 
bili dosta neznatni, a jos su ve(*ma pali za kandijskoga rata. preuz§ tek 
14. oktobra 1644.* Pa i ku('i se vratio tek nekoliko mjeseci kasnije. U 
odgovoru naime od 22. maja moli ga senat, da ))i ostao u Rimu još dotle, 
dok bude ondje nadbiskup dubrovački Larizza, koji je na sam Uskrs rečene 
godine otputovao u Rim tobože ,^ad visitanda sacra Umina^% a uistinu 
zato, da tuži papi Dubrovčane i traži premještaj na drugo koje mjesto. 

Iz pisama, što ih Gradić u tom poslu piše senatu dubrovačkomu, 
doznajemo, da se Larizza u Rimu doista tužio na vlastelu dubrovačku, što 
ga ne ée da pomažu oružanom silom, dok utjeruje dugove, te su zbog toga 
neznatni dohotci negovi još znatno maiii. Pa i premještene iz Dubrovnika 
izrijekom je tražio, a da nije uspio s moDiom. kriv mu je bio upravo Gradić, 
koji gaje kao kanonik negov svagdje prijazno sretao, ali i upotrijebio svaku 
zgodu, da iza leđa liegovih oslabi liegove tužbe i razloge liihove. Dul)rovčani 
su naime žejeli» da Larizza i dale ostane kod liih, jer su se bojali, a bojao 
se i Gradić, da će teško naći nova nadbiskupa, dok se znalo, da su dohotci 
nadbiskupa dubrovačkog i neznatni i nestalni. Videći napokon, da zasada 
u Rimu ne će ništa postići, vrati se Larizza^ koji je imao dopust od sedam 
mjeseci, već 2. septembra 1643. nazad u Dulu-ovnik, kako istoga dana javla 
(iradić senatu dubrovačkomu dodajući, da će se sada i on vratiti kući. 

Preuzevši vođeiie poslova dubrovačkih u Rimu Gradić je odmah isprva 
zadržavao za se sastavak s\akoga pisma, što bi ga slao senatu dubrovačkomu, 
a brižjivo bi čuvao i sastavke pisama, što bi ih drukčije u poslu zavičaja pisao 
različnim uglednim licima. Toga se običaja držao do smrti, pa kako su 
sastavci liegovih pisama senatu prema određenu testamenta liegova dospjeli 
u Dubrovnik, 2 naknađuju nam oni gdjekoje izgubjeno pismo liegovo, napose 
za prvo ovo doba. u koje je senat primio od liega 31 pismo, a samo jedno 
se od liih, od 21. maja 1643.. sačuvalo u arhivu dubrovačkom.^ 

Kad je mjeseca septembra ostav|ao Rim, da se vrati kući, poslove 
repubhke dubrovačke preuze od liega Nikola Rossi, kanonik sv. Jerolima 
u Rimu. kojemu je senat prvi put zak|učio odgovoriti na pismo liegovo 
10. novembra 1643.* S tim Rossijem. koji je očito bio ili Dubrovčanin ili 
dubrovački podanik, ostade Gradić do smrti liegove, potkraj 1648. godine, ' Jelić, Povjesno-topografske crtice o biogradskom primorju. Vjesnik 
hrv. arheol. društva. N. S. III, str. 57. i d. 

^ Minute di lettere delT Abbate Stefano Gradi, tri uvezana sveska 
pod br. 1255. i jedan neuvezan svezak pod br. 803. među spisima XVII . 
vijeka. Vidi moj izvještaj Bogišićevu prijepisu Gradićevih pisama, u „Leto- 
pisu" Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti, svezak 26, str. 280. i d. 

3 Svezak LV, snopić ivi50. XVII. vijeka, 

^ Consilium Eogatornm, kiiiga 98, fo 5. ^ 8 

\t postojanu dopisivanu, pa je i to dopisivane. 53 Gradićeva i 76 Eossijevih 
pisama, u. oriainalu zajedno s onim Gradiceviin sastavcima iza smrti Gra- 
dićeve dospjelo u arhiv dubrovački.^ Kako je za potresa od 1667. godine 
gotovo sasvim propao arhiv nadbiskupije duljrovacke. ko^ji l)i nam naj)>ole 
mogao objasniti l'ad Gradiće v za boravka liegova u Dubrovniku, n està tak 
taj bar nam donekle naknađuje rečeno dopisivane pored drugih nekoliko 
sitnijih vijesti. 

I u doba, dok je vršio službu kanonika i natpopa u kaptolu dubro- 
vačkom, Gradio je više puta na kraće vrijeme od dva do tri mjeseca 
ostavjao Dubrovnik. Tako ga već mjeseca aprila 1644. sastajemo na ostrvu 
Pašmanu u rogovskoj liegovoj opatiji, u kojoj mu je vikar bio Valerije 
Ponte, natpop kaptola zadarskog, a odande se zaputio u Mletke, gdje ga 
pomogoše kardinal Bichi i nuncij Bas a don na. te ga mletačka vlada 
potvrdi u časti opatskoj.^ A da je 1645. godine bio na Neretvi i vidio 
ondje trgovce dubrovačke, kako prodaju sol iz Stona, pomihe sam nekoliko 
puta 1673. i dale godine, kad je nastala raspra zbog toga trgovaiia između 
Mletaka i Dubrovnika.' l^eti 1646. godine, mjeseca septembra, boravi on 
s kanonikom Brnom Dorđićem u Eimu. i senat im dubrovački piše 
onamo 4. septem]:)ra,^ neka nastoje na svaki način oprati vlastelu du- 
brovačku od os vada, kojima ih je preko upravitela jakinskog ocrnio pred 
papom netko iz Dubrovnika, pa neka kušaju kakogod doznati, tko ih je 
oklevetao „per nostro governo non mancando di sincerare ad ogni uno, 
che simili cose siano impostate di malevoli constando a Sua B-ne tutto 
il contrario^'. U Jakin je Gradić iz Dubrovnika stigao u početku ma;ja ^ Neka mjesta iz tih pisama štampao je pokojni V. Bogišić u članku: 
Srpski umetci u italijanskim pismima XVII. vijeka, u 38. svesku „Spomenika" 
srpske kr. akademije fstr. 1. — 13.). 

2 U pismu od 1 7. juna 1 673. javla Gradić monsignoiii G o n fai o n i e r i j u, 
da je kardinalom postao Basadonna, koji mu je zaštitnik još od 1644. godine, 
kad mu je pomogao u Mlecima „a conseguir il possesso temporale della 
mia Abbadia". U pismu pak od 29. maja 1644., što mu ga piše iz Rima, 
raduje se Rossi, što je Gradić stigavši u Mletke našao ondje kardinala 
Bichija, „la cui protettione li giovare senza dubio per spianar qualsi- 
voglia difficoltò, che in questo suo interesse li potesse opporsi". 

^ Vidi na pr. pismo negovo senatu dubrovačkomu od 9. decembra 1673., 
u kojem priopćuje razgovor svoj s kardinalom Basadonnom o tom trgovaim. 
Pa i u pismu, što ga je u tom poslu upravio na prokuratora Ivana K. 
Nani ja, Čitamo, da pravo Dubrovčana na prodavane soli na Neretvi on sam 
može potvrditi, „che con proprii occhimi trovai nell'anno 1645. alle foci 
del fiume Narente, e viddi tornare dalV offitio de Sali i venditori di 
quell'anno da me molto bene conosciuti, e discorsi con loro lunga e 
distintamente di quegV interessi" Tprijepis pisma, napisana oko polovine 
1674. godine, u rukopisu 245. Culiéeva popisa lb 11.-).). 

* Lettere di Ponente, kniga 18., lb 214. 9 

1646., kako razbiramo iz pisma iiea'ova Ros'siju od 6. maja, a otputovao je 
iz Kima oko polovine novemljra, kako doznajemo iz pisma lieiiova, što ga 
'25; novembra 1646. iz Jakina })iše Rossiju. No o kakovoj se kleveti radilo 
i kako je (iradić svršio svoju zadaću, o tome nijesam našao vijesti. 

Mjeseca juna do sredine jula 1647. godine, upravo u vrijeme, kad 
se radilo u Rimu o imenovaiiu nova nadbiskupa dubrovačkog, boravio je 
(i radić nanovo u Mlecima zbog rogovske svcvje opatije, kako razbiramo iz 
|)isma Rossija od 22. juna 1647., koji mu i u Mletke marlivo piše 
obavješćujući ga o različnim kandidatima za nadbiskupsku stolicu u Du- 
brovniku i javlajući mu u pismu od 6. jula, da je nadbiskupom postao 
Pompej Minu cei. Za boravka u Mlecima Gradić je zacijelo više puta 
bio i u bližnoj Padovi, odakle piše i Rossiju 14. juna, neka bi se pobrinuo, 
da dostojan čovjek postane nadbiskupom dubrovačkim. S lum je, čini se. 
bio ondje i brat Junije, jer obojica postadoše potkraj juna članovima pjes- 
ničke akademije „liicovrata'^ . Junije se za to odlikovaiie zahvalio običnim 
pismom, a Stjepan latinskom poslanicom od 81 heksametra, u kojoj slavi 
Padovlane kao potomke starih Trojanaca.^ 

I potkraj 164(S. godine bio je Gradi(- u Rimu, dok mu Bi'iui Dordić, 
koji je na naukama u Rimu, u alkejskoj odi od osam strofa, što ju je 
sastavio 5. decembra rečene godine, želi sretan povratak kući i izriče nadu, 
da će se i on doskora vratiti.^ 

dale četiri godine života liegova. što ih je kao kanonik, natpop i 
vikar kaptola dubrovačkoga proživio u Dubrovniku, imamo samo malo vi- 
jesti, koje nam tek potvrđuju, da je bio i vršio kanoničku službu u zavi- 
čaju svome.^ U to je vrijeme jamačno mnogo letnih dana proživio na ^ Prvih pet stihova te poslanice upotrijebio je Gradić 1675. godine za 
početak pjesme „De laudihus serenissimae reipublicae Venetae et cladibiis 
patnae suae" , u kojoj crta nesreću, što je zadesila zavičaj negov za potresa 
1667., i moli Mlećane, da pomognu Dubrovniku. Dok je tu pjesmu i štampao, 
poslanica se sačuvala samo u iiegovu rukopisu br. 6900. Vatikanske biblioteke, 
to 43. Potvrda o članstvu iiegovu akademije „Ricmn-ata" tako se isto nahodi 
u rukopisu negovu br, 6910. V^atikauske biblioteke, fo 163. Vidi moj člančić 
„Latinske pjesme Junija Palmotića*', Građa VII, str. 379. 

^ Pjesma se Đorđićeva nahodi u Gradićevu rukopisu br. 6910. Vati- 
kanske biblioteke, fo 249. — Đorđić je uz iiu pripisao ovih nekoliko riječi u 
prozi : „Musam, quam inter legalis stiidii an/ractus aberrantem et iam 
prorsus rusticalem tiiis auspiciis revocamiis^ ut lihenieì' feras et tuis lituris 
ornatam restituas nobisque aliquod ttiae ingenitae amoenitatis excitamenttim 
praebeas, enixe rogamus. Te vero interim quam maxime valere iubemiis'\ 

3 Nekoliko takovih vijesti iz različnih rukopisa pribi-ao je N. I. Gjivanović: 
Nekoliko priloga literarnoj prošlosti dubrovačkoj, u podlistku Prave Crvene 
Hrvatske od 23. septembra 1905. Još više ima ih u službenim knio-ama tadašiiih 
oblasti dubrovačkih, s kojima je Gradić kao glava kaptola imao više puta posla. 10 

ostrvn Si pa 11 11. gdje je kao kanonik imao nešto posjeda, i ispjevao ondje 
kratku )»jesmicu od 9 jampskih senara „De insulae lupanae umoenitate" 
(TtajiK'i na prijatan naòin ugode vinovnoga tog ostrva. na kojem i Bakho 
radije l)oravi nego među nebesnicima.^ 

n. 

u početku 1(358. godine hio je (ìradii-, i oi>et u lUmu. l>nanio mu 
naime piše senat duijrovacki 5. marta 1(558.'^ javlajuci mu. koliko se tada 
znalo u Dubrovniku o novoj poljuni Lastov]ana protiv vlasti dubrovačke, 
koja se zasnovala jos potkraj 1H52.. ali u Dubrovniku se doznalo za liu 
istom mjeseca februara 1658.^ Imajući na pameti jade. što su ih pretrpjeli 
za prve pobune Lastovlana lt)()2. i dalih godina, kad ih je papa izopćio 
iz crkve, jer su bili okrutni sa bunto\nim svećenicima.^ Dulirovcani su 
ovaj put htjeli biti oprezniji. Kako su dakle među la.stovskim buntovnicima 
bila i tri svećenika, liima na ćelu Kuzina Antica, koji su za vremena 
pol)jegli s Lastova zajedno s pet ostalih vođa jtolMine. j>rije nego ih osudi, 
izradi senat u nadbiskupa Fraiie Perottija. te su sva tri svećenika 
unatoč ustanovama crkve zl>og veleizdaje i grabeža crkvenog dol)ra 19. 
augusta 1658. bili lišeni svećeničkoga reda. i tek poslije toga ih. 28. 
augusta 1658.,^ osudi na smrt, a imutak nihov zaplijeni. Svjetovnih pet 
urotnika bilo je vec prije. 2't. marta 1658..* osuđeno na smrt i gubitak 
imutka, odmah kako je Mi ha il Sorgo -Bob al i, zastupnik republike 
dubrovačke u Mlecima, spriječio osnovu nihovu. da Lastovo predadu Mle- 
čanima, i javio senatu liihova imena. Osuda Kuzme Antice i druuih dvaju 
svećenika odgodila se poradi toga. jer su Dubrovčani htjeli najprije znati, 
ne će li joj zabaviti štogod kurija u llimu. U to je ime Gradić morao 
obavijestiti papu Inoćentija X. i neke kardinale o novoj uroti Lastovlana i 
krivni rečenih svećenika, pa tek poslije toga bude izrečena osuda protiv liih. 
Ta se osuda nigda dakako nije izvršila, jer se nijedan od urotnika nigda 
više nije vratio kući : samo imutak im se zaplijenio i kuće su im bile ra- 

^ Prvi je put ta pjesmica štampana u zborniku ,,Septem Ultistrium 
virorum pocmata" . Antverpiae, ex officina Fìantinìana Bolthasaris Moreti 
MD('IjXI1 ., str. 248., odakle se prestampala vise puta. 

^ Lettere di Ponente, kniga 20, fo 248. i d. I original se pisma sa- 
čuvao u arhivu dubrovačkom, sv. VIIL br. 858. 'XVII. vijeka . 

^ Vidi noj S. l^^ubića : Odnošaji među republikom mletačkom i dubro- 
vačkom. Rad Jugoslavenske akademije, kniga 58, str. 164. i d.. i A. Vučetića: 
Dubrovnik za kandijskoga rata 1645.— 1669., u programu uiuinazije dubr. 
od 1896., str. 22. i d. 

* Vidi tome Lubića, sp. raspr., str. 114. i d. 

° ('onsilium Rogatorum, kMga 105, to 12. i d. 

^ Consilium Bogatorum, kniga 104, to 148. i d. 11 

zorene. Osuđeni su Se urotnici nastanili na mletačkom tlu i uza potporu 
mletačke vlade živjeli pooflavito na ostrvu Korčuli. Samo se Antica potkraj 
1658. <j:ocline zaputio u Rim, da se kod kon<iTet>'acije „de episropis et re- 
gularihus'^ u ime svojih druQ:ova i svoje potuži na postupai'ie nadbiskupa 
i senata dubrovačko«:. \ tako dobi (jradic nov posao u Rimu. 

Prije svega trebalo je izraditi, da Antica bude i u Rimu zatvoren, 
pa da se rjesene tuž))e neg-ove oduzme kongregaciji „de episcopis et re- 
gularihus'' , u kojo^j neki kardinali ne lùjahu nakloi'ieni Du))rovcanima. i 
povjeri osobitomu odboru kardinala. Osim toga vaialo je pripazili, s kim se 
Antica druži i tko ga pomaže. Pa doista, pošto je već rečena kongregacija 
|)Ozvala nadbiskupa dubrovačkog, da je izvijesti o parnici protiv Antice i 
drugih dvaju svećenika. Gradi(* izradi, te se rješeiie tužbe Anticine povjerilo 
odboru od tri kardinala, kako javla senatu 11. juna 1654. I nastojane 
xinticino. da bi im se dopustilo služiti misu. znao je (iradić svagda vješto 
spriječiti, premda se za rečena tri urotnika zauzeo poslanik mletački u 
Rimu. jer bi se time dakako lulo priznalo, da osuda oblasti dubrovačkih 
nije ispravna. Rješene se Anticine tužl)e zateglo zbog bolesti i smrti 
Inoćentija X. i zbog tromjesečnoga konklava, iz kojega 7. aprila 1655. kao 
papa Aleksandar VII. izađe kardinal Fabije Chigi, dobar znanac (ira- 
dićev s pjesničkoga po(a. koji je bio i član onoga odboi'a o parnici lastovskih 
svećenika, pa je u nu bio dobro upućen. Premda je Anticu i dale pomagan» 
mletački poslanik i premda postupaiie u rečenoj parnici nije bilo ispravno 
prema crkvenim zakonima: okretnomu Gradiću, koji je marlivo obilazio u 
tom poslu i novoga papu i kardinale, pode ipak za rukom, da se o tužbi 
Antičinoj nije ništa odlučilo, dok napokon potkraj 1656. Antica ne oboli 
od kuge i umrije u ))ohiici S. Spirito^ kako Gradić prema govorkaiiu 
javla senatu dubrovačkomu U. novembra 1656. Koliko je brige senatu 
davala tužba Antičina. razbiramo iz odgovora negova od 18. decem))ra 1656.,* 
u konjem traži što prije pouzdane vijesti o smrti riegovoj, a kad ih ne dobi, 
piše nanovo Gradiću u pismu od 8. marta 1657.. ^ neka ih pošaje. Napokon 
odgovori Gradić 25. marta 1657.. da nigdje nije mogao dobiti pouzdanih 
potvrda o smrti Antičinoj. ali da je ona veoma vjerojatna, pa dodaje: 
„Dio c S. Biagio benedetto hanno ^ credo io, punito in questo modo nel 
corpo e nella memoria il suo demerito". Još u pismu senatu dubrovačkonm 
od 27. marta 1680., kad se radilo u Dubrovniku o suđenu svećenika 
zločinca Frane S c a r m e 1 a n i j a. sjeća on senat na posao, što ga 
je imao zbog Antice, i daje upute, kako treba postupati s okrivlenim 
svećenikom. ^ U dubrovačkom arhivu sv. IX, br. 910. (XVII. vijek). 
* U dubrovačkom arhivu sv. IX, br. 912. 12 

Jednako težak bijaše i drilli posao, što mu s'a je povjerio senat 26. 
anglista 1654..^ neka )ji zajedno s A n t u n o m J) i o d a t i j e m poradio oko 
toga. da se novcem, što ga je u to ime ostavio pokojni Isusovac Marin 
(t un dulie, u Dubrovniku što prije uredi kolegij Isusovaca. ^ .Još 29. marta 
1^50.^ pi.sao je senat Antunu Diodatiju. natpopu sv. Jerolima i zastupniku 
svomu kod kurije u Eimu, da izvrši taj posao, pošto se u početku 1648. 
godine bez uspjeha pokušalo dobiti od generala isusovačkog četiri ucitela 
Isusovca, koji )ji „per modnm missionis" poueavab mladež dubrovačku.* X(i 
ni kolegij Dubrovčani nijesu dobili lako. Premda je mjeseca oktobra 1658. 
boravio u Dubrovniku Isusovac Ivan I\. Can a uli. da ugovori sa senatom 
sve. što treba, da se taj kolegij uredi, general družbe Kozim Nickel 
odgađao je uređene liegovo upotrelJujuc'i dohotke glavnice Gunduliceve za 
kolegij u Jakinu. Diodati se živo zauzeo kod liega. da otpočne vec jednom 
s uređeiiem. kako je obrekao. pa ga (i radić zbog marlivosti i postojana 
rada uvelike hvali senatu u pismima od 28. septembra i 31. oktobra 1654. 
Ali i (iradič. na kojega je čitavi taj posao prešao iza Diodatijeve smrti 
(potkra,j 1656.). pošteno se namučio, dok je napokon uza posredovane pape 
Aleksandra VII. i nekih kardinala postigao od Nickela. „questo Tedesco, che 
scandalìzza il mondo a voler sapere più di tanti suoi predecesson di 
udore e d' esperienza insigni", kako ga crta u pismu od 15. augusta 1657., 
te je poslao u Dubrovnik Isusovca Orsata Ran inu s jednim drugom, da 
ugovori sa senatom sve, što je ])otre))no za uređene kolegija. Stigavši u 
Dubrovnik 18. aprila 1658. ta su dva Isusovca otpočela i s poučavaiiem 
mladeži dubrovačke, koja je upravo tada bila bez svakog učitela : zadiii 
nihov učitel Marinko Or bi ni. svećenik dubrovački, zaputio se s nekoliko 
drugih članova zbora po})OVskog u Rim. da tuže papi nadljiskupa Perottija.^ 
Te se dakle godine otpočelo građeiie kolegija isusovačkog u Dubrovniku, 
poglavito zaslugom (iradicevom. koji je iste godine pribavio sugrađanima 
i dva učitela Isusovca, kako doznajemo iz pisama riegovih od VZ. juna i 
27. jula.'"' 

Premda je več više godina u poslu repul)like duljrovačke boravio u 
Rimu. (iradic je dale zadržao kanoničko mjesto nadbiskupije dubrovačke. ^ Pismo je u dubrovačkom arhivu sv. VIII^ br. 871. 

^ () ui-eđenu isusovačkoo:a kolegija vidi raspravu dra. J. Posedela : 
Povjest gimnazije u Dubrovniku. \\ proo-ramu rečene gimnazije za škol. go- 
dinu UlOO./l., str. 13. i d. 

' Lettere di Ponente , kniga '20, to 426. i d. 

■* Pismo je u dubrovačkom arhivu sv. LVFII, br. I*.t61. 

^ Vidi pismo senata (iradiću od 18. marta 1 658. u arhivu dubrovačkom 
sv. IX, br. 1)25. l'omiiie ga i dr. Posedel na str. 18, bij. 2. 

^ Imena nihova : Aleksandar Grebouij, Pojak. učitel retorike, i Mihail 
Skeuderićj Riječanin, učitej gramatike, pomiiie di*. Posedel na str. 27. 18 

Isprva lini je senat zhoo: lastovs^ke parnice n nadhikupa i kaptola izi*adio 
dopust, i (Tradi('. mu se zahvaluje za to u pismima od 28. septembra 1654. 
i 2. januara 1655. Ali za pape Aleksandra VIT. trel)alo je od liega sama 
tražiti do})ust, pa se senat zbog toga vise puta obratio na kardinala J u 1 ij a 
SacM-h ettij a. koji mu je u roku po od nekoliko mjeseci nanovo dopuštao, 
da dale bora\i u Rimu. No rado l)aš Gradić' nije boravio u Rimu.^ pa 
})ošto je prilično svršio poslove, što mu ih je senat dotada povjerio, i dobio 
od kardinala Sacchettija dali dopust od šest mjeseci, piše senatu 5. aprila 
1656.. da bi se želio vratiti kući. Međutim zbog kuge, koja je leti 1656. 
zavladala u Rimu i od koje je poginuo i Antica, morao je odgoditi svoj 
put, kako javla u Dul)rovnik 7. juna recene godine, pa još 18. septembra 
nije dol)io dopuštena, da se udali iz grada. Kad je pak potkraj iste go- 
dine umr'o Diodati, Dubrovčani osim riega nijesu imali nikoga drugoga u 
Rimu, koji ))i mogao vršiti luhove poslove. I tako ostade i dale u Rimu, 
j)a kad je u ])očetku juna 1657. izišlo strogo određene papino, da se svi 
strani ))iskupi i svećenici imadu smjesta vratiti u svoje biskupije, piše se- 
natu 2. juna. da ('e se na nekoliko dana udaliti u okolinu rimsku, ali ima 
])ouzdane nade, da će ga papa doskora izuzeti od onog određena, te će 
još koji mjesec mo('i služiti zavičaju u Rimu. Udalio se Gradić- iz Rima 
u Albansko gorje i šale odande G e s aru Ra sponij u. negdašnemu drugu 
svomu u isusovačkoj školi i tada tajniku „considtae'^ , duju elegičku pjesmu, 
upravo pjesničku poslanicu^ od 45 distiha, u kojoj mu zahvajuje, što se ^ Nije ispravna vijest u Cerve, Bihliotlieca Ragiisma IV, str. 121., 
da je Gradič vrativši se nakon 15 otprilike ji'odina kući samo malo vremena 
ostao ondje i nanovo se vratio u Rim voleéi i stradati, samo da može stalno 
oj^tati u Rimu. 

2 Pjesma se nahodi u iiegovu rukopisu br. 6910. Vatikanske biblioteke, 
fo 130, a natpis joj je: „Ad Caesarem Easponum^ secretarlum consultae^ 
cum cedere urbe coactìfs est Gradius oh edìcfimi de episcopis et sarerdo- 
tihiis ad suas eeeìesias remìttendh". Uz iiu čitamo ovu bilešku: „Gradius 
enim quasi reditvriis in patriam seresserat in Alhanum, ut eruHiir ex 
fol. 129., uhi priììia leguntur huius elec/iae rudimenta, inter quae hi stint 
versus, postea deleti : 

Fai urbe a domina Longam concessimus Alham 
Et segnes trahimus per nemora alta moras, 
Legis in oì)se(juium, cuius praecepta severa 

Pastores gregihus restituere suis. 
Nulla licet Domini mea vìrga coerceat agnos, 
Exspectet cultus vìnea nulla meos. 
Bilešku je pripisao Dubrovčanin Agić u svom prijepisu, o kojem vidi moj 
člaučić Latinske pjesme Junija Palmotića, Građa Nil, str. 8(37. Agić je sa 
strane pribiležio, da se pjesma nahodi i u Gradićevu rukopisu br. 6900, to 111. 14 

Zfiiizoo za \\ kod paftp. te se iiioze zauvijek vratiti u nini, pa slavi Aleksandra 
VU. koji će Kimu vratiti zlatno doba ludsko i ononiadne ga je tek izbavio 
od kuge. A^eć 13. juna 1657. javja on senatu dubrovačkomu, da se s papinim 
dopušteiiem vratio u Rim. 

Xe može biti sumiie o tome, daje Gradiću kod toga najviše pomogao 
dobar glas. što ga je imao u društvu rimskom onoga doba kao vrstan la- 
tinski pjesnik. I papa se Aleksandar VII. u mladosti mnogo bavio latinskim 
pjesništvom, pa je zasjevši već na papinsku stolicu pod pseudonimom 
„Philomathes" štampao u Parizu, 1656. godine, plodove svoga pjesničkog 
rada iz mladih dana. Oko nega i kralice švedske Kristine, koje dolazak 
u Kim javla Gradi(- senatu dubrovačkomu 19. februara 1656.. okupilo se 
kolo mladih ludi. među liima i Gradić, kojima su na brizi bile nauke i 
pjesništvo. U tom su krugu postale i one četiri negove rasprave s pola 
matematike i fizike, što ih je kasnije štampam u Amsterdamu.^ i sve one 
pjesme, što ih je zajedno s pjesničkim plodovima drugih nekih članova 
toga kruga štampao prvi put u Antwerpenu. 166*2. godine, Baltasar Mo- 
retus, a deset godina kasnije popunene u Amsterdamu Daniel Elsevirius.^ 
u kojega su ugledale svijet i one matematičko-fizičke rasprave liegove. Da 
je Gradić bio ugledan član toga kola. od kojega domala. 1674. godine, 
postade poznata akademija kralice Kristine, razbiramo već po tome. što i 
na li neki članovi rečenoga kola upravlaju po koju pjesmu u spome- 
nutoj kiiizi. 

Premda se već 1656. želio vratiti kući, iza smrti Diodatijeve ostade 
Gradić i dale u Rimu. gdje su se upravo tada imali riješiti znatni neki 
poslovi dubrovački. Zato mu senat na pismo od 18. juna odgovara već 21. 
istoga mjeseca^ radujući se, što se povratio u Rim i dobio dali dopust, 
„perchè (dirimente si sconcertar ebbero tutti i nostri negotii in cotesto corie^' . 
Prije odlaska iz Kima sretno je još mogao preuzeti iz baštine Diodatijeve 
spise, koji su bili u vezi s poslovima republike dubrovačke, kako javja 

^ Stephani Gradiy bibliothecae Vaticanae praefecti, disserta tiones 
physico-mathematicae quatuor. Prima agit de directione navis ope guber- 
naeuli. Seeimda, de causa naturali motus accelerati et aequalibus eius in 
descensu corporum gravium ad aequalia momenta temporum incrementis. 
Tertia, de loco Galilaei, quo punctum lineae aeqiiale pronuntiat. Quarta, 
de stellae polaris diversa ad oadum ac in se ipsa est a puncto verti- 
cali et horizonte distantia. Amstelodami, apiid Danielem ElseviHum. Ao 
MDCLXXX, 

" Septem illustriiim virorum poemata. Edilio altera, priori auctior 
et emendatior. Amstelodami, apud Danielem Elsevirium MDCLXXII. 
Plodovi Gradićeva duha zapremaju u ki'iizi str. 377. — 418. U prvom izdanu, 
što sam ga već spomenuo, nahodimo ih na str. 229. — 244. 

^ Lettere di Ponente, kuiga 22, fo 56. 15 

1 scnntn i]0. maja U)57. 'Paj nm je posa<i senat povjerio jos 7. noveinbiM 
1056.^ javlajiK'i mu. da se u Diodalijevoj Imstiiii naliode mno*ia pisma, 
spisi „et la cifra di molta, importanza^' , a sve to ne hi bilo dobro da 
dođe u nepozvane ruke: neka dakle nastoji, da mu Vid, nećak J)iodatijev, 
sve to preda. Gradić obećaje u pismu od 24, januara 1657., da (-e točno 
izvršiti taj nalog, ali 24. marta^ jav|a. da se u ostavu Diodatijevu umiješao 
nama poznati J e r o I i n\ P a š t r i ć : „un tal Don Girolamo Pasctrich 
Dalmatino, che V anni passati fomentando et ajutando scopertamente Cosmo 
Antizzay contumace dell' Ecc-ze V-re, ha scoperto un pessimo animo verso 
la nostra patria^. Paštrić se gradi skrbnikom bastinikà. ali glavna mu je 
že|a, kako se ruje, da bi doznao, što i s kim je pokojni Diodati dopisivao 
u poslovima republike dubrovačke. KSve to javla zabrinuti (iradi(^ gospodi 
dubrovačkoj, „accio possano prendere i dovuti espedienti^ che il nome loro 
non si strascini per i tribunali all' incontro di persona vile e malevole 
con discapia della publica nputatione" , Pošto mu je senat 30. aprila^ dao 
punomoć, da preuzme rečene spise. (Jradic' ih doista dobi i preuze, ali 
ujedno javi senatu u onom pismu od 30. maja, da nije dol)io „la cifra", 
kluč za tajna pisma senatova. Kako je k tomu upravo u ono vrijeme do- 
spjelo u ruke namjesnika mletačkog u Dalmaciji pismo neko upravlen© 
senatu od pape pod pseudonimom republike „Martino de Turra", promijeni 
senat taj pseudonim u „Fabritio de Tersis" i obavijesti o tome Gradića 
1. juna 1657., da ga saopći, gdje ustreba.* A promijenilo se tada i tajno 
pisino. 

Xajznatniji posao, što ga je Gradić 1657. godine imao izvršiti u Rimu 
za republiku dubrovačku, bio je, da pril)avi Dubrovniku što veću potporu 
od pape za obranu od Turaka, o kojima se pronio glas da su odlučili za- 
posjesti Dubrovnik, da im bude „piazza d' armi'' u vojevaiiu s Mlečanima 
u Dulmaciji, kako mu senat javja još u pismu od 12. decembra 1^56.^ 
Osim toga imao je naći u Rimu vješta mjernika, da popravi zidove gradske. 
Unatoč gladi od prošle godine papa dopusti Dubrovčanima, da izvezu iz 
iiegove države 1000 mjera (rubina) žita. ali praha im puščanog ne htjede * Lettere di Ponente, kniga 22, fo 15. i d. 

* Origiiiahio se pismo nahodi u arhivu dubrovačkom, sv. LV, snopèié 
1950. ^Minuta' se na više mjesta razlikuje od nega. 

^ Lettere di I^onente, kniga 22, fo 41. i d. — Valada zbog toga 
Paštriča stao se Gradič kloniti gostiiica ^v. Jerolima, kako razbiramo iz pisma 
kardinala Barbariga, pokrovitela rečene bratovštine, što mu ga piše 20. marta 
1665. želeći, da bi primio cast natpopa sv. Jerolima. Pismo je prepisao i 
Cerva, Bibliothtca Ragusina IV, str. 121. i d. 

* Lettere di Ponente, ktiiga 22, fo 50. 

^ Lettere di Ponente, kniga 22, fo 18. i d. 16 

dati drukčije nego uz irotov novac kako (Iradic- ja via senatu 81. januara 
1657. A kad Dubrovčani nijesu htjeli preuzeti ponuđeni prah, jer im se 
činio preskup, kako javlaju Gradiću 14. jula.^ piše im on 15. augusta, da 
papa ne ('e sada dati ni obećanu novčanu potporu, pogotovu otkako je stigao 
glas, da su Mlečani razbili novo tursko ))rodovle u Egejskom moru.''^ Za- 
mjera vao je papa Dubrovčanima i to. što su zatezali pregovaraiia s mjer- 
nikom, koji je imao utvrditi i braniti grad. dok se ta pregovaraiia nijesu razl)ila. 
Od različnih lica. što su ih (iradić iz Eima i Gr sat Đorđić iz Jakina 
predložili, najzgodniji prema Gradićevu sudu bio je Frano Anton eli i. 
kojega preporučuje senatu u pismima od 2. i 13. juna 1657., dok je u 
drugim nekim pismima toga doba. tako u onom od 25. marta i 13. juna. 
razložio mišjeiie svoje i nekih vještaka, kako bi Dubrovnik trebalo boje 
utvrditi, da bude zaštićen i od topovskih zrna. I lui prijedlog Gradićev. 
neka bi nastojali u to ime dobiti dohotke Pracatove glavnice u banci 
sv. Đurđa u G e novi. što ga je iznesao u pismima od 31. januara i 
25. marta. Du])rovčani se nijesu oliazreli. jer su brzo morali razabrati, da 
će ih zasada Turci pustiti u miru. 

U početku 1658. godine dolu Gradi(' mjesto „fra i consultori della 
S. ('ongregatione delV Indice" , kako na kraju pisina od 9. marta javla 
senatu, koji mu čestita na tome u pismu od 7. maja.' Pribavio mu je tu 
čast očit^ Cesar Rasponi. Odsada je bar stalno mogao lioraviti u Rimu. 
pošto mu je senat ve(' prije povec'ao slabe negove dohotke, koji nijesu 
mnogo porasli ni po nekoliko neznatnih potpora, što ih je dol »io od senata : 
1. juna 1656.^ podijeli mu senat neke dohotke, što ih je prije toga Diodati 
imao. i unatoč tomu 6. augusta^ dalu potporu od 100 škuda. Za tu se 
potporu odužio Gradić' senatu doskora, kad je trebalo izravnati razmiricu. 
što je nastala između Dubrovnika i ]jape Aleksandra VIT. zl)og trgovai'ia 
dubrovačkog u Jakinu. 

Od svih gradova italskih Dubrovčanima je odavno najmilije tržište 
bio Jakin. jer su imali ondje različna ovlašc'eiia i olakšice, pa su se mnogi 
sugrađani i'iihovi i stalno nastanili u tome gradu. ^ Premda je trgovina 
dulu'ovačka dosta oslabila u 17. vijeku, otkako su Mlečani uredili trg u ^ Lettere di Ponente, kiiiga 22, fo 625. 

- Vidi u Hammera : Geschichte đes osmanischen Reiches VI, str. 15. i d. 
\ Lettere di Ponente, kiiiga 22, fo 111. i d. 

^ Lettere di Ponente, kniga 22, fo 50: Gradićevo pismo od 16. juna 1657. 
^ Lettere di Ponente, kniga 22, fo 67 ; Gradičevo pismo od It?. au- 
gusta 1657. 

^ trgovačkim vezama između Dubrovuika i Jakina vidi P. Matkoviéa : 
Prilozi k trgovačko-politirkoj historiji republike dubrovačke, Rad, kiUga XV, 
str. 17. i d. 17 

Spletu, s Jakinom bila ju ona jos uvijek najjača. No potkaj 1656. godine 
papa Aleksandar VII., želeći povisiti svoje dohotke, dopusti općini jakinskoj, 
da za četvrtinu postotka povisi carinu na svu robu, koja bi se dovozila u 
taj grad, kako dubrovački senat piše Gradiću 28. decembra pozivajući ga, 
neka poradi oko toga. te receno povišene ne bi vrij'edilo za Dubrovčane, i 
prijeteći, da će napustiti luku u Jakinu, ako se to ne učini, kaošto su već 
prije jednom napustili rečenu luku za više godina.^ Dugo Gradić nije mo- 
gao naći zgodan čas, da bi se zauzeo za sugrađane kod pape, kako piše 
senatu 25. marta 1657. Dotle Jakiriani oduzeše Dubrovčanima još neke 
olakšice kod svojih najmova, kako senat piše Gradiću 6. juna 1658.^ mo- 
leći ga, da se zbog toga potuži papi i spomene, da će dubrovački trgovci 
u takvim prilikama potražiti sebi druga tržišta. Kad su pak zakuppici ca- 
rine u Jakinu povisili carinu za cijeli postotak, i povrh toga stali precje- 
iiivati robu dubrovačku, nestalo je u Dubrovčana dotadašiie strpjivosti. 

Primivši vijest tom povišenu od Frane Tom a šija, konsula svoga 
u Jakinu, piše senat 5. aprila 1659.^ Gradiću šalući mu pisma za papu i 
kardinala Barberina i razlažući mu naširoko štetu, što će je od toga, na- 
pose od nepravedna precjenivaiia robe u Jakinu^, pretrpjeti dubrovački 
trgovci, koji će, ako te ustanove ostanu na snazi, robu svoju radije otpre- 
mati preko Spleta u Mletke, nego da sasvim propadnu. Kardinal se Bar- 
berino živo zauzeo za Dubrovčane, a i Gradić je sve pokušao, ne bi li papa 
sklonio zakupnike, da opozovu to povišene, ali bez uspjeha, kako doznajemo 
iz pisama riegovih senatu od 7. i 24. maja 1659., jer i papa i liegov riz- 
ničar ne nađoše u tome ništa nepravedno. Naskoro je i sam morao uvi- 
djeti, da se milom u Rimu i u Jakinu ne će ništa postići, pa već u pismu 
od 31. maja svjetuje senatu, neka bi se za neko vrijeme prekinulo trgovaiie 
s Jakinom, da zakupnici carine u Jakinu vide, koliku bi štetu trpjeli, kad ^ Trgovina između Dubrovnika i Jakina bila je duže vremena prekinuta 
u početku 15. vijeka. Vidi P. Matkovića, sp. raspr., str. 35. i d. 
^ Lettere di Ponente, kùiga 22, fo 121. i d. 
"'''■'^ Lettere di Ponente, kniga 22, fo 189. i d. Pismo papi od istoga 
dana nahodi se u istoj knizì fo 188a, a Barberinu fo 188b i d. 

^ Primjere toga precjeiiivana pomii'ie senat odmah na početku pisma : 
y, Siamo avvisati dal signor Thomasi, console nostro in Ancona, ed in 
particolare dal Bosdari, che essendo subentrati in quella Dogana in luoco 
delti Betti (pređašni zakupnici od 1647. godine) Nicolò et Isidoro Benedetti 
di Spoleti pretendano questi di alterare contro ogni dovere et in ogni 
tempo^ che i prezzi delle rohhe sono quasi per terra, la stima delle mer- 
cantie di Levante, che vengono in quel porto, cio è dove una balla di 
cori Grecia si stimava scudi 18 e li schiavi scudi 17, vogliono stimarli 
a scudi 25, da scudi 11^2 ^^ sacco di lana a scudi 18, la balla di cor- 
dovani et il collo di cera da scudi 12^2 a scudi 45, e così le altre mer- 
cantie appunto a quello adesso si vendono". 

MONUM. HIST. XXXVII. 2 18 

bi se dubrovačka trgovina odlnla odande. Pobliže se o tome irovori ii fiismii 
liegovu od 7. juna, u kojem predlaže, neka se trgovina s Jakinom prekine 
na 6 mjeseci, i to od onoga casa, kad doznadu od zemlaka J) i odo na 
Boždara, koji živi u Jakinu. da je glavni zakupnik stigao u Jakin. Za- 
jedno s tim pismom stiže u Dubrovnik najav)ena vijest Boždarova, pa 20. 
juna popodne zabrani senat dubrovačkim trgovcima svako trgovarie s Ja- 
kinom i drugim pristaništima papinske države.^ 

Ta je zabrana brzo urodila že|enim plodom: već 29. jula 1659.* piše 
senat Gradi<'u u Rim. da su zakupnici carinie u Jakinu pristali na to, da 
još dalih šest mjeseci ostanu na snazi stari propisi, # 13. augusta.' kako 
je monsignor Var rese. upravite] Jakina, obrekao. da c'e se roba po starim 
propisima cijeniti i nakon tih šest mjeseci, pa kako trgovci dubrovački žele 
nastaviti trgovaiie s Jakinom. Već u tom pismu brani se senat od „os vade", 
što se raznijela po Rimu, da je oblast dubro^ačka svojim trgovcima zabra- 
nila trgovaiie s Jakinom. Gradić, kojega je već u predašiiim pismima senat 
upućivao, da prekidaiie trgovine s Jakinom prikaže kao odluku samih 
trgovaca, piše u Dubrovnik 15. augusta, kako se u Jakinu i u Rimu do- 
znalo za nihovu zabranu: dojavio ju je neki Vende mia, kojemu se tako 
isto zabranilo prevesti iz Dubrovnika u Jakin vina; Taj Vendemia. kako 
doznajemo iz odgovora senatova od 10. septembra 1659.*. bio je podanik 
papin i Ijrijač u Jakinu, a iz Dubrovnika je izvezao nešto malo žita i vina. 
Kad je papa doznao za tu zabranu, piše (iradić u rečenom pismu od 15. 
augusta, silno se razlutio na Dubro\čane. te nije l)io zadovojan ni s tim, 
da su se novi propisi odgodili za šest mjeseci. Sto više, u prvi je čas htio, 
da se iždenu iz Jakina svi dubrovački trgovci i da im se oduzme kon- 
sulat u rečenom gradu. A upravo su tada Dubrovčani konsulu svomu u 
Jakinu želeli pribaviti sudačku vlast nad svojim sugrađanima. Samo 
8 teškom je mukom (iradiću pošlo za rukom, da primiri papu uvjeravajuc'i * Consiliiim Rogatorum, kiiiga 109, to 164. (die Veneris XX. lunii 
1659. a prandio) : „Prima pars est de dedarando, quod ras et merces, 
quae contra prohilntiones factas mitterenttir Aneonam et alibi in statu 
ecclesiastico a nostranis, intelligantur extractae per contrahandum ; et quod 
principales domini deheant et teneantur cuni honis eorum omnibus solvere 
integram aequivalentiam earundem puhlico ; et quod forenses, qui extra- 
xertint merces ex hac clvitate per mare ultra loca vetita per partes Consilii 
Rogatorum, deheant dare idoneam fideiussionem bene videndam Dohaneriis 
debere easdem exonerare in illis locls, per quae fuerint oneratae hic, et 
idfacere constare responsalia — per onmes contra X. — V dalim određenima 
izuzima se od te zabrane trgovane srđejama i jestivom. 

2 Lettere di Ponente, kiiiga 22, fo 212. 

3 Lettere di Ponente, kniga 22, fo 226. i d. 

* Originai so pisma nnliodi u arhivu dubrovačkom sv. IX, br, 948. 1^ 

ga, da su ti glasovi o zabrani lažni, pa l)ì trebalo sad i senat da mu piše 
isto i da nekoliko lađa dubrovačkih otplovi u kojugod drugu luku države 
papinske, te l)i se pokazalo, da zabrana, kad l)i i vrijedila za Jakin, nije 
upravlena protiv pape i liegove čitave države. 

Sreca je za Dubrovčane bila, što kratko vrijeme poslije Vendemij e stiže 
u Jakin trgovačka neka lađa dubrovačka, te se moglo vjerovati, da je 
V^endemia oklevetao oblasti dubrovačke, kako senatu piše Gradić 30. au- 
gusta javlaj ući ujedno, da mu je glava zakupnika Nikola Benedetti 
ob rekao, kako će se naskoro dokinuti određena, od kojih bi trpjeli štetu trgovci 
dubrovački, a tri dana kasnije, 3. septembra, da se papa primirio i neka 
mu se ispričaju u osobitom pismu. No senat toga nije htio učiniti, a papa 
u drugu ruku nije htio podij ehti sudačke vlasti konsulu dubrovačkomu u 
Jakinu. Dotle se dubrovačkim lađama zabranilo pristajaiie u lukama Italije 
tobože zbog kuge u Dubrovniku, kako doznajemo iz pisma Gradićeva se- 
natu od 13. septembra 1659., a kad je ta zabrana mjeseca augusta 1660. 
prestala, ostade na snazi u Jakinu povišena carina od četiri postotka i za 
dubrovačku robu, samo se roba pravednije ocjeriivala. I tako je savjet 
Gradićev i određene senata dubrovačkog bar djelomice uspjelo. 

Nov je posao čekao Gradića, kad se u kongregaciji j,de propaganda 
fide'' stalo ozbijno raditi o tome, da se u Dubrovniku uredi sjemenište 
za Istok. Već 11. decembra 1656. piše on senatu dubrovačkomu, da mu je 
kardinal Paul u cei, predsjednik rečene kongregacije, saopćio nešto o toj 
osnovi. Dvije pak godine kasnije, 10. jula 1658., javla senatu, kako mu 
je rečeni kardinal istoga dana priopćio žeju kongregacije, da se takovo 
sjemenište uredi u Dubrovniku, a za uređeiie liegovo da se upotrijebi dio 
dohodaka od glavnice zbora popovskoga, koji su prema nadbiskupovu ka- 
zivaiiu veoma visoki: on je pobijao nadbiskupovo kazivaiie, kako je najbole 
znao. razloživši, na što se sve troše ti dohotci; no ako senat želi odmah u 
početku spriječiti taj naum, neka mu posale takovo pismo, koje će se moći 
i drugima pokazati (lettera ostensibile), te iznese u liemu sve razloge, koji 
govore protiv rečene namisli. Pa doista, senat posla Gradiću takovo pismo 
19. augusta iste godine^ izjavjujući u liemu, da ne može ništa dati za novo 
to sjemenište, jer crkva dubrovačka ima malo posjeda, a broj je svećenika 
već sada veoma velik. I kazivaiie nadbiskupovo o tobožnem bogatstvu zbora 
popovskoga pobija se time, da se imovina rečenoga zbora pretežnijim di- 
jelom sastoji od kuća, a tè su trošne, te se mnogo troši na liihovo po- 
pfavlane : nadbiskup je Perotti zavađen s popovima, kako je poznato u Eimu, 
gdje su ga oni onomadne tužili, pa da bi im se osvetio, neispravno je 
izvijestio liihovu imutku i savjetovao, da se dio dohodaka riihovih upo- ^ Lettere di Ponente, knig-a 22, t'o 133. i d. 20 

trijebi za novo sjemenište. Gradić je to pismo predao kardinalu Paulucciju, 
da ga pokaže papi. kako piše senatu 18. septembra, pa kad g"a Pauhic<-i 
nije pozvao k sebi do Ž3. oktoi)ra, da mu reče odgovor papin, kako je 
obrekao, drži i javla senatu rečenoga dana, da od čitave te namisli o novu 
sjemeništu ne ce biti valada ništa. Ali ovaj se put prevario. 

Tri godine kasnije postade Gradić čuvarom (custode) Vatikanske 
biblioteke, kako javja senatu 16. aprila 1661. radujući se od srca tomu 
odlikovanu, na kojem mu i senat kasno doduše, ali iskreno čestita 21. juna 
iste godine^ zamijenivši u tom pismu dotadašiii natpis pisama upravjenih 
i'iemu: „U Rettore et ì Consiglieri della Bepuhlica di Bagusa'^ š\)0t2i^\\\i\\ 
nazivom: „Molto illustre signore^' i služeći se mjesto dotadašneg zaglavka : 
„State sano'' mnogo )3iranijim rijecma pred potpisom svojim. 

U isto otprilike vrijeme zakluči kongregacija y,de propaganda fide^ 
osnovati sjemenište za Istok u Dubrovniku, ali ovaj put bez potpore Du- 
brovčana, svom trošku. Još potkraj 1660. godine Inide pozvan u Rim 
opat Andrija Zmajević Perašćanin^. koji bješe odabran za ravnatela 
tòga sjemeništa, i nemu se povjeri, da ugovara s Dubrovčanima o ure- 
đenu svoga zavoda. U to ime dol)i Zmajević pismo kongregacije od 20. 
ma.ja 1661.. da ga preda senatu dubrovačkomu, a on vrativši se kući posla 
rečeno pismo u Dubrovnik zajedno s kratkim svojim pismom od 3. oktobra 
166L, u kojem se preporučuje vlasteli dubrovačkoj pomiiiući na početku 
pisma, da je rečena kongregarija odlučila urediti takovo sjemenište u 
Dubrovniku „per consolare i vescovi della nostra Illirica natione, che nella 
mancanza de sacerdoti han supplicato la S. Sede Apostolica volesse pro- 
vedere le loro Chiese de simil Ministri'' , a nihov je grad odabrala kao 
„capo della natione''. "«h 

Ni laskavo to pismo nije moglo skloniti Dubrovčane, da se l)ar za.sada 
odreku stare mržiie i l)ojazni. što su je odavno imali pred Mlečanima 
i nihovim podanicima, te ni^jednomu od nih nijesu dopuštali, da se stalno 
naseli u liihovu gradu ili bude u nihovoj službi. Ivadgod je trebalo naći 
novo koje lice, da vrši kakvu službu u Dubrovniku, senat redovno upu('vije 
Gradi(-a, da to lice ne smije biti Mlečanin ni podanik mletački, pa je na ^ Original je pisma u arhivu dubrovačkom sv. IX. br. 9(ì8. Senat mu 
čestita s ovim riječma : „Gode injinitamente questa Republira di sentire, 
conte ce ne da parte il suo avanzo e negli honori con riguurd^vole carica 
del custode della Biblioteca Vaticana conferitale dalla S^tà di X. S. e 
nelV utile, che col detto posto le viene. E sicome con paterno affetto 
V accompagna in tutte le sue attioni, così le augererà sempre maggior 
accrescimento di meìitati honon" . Sastavak pisma Lettere di Ponentey 
kniua 23, tb 154. 

2 Vidi nemu na pr. Lubiča, Dizionario biografico, str. 320. 21 

pr. 1657. orodine Jakinta Sofambu. koji se Gradirli n pismu od 7. 
februara eini najzgodniji, da preuzme obranu Dubrovnika, odbio samo zato, 
jer je prije toga bio u službi Mlecana. Zato ne htjede ni Zmajevića imati 
u svome gradu, nego mu u pismu od 20. novembra 1661. u}udno. ali 
odresito uskrati dopuštene, da dođe u Du))rovnik. Rečenoj pak kongrega<*iji 
odgovori nešto kasnije. 15. decembra, pošto se u Rimu već znalo, da 
Dubrovčani ne će da prime Zmajevića, te ih Gradić u pismu od 3. decembra 
opomiiie, da ć^. se time zamjeriti papi, kojemu je dobro poznata vrsnoća 
Zmajevićeva. Senat mu odgovara tek 7. marta 1662. šalući mu nanovo ono 
pismo kongregaciji od 15. decembra, da ga preda, pa prijepise Zmajevićeva 
pisma i svoga odgovora Zmajeviću.^ Još prije toga razložio im je Gradić u 
pismu od 7, januara 1662.. da bi protivleiie nihovo protiv lica upravitejeva 
moglo spriječiti osnivane rečenoga zavoda, pa pobliže crta način poučavana 
u takovu zavodu i kolika bi korist od liega bila Dubrovniku. Pismo od 15. 
decembra 1661. za kongregaciju dobio je Gradić već tada, ali ga nije htio 
predati i poradi toga, što je upravo tada radio oko toga, da biskupom 
mrkanskim poslije Savina Flori na, koji je umr'o 24. decembra 1661., 
prema želi senatovoj postane S cip i on de Mar ti n i s, liječnik dubrovački 
svjetovnog staleža, ali neožeiien, pa je u to ime htio postati svec'enikom, 
a osobito je omilio senatu, premda je podrijetlom bio Talijan „Begnicolo 
della provincia di Basilicata.'''^ Tek pošto je primio ono pismo senata od 
7. marta 1662.. preda Gradić tajniku kongregacije pismo od 15. decembra, 
koje mu se nanovo poslalo, i razloži kod toga naustice. kako bi Dubrovčani 
želeli rh'ugoga upravitela zavoda, a ne Zmajevića, koji je Perašćanin, i to 
zato. što su Perašćani Turcima osobito mrski : pravi razlog, da Dubrovčani 
ne će u s\'ome gradu mletačkoga podanika, oprezno je zašutio. U pismu 
od 25. marta 1662., u kojem sve to javla senatu, piše ujedno, kako mle- 
tački poslanik u Rimu radi oko toga. da se sjemenište za Istok podigne u 
kojem mjestu mletačke Dalmaji-ije. a senat ne ima ništa protiv toga u od- 
govoru od 27. aprila 1662.^ 

Tako se ne samo za ovaj put. nego i za sva kasnija vremena spri- 
ječilo uređene sjemeništa za Istok u Dubrovniku. Deset godina kasnije na- 
novo se stalo raditi o tome. da se takav zavod osnuje u Dubrovniku ili. 
bole. iz Ferma u Italiji preseU onamo. Mitar naime Serratura, gra- 
đanin dubrovački, koji je umr'o 1671. godine, veći je dio imutka ostavio ^ Svi se ti spisi iialiode u dubrovačkom arhivu sv. IX, br. 983, a 
pismu senato va i u Lettere di Ponente, kn i ga 23, fo 219. i d. 

^ Vidi pismu senata dabrovačkoga kardinalu Chigiju i Gradiću od 24. 
decembru IGGl. u ai'hivu dubrovačkom sv. IX, br. i)74. i 970. i drugo pismo 
Gradiću od 2(>. decembra 16fil. sv. IX, br. 977. 

^ Lettere dì FovenU', knigu 23, io 225. i d. 22 

kongregaciji „de propaganda fide" , da u krajevima južnih Slavena, koliko 
su u vlasti turskoj, podiže škole s vrsnim ucitelima. koji bi se obrazovali 
u takovu zavodu. Sada, kratko vrijeme poslije potresa, i senat je dubrovački 
bio za to, da se rečeni zavod podigne u liihovu gradu.* ali kako nije htio 
pristati uz uvjete, što ih je rečena kongregacija postavila, ostade sve pri 
starom, kako Gradić ja via senatu 27. juna 1671. 

Premda se papa protivio želi Dubrovčana, da Martini s^ postane bi- 
skupom mrkanskim, ne toliko zbog protivleiia Dubrovčana protiv Zmajevi(:a. 
koliko poradi toga, što Martinis nije bio svećenik, Gradiću uspje dokazati, 
da je biskup mrkanski u početku 17. vijeka bio Tomo Budislavić, tako 
isto liječnik i čovjek svjetovnoga staleža; tako napokon mjeseca jula 1662. 
papa Aleksandar YII. pristade na to. da Martinis bude imenovan biskupom, 
U to doba Gradić je boravio u Dubrovniku, a zamjeni vao ga je. u Eimu 
zem}ak Andrij a Lupiš, potoiii kanonik dubrovački. Ostao je Martinis 
kao biskup mrkanski u Dubrovniku do potkraj 1668. godine, kad dobi 
drugu ))iskupiju u Italiji, a na liegovo mjesto dođe zaslužni Fraiievac 
Antun Primi Dubrovčanin. 

Još prije odlaska u Dubrovnik, kamo se zaputio mjeseca juna 1662., 
svršio je Gradić nekoliko sitnijih posala u Eimu prema određenu senato vu. 
Tako mu senat 18. februara 1661.^ piše, neka bi izradio u pape, da se 
snizi trošak, što je dotada bio potreban, kad bi koja djevojka plemićskog 
roda postala kaluđericom u kojem od osam ženskih manastira dubrovačkih, 
a papa osobitim pismom odredi, kolik taj trošak smije biti. Nekoliko dana 
kasnije, 4. marta 1661,* želi senat, da bi se opatima u republici dubrovačkoj 
dopustilo nošene pontitikalnih znakova na S vijećnicu i dan sv. Vlaha za 
svečanog ophođeiia. pa im se i to dopustilo. U početku pak 1662. godine, 
pošto su doprli u Dubrovnik glasovi o jaku savezu protiv Turaka, što su 
ga imale sastaviti kršćanske države u Europi, piše senat 30. januara Gra- 
diću,^ neka bi izradio kod pape, da Dubrovnik poradi osobitoga položaja 
svoga u susjedstvu turske države ne bi trebao stupiti u taj savez, kaošto 
nije bio ni u savezu od 1570. godine za pape Pija V. Gradić ih u pismima 
od 10. i 22. marta tješi, da pregovararia o tom savezu slabo napreduju. ^ Vidi pisma senata dubrovačkoga kongregaciji „de propaganda fide'* , 
kardinalu Barberinu i Gradiću od 20. aprila 1671. u arhivu dubrovačkom 
sv. VII, br. 570., pa pisma, što ih Gradić o tom piše senatu počevši od 6, 
maja 1671., u sv. XIV, br. 1496. i d. 

^ Vidi tome Vojnovića, Crkva i država u dubrovačkoj republici, 'Jlad 
119, bij. 50. na str. 85. i d. 

^ Lettere di Ponesite, kniga 23, fol. 119. i d. 
* Lettere di Ponente^ kniga 23, fo 121. i đ. 
^ Lettere di Ponente, kniga 23, fo 211, i d. 23 

te se cini. da od sveira toga ne će biti ništa. U ]»rilo.sr tomu sayezu na- 
pisao je malo vremena prije toga, 1. juna 1661., osobitu raspravicu u 
obliku pisma, sto ga je upravio Ferdinandu F ti r s t e n b e r g u, pre- 
đašnemu drugu u Eimu. a tada knezu-biskupu u Paderbornu.^ U raspra- 
vici, koja ima natpis „De praesenti statu ottomanici imperli^' , vješto se 
razlaže, kako Turci nijesu više ono, što su bili u 15. i donekle još u 16. 
vijeku, pa kako bi ih udruženi kršćanski vladaoci lako uništili. ^ 

Na put u Dubrovnik spremao se Gradić još 1661. godine, pa je po- 
stavši čuvarom Vatikanske biblioteke odgodio puto varie do jula. kakojavla 
senatu u pismu onom od 16. aprila 1661. ; ali s nepoznatih razloga ni tada 
nije mogao ostaviti svoga mjesta u ivimu. nego je krenuo kući tek mjeseca 
juna 1662. Ostao je u Dubrovniku samo kratko vrijeme, otprilike dva mje- 
seca. Kako sam nigdje ne govori o povodu toga putovaiia, a 10. decembra 
1660. umr' je mlađi liegov brat Pavao imenovavši u testamentu od 28. 
novembra iste godine oba starija brata glavnim baštinicima i izvršitejima 
poslediie vole svoje.^ vjerojatno je. da se upravo zbog te baštine odlučio 
na put. No usput je svršio ondje i druge neke poslove, te je na pr. dao 
u najam posjed svoj na Sipanu. „soldos sex terrarmn sterilium vulgo 

V 

didos Ledina" postolaru nekomu sa Sipana za šest dubrovačkih dukata 
na godinu : ugovor o tome. skloplen 23. augusta 1662.. unesen je u služ- 
benu knigu kancelarije dubrovačke.^ Kako je pak brat liegov Junije upravo 
one godine bio član Maloga Vijeća, mogao je Stjepan posredno preko liega 
utjecati i na državne poslove onoga doba. 

Gotovo sasvim zabavilo je tada oblasti dubrovačke nečuveno zlodjelo, 
što ga je naočigled Dubrovčana i po bijelu danu na javnu mjestu počinio 
patricij dubrovački Marin Kabožić (Cab o ga) ranivši na smrt u trijemu 
kneževa dvora šezdesetogodišneg senatora Nikolu Gange Sorga,* tasta 
svoga. Da je i Gradić bio jedan od rijetkih ludi onoga doba, koji su ob- 
zirnije sudili tom zločinu nagla, ali drukčije valana građanina Marojice, 
koji se zbio 26. jula 1662.. dakle za Gradićeva boravleiia u Dubrovniku, ^ Vidi iiemu Deutsche Biographie VI^ str. 702. i d. 

- Kaspravica se nahodi u rukopisu sveučilišne biblioteke u Zagrebu, 
koji ima oznaku 8M 33. F. 4. U istom se rukopisu nahode još dvije ras- 
pravice Građićeve u obhku pisma : prva je upravjena Valeriju Ponteu, natpopu 
zadarskomu i vikiuni Gradićevu u rogovskoj opatiji, napisana u Rimu 1. no- 
vembra 1665., druga Karlu vojvodi Montausieru, odgojitelu prijestolonasleđnika 
francuskog, napisana 1676. ili 1677. godine. I tim je dvjema raspravicama 
svrha, da dokažu tadašnu slabost oružja turskog. 

* Testamenta Notariae, kiiiga 66, fo 66. i d. 

^ Diversa Cancellariae, kniga 212, fo 29. i d. 

^ Vidi tome Engela: Geschichte des Freistaates Ragusa, str. 242. i 
d., pa A. Vučetića: Sitnice iz dubrovačke prošlosti, Srđ III, str. 1066. i d. u 

razbiramo po tome. što senat 2. septemljra iste erodine vijeća o tome. treba 
li ga napose uputiti, „ne velit se ingerere Eomae contra decreta et volun- 
tatem huius reipublicae in causa dicti excesstis et processus super eo for- 
mati" , pa zak|ucuje, da to nije potrebno, jer se već općeno odredilo, da 
Marojicu ne smije nitko pomagati ni savjetom ni (-inomV A kad je kasnije 
trebalo u Rimu pred kongregacijom „immunitatis" opravdati postupaue 
senata, koji je Marojicu silom izvukao iz fraiievackog manastira, kamo se 
bio zaklonio, i strpao u zatvor, senat taj posao ne povjeri Gradiću, nego 
posla u Rim osobita poslanika Nikolu Pavlova Gundulića s plaćom 
od 150 škuda na mjesec i u pismu od 15. novembra 1662.2 u kojem mu 
dade upute, što i kako ima raditi, napose traži od nega, da pripazi, „se da 
alcuno e da chi in quella Corte viene protetta e diffesa la causa del detto 
Cahoga, di ordine di chi e con che mezzi, con avvisarne del tutto pun- 
tualissimamente per nostro governo, stando sempre occulato ad osservare per 
participarne, se in avvenire ciò s'intentasse da alcuno, e da chi". Kon- 
gi'egacija je maime „immunitatis" odlučila već u prilog Marojici, da je 
imao pravo zaklona u rečenom manastiru i da ga odande nitko nije smio 
silom odvlaèiti. Na tu je presudu očito utjecao Gradić, kojega se lice krije 
i pod općenim onim naznakama u spomenutom naputku senatovu. Da se 
nije zauzeo za nevrijedna čo\geka, pokazalo se naskoro u doba potresa od 
1667. godine. 

Prema naputku, što ga je dobio, imao je Gundulić nastojati, da tu 
razmiricu između crkvene i svjetovne vlasti zbog povrijeđena prava za- 
klona riješi sam papa, pa je poradi toga dugo morao boraviti u Rimu : 
ték 13. maja 1663. stiže u Dubrovnik povolna odluka papina u tom 
poslu, kako mu senat potvrđuje u pismu od 24. juna 1663..^ a vratio se 
kući mjeseca augusta iste godine. Dokle je bio u Rimu, vršio je za repuV)Iiku 
i sitnije neke poslove, što ih je tada bilo, te i Gradić i Lupiš u to doba 
nijesu dobili nijedno pismo od senata, pa nijesu dakako ni pisali senatu. 
Istom nakon povratka Gundulićeva piše senat 21. augusta 1663.* kratko 
pismo Gradiću šalući mu zahvalna pisma za papu i neke kardinale, što su 
lubazno primili GunduHća, i da im pribavi fina papira. 

I taj put Gradić je samo kratko vrijeme mogao vršiti poslove zavi- 
čaja u Rimu radeći oko toga, da poslije smrti biskupa stonskoga Karla 
Julijana de Freddi s, koji je umr'o 5. novembra 1663., kako mu senat ^ Consilium Bogatorum, kniga 111, fo 61. 
^ Lettere di Ponente, kniga 24, to 12. i đ. 
^ Lettere di Ponente, kniga 24. fo 117. i d. 
* Lettere di Ponente, kniga 24, fo 148, 25 

istoga dana javla^ dobije tu biskupiju Petar Ti u k arie, patricij i kanonik 
dubrovai-ki. pa da izradi u pape premještaj nadbiskupa Perottija na koje 
drugo mjesto. S liim se naime senat dubrovački u početku 1664. juto za- 
vadio, jer je zabranio svako vrseiie biskupskih posala u svojoj nadbiskupiji 
novomu biskupu mrkanskomu, koji je kao i svi liegovi preteče bio senatu 
slijepo odan. U nekoliko pisama iz toga doba crta senat Gradiću jade. sto 
ih ima s Perottijem, koji ništa ne mari za crkvene svoje poslove, nego 
najviše živi na Sipanu ))aveći se gospodarstvom, a potkraj je januara i 
odande otišao na običnu čamcu sa dva brodara, ne zna se, kamo: zamje- 
nikom je svojim imenovao priora lokrumskog.^ Kako Gradić kao kanonik 
iiegov nije mogao nadbiskupa tužiti papi, senat je taj posao povjerio Lupisu, 
a on je Lupisa imao samo pomagati. No upravo u vrijeme, kad je Perotti 
stigao u Rim. morade (iradić na put u Francusku kao tajnik „delle lettere 
latine" kardinala Flavija Chigi ja, koji je prema ugovoru u Pisi od 
12. februara 1664. imao ispričati Aleksandra VII. pred krajem Ludovikom 
XIV. ^I to mu je mjesto pribavio Cesar Rasponi, koji je tako isto pratio Chigija 
na tom putu i kratko vrijeme iza povratka u Rim za zasluge postao kardi- 
nalom. tom poslanstvu napisao je Gradić kasnije potaiii izvještaj.* kad 
se potkraj oktobra iste godine vratio u Rim. kako javla 28. oktobra senatu, 
koji mu 11. decembra cestita zbog lijepa uspjeha.' U istom pismu moU 
ga senat, da ])i se pobrinuo, te bi Dubrovčani mjesto pokojnoga Perottija 
dobili valana nadbiskupa i da se biskupu mrkanskomu bar dotle dopusti 
vršeiie najpotrebnijih posala. Perottija naime, dok je boravio u Rimu tužeći 
se na Dubrovčane, stiže smrt 25. septembra 1664.. kako sjutradan Lupiš 
javja u Dubrovnik ;® i tako se razmirica s liim svršila. Za boravleiia Gra- 
diće va u Parizu bio je i Lukarić potvrđen od pape za biskupa stonskog. 
A već 3. januara 1665. javJa Gradić u Dubrovnik, da je nadbiskupom 
postao opat Petar Torres, rodom iz Tranija u Apuliji. čovjek u svakom 
pogledu vrijedan: kasnije, čut ćemo. imali su Dubrovčani i s tim nadbi- 
skupom dosta neprilika. ^ Pismo senata nahodi se u arhivu dubrovačkom sv. IX, br. 991, i u 
Lettere di Ponente, kniga 24, fo 153. 

^ Vidi pisma senata od 24. i 31. januara 1664. u Lettere di Ponente, 
kniga 24, fo 165. i d., 174. i d. 

^ tome poslanstvu vidi Broscha : CTescliichte des Kirchenstaates I, str. 
432. i d., pa govor Gradićev hi funere Caesaris Rasponi str. 10. i d. 

* Relazione della legatione in Francia del Cardinal Flavio Chigi, 
u Gradićevu rukopisu br. fi 902. i 6908. Vatikanske biblioteke. 

® Senatovo se pismo nahodi u arhivu dubrovačkom sv. IX, br. 1000. 
Gradićevo pismo od 28. oktobra, na koje senat odgovara, nije se sačm^alo. 
^ Lettere di Ponente, kniga 24, fo 46. i d. 26 

Od drugih posala, sto ih je n to vrijeme imao izvršiti za Dubrovčane, 
najznatniji hio je. da prillavi »-radu dopuštene, te bi se za pet godina po- 
lovina prihoda od pobožnih zaklada (opere pie) smjela trošiti za utvrđivarie 
i obranu negovu. JSenat mu piše naime 4. jula 1665.,^ da ne ima novar-a 
za veći broj vojnika, koliko l)i ih treliao sada, da obrani grad od razliènih haj- 
dučkih četa i mletačkih i turskih, a juore očisti od mnogih gusara, koji 
su u to dolja kandijskog rata stali priječiti svako trgovarie. Molba se nihova 
predala osobitoj kongi*egaciji. koja je nakon duga vijec-ana odlučila u prilog 
Dubrovčana, kako Gradić' piše senatu 25. oktobra iste godine : a i papa 
pristade na to. pošto su se živo zauzeli za liih kardinali Barberino i Flavije 
Chigi, kako doznajemo iz ju'sma Gradiceva od 15. novembra. U tom se pismu 
hvali i valanost Andrije Lupisa, koji je upravo tada postao kanonik dubro- 
vački. ]»a ce sada vraćajući se kuci predati senatu pisjno papino, (breve) 
toj milosti. Po liemu doznajemo još. da su Dubrovčani takovu milost do- 
bili i od pape Urbana ^^1I. godine 1627.. a dobiU su je i 1645. godine 
od Inocentija X.. kako čitamo u pismu Gradiće vu još od 22. augusta 1665. 

U to doba, mjeseca jula 1665.. umrije u Dubrovniku bez testamenta 
brat ijegov Junije. koji je i te godine bio elan dialoga Aljeca. pa je kao 
takav u poslu republike bio i kod namjesnika mletačkog u Zadru. ^ Žena 
je negova Deša umrla kratko vrijeme prije toga, pa kako nijesu imali 
djece, stadoše braca liezina. na ćelu im Vladi si a v Guče tic, tražiti, da 
im se od baštine Junijeve vrati miraz liezin od 7000 škuda dubro\'ackih. 
U parnici, što je nastala zbog toga. konsuli „delle cause civiW' izrekoše 
presudu 31. jula 1665..^ da tu svotu treba povratiti braci Dešinoj. Već u 
pismu od 22. augusta tuži se Gradić senatu na tu presudu i moli za zaštitu, 
da se ne bi dopustilo, „che contro le mie povere sostanze si operi in pre- 
cipitio e senza V ordine ricercato dalle leggi universali e nostre" : suci su 
ga osudili, a prije toga nijesu ga ni saslušali. 1 u pismu od 1. septembra tuži 
se on na nepravedno postupaiie rečenih konsula, koji su osudili mrtva lie- 
gova l)rata ne pomišlajući kod toga na to. da zemalski sudovi ne imaju 
suditi mrtvima, „che ne hanno c^uì altri beni rhe la poca terra della 
sepultura" ; a osudivši liega kao baštinika lu'atova nije im bilo na pameti, 
'la svjet<3vni sud ne ima vla.sti nad svećenikom, koji ne može ni tužiti kod ^ Lettere di Ponente, kniga 24. to 46. i 47. 

2 Vidi Lubića: Odnošaji među repul)likom mletačkom i dubrovačkom, 
Rad 53, str. 166. i d. 

^ Seyitenze di Cancellaria, kfiiga 229, ib 37. takova suda. Seiial nm odufovori u pismu od 22. okto])ra 166f5.^ razlažiic^i 
mu. da na presudu konsula senat nigda ne utječe, no bude li se pritužio 
višemu sudu. da će se taj svakako obazreti na opravdane ne^ove prigovore 
i velike zasluge, sto ih ima za zavičaj, te mu se ne c'e ništa krivo uraditi. 
Po nekoliko biležaka uz rečenu osudu doznajemo, da je Đore -Bora 
P al mot i ć. zastupnik Gradićev. 5. augusta 1665. prigovorio osudi konsula. 
pa da se ona i ukinula 1. juna 1666., pošto su se baštinici s dobra nagodili. 

Poslije smrti Junijeve prokuratorom Gradićevim u Dubrovniku postade 
rođak liegov Junije Ga b rij eia Cerva, koji mu je kasnije bio glavni 
baštinik. Ovlašteiie za n napisao je Gradić 22. augusta 1665.^ pomiiiući u 
nemu napose, da mu ga izdaje „a effetto di poter raccogliere le mie entrate 
et essigere i miei crediti spettanti al mio canonicato di Ragusa". Posjed 
naime, što ga je kao kanonik imao u Dubrovniku, dao je u najam, ali su 
mu zakupnici slabo plaćali pogođenu svotu, te su sudovi dulu'ovački do 
smrti Gradićeve svagda imali s liima posla. 

Iz poslediie godine prije potresa od godine 1667. dospjelo je do nas 
samo jedno pismo liegovo senatu dubrovačkomu, od 20. marta 1666.. a 
čini se, da ih više nije ni pisao, jer senat i nemu u to doba šale samo 
jedno pismo, 18. februara 1666..^ tužeći se na razmiricu i prepirke između 
redovnika i svjetovnoga svećenstva u Dubrovniku, što ih je skrivio nadbiskup 
Torres. U odgovoru na to pismo Gradiću je žao. što je došlo do tih pre- 
piraka, i da među pismima, što ih je primio od senata, ne ima zahvalna 
pisma za milost, što im ju je papa podijelio dopustivši, da se polovica pri- 
hoda od pobožnih zaklada troši u korist grada. Tek 26. augusta šale senat * Pismo se senatovo naliodi u arhivu dubrovačkom sv. IX, br. 1009.: 
„Quanto agV interessi proprii, che V. S. c accenna nelle dette sue lettere 
haver in questi Tribunali^ le deve essere molto ben noto, che nelle prime 
cause il senato non ha alcuna soprai ntendenz a al foro delti signori con- 
soli giudici ordinarii delle cause civili, ma si bene nelle seconde instanze, 
in caso d' interposta appellatione, le possiamo ben dire d' esserli proceduto 
con molta stima della sua persona, 'perchè doppo la morte del signor 
Giugno, suo fratello, si deputarno, come è costume, li conservatoci delti 
suoi beni, i quali sono obnoxii per rigore del contratto al suo debito per 
la restitutione della dote, con questi li creditori di quella liquidarono e 
ridussero in sentenza, eh' è mandato essecutivo li loro credito senza offesa 
ne della persona di V. S. ne delti suoi beni. E quando ne senta alcuna 
lesione, le resta largo campo per essere intatte le sue ragioni per usarle, 
perchè il fatto tra due non offende il terzo, siche S. V. puoi auheitarsi 
et essere sicura, che^ siconie da noi P sommamente amata per li suoi me- 
riti, così si fa quella stima della sua persona, che se le conviene al suo 
affretto verso questa patria". 

* Procurae Cancellariae, kiiiga 55, fo 228. 
» U arhivu dubrovačkom sv. IX, br. 1012. 28 

to pismo, i to Petru Boždaru. mladomu zemlaku svome, koji je tada 
učio u Bimu. a imao je poraditi i oko toga. da Rim učini kraj onim pre- 
pirkama među svećenstvom dubrovačkim. (Tradić je u to vrijeme očito bio 
zabavjen drugim poslom : no kakav je taj posao bio. o tome ne imamo 
vijesti.^ 

Tako smo ogledali prvih 15 godina rada Gradićeva za rejiubliku 
dubrovačku, otkako se stalno nastanio u Rimu 1653. godine. Yec' u tom 
radu raspoznaje se velika lubav liegova za zavičaj, te nigda nije zalio ni 
truda ni vremena, ako je trebalo uraditi štogod u korist Dubrovnika, koji 
je tada bio grad vec' dosta slal) i siromašan, pa je neprestano trebao tuđe 
pomoći, da sačuva nezavisnost svojn i slobodu. Ako nije svagda postigao 
sve. stoje želio i namjeravao, nije tomu l)io on sam toliko kriv. koliko vlasti 
dubrovačke, kojima se slijepo pokoravao, jer se te vlasti sastojahu tada od 
neznatna Ijroja plemića, koji se stalnim redom izmjenivahu u služl)ama i. 
premda su možda tako isto vruće lui)ili zavičaj kao i Gradić, nijesu svagda 
mogli pravo rasuditi. što bi moglo Inti od koristi ili na štetu nihovu gradu. 
Odluke senata, koji bijaše najviša vlast u republici pa je Gradiću određivao, 
što i kako ima raditi, cesto su zavisjele o sasvim sićušnim razlozima. Tako se 
u i'iemu samo od neopravdana straha pred Mlećanima spriječilo uređeiie 
sjemeništa za Istok u Dubrovniku, premda je takovo sjemenište gradu moglo 
donijeti dosta koristi i ojačati u liemu uvjerene o jedinstvu svih južnih 
Slavena, koje se bar u nejasnu obliku javla u onom nastojanu. da se uredi 
rečeno sjemenište. Tako za Dubrovčane, doklegod je živjela hihova repuldika. 
tuđinci su ne samo južni Slaveni, koji stenahu pod turskim jarmom, nego 
i Dalmatinci, podanici Mlečana. Da i Gradić nije drukčije mislio, razbiramo 
po tome, što mu je Splećanin Jerolim Paštrić tako isto nepouzdan tuđinac 
kao i svaki rođeni Mlečanin. Xo to ga mišlene nije smetalo, te ne bi pri- 
jatelski drugovao s uglednim Trogiraninom Ivanom Lučićem, s kojim 
se upoznao u Vatikanskoj Inblioteci, pa je na liegovu želu prema potpunijem 
vatikanskom rukopisu nanovo na latinski jezik preveo onaj dio Apijanove 
povjesnice, koji ima natpis 'IVauoi///; (drugi dio 9. knige^j. i ustao na obranu 

^ Može biti, da je Gradić imao tada iiuiogo posla u biblioteci uređujući 
s drugom Le on om AUaccijem kiiižnicu vojvoda urbinskih, što ju je tada 
papa baštinio. Vidi Appeudiuija : Xotizie U, str. 140. 

2 Taj pi-ijevod štampao je Lučić 166(ì. godine u frankfurtskom izdanu 
djela svoga: „De regno Dalmati ae et Croatiae libri sex" , na str. 4r)2. — 468. 
pod natpisom: Appiani Aìe.randririi Boni. Hist. rie belli s Illyricis Ste- 
phano Gradio, patritio Bar/ usino abbate^ bibliofherae Vati/mnae custode, 
interprete. Xa str. 4i)l. im.-» kiatak ju-edgovor, u kojem Gradić I^uciću raz- 
laže naèela, kojih se dj-žao u tom poslu. Tako isto naliodi se rečeni pi-ijevod 
negov u posve istovetnom amsterdamskom izdanir Lucićeva djela od 1668. 
i^odiue i na istim stranama. 29 

/vOmlaka Lucićeva Marina Sta ti le a. kad se radilo o ispravnosti pozna- 
t^o'a trogirskog' fragmenta iz Petronija.^ 

Od kiiizevnoga rada Gradićeva u to doba treba još spomenuti latinske 
negove improvizacije, po kojima je prema tadašnim vijestima najvećma došao 
na glas u kolu mladih onih ludi. što su se okupili oko pape Aleksandra 
VII. i kra]ice Kristine: sačuvala se. koliko znam. nije nijedna, jer ih nitko 
nije biležio, no da je i tomu poslu bio dorastao, potvrđuju nam sačuvane 
negove latinske pjesme, koje su s\agda lijepo sređene i po sastavu i po 
obliku. Pa i pravila, po kojima bi prema negovu sudu trebalo upravlati 
rejuibliku dubrovačku, što ih je napisao za brata Junija, a do nas su dos- 
pjela u rukopisu.^ jamačno je sastavio u to doba, još za života bratova. No 
uporedo sa državničkim i kiiiževni je rad iiego>' obilatiji i znatniji za 
posjediiih 15 godina života liegova, št^> ih je sasvim posvetio boliiku za- ^ Potanko razlaže zasluge Gradićeve n tom poslu sam Lučić u djelu : 
,, Memori € istorich e eli Tragurio ora detto Tran" (Venetia 1673.), str. 531. 
i d. Statileo se među rukopisima sugrađanina Nikole Cippica namjerio na taj 
tragmenat, koji u Bticlielerovu izdanu Petronijevih satira zaprema glave 27. 
do 79., pa ga je štampao u Padovi ,ytypi.s Patili Framhotfi" 1664. () tom 
fragmentu, koji u nekoliko godina doživje više izdana, neki su tadašiii istra- 
živači, napose dva Francuza, posumi'iali, da ga je Statileo krivotvorio. Trebalo 
je dakle dokazati ispravnost negovu, a taj posao preuze Gradić na molbu 
Lucićevu, pošto mu se u Rim poslao onaj rukopis, i napisa, kako ćitamo u 
Lučića Ystr. 535.), „V Apologia per nome del Sig. Statileo^ alla quale non 
solo rintuzza la pocco avveduta petulanza del Vagenseilio, ma anco con 
bellissima maniera fa vedere al Valesio, che V haver parlato con pocco 
rispetto delti Traurini non còrHsponde all'opere stampate da lui e dal 
suo fratello ; e questa Apologia insieme c^n la copia di Petronio e varia 
lettione collo stampato in Padova fìt da me inviata in Amsterdam del 
166S acciorhè fusse stampata, come seguì del 1670. . . . Così la fortuna 
ha favorito il Signor Dottor Statileo, che da penile tanto erudite sia stata 
intrapresa la sua difesa, et insieme la patria è stata con tal occasione 
molto per le stampe nominata, dovendo sempre professare grand' ohligo 
ogni Patriotto al Sig. Abbate Gradi, che con tanta honorevolezza ha difeso 
la Patria dalle calunnie de maldicenti." Gradićeva je „apologia" ugledala 
svijet kod štampara Ivana Blaeua u Amsterdamu 1670., a ima 31 stranu. 

^ Spis napisan latinskim jezikom ima ovaj natpis: „Ars sive instituta 
de republica administranda ad Junium fratrem". Ja ga nigdje nijesam 
mogao naći, aU ga je imao u rukama Appendini, koji ga ovako opisuje 
(Notizie ir, str. 143.): Questo trattato inedito ritrovato ultimamente in 
una privata libreria venduta all'incanto era ignoto al Cerva. Dopo le 
prime pagine vi manca qualche cosa, e forse qualche altra cosa manca 
pure verso il fine. Del resto cquesto grave, ed elegante scritto è ripietio di 
grandiose vedute, e precetti, e di scelta erudizioìie Greca, e Romana." U 
arhivu dubrovačkom ima talijanski Gradićev rukopis slična sadržaja: ;,il/a.9- 
simc politiclie raccolte per il buon governo della republica di Ragusa." vicaja .svo<ra. pa bi zacijelo Ijìo i obilatiji. da «a nije .samo jedna briga 
zaoku[)ila, i^ako će sto obilniju [»oinoć pribaviti nesretnomu gradu, koji je 
najprije nastradao od potresa, a naskoro su mu stali prijetiti i Mlečani i 
Turci, koji su ga dokraja želeli uništiti: da im se ta zela nije ispu- 
nila, u prvom redu treba upravo Gradiću zahvaliti. 

111. 

Samo tri dana nakon potresa ostade Dubrovnik bez svake oblasti. Već 
četvrtog dana sastaju se plemići, koji ne izgubiše život u ruševinama grada, 
da u tvrđavi Revelinu vijećaju o tome, što trei)a raditi u toj nesreći, a 
sjutradan izabiru privremenu upravu od 10 lica i određuju 300 vojnika sa 
šest zapovjednika, među tima na prvom mjestu Mar oj i c u K ab o ž i ć a. 
kojega je potres riješio dalega tamnovaiia, da uspostave red i sigurnost u 
gradu. ^ Zelec-i izvana pribaviti pomoć nastradalomu gradu ša]u 10. aprila 
Gradiću u Rim pisma za papu Aleksandra VII., kojemu su tada dani ži- 
vota bili već odbrojeni, pa za kardinale Flavija Chigija i Fraiiu Barberina, 
protektora svoga još od 1629. godine. I tada Gradić učini sve, što se 
tražilo od liega. 

Još prije nego što mu je stiglo rečeno pismo plemića dubrovačkih, piše 
im on 30. aprila opsežno pismo, u kojem razlaže, kako bi se grad najbrže 
mogao ponoviti i od koga se sve mogu nadati pomoći, ističući napose, da 
je velika sreća za Dubrovnik, što su i Mlečani i Turci zabavleni pripravama 
za nov rat zbog Krete. te ne mogu ni pomišjati na to, da bi se okoristili 
nesrećom zavičaja liihova. A već u pismu od 7. maja jav}a vlasteli dubro- 
vačkoj, da mu je kardinal Chigi u ime bolesnoga pape obrekao pomoć, 
protektor pak liihov Barberino, koji će se i u Mecima zauzeti za 
Dubrovnik, jer je dobar s tamošiiom gospodom, da plamti upravo od žele, 
kako bi im što izdašnije pomogao. Pa doista, još istog ih dana u osobitim 
pismima sažaluju i papa i kardinal Barberino obećavajući im pomoć svoju-. 
Aleksandar VII. preminuo je dvije nedjeje kasnije, 22. maja, i nije dospio 
izvršiti obećana: ali se zato Gradić pobrinuo, da im bogati Barberino što 
više pomogne, nagovorivši ga, da o svom trošku posale u Dubrovnik neko- 
liko zanatnika i nešto oružja za gradsku stražu, a sam je pribavio stro- 
jeve i oruđe, da se grad očisti od ruševina. Negovim nastojariem dobiše ^ Vidi sveščić „Libro clelli providimenti et terminazioni neW anno 
1667^ u arhivu dubrovačkom. 

* Pismo pape Aleksaudra VII. štampao je A. Theiner, V etera monu- 
menta Slavorum meridionalium historiam illustrantia II, str. 191. Prijepis 
Barberinova pisma našao sam među Gradićevim spisima u arhivu dubrovačkom : 
u liemu se napose potvrđuje, da je Gradić „degno figlio della Eepuhlica et 
interessato per la sua nascita e virtù nel bene di essa". gì 

ì// Rima [»otporu od TOGO skiida i kaluđorice dubrovačke, sto ih je bio 
nadlnskiip Torres odmah poslije potresa jti'cvozao u Jakiii. kako čitamo u |)isiiiu 
rieffovii od 18. maja. Pa i sam je od slabih svojih dohodaka pomogao za- 
vičaju, koHko je mooao. U pismu, što g-a 25. maja sa|e u Dubrovnik, či- 
tamo, da se nemu povjerila zadaća, te ce kardinalima govoriti govor „de 
eligendo summo pontifire^^ , kad se sakupe na izbor nova pape, a običajnu 
nagradu od 100 skuda, sto ju je dobio za to. poklana zavičaju u pismu 
od 18. juna. 

[ opsežnija je tri spisa sastavio Gradić odmah za potresom, u kojima 
daje zemlacima zrelih uputa, sto imaju raditi, da se grad i'iihov što prije 
nanovo pridigne. Dva od zanimlivih tih spisa sačuvala su se do nas u 
jednom istom rukopisu, u kojem se nahodio i treći spis. ali gaje u novije 
doba nestalo.^ U najopsežnijem i ujedno najzanimlivijem od nih podaju se 
Dulu'ovčanima propisi, kako i kojim redom imadu ponavlati grad svoj. čega 
se imadu odre('i. da ih u buduće ne stigne takova kazan Božja, i kakovim 
bi se radom pridiglo blagostojaiie grada. Ostala dva kraća spisa samo su 
dopuna neka glavnomu tomu spisu, koji je znatan prilog za poznavane tada- 
šiiega Dubrovnika i liegova stanovništva. Da je postao odmah za potresom, 
još 1667. godine, razbiramo po tome, što se u zaglavku riegovu pisac nada 
obilatoj pomoći, što će je zavičaj liegov dobiti od bogate kuće Rospigliosi, 
kojoj pripada novi papa Klement IX. Potvrdu za to doba postaiia liegova 
daje nam i prvi spis. koji je sastav|en u obliku govora određena za Veliko 
Vijeće plemića dubrovačkih, preporučujući im. da primu među se što više 
uglednih građanskih porodica i neke druge (ude, koji imadu zasluga za 
zavičaj liihov. pa povećaju tako broj građana, koji će se izmjenivati u brojnim 
službama plemićske republike, da ne nastupi u lioj oligarhija. primaiiu 1 Sva tri spisa dospjela su \\ frai'ieva^ku biblioteku u Dubrovniku u 
skupni rukopis br. 245. Culićeva popisa. Prvi od nih u kazalu rukopisa ima 
natpis : „U oratione sopra V aggregatione alla Nobiltà di Ragusa nel Con- 
seglio Grande di quella Bepublica'% zaprema list 1. — 13., od kojih su 23 
strane napisane Gradićevom rukom. Drugi, koji se nahodio na Četiri dala lista 
rukopisa, ali je tih listova nestalo, naziva se u kazalu: „Discorso sopra la 
fortificati one della Città dell' Abb-e Gradi sotto nome di lettera del S-r 
Paolo Falconieri quasi a lui scritta^^. Treći napokon spis ispunava listove 
18, — 35. rukopisa, a natpis mu je prema kazalu: „Discorso sopra lo stato 
della Bepuhlìca di Ragusa dopo il Terremoto et incendio della Città ^ 
di quelloy che sarebbe da fare in quella contingenza in ordine al sollievo 
di essa^' . Spis je netko drugi prepisao, ali prijepis je pun ispravaka od Gra- 
diéeve ruke. Istovetan je taj spis, čini se, s onim spisom, što se u kniževnim 
povijestima pomiiie pod natpisom „Massime politiche pel buon governo della 
repubblica di Ragusa^' , jer je i taj spis postao odmah za potresom, kako 
razbiramo iz pisma Gradićeva Nikoli R a fa i 1 o v u G u č e t i ć u od 15. oktobra 
1667., što ga priopćuje i Cerva, Bibliotheca Ragusina IV, str, 148. i d. liovih porodica u plemstvo (lul)rovaeko nispravlalo se u Velikom Vijeću 10. 
juna 1667..^ pa je taj dan „terminus ante quem'^ i za spomenuti govor 
Oradićev i za dru.o'a dva spisa, koji su s nim u vezi. 

Malo je zacijelo (udi bilo i u samom Dubrovniku, kojima su prilike 
zavičaja liihova bile tako dobro poznate, kako ih je poznavao Gradić. Živeći 
u Rimu, velikom svjetskom gradu, i ostavši u tijesnoj vezi s rodom i 
mnogim znancima u zavičaju, lakše mu je bilo iz daline prosuditi, sto je 
dobro, a što zlo u Dubrovniku, i dati prema tome zemlacima promišjenih 
savjeta. U doba neposredno prije potresa Dubrovnik je ))io dosta siromašan 
grad bez prava oV)rta i trgovine. Ono malo zanatnika i trgovaca, što su 
živjeli u liemu. malo su marili za napredak, što se dotada u naprednijem 
tuđem svijetu postigao u nihovoj struci. K tomu nijesu bili ni osobito 
marlivi. dok im Gradii- pre)»acuje u onom svojem spisu, da obdan premalo 
vremena rade ustajuc'i kasno i rano lijega.jući. Sve se stanovništvo grada 
stislo unutar zidina gradskih u tijesne, neprijatne ulice i još tješiie stanove 
živec'i dosta bijedno, jer se vlast državna sla))o brinula, da grad bude 
oskrb(en jeftinom i zdravom hranom. Još se mane brige posvetilo strancima, 
koji bi zbog trgovine dolazili u grad: za liih ondje nije bilo ni gostionica 
ni noćišta. Pogotovu se malo marilo za udobnost trgovaca iz Bosne i Her- 
cegovine, koji nijesu smjeli noćivati u gradu, nego su morali provoditi noć 
u zapuštenim prostorijama na Pločama, premda su Dubrovčani upravo od 
liihove trgovine imali najviše koristi. Premda siromašno, i građanstvo je 
slabo marilo za ozbilan rad. nego se podalo laku životu i razmetaiiu misle(-i 
samo na iiživaiie i javne igre. Boje od ostalih građana nijesu ži>jeli ni 
svećenici, koji su tako isto l)ili dosta siromašni. Nadbiskup dubrovački nigda 
nije imao osobitih dohodaka, no u doba prije potresa bili su oni sasvim 
neznatni, pa je zato Perotti i ostavio Dubrovnik. Poradi slabih dohodaka 
nadarl)ine nihove broj je kanonika duljrovačkih već davno prije potresa od 
12 spao na šest, no i za ta se mjesta nijedan plemić dubrovački nije baš 
otimao. S\ jetovnoga pak svećenstva po selima repul)like dubrovačke bilo je 
veoma malo, jer u gradu nije bilo osobita sjemeništa za ri. a i zaklada 
zbora popovskog bila je dosta neznatna. Nešto su bole živjeli redovnici, 
napose Benediktinci mletske kongregacije, ali i tih je tada bilo malo. pa 
se ve<' ozl>i)no stalo raditi oko toga. da se rečena kongTegacija ukine. Xajboje 
još bilo je kaluđericama u osam ženskih manastira, koji su imali u Rimu 
i Napulu dosta velike glavnice, ali i riihov je broj pao na 50. otkako su 
ih dvije tre('ine izginule za potresa i na putu u Jakin. 

Svima tima i još nekim drugim jadima Dubrovčana onoga aoM .traži 
Gradić -i nalazi lijeka u onom spisu, ispričavajući se odmah u početku. ^ ('onsUiiUH J[/ć//?/.s, kuiga J:4, lo ly6. zašto se upravo on dao na to, da im dijeli savjete. Dubrovčani iza strahota 
pretrpjena potresa i požara ne mogu pravo razabrati i prosuditi, što bi im 
moglo najviše koristiti, dok on sam živi daleko od svega toga i družeći se 
s razlicnim iskusnim (udma ima izobila prilike čuti mišjeiie riihovo o tome, 
kako će se nesretni grad najprije ponoviti. Kao dobar pak katolik živo je 
uvjeren o tome, da je potres kazan Božja za svakojake mane i opačine 
Dubrovčana, pa im svjetuje, da se što prije izmire s Bogom i okane javnih 
igara, koje su po liegovu sudu leglo svega zla, pa bi ih sama država imala 
zabraniti, kako ih i djedovi liihovi nijesu nigda dopuštali. Da se građani 
priviknu na trijezan i štedjiv život, mnogo bi pomogle javne štedionice 
(monti di pietà), pa ih je i crkva s tom svrhom podigla u Rimu i u drugim 
nekim gradovima Italije. U takovoj štedionici, urede li je u svome gradu, 
imat će Dubrovčani i najboju pomoć protiv svake nevoje. 

No i posla se moraju građani prihvatiti i što prije podići suhe sta- 
nove, u kojima će boraviti bez pogibli za zdravje. Kako se nove zgrade u 
Dubrovniku poradi tamošnega podnebja samo polako osuše, a stanove treba 
što brže spremiti, dobro će biti, ako se kod građeiia kuća upotrijebi samo 
takova građa, koja ne drži dugo u sebi vlage, tako na pr. bijela glina ili 
sadra. Ne bi bilo dobro, kad bi se sve kuće gradile samo unutar zidova 
gradskih, gdje je malo prostora, dok ga ima izobila i veoma zgodna na 
Pilama. Tada bi dakako i taj prostor trebalo zaštititi od neprijateja novim 
utvrđenima visova k zapadu i sjeveru od grada, koja će i gradu biti dobra 
obrana. Kakova ta utvrđena vaja da budu, razloženo je, kako Gradić pri- 
mjećuje, u onom tobože Falconieri] evu pismu ; no da su i misli toga pisma 
liegovo duševno vlasništvo, potvrdu nam za to daje pismo liegovo senatu 
dubrovačkomu od 13. juna 1657., u kojem kao miš)erie arhitekta Aleksandra 
Muglija razlaže, kako bi trebalo utvrditi visove k sjeveru i zapadu od 
grada, da Dubrovnik ne trpi štete od novijih topova, kojih zrna daleko do- 
sežu. Bude li se grad proširio prema Pilama, bit će u liemu mjesta za veći 
broj stanovnika i udobnije će se živjeti, pa će se i strani ludi radije na- 
selavati u riemu. Tada će se i za spremane praha puščanog naći zgodnije 
mjesto, nego što je kula sv. Luke, gdje se sada sprema, a za velikoga 
onog požara poslije potresa sam je Bog očuvao rečeno mjesto, da vatra do 
nega nije doprla, jer bi tada grad bio još jače nastradao. 

Prije nego što se u gradu počnu kuće nanovo podizati, vaja dakako naj- 
prije maknuti odande ruševine, a to će se najbrže izvršiti tada, ako se od 
zapada prema istoku grada urede dva usporedna puta i u zidinama gradskim 
probiju nova vrata do mora, pa za izvoze rie razvalina iz grada do mora 
upotrijebe zgodna kola na dva kotača za jednoga kona, koja se upotreb}uju 
već svagdje drugdje na svijetu, samo ih Dubrovčani još ne poznaju. Takova 
kola znatno će pospješiti rad uklanana ruševina, a kad bude grad očišćen 

MONUM. HIST. XXXVII. 8 k 34 

od nih, neka se prije svega popravi bar dio vijećnice, da se oblasti dubro- 
vačke mogu opet redovno sastajati na vijećarie, i stolna crkva, ako se uopće 
dade popraviti, da se u noj nastavi prekinuta služba Božja. Brigu oko gra- 
đena novih kuća imat će dakako svaki građanin za se, no država im je u 
sadasnim prilikama dužna pribaviti potrebnu građu, i to bez ikakova svoga 
dobitka. Sto više. ona bi i o svom trošku mogla sazdati nekoliko kuća za 
stanovane i s ubranom stanarinom nastaviti takovo građene, kako rade i 
neki gradovi u Italiji. Kod građena pak neka se upotrijebe i vojnici, kako 
su ih uvelike upotrebjavali stari Eimlani. 

Prelazeći na pitane, kako treba urediti državu, kanonik dubrovački 
Gradić na prvom mjestu razlaže, što bi i kako trebalo promijeniti u crkvi 
dubrovačkoj. Nadbiskup i malobrojni kaptol dubrovački ne imaju sada ni- 
kakova ugleda u republici, jer su dohoci njihovi suviše neznatni. Zato se 
jedva i nađe nov nadbiskup, ako se najesto negovo isprazni. Svakako treba 
naći sredstava, da se povećaju dohoci nadbiskupovi i nadarbina kanonika, 
pa da se i broj nihov opet povisi na 12. Gradić predlaže i način, kako da 
se namaknu ta sredstva: neka se ukine benediktinska kongregacija na ostrvu 
Mletu i dohoci riezini podijele na troje tako, da jedan dio dobije nadbiskup, 
drugi kanonici, a treći da bude za odijelo i suđe. crkveno. Zemlište pak 
s praznim manastirima recene kongregacije kao i manastir na Lokrumu 
neka se dade Dominikancima, pa da ih bude toliko, da će ih biti u re- 
publici dosta za nezavisnu pokrajinu, kako je imadu Franevci dubrovački. 
S tim prijedlogom očito nije ugodio svojim zemjacima. Naskoro naime 
stade nadbiskup Torres tražiti u Rimu. da mu se dadu veći dohoci, jer 
je pretrpio dosta štete od potresa, i papa mu-.Klement IX. doista podijeli 
četvrtinu prihoda od pobožnih zaklada dubrovačkih, koje su bile u rimskoj 
banci i u Napulu, otprilike 800 škuda na godinu, kako doznajemo iz pisma. 
što ga senat dubrovački piše Gradiću 6. decembra 1667. prebacujući mu 
gotovo, što toga nije prepriječio i razložio papi. da se polovica tih prihoda 
od 1665. prema dopuštenu pokojnoga pape troši za utvrđivane i posadu 
grada Dubrovnika, pa ako se sada četvrtina dade nadbiskupu, da će pre- 
malo ostati za glavnu svrhu, kojoj rečeni prihodi imadu služiti. Ohrabren 
tim uspjehom i znajući vajada za ono Gradićevo razlagane stade Torres 
potkra.j 1668. godine raditi oko toga. da se doista ukine mjetska kongre- 
gacija i prihodi riezini razdijele otprihke onako, kako je Gradić bio pred- 
ložio. Ali kad je to dočuo senat dubrovački, kojemu je nezavisna m|etska 
kongregacija bila milija od svih ostalih kaluđerskih zborova, jer je u noj 
bilo najviše plemića dubrovačkih, naloži odmah Gradiću, neka uradi sve, 
da spriječi tu osnovu. A Gradić je kao uvijek tako i sada poslušao vrhovnu 
vladu zavičaja svoga, pa premda je nadbiskup samo ponovio stariji nego v 
prijedlog, zauze se živo zajedno s kardinalom Barberinom za želu senata 35 

dubrovačkoga, dok se napokon rješeiie molbe Torresove n« odgodi na 
neizvjesno vrijeme, kako Gradić javja senatu 7. augusta 1669. Kad je pak 
umr'o Klement IX., 12. decembra iste godine, sasvim se zaboravilo na 
molbu nadbiskupovu. 

I u uređenu državnom predlaže Gradić gdjekoju promjenu. Prije, svega 
neka se agregacijom ili adopcijom umnoži broj plemića, kako je razložio u 
onom osobitom spisu, da bude uvijek dosta Judi, koji će vršiti pojedine 
službe u republici. Osim toga treba promijeniti način izbora. Tada se naime 
činovnici birahu u Velikom Vijeću tako, da bi se popisivali svi oni plemići, 
koji su mogli biti birani, pa koji bi od nih dobio više od polovice glasova 
svih nazočnih članova, bio je izabran. Ako kod toga nijedan plemić ne bi 
dobio većinu glasova, izbor se tako dugo ponavlao, dok se to nije postiglo. 
Takovo ponavjane izbora bilo je u 17, vijeku gotovo redovno. Da mu se 
učini kraj, predlaže Gradić, neka bi se o svakom kandidatu napose glaso- 
valo, a izabranima da se proglase oni, koji uopće dobiju najviše glasova 
ne pazeći na to, je li taj bro^j veći iU mani od polovice glasova svih na- 
zočnih članova; bude li pak više kandidata dobilo jednak broj glasova, 
moglo bi se i ždrijebom odlučiti, koji će se od nih proglasiti izabranim. 
No s tim prijedlogom nije uspio, premda je spomenuo dva primjera, da 
tako malteški vitezovi izabiru svoga vehkoga meštra, a Isusovci generala. 
Dubrovčani su bili suviše konservativni, pa su vojeli trošiti vrijeme na 
mnoge ponovne izbore, nego da mijeriaju svoj ustav. 

I tome. da bi se dužnicima oprostili d.jelomice dugovi, što su ih 
dugovali još otprije potresa, ili da bi se među građane podijelio imutak 
porodica, koje su za potresa izumrle, kako je Gradić predložio, senat nije 
htio ništa da čuje. Više uspjeha nijesu imali ni drugi prijedlozi liegovi, kojima 
je bila svrha, da se podigne obrt i trgovina u gradu i Dubrovčani oskrbe 
dobrom, zdravom i jeftinom hranom. Premda im je Gradić u tom spisu 
živim bojama ocrtao korist, što bi je imali, kad bi u gradu bilo dobrih 
gostionica i čistih noćišta, jer bi tada strani trgovci radije dolazili k nima. 
još u pismu liegovu od 16. januara 1675. čujemo jadane liegovo, da stranci 
moraju izbjegavati Dubrovnik, dok ne imaju u liemu ni stana ni najpotrebnije 
hrane. S ta dva razloga i različni zanatnici, što ih je iz Eima slao u Du- 
brovnik, da bi zem|aci negovi naučili od nih štogod novo, obično bi kratko 
vrijeme izdržali kod nih i pobjegli prvom zgodom tužeći se na neprijatni 
život u tom gradu, u kojem više puta ne mogu kupiti ni kruha, a nekmoli 
drugu kakovu hranu. Tako isto zaludu im je u istom spisu razložio, koliku 
bi korist Dubrovnik imao od trgovačke banke (monte mercantile)^ kakova 
postoji u nekim talijanskim gradovima i uvelike diže veresiju liihovu. 
S teškom mukom osnovaše Dubrovčani 1674. prvu javnu štedionicu sv. 
Vlaha, kojoj prvi put pišu Gradiću 28. aprila rečene godine moleći ga, 

* 36 

da bi im pribavio za liu potrebna ovlaštena.^ Premda je rodo}u))i^i Gradić 
sve učinio, sto su želeli, i dao im u nekoliko pisama zrelih uputa, kako 
treba takovu banku urediti, taj zavod riihov nije donio nikakova ploda, a 
čini se poradi toga, isto se Du])rovcani sami nijesu mnogo pouzdali u ri, pa 
su i dale radije pohrariivali novac svoj u razlicnim talijanskim Ijankama, 
kako čitamo u Gradicevu pismu, što ga piše senatu 12. februara 1676. 

U pismu se Gradić obazreo i na odnošaje Dubrovnika prema Mlecima 
i Turskoj razlažući, da sada ne prijeti pogibao ni od jedne ni od druga 
države. U Mlecima nitko i ne misli na to, da bi se osvojio ta.j razoreni 

V 

grad. Sto više, vlasti je mletačkoj milo, što Dubrovčani nijesu napustili 
rođene grude, jer bi se tada zacijelo ugnijezdili ondje gusari na golemu 
štetu mletačke trgovine. Ako činovnici riezini u Dalmaciji odaju kojiput 
neprijatejske namjere protiv DuÌ3rovnika, treba imati na pameti, da to rade 
na svoju ruku, podbadani možda i od gdjekojega zlobna Dalmatinca, sva- 
kako protiv vole oblasti u Mlecima, koja je i Cornar a pozvala, da se 
opravda, što je pokušao smjestiti u Dubrovniku svoju posadu, i to. kako se 
govori, zato, da bi se domogao državnoga blaga. Koliko je to blago ))ilo. či- 
tamo malo dale, gdje svjetuje, neka građani dubrovački ne bi širili glas o 
tobožriem siromaštvu svoga gTada, dok se uistinu spasio od vatre i grabeža 
čitavo blago državno, spremleno u 57 vreća u riznici stolne crkve, odakle 
ga je iznijelo isto toliko snažnih Judi. Ako se sastojalo samo od srebra, to 
blago po težini svojo^j vrijedi 160.000 dukata dubrovačkih, a ako je samo 
petina zlata u riemu, 470.000 dukata. Svakako vrijedi ono s prihodima od 
pobožnih zaklada, što su ih dobili od Aleksandra YIL. najmaiie 400.000 
dukata, a toliko gotovine jedva će imati koji grad u Italiji, pa je vaja samo 
razborito upotrijebiti i grad će se riihov brzo nanovo podići. 

Turcima su Dubrovčani do potresa punih 200 godina vjerno plaćali 
određeni danak. Kako je grad iza potresa opustio, oni će se pobojati za 
stalni svoj prihod odande, pa će i sami raditi oko toga, da se Dubrovnik 
što prije nanovo podigne. Sto više, od riih bi se sada mogla dobiti i nov- 
čana kakova potpora. Ako ne bi htjeli dati novaca, moglo bi se tražiti od 
riih nešto zemlišta oko Slivna, Posrednice i Popova, koje su već 
đ.j edovi riihovi žejeli imati. To su zemjište u novije doba opustošili hajduci, te 
Turcima ne daje nikako ve koristi, ali je veoma plodno, i kad bi se obradilo, 
kako vala, bilo bi žitnica Dubrovčana, ko>ji i bez toga imadu premalo plodna 
tla. Samo bi trebalo, da za riih radi oko toga u Carigradu koji poslanik 
moćna nekog vladaoca. 

Beskorisno bi bilo zahtijevati od Mlečana i Turaka, da zatvore svoje 
koje tržište u korist dubrovačke trgovine, jer kad bi oni i pristali na to, 1 Pismo se nahodi u arhivu dubrovačkom sv. XV, br. 1586. 37 

takovo bi se određeiie samo teško dalo provesti. No Dubrovčani će i bez 
toga lako pridići svoju trjS^ovinu, ako stranim trgovcima dadu veća ovlaštena 
i pogodnosti, nego što ih imadu u mletačkim ili turskim tržištima, i budu 
li se više brinuli za udoban liihov život u svom gradu. 

Te i još neke druge upute daje Gradić sugrađanima u zanimlivom 
tom spisu potvrđujući razlagaiie svoje zgodnim primjerima iz povijesti, 
osobito grćke i rimske, da što bo|e uvjeri Dubrovčane, kako su potrebne 
u životu republike dubrovačke sve one promjene, što ih je predložio. No 
zemlaci. među kojima je imao dobrih prij atela, samo djelomice poslušaše 
savjete, što ih je prikupio u rečenom spisu, ali su bili odviše konservativna 
duha, da bi ih mogli i htjeli sve prihvatiti, premda su im još mnogi od 
liih mogli uvelike koristiti. Spomenuo sam već, da plemići dubrovački ni- 
jesu htjeli ni da čuju štogod o mijenaiiu ustava svoga, ali i u svagdanem 
su se životu samo teško dali skloniti na nešto novo. Tako su se na pr. 
kuće dubrovačke i dale gradile na stari način, koji se Gradiću ne sviđa, 
jer se građa, što je upotrebjavahu, samo teško sušila, premda im je on 
pribavio badava i po kapitanu liihovu Pavlu Eusku bez dalega troška 
otpremio izvrsne zemje „puzzolan'% kako im piše 8. juna 1669., i u pismu 
ih od 29. juna napose još uputio, kako se liom kod građena va(a služiti. 
Tako isto slabo se u Dubrovniku marilo za prijedloge liegove, neka bi se 
poradi oskrblivaiia grada zdravim i jeftinim mesom više brige posvetilo 
govedarstvu i stočarstvu, pa na ostrvu Mjetu, gdje ima izobila žira, nanovo 
podiglo gojeiie sviiia. kako su se gojile u starija vremena. Nitko se nije 
obazreo ni na upute liegove, kako bi već u Dubrovniku trebalo činiti kožu 
i izrađivati sve otpatke, što se kod toga dobijaju, i tek onda sve to prodavati, 
gdje mogu više dobiti. A ne bih trebao ni spomenuti napose, da je sasvim 
neopažen ostao pri^jedlog riegov, neka bi se na dubrovačkom tlu za velo ru- 
darstvo, kao i gdjekoji drugi marie neobičan prijedlog. 

Više sreće nego s Dubrovčanima nije Gradić imao ni kod pape 
Elementa IX., starca od blizu 70 godina. On upotrijebi doduše odmah prvu 
zgodu, što mu se podala, pa mu preporuči zavičaj, kad je iza izbora došao 
k liemu, da mu po običaju pokloni štampani primjerak govora svoga „de 
eligendo summo jpontifice"^, kako javja senatu dubrovačkomu 27. jula 1667. 
Tri pak dana kasnije, 30. jula, šale već u Dubrovnik pobHže vijesti o tome, ^ Taj govor s natpisom „Oratio de eligendo summo ponti fi'ce sede 
vacante post obitimi Alexandri VII. ad eminentissimos S. B. E. cardi- 
nales habita Romae in basilica principis apostolorum die IL lunii 
MDCLXVII." štampan je u Rimu kod Tinassija i nanovo zajedno s nekim 
negovim pjesmama u zborniku „Septem illustritim virorum poemata. Editio 
altera^ priori aiictior et emendatior. Amstelodami, apud Danielem Else- 
virium, MDCLXXIE", str. 405.— 418. 38 

kako je s kardinalom Barberinom bio u novoga pape moleći potporu za 
zavičaj, pa kako je Klement IX. odi'edio. da o liegovu trošku ode u Du- 
brovnik na četiri mjeseca mjernik Julije Ceruti i razvidi ondje, kako 
bi se receni grad dao najbrže i najboje popraviti. No čini se, da Ceruti] ev 
izvještaj staiiu Dubrovnika nije bio najpovojniji, a k tomu su se naskoro 
poslije nega vratili odande u Eim i neki od onih zanatnika, što ih bijaše 
poslao onamo kardinal Barberino, tužeći se, da u Dubrovniku nijesu imali 
posla, kako čitamo u Gradićevu pismu senatu od 26. novembra 1667. Zato 
Klement IX. ne dade Dubrovčanima nikakove potpore ni kad je mjeseca 
aprila 1668. došao preda li Nikola E afa ilov Guče tic kao osobiti 
poslanik zavičaja, nego im je dopustio samo to. da za građene razorenih kuca 
upotrijebe dio glavnica, što su ih imali u Rimu i Napulu. U to doba 
Dubrovnik je u Rimu bio na tako slabu glasu, da Gradić nije mogao 
izvršiti naloga senatova od 17. novembra 1667. i naći u Rimu tri obra- 
zovana čovjeka uz godišhu plaću od 100 dukata za svakoga, od kojih bi 
jedan bio notar, a druga dvojica kancelari republike, pošto su za potresa 
dotadašrii činovnici zaglavili. Pa i potrebna dva graditela našao je i pogo- 
dio se s liima tek oko polovine 1669. godine, kako razbiramo po pismu 
liegovu od 28. jula, s kojim ih šaje u Dubrovnik. A kad je jedan od liih 
umr'o u Dubrovniku potkraj 1670. godine, trebao je Gradić preko četiri 
mjeseca, dok mu je našao zamjenika Pavia Andreottija, s kojim se 
pogodio 25. aprila 1671., a u Dubrovnik ga je poslao 13. maja 1671. No 
da i Andreotti, koji je otpočeo građeiie nove stolne crkve dubrovačke, nije 
dugo ostao među Dubrovčanima, čut ćemo naskoro. 

Samo potkraj života učinio je Klement IX. bar nešto za Dubrovčane. 
Ugled je naime liegov u Mlecima bio velik, otkako je u početku vlade 
svoje dao Mlečanima potporu od 50.000 dukata, da nastave rat s Turcima 
na Kreti, a i drukčije svakom ih zgodom pomogao. Nemu se dakle 
utekoše Dubrovčani za pomoć, kad su hajduci, podanici mletački, leti 1669. 
navalili na ostrvo Mlet i sasvim ga oplačkali, kako senat dubrovački jav|a 
Gradiću 9. septembra rečene godine. Premda su Mlečani potajno pomagali 
hajduke, da što više štete nanose Dubrovčanima, protiv kojih sami nijesu 
mogli ništa poduzeti, dok je trajao kandijski rat, to kad se za Dubrovnik u 
Mlecima zauzeo Klement IX., prestadoše dotadašne navale hajduka mle- 
tačkih na dubrovačko tlo. No ni nakon smrti mu Gradić nije oprostio, što je 
tako malo pomogao zaviča,j liegov, pa u pismu od 14. decembra 1669. 
javlajući senatu, da je rečeni papa pred dva dana umr o, izriče živu želu, 
da bi naslednik liegov bio boli Dubrovčanima spoznavši, kako je prijeko 
potrebno za ocuvaiie čitave katoličke crkve, da Dubrovnik očuva slobodu 
svoju protiv Turaka. Klement IX. nije toga htio spoznati i slabo se obzi- 
rao na postojano uvjeravane Dubrovčana, da će sa slobodom riihova grada a9 

pasti i nezavisnost Crkvene Države. Za li je Dubrovnik, čini se, bio ne- 
znatan pokrajinski grad. koji je poslije potresa izo'ubio i ono malo ugleda, 
sto ga je dotada imao. Boje su sreće Dubrovčani bili kod naslednika lie- 
gova starca kardinala Emilija Altierija, kojemu je bilo 80 godina, 
kad nakon duga izbora mjeseca maja 1670. postade papom Klementom X. 
Odmah, kako je bio izabran novi papa. Gradić je onaj spis svoj o 
ponovjeiiu republike dubrovačke predao rođaku liegovu Nikoli A 1 1 i e r i j u, 
koji mu piše 8. augusta 1670., da je sa zanimanem pročitao rečeni spis 
upoznavši po i'ienm pravo staiie zavičaja riegova, kojemu ne ima spasa, ako 
8e ne okani svojih mana i pogrješaka.^ A 9. augusta javja Gradić senatu 
dubrovačkomu, da je s kardinalom Barberinom predao pismo riegovo no- 
vomu papi, koji je unatoč slabim dohocima papinske države obrekao 
Dubrovčanima svaku pomoć i potporu. Pa doista taj je papa Dubrovniku 
vise pomogao nego Klement IX. Napose rođak liegov i tajnik državni 
Pai učio Pai uz zi Altieri, koji za liegova viadana upravlase svima 
poslovima, bio je blagonakloiien Dubrovčanima, te je zato Gradić postigao 
sve, što je želio. Već u početku vlade liegove prema žeji se Dubrovčana 
odbila molba nadbiskupa Torresa, da bi se ukidariem benediktinskih ma- 
nastira povisili liegovi dohoci, kako Gradić javja senatu 8. novembra 1670., 
premda je nadbiskup bio dali rođak papin prema pismu Gradiće vu od 4. 
oktobra iste godine. U pismu pak od 4. marta 1671. nada se Gradić, da 
će od pape dobiti obilate pomoći za građene nove stolne crkve dubrovačke. 
I nije se prevario. Po istom pismu doznajemo, da je papa za to građene 
dopustio 800 škuda od prihoda pobožnih zaklada, što ih je Klement IX. 
bio odredio za nadbiskupa dubrovačkog. A kad je senat potkralj 1671. go- 
dine zakfučio, da se stolna crkva ima graditi prema Gradićevoj osnovi, i 
19. januara 1672. odobrio nacrt te crkve, kako ga je izradio arhitekt 
Andrija Rufalini,^ i proračun o trošku građena, stade Gradić odmah 
raditi oko toga, da pribavi za građene baštinu pokojnoga Marinka Gundu- 
lića; koja je dotada pripadala crkvi u Loretu. Protektor rečene crkve bio 
je kardinal Altieri, i on pristade na to, da se ta glavnica upotrijebi za 
građene stolne crkve dubrovačke, ako se rizničari liezini obavežu, da c'e u 
ime zahvalnosti svake godine slati u Loret kalež u vrijednosti od neko 40 
škuda. Pregovaraiie s Loretom o toj baštini, koja je iznosila 4000 škuda, 
oteglo se nekohko mjeseci, jer se senat dubrovački nije htio za sva vre- 
mena vezati na godišiie darivane onoga kaleža osobitim kamenim natpisom. ^ Pismo se sačuvalo u spomenutom rukopisu br. 245. (Ailićeva popisa 
odmah iza rečenoga spisa Gradićeva fo 36. 

2 Tako piše prezime iiegovo Gradić u pismu senatu od 27. maja 1676. 
nazivajući ga „autore del modello". 40 

koji se prema prijedlogu kardinala Altieri,]' a imao postaviti u novoj crkvi, 
kako doznajemo po pismu liegovu od 15. maja 1671.^ Xo napokon budu 
ukloiiene ta i jos neke druge zapreke, u obliku ugovora, sto se sastavio 
u to ime. i rečena se Gunduliceva glavnica stala godine 1673. upotreb- 
Javati za gradeiie stolne crkve dubrovačke. Jos prije nego se riješilo pre- 
govaraiie zbog bastine Gunduliceve, pribavi Gradić od pape dopuštene, da 
se za građene recene crkve odsada upotrijebi četvrtina svih novih pobožnih 
zapisa i polovina svega onoga, sto bi povratili nepoznati dužnici, da im se 
oproste grijesi, kako piše senatu 5. oktobra 1672. Osim toga dobiše Du- 
brovčani od Elementa X. i dosta žita. kako doznajemo po pismu Gradiće vu 
od 16. novembra iste godine. 

Tako se Gradić pobrinuo ne samo za nacrt nove stolne crkve i račun 
trošku građena nezina. nego je pribavio i prva sredstva, da se, uzmogne 
otpočeti građene. No samo građene napredovalo je tek polako. S pri- 
pravama za li počelo se još 1672. godine, kako razbiramo po nekoliko sa- 
čuvanih računa o trošku za potrebnu gTađu i liezino izrađivane, što ih je 
sastavio gradite! Pavao Andreotti. kojemu se povjerilo nadgledane rada.''' 
Ali Andreotti se u početku 1675. godine zavadio s oblastima u Dubrovniku, 
pa je otputovao nazad u Eim. pošto se već bilo otpočelo građene crkve, 
kako doznajemo po pismu, što ga senat piše Gradiću 27. marta rečene go- 
dine^ upućujući ga. neka rečenoga graditeja ne In suviše nagovarao, da In 
se vratio u Dubrovnik, a nipošto da mu ne da nov putni trošak, jer se 
dao na put ,,jper suo gusto", a ne u poslu republike. No ako bi mogao 
pribaviti Dubrovniku vrsnijega kojeg graditela, nego što je Andreotti, a 
uz istu plaću, neka toga radije poša|e primivši ispričana Andreottijeva, 
„quando le facesse per non ritornare". Gradić odgovara doduše senatu već 
17. aprila, da će se Andreotti naskoro vratiti u Dubrovnik i da je to na.j- 
))ole. jer dopuštajući, da rečeni gradite! nije baš najboli. tko može znati, bi 
li naslednik hegov bio boli ? No po d a j i m pismima li e g o v i m dozna- 
jemo. da se Andreotti nigda više nije vratio u Dubrovnik, 
a nov gradite) da se unatoč trudu i nastojahu Gradićevu ^ Pismo se nahodi u arhivu dubrovačkom sv. XIV, br. 152^. 

2 Sačuvalo se svega trinaest takovih računa Andreotti] evih, od kojih je 
najstariji onaj od 28. juna 1672., a posledni od 14. marta 1673. Svaki se 
račun otpoeiue s riječma „Misura, e stima deìli lavori di scarpello, e simili, 
fatti di sola fattura assoluta da i dolazi ime dotičnoga klesara, i to kojega 
od trojice: Ma-o Gio-ni Pacalli, Ma-o Michiele Angielo Panico, Ma-o 
Luca di Baro) nella fabbrica, che fanno construrre di nuovo, della 
chiesa del Duomo, Vece-ma Repuhlica di Ragusa, misurati e stimati da 
me iìifras-tto Architetto per ambe le parti''. 

2 Pismo se nahodi u arhivu dubrovačkom sv. VI, br. 591. 41 

samo teško našao. Tek 13. februara 1677. ša{e on zem|acima gradite(a 
Petra Antuna Bazzija. Za pune dakle dvije godine prekinulo se gra- 
đene katedrale odmah u početku, a nastavilo tek mjeseca aprila 1677., 
kako senat javja Gradiću 8. aprila pripomiiiući, da je Razzi u dotadašuem 
građeiiu opazio više pogrješaka i obećao ih ispraviti.^ Ali i Bazzi ne ostade 
dugo u Dubrovniku. Kratko vrijeme nakon dolaska negova stade Dubrovčane 
pritješiiivati nezasitni veliki vezir turski Kara Mustafa kušajući na 
svaki način, kako bi dobio od riih što više novaca. Tako nanovo zape gra- 
đene stolne crkve, i to ovaj put, čini se, za dule vremena, jer Kara Mu- 
stafa ne dopusti više Dubrovčanima mirna časa, dok nije iza poraza kod 
Beča poginuo u Biogradu od krvničke ruke, 25. decembra 1688.^ Kad je 
u Dubrovniku prestalo građene stolne crkve, Bazzi se u početku 1678. 
godine vratio u Eim i stao je od Gradića, kako čitamo u pismu liegovu 
od 23. marta, tražiti novaca, što su mu ih valada Dubrovčani dugovali. 
Još 15. maja 1680. tvrdi taj gradite), da nije potpuno isplaćen, kako do- 
zna;jemo iz Gradićeva pisma od istoga dana senatu, koji traži o tome 
potvrdu. 

Kako je Gradić umr'o nekoliko mjeseci prije nego što je Kara Mustafa 
bio pogublen, otpočeto je građene katedrale mirovalo i u doba smrti negove, 
a nastavilo se dosta kasno i dovršilo tek 1713. godine. Tako domolubivi 
Gradić ne doživje najvruće žele svoje, da ta crkva bude gotova još za 
negova života, no ispuiieiiu je liezinu posvetio tohko jjrige, truda i vre- 
mena, da se s punim pravom može nazvati pravim graditejem stolne crkve 
dubrovačke. Po pismu, što ga je pisao senatu dubrovačkomu 9. januara 
1672. i znancu svomu Luci Đamaiiiću 10. februara iste godine.^ raz))iramo 
najjasnije, kako se živo prihvatio posla, da bi se žeja negova što brže is- 
punila. No tragika je života negova upravo u tome, da su ga najbole nade 
negove, kako ćemo još vidjeti, više puta prevarile. Od mnogih sitnijih posala, što ih je Gradić izvršio prema želi re- 
publike dubrovačke prvih godina poslije potresa, spomenut ću samo neke. 

Kad su Dubrovčani prema liegovu savjetu odlučili poslati osol)itoga 
poslanika na dvor krala francuskog l^udevita XIY., Gradić se spremno po- 
služio mnogim svojim poznanstvima u Parizu, što ih je imao ondje od ^ Pismo se nahodi u arhivu dubrovačkom sv. VI, br. 629. 

^ Vidi tome u Hammera: Geschichte đes osmanischen Reiches VI, 
str. 42(:;. 

^ Pismo se nahodi u spomenutom rukopisu br. 245. Culićeva popisa 
fo 65. i d. 42 

boravka svoga s kardinalom Flavijem Chigijem. pa je i poslaniku repul)like 
dominikancu Salvatoru Đorđiću dao zgodnih uputa, kad je na putu 
u Pariz stigao u Rim. a i pribavio mu je preporucno pismo grofiiie 
Colonne. A kad su toga poslanika na putu do Genove nepoznati tati okrali. 
prvi mu je priskočio u pomoe s 50 skuda. samo da može nastaviti }iut. 
No Dubrovčani držeći, da je rečeni poslanik lakomisleno potrošio novac, sto 
ga je dobio za put, pozvaše ga. da se vrati kuci, a u Pariz poslase pro- 
vincijala fraiievačkog Antuna Primija. koji l)ijaše odmah nakon potresa 
s uspjehom svršio neke poslove dubrovačke u Rimu. I Primija je (iradit- 
prije odlaska riegova u Pariz temelito uputio i preporučio tamosiiim znan- 
cima, pa ako je to poslanstvo ostalo bez svakoga uspjeha, kriviia nije bila 
ni liegova ni Primijeva, kako su i Dubrovčani dol)ro znali. 

Pisma liegova, što ih piše senatu dul)rovačkomu prvih mjeseca iza 
potresa, razotkrivaju nam i brigu, s kojom su Dubrovčani i u dol)a najveće 
bijede svoje pazili na to. da se vrhovnomu vijeću liihovu daje naziv 
„Eccellenze" . U pismu od 27. augusta 1667. javla Gradić senatu, da 
je grad Lucca darovao Dubrovčanima priličnu množinu puščanoga praha- 
ali da se u odgovoru rečene republike na molbu Dubrovčana gospoda 
dubrovačka nazivaju samo „illustrissimi signori" , a- ne „Eccellenze" y kako 
ih u pismima nazivaju drugi vladaoci, pa da je zbog toga rečeno pismo 
povratio, neka bi se ispravio taj natpis. Premda su oblasti onoga grada 
malo kasnije poklonile Dubrovniku još 500 pušaka, kako doznajemo po 
Gradićevu pismu senatu od 26. novembra 1667., nijesu Dubrovčani zabo- 
ravili na neispravni onaj natpis, nego šalu Gradiću na zahtjev riegov 6. 
decembra pismo vojvode modenskoga. u kojem im se daje naziv „Eccellenze" , 
i pozivaju se na to. da papa vrhovnoj vlasti dubrovačkoj kao i vladama 
ostalih republika piše pod natpisom „nohilihus vins" , a taj je istovetan 
s nazivom „Eccellenze" . Xapokon priznade i grad Lucca Dubrovčanima 
žejeni naziv, očito nastojaiiem Gradićevim, koji je ondje imao više dobrih 
znanaca, a priznao im ga je nešto kasnije. 1675. godine, tako isto na molbu 
Gradićevu, i veliki vojvoda toskanski, kako čitamo u pismu senatu od 17. 
novembra 1677. 

Tražeći poslije potresa pomoć gotovo od svih država u Italiji. Dulirovčani 
su se obratili s molbom i na vojvodu savojskog Karla Emanuila IL. 
ali dugo ne dobiše od liega nikakova odgovora. Zato pokuša Gradić, ne bi 
li ga preko nuncija papina u Turinu sklonio, da dade štogod nastradalomu 
gradu, i obavješćuje o tome senat u pismu od 27. aprila 1669. odgovarajući 
na pismo od 23. marta, u kojem je dobio takav nalog. Pa doista nuncij 
se zauzeo za Dubrovčane, no rečeni vojvoda unatoč tomu ne htjede ništa 
dati izjavjujući, da u Dubrovniku ima mnogo bogatih porodica, koje su u 
prvom redu pozvane, da pomognu zavičaju, kako čitamo u pismu Gradićevu 4a 

od 12. jula rečene godine. I tako iz Turina ne stiže Dubrovčanima nika- 
kova pomoć, premda ju je receni vojvoda obećao u pismu od 17. septembra 
1667., u kojem je požalio nesreću liihovu. 

Tri godine kasnije, kad gaje svega zaokupila že}a, da bi Dubrovniku 
pribavio sto više novaca za građene nove katedrale, svjetova Gradić u 
pismu od 19. marta 1672. senatu, da k velikomu vojvodi toskanskomu 
Kos im u IIL. koji je nemu samu veoma odan, a rado sluša zanim(ivo 
pripovijedane, pošalu Marinka Kabožića, koji se bio upravo vratio iz 
Carigrada kao poslanik zavičaja, pa se sprema sada na put u Eim „per 
propria devotione^' . Taj bi umni čovjek prema liegovim uputama mogao 
pribaviti o))ilatu potporu od rečenoga vladaoca za građene katedrale. No po 
pismu liegovu od 11. juna doznajemo, da je naskoro odustao od toga sa- 
vjeta doznavši. da bi od toga bila slaba korist. 

U isto otprilike doba, kad se radilo o tome poslanstvu, 30. aprila 
1672., izgorje katolička crkva u Biogradu, što je bijahu Dubrovčani podigli 
za tamošrie svoje trgovce. Trebalo je dakle u Eimu od kongregacije „de 
propaganda Jide^' dobiti novaca, da se ta crkva, poput drugih nekih crkvi, 
što ih republika dubrovačka bijaše podigla za svoje trgovce u nekoliko 
mjesta turske države, što prije nanovo podigne. U to ime ša)e senat Gra- 
diću 16. maja pismo za kardinala Barberina zajedno s molbom Biograđana 
za spomenutu kongregaciju, pa i liega sama moli, da bi poradio oko toga, 
te bi recena kongregacija što prije dala znatniju potporu. No u Eimu se 
rečena molba dugo nije riješila. Tek 12. septembra 1676. javla Gradić u 
Dubrovnik, da su mu stigle potvrde o primjenoj potpori. Kongrecija je 
naime tražila od Dubrovčana, da najprije dobiju od sultana dopuštene za 
novo građene, a tek poslije toga je dala potporu od nekoliko stotina škuda, 
kako čitamo u Gradićevu pismu od 14. septembra 1675. 

Još nešto zanimjivo o radu Gradićevu u to doba doznajemo po pismu 
iiegovu od 5. oktol^ra 1672. U nemu naime čitamo vijest, da su dva kalu- 
đera pravoslavne vjere iz Popova stigla u Eim tražeći u ime svoga mitro- 
polita, da se za pravoslavne, kojih ima u Dubrovniku veliki broj, podigne 
osobita crkva. Po razgovoru je s razl^oritim nekim ludma razabrao, da bi 
im se to lako moglo dopustiti, jer imadu svojih crkvi i u drugim kato- 
ličkim mjestima. Kako su pak rečena dva kaluđera izjavila, da ))i se do- 
bivši to dopuštene mnogi pravoslavni trajno nastanili u Dubrovniku, a gradu 
je trebalo novih stanovnika, i Gradić je očito želio, da bi im se dopustilo 
graditi osobitu crkvu, ali se ne usudi takovo što otvoreno savjetovati gospodi 
dubrovačkoj, dobro vajada poznajući mišleiie nihovo, nego završi taj dio 
pisma s ovim riječma: „Ho stimato essere mie parti di dar questo cenno 
air Ecc-ze V-re^ perchè se ne vaglino della notitia, come dalla loro somma 
prudenza li sarà dettato". Senat se na tu vijest nije obazreo ni u jednom 44 

od dalih pisama. Uistinu prva se pravoslavna parohija osnovala u Dul)rovnikii 
tek 1790. godine, ah crkvu je smjela podići izvan gradskih zidina ispod 
Srđa.i 

Kakvo je bilo Gradićevo misleiie u tom pitanu, raspoznajemo najbole 
po raspravici. što ju je kao član „consultae" napisao dvije godine kasnije, 
a ima natpis : „Discorso fatto a nome del signor Cardinale de Massimi 
dal Abbate Stefano Gradi sopra la missione di persona espressa dalla 
Sede Apostolica al Gran Duca di Moscovia"^. 

. lfi7o. godine stize u Rim osobit poslanik cara ruskog Aleksija 
Mihajlovića. koji je želio u državi svojoj podići općeno obrazovane, 
pa je u tome poslu tražio pomoći u pape. Godinu dana kasnije trebalo je 
uzvratiti to poslanstvo, pa je i „consulta'' do])ila zadaću, da pretrese to 
pitane. U vezi s tim raspravjaiiem postade Gradićeva rasprava. U lioj se 
u prvom redu iznose i osvjetluju razlozi, koji govore za to poslanstvo ili 
protiv liega. Receno ])i poslanstvo poradi daleka puta stajalo dosta novaca, 
a tih je samo malo u papinoj blaga.] nici. K tomu Aleksandra Miha,jlovic'a 
u pismu, sto bi mu ga papa poslao, trebalo ))i nazivati carem, kako ga 
nazivaju svi ostali vladaoci, a on sam u pismu, sto ga je poslao papi, ne 
poštuje dosta vrhovnoga glavara crkve, dok ga naprosto naziva „maestro 
della Chiesa Romana" . No korist bi od toga poslanstva bila velika. Rusi 
bi tada [»omogli Po(acima, da se obrane od Turaka, a time ))i porastao 
ugled papin u kršćanskom svijetu. Mimo to podigle bi se katoličke crkve 
u Moskvi i u drugim mjestima Rusije, kako je poslanik carev izrijekom 
ol)rekao. Ako se pak podigne kultura te države, lakše će se postići sje- 
diiierie zapadne i istočne crkve. Raskol je naime po negovu sudu samo 
plod sasvim neznatnih povoda, kojih je nestalo s padom bizantinskoga carstva, 
pa budu li se u Rusiji čitale kiiige grčke i latinske, koje bjelodano doka- 
zuju zabludu raskolnika, lako će se postići izmireiia između obje crkve. Pa 
kad i ne bi ))ilo nade, da će doći do toga izmireiie. bila bi dužnost crkve 
katoličke pokušati sve. da se postigne rečeno sjedineiie. Tako se Gradić 
očito nadao, da bi i osnivane pravoslavne crkve u Dubrovniku mnogo po- 
moglo sjedirienu istočne i zapadne crkve. 

Ostali kniževni rad Gradićev za prvih godina poslije potresa u Dubrovniku 
dosta je neznatan, jer mu je radeći dušom i tijelom oko ponovleiia rodnoga * Vidi tome u Vojnovića, Crkva i država u dubrovačkoj repubhci, 
Rad 121, str. 21. i d. ' 

- Raspravica je postala 1674. godine, kako je u natpisu zabileženo, a 
naliodi se u rukopisu vatikanskom br. 6920, u kojem su pribrana Gradićeva 
„vota in s. Tndicis Congregatione pronuntiata" . Dospjela je i u jedan od 
skupnih rukopisa (Miscellaneiim T. XII.) iz biblioteke kardinala Gentilija, 
koji je vlasništvo kiiižara g. Mirka Breyera u Zagrebu, fo 12. — 17. 45 

grada uz ostale poslove liegova zvaiia samo malo vremena preostalo za li. 
Upravo u vrijeme, kad mu je stigla vijest o tom potresu, bio je zabav|en 
odujom latinskom pjesmom o promjenjivosti nastojaiia Judskih, ali je prestao 
s tim radom kod 62. heksametra i preostali cisti papir upotrijebio za 
sastavak pisma senatu od 7. maja 1667. Može biti, da je u to vrijeme osim 
izdana Palmotićeve Kristijade izradio samo još život i rad starijega druga 
svoga u Vatikanskoj biblioteci Leona Allaccija, koji bijaše postao kustos 
rečene biblioteke 1661. godine, a umr'o je, istakavši se i na kiiiževnom 
polu, 18. januara 1669. u 83. godini života.^ Ta,j spis liegov dospio je do 
nas samo u rukopisu.^ 

I tako ogledasmo kratak doduše, ali jedan od najznatnijih dijelova 
života Gradićeva, dok ga je svega zaokupilo nastojarie, da bi se potresom 
razoreni zavičaj liegov što prije nanovo pridigao. Ako je veliki dio rada 
liegova i ostao bez žejena ploda, svakako je i mnogo koristi donio Dubrovniku, 
te ne možemo pravo ni pomisliti, što bi Dubrovčani bili uradili u dane 
teške one svoje nesreće, da nijesu imali u Eimu tako vajana zastupnika 
svojih probitaka, kakav je bio Gradić. 

IV. 

Jedva se Dubrovnik malo oporavio od potresa, zapade u tešku raz- 
miricu s Mlecima, koji mu nigda nijesu ništa dobro želeli, i to zbog trgo- 
vine soli stonske, što su je Dubrovčani odavno imali na Neretvi kao naj- 
zgodnijem mjestu za trgovaiie s Bosnom i Hercegovinom, od kojih su državu 
liihovu rastavjale nepristupne gore. Ovlašteiie za to trgovane dobili su od 
sultana turskih još u 16. vijeku. No pravo se trgovina riihova na Neretvi 
podigla istom u doba kandijskoga rata, kad se mletačkoj trgovini zatvorio 
put u turske zemje.^ 

Još u doba, dok su se spremali, da nastave rat s Turcima na Kreti, 
nekoliko mjeseci poslije dubrovačkoga potresa, otvoriše i Mlečani trgovane 
soli na Neretvi dobivši za to dopuštene od bosanskoga paše, a želeći odande 
istisnuti dubrovačku trgovinu, kako senat piše Gradiću 17. novembra 1667. 
moleći ga, da učini sve, te bi Mlečani odustali od te namisli. Pa doista, 
na liegovu se molbu Element IX. zauze za Dubrovnik u Mlecima, kako 
Gradić javla senatu 14. januara 1668. Ali se razumije, da su Mlečani ovaj 
put popustili samo zbog kandijskog rata, koji je zahtijevao sve liihove sile, ^ Vidi nernu na pr. u Tiraboschijevu kompendiju talijanske literature 
sv. VIII, str. 89. 

^ Spis se nahodi u rukopisu vatikanskom br. 6905. 

2 Vidi ^iubića : Odnošaji među republikom mletačkom i dubrovačkom^ 
Rad 53, str. 172. i đ. 46 

a ne možda poradi obzira kakovih prema Dubrovniku, s kojim su i za toga 
rata imali svakojakih zadjevica dijelom zbog hajduka, podanika svojih, koji 
su po miloj voji smjeli pustošiti dubrovačko tlo. dijelom pak poradi zaklona, 
što su ga turske lađe imale u dubrovačkim pristaništima. A kad se ne- 
sretni kandijski rat završio mirom od 6. septembra 1669., proteklo je neko 
vrijeme, dok su se Mlečani oporavili od liega, i tek onda su mogli po- 
mi slati na to, da gubitak Krete bar djelomice naknade novim tečevinama 
u Dalmaciji. 

Odmah nakon skloplena mira Gradić u opsežnim pismima senatu od 
14.. 18. i 21. decembra 1669. naširoko razlaže, kako Dubrovčani moraju 
računati s tim promijerienim političkim prilikama, jer če Mlečani sada sve 
pokušati, da podignu svo>ju trgovinu, napose u Spletu, gdje su je već prije 
osnovali samo zato, da oslabe dubrovačku trgovinu. Da bi to prepriječio, 
svjetovao je poslaniku mletačkomu, s kojim se upoznao i oprijatelio u 
biblioteci, neka bi Mlečani prištedjeli sebi veHki trošak, uređujući nova 
tržišta, i preko Dubrovnika ponovili trgovarie s turskim zemlama. Eod toga 
je doznao, da Mlečani ne misle osnivati novih trgova, nego će samo nanovo 
otvoriti stare. Poslanik mu je mletački razložio, da bi Mlečani možda pri- 
stali na taj negov prijedlog, ako Dubrovčani napuste ostale talijanske luke 
i svu trgovinu uprave u Mletke. Nije mogao pouzdano doznati, ali mu se 
čini, da Mlečani rade o tome. kako bi Dubrovnik dobili u svoju vlast. Da 
bi ih ostavila ta zela, treba ih uvjeravati o tome, kako hihov grad nije još 
sasvim oslabio, da im se ne bi mogao s uspjehom oprijeti. Treba dakle 
upotrijebiti sredstvo protivno od onoga, kojim su očuvali nezavisnost od 
Turaka gradeći se pred nima najvećim bijednicima i šajući kao potvrdu 
za to poslanike svoje u Carigrad slabo odjevene. 

No svi ti savjeti ne pomogoše mnogo Dubrovčanima, da održe na 
Neretvi trgovaiie stonske soli. Kad su se malo oporavili od kandijskog rata 
i pošto su se izmirili s Turcima, prvi posao bijaše Mlečanima, da uz pomoć 
Turaka spriječe i sasvim unište dubrovačku trgovinu stonske soli na Neretvi 
i podignu tako prodaju svoje soli iz Makarske i drugih mjesta. Kad im se 
dubrovački trgovci ne htjedoše milom pokoriti, upotrijebiše silu i stadoše 
hvatati lađe liihove u okolini Neretve, kako senat javla Gradiću u pismu 
od 25. maja 1673. moleći ga. da sve pokuša, ne bi li im se spasio staro 
to liihovo pravo^. Pa doista zemlak se liihov u Eimu živo zauzeo za liih 
tražeći pomoći u pape i nekoliko kardinala, među nima naročito u Barbe- 
rina, koji je u osobitu spisu, što mu ga je Gradić sastavio, kušao uvjeriti 
Mlečane o pravu Dubrovčana. K tomu je sam Gradić pribrao sve starije 
potvrde za to pravo i u opsežnu pismu razložio čitavo pitane uglednomu ^ Pismo je u arhivu dubrovačkom sv. XIV, br. 1557. 41! 

prokuratoru mletačkomu Ivanu Krstitelu Naniju.^ Mlečani su se samo 
slabo obazreli na sve to liihovo dokazivane, a još marie je za li mario 
namjesnik mletački u Dalmaciji i zakupnik trga na Neretvi. Što više, 8. 
marta 1674. obnoć dođe u mjesto Čitluk na Neretvi, gdje bijaše tržnica 
Dubrovčana, mletačka neka lađa s nekoliko čamaca i predade dubrovačkomu 
prodavaču soli pisma tamošnega kadije turskog, kojim se ovlašćuju Mlečani, 
da posijednu rečenu trgovinu, što tada silom učiniše, kako senat javja Gra- 
diću u pismu od 9. aprila. ^ Otada nigda se više stonska so nije prodavala 
na Neretvi, premda su Dubrovčani sve poduzeli, da im se vrati oteto pravo, 
kako razbiramo po mnogim pismima Gradića i senata dubrovačkoga onoga 
vremena, koja rade o tome. Mnogi su ugledni Mlečani priznavali doduše, 
da je I pravo na dubrovačkoj strani, ali su slabo marili za to, dok su turske 
oblasti odlučile nima u korist. 

Da bi se uradilo sve, što se dade, odluči senat još 16. januara 1674. 
poslati u Mletke Gradića kao poslanika svoga i odredi mu za taj put 150 
dukata.'"* No Gradić se nadao .bolemu uspjehu, ako ode u Mletke bez toga 
naziva kao tobože po svome poslu, a put je odgodio, dok ne pribere sve 
dokaze za pravo dubrovačko. Kad je sve te dokaze imao u rukama i pošto 
je Barberino pisao duždu mletačkomu u prilog Dubrovčana, s teškom mukom 
isprosi u kardinala Altierija dopust, ali samo na kratko vrijeme, i spremi 
se na put. Za to vrijeme povjeri poslove dubrovačke mladomu zemlaku ka- 
noniku Petru Boždaru, kako javla senatu 29. septembra 1674. ističući, 
da je dobro upućen u riih i „pieno di lodevole zelo verso il publico ser- 
vitio". Po dalim liegovim pisamima senatu doznajemo, daje otputovao iz Elma 
8. oktobra i stigao 14. oktobra 1674. u Firenzu, gdje je u ime svoga za- 
vičaja imao svršiti neke poslove dubrovačke. Veliki ga vojvoda Kosim III. ^ Svi se ti spisi nahode u rukopisu br. 245. Ćulićeva popisa, fo 100. 
i d. Barberinov spis ima natpis: „Narentanorum salium facta'^ i još ovu 
osobitu bilešku: „Notitie e riflessioni sopra le difl^erenze vertenti per la 
vendita de sali a Narente, raccolte per opera et ordine del signor Card. 
Barberino, il quale prega V ecc-mo signor ambasciatore Veneto a man- 
darle a Venetia, a ciò che S. Serenità si degni leggerle e considerarle'^ , 
a zaprema list 100. — 107. — Drugi spis ima natpis: „Narentanorum salium 
summarium" i podaje na pet listova (108. — 112.) sve starije službene i 
kniževne potvrde za pravo Dubrovčana, da prodaju stonsku so na Neretvi. 
Po nima doznajemo, da su Dubrovčani to pravo imali još u 16. vijeku. — Treći 
napokon spis s natpisom: „Narentanorum salium iura'^ (list 113. — 124.) 
nije drugo nego opsežno pismo, što ga je Gradić pisao prokuratoru Naniju 
u Mletke, a pomine ga i u pismu senatu dubrovačkomu od 18. augusta 1674. 
Originali su tih spisa u Mlecima. 

2 Pismo se nahodi u arhivu dubrovačkom sv. XV, br. 1587. 

3 Pismo se nahodi u arhivu dubrovačkom sv. XV, br. 1597. 48 

prijazno primi obećavajući mu sve. .sto je tražio, i dade ga 20. okto))ra. kad 
je krenuo dale. na svojoj nosilci otpremiti do Bologne želeći ga osobito 
počastiti i olakšati mu putovane, kako Gradić javja senatu u opsežnom 
pismu od 19. oktobra. Za boravka u Firenzi stanovao je kod tamošiieg 
nadbiskupa.^ I u Mlecima, kamo je stigao 29. oktobra i nastanio se u 
manastiru kaluđera konventualaca, svi ga ugledniji senatori prijazno pri- 
miše, napose prokurator Nani, s kojim je mnogo rasprav(a« o tome. kako 
bi se Dubrovčanima priznalo staro pravo, da prodaju so na Neretvi. U 
nastojanu ga je mnogo pomagao zemjak Mihail Sorgo-Bobali, davni zastupnik 
dubrovački u Mlecima, koji mu odmah nakon dolaska isplati daje 200 du- 
kata u ime putnoga troška. Boraveći u Mlecima dođe mu glas. da Dubrovčani 
žele urediti trg u Bakru, samo da što više naškode mletačkoj trgovini, pa 
je morao pobijati i taj glas, koji nije bio drugo nego kleveta, kako dozna- 
jemo po spomenutom pismu senatovu od 16. januara 1675. 

I pjesništvo je svoje Gradić u Mlecima prizvao u pomoć, samo da 
pomogne zavičaju, pa je ispjevao, posvetio prokuratoru Naniju i štampao 
ondje dužu latinsku pjesmu od 315 heksametara, kojoj je natpis „Stephani 
Gradii, patritii Bagusini, De laudibus serenissimae reipublicae Venetae 
et cladibus patriae suae carmen" ^ U posvetnom pismu, što ga je upravio 
na Nanija, pripomirie, da ga je lično poznanstvo s liim potaklo na taj 
pjesnički rad; no dok je gotovo čitavo pismo ispunio liegovim pohvalama, 
u pjesmi ga ne pomine ni riječju, pa može biti, da je ona postala i prije 
boravleiia riegova u Mlecima. Nakon prvih pet stihova, što ih je uzeo iz one 
pjesme, s kojom se zahvalio, kad je postao članom akademije „Ficovrata" 
u Padovi, pjesnik poziva Mlečane, da i oni pomognu Dubrovčane u 
teškoj bijedi, u kojoj ih svi drugi žale (st. 1. — 16.). U glavnom dijelu 
pjesme (st. 17. — 170.) crtaju se strahote potresa i požara s mnogim po- 
jedinostima, kako ih je pjesnik doznao po pismima znanaca svojih u Du- 
brovniku. Od tri latinska opisa potresa dubrovačkog u stihovima, što ih je 
u početku 19. vijeka liječnik dubrovački i kiiiževnik Luka Stulić 
(S tu 11 i, 1772.— 1828.) u talijanskom prijevodu zajedno štampao u Mlecima, 
Gradićev s umetkom od 104 stiha. ^ taj je opis bez šumne najvjerniji, ako 
i nije možda najlepši. Završuje se pjesma s molbom, upravjenom na Mle- ^ Nadbiskup u Firenzi bijaše tada potoni kardinal Frano Neri i, 
kako doznajemo po pismu, u kojem mu Gradić posvećuje svoj govor „In 
funere Caesaris Rasponi" 1676. godine. 

2 Osobiti spis, u kojem je pjesma ugledala svijet 1675. godine „typis 
Io. Francisci Valuasensis" , ima 24 strane u četvrtini. 

^ Le tre descrizioni del terremoto di Ragusa del MDCLXVII di 
Gradi, Rogacci, Stay. Versione dal latiìio. Venezia 1828^ tipografia di 
Giuseppe Antonelli. Simone Occhi ed. 49 

cane, neka i ovaj put pomognu Dul)rovčanima, koji c'e im biti zahvalni, 
kaosto su im pomogli drugi vladaoci i gradovi (st. 171. — 315.). Sam 
(ifradić hijase zadovolan s liom.^ 

Unatoč prijaznu i)rimitku i prijatelskomu drugovaiiu s prokuratorom 
Nanijem, ne('akom liegovim Zorzijem. koji je naskoro imao poći u Dalma- 
ciju kao namjesnik, i s drugim uglednim patricijima (iradić u Mlecima ne 
postiže ništa. Dok je upravo najživle dokazivao pojedinim Mlečanima pravo 
dubrovačko, stadoše ga iz Rima pozivati, da se vrati, i na ponovni poziv 
morade 16. decembra 1674. ostaviti Mletke ne svršivši još zadaće svoje. 
Na povratku se opet neko vrijeme zadržao u Firenzi, i kad se vratio u Eim, 
javla senatu, da je kod Kosima III. imao malo sreće, ali se još uvijek 
nada, da će put liegov uroditi u Mlecima zelenim uspjehom. Dubrovčani 
su, čini se, ovaj put prije razabrali. da od Mlečana ne će ništa dobiti, dok 
senat već u onom pismu od 16. januara 1675. javla Gradiću, da se sretno 
otpočelo s trgovaiiem stonske soli po kopnu, te nije vrijedno, da se suviše 
muči zbog trga na Neretvi. Ali hemu je taj trg i 1675. godine bio na 
brizi, pa u nekoliko pisama javja u Dubrovnik, što se novo učinilo u tom 
poslu, i upućuje senat, da se vala pokloniti novomu namjesniku Zorziju, 
što Dubrovčani i učiniše nekoliko mjeseci iza dolaska liegova. Tek kad je 
Zorzi kratko vrijeme poslije toga umr'o, videći, da Dubrovčani ne mare 
mnogo za stari svoj trg na Neretvi, prestade i Gradić raditi oko toga, da 
im pribavi staro liihovo pravo. Ali još u pismu od 6. marta 1677. kao 
razlog neuspjehu toga posla pomiiie u jednu ruku neobičnu marlivost Mle- 
čana, koji su sve učinili, da ih liše toga prava, a u drugu nemar i mli- 
tavost Dubrovčana, „cose, che non possono evitarsi, perchè Jinalmente siam 
huomini". Koliko mu je taj posao bio znatan i srcu prirastao, razbiramo ^ Zadovolstvo iiegovo s tom pjesmom najjasnije se razbira po pismu, 
što ga 1. septembra 1674. piša znancu Oktaviju Falcon ierij u, nunciju 
papinu u Bruselu, koji ga bijaše pohvalio kao x-tittyiv t'/i? :raTptSo;. U tom 
pismu, što se nahodi u knižara g. Mirka Brevera u Zagrebu, o rečenoj pjesmi 
čitamo ovo : „Io intanto vado facendo qualche cosa in materia, che voi 
chiamate v-TtaTa^; (sic!). Ho abordato un senator venetiano de primi con 
lettera d' otto fogli di carta in occasione di certi travagli, che quei signori 
danno a quei nostri poveri diavoli. E m' è riuscito di dar gusto non 
ostante la libertà assoluta, con la quale ho parlato. Et il senso abondante, 
con cui mi trovo in questo proposito, m^ ha risvigliato la vena e fattala 
scopiar in una copia de versi, che il Favoriti dice essere i migliori degV 
altri miei, ne quali se bene v' è tutto quel^ che concerne il prudentiale, io 
non voglio, che scappi fuor a, e solo me ne compiacio per signo, che mi 
danno, che non è ancor stracco per la vecchieza F intelletto. Forse ve li 
mandare, ma quando havran receuto F ultima mano, che sarà Dio sa 
quando.^' 

MONITM. HIST. XXXVII. 4 50 

]u\ tome, sto mu diiì)rovaeki neki }>jesnik u eleofiji od 37 distiha želi sretnu 
novu «'(xlinu Wiò.} a [i^jesmu zavrsuje s distihom: 

Auspice te nil sit nostro sale dulcius usquam 
Atque Xarentani prò sale Stagna petant. 

Još prije, nego stoje krenuo na put u Mletke, priljavio je Gradić rođaku 
svomu, sinu velikoo-a pjesnika. Fraiii Gunduliru. koji bijaše tada pu- 
kovnik u austrijskoj vojsci i upravo je postao komornikom. pa se imao 
naskoro oženiti kneginom Strozzi, potvrdu oblasti duljrovackih. da je plemić 
dubrovački i po tome ravnopravan sa svakim grofom. Na pismo liegovo. 
kojim je preporučio mollju rođaka svoga, odgovori mu senat 12. juna 
ir)74.^ moleći ga. da posale odgovor „per il signor Conte Gondola" žaleći, 
da mu ne može dati potvrde sasvim prema negovoj želi: „Xon pare al 
Senato di devenire alle novità^ le quali sempre sono odiose nelle repu- 
bličke^ nelle quali, come lei accenna, tuttavia V esempio potrebbe risvegliare 
i spinti air ambi tione per inquietare il riposo della patria''. Xo i potvrda, 
što ju je primio, čini se da je potpuno zadovolila Gundulića. jer Gradić 
29. augusta sale senatu zahvalu liegovu. 

Tako isto još prije onoga puta imao je Gradić ishoditi u pape. da se 
zabrana o izvoženu novaca iz Crkvene države ne bi odnosila i na duVjrovačke 
trgovce, ko^ji. kako mu senat piše 4. septembra 1674.,^ robu. što je dovoze 
s Istoka, moraju odmah u gotovu platiti, pa ako i sami ne dobiju naskoro 
novac, moraju propasti. Od kardinala Altierija dozna Gradić, da nije za- 
l)ranen izvoz usfarskih cekina i reala (^le pezze di reali), kako javja senatu 
5. septembra, a već 29. septembra piše u Dubrovnik, da je rečena zabrana 
dokinuta. 

I trgovaiie je s Jakinom bilo prekinuto 1674. godine zbog lažnih 
glasova kuži u Duljrovniku kao i dotada gotovo svake godine. Ovaj se 
put napose strogo zabranilo svako trgovaiie vunom, ako ne bude očišćena 
kako treba, pa zato Gradić već u pismu od 24. februara 1674. naširoko 
upućuje zemlake. kako treba taj posao svršiti, te ne l)i pojedini trgovci 
trpjeli štetu, kad rečena zabrana stupi na snagu. Premda u pismu liegovu 
od 14. marta, u kojem javla, da je zabrana o vuni u papinskoj državi 
svagdje oglašena, čitamo i nadu, da se ta zapreka trgovini dubrovačkoj ne 
će dugo održati, zabrana potraja malone godinu dana : tek potkraj rečene 
godine dopusti se Dubrovčanima, da opet prodaju vunu u papinskoj državi 1 Pjesma se nahodi u vatikanskom rukopisu br. 6910. fo. 205, odakle 
ju je prepisao Frauevac dubrovački Antun Agić u rukopisu br. 666. Ou- 
lićeva popisa. 

2 Pismo se nahodi u arhivu dubrovačkom sv. XV, br. 1587. 
^ Pismo je u arhivu dubrovačkom sv. XV, br. 1591. 51 

ì u Mlecima, kako javja Gradić Dubrovčanima 20. marta 1675. od^"ova- 
rajući iia pismo senata od 28. februara.^ po kojem doznajemo. da su na 
lažni glas o kuži u Albaniji, što ^a širi namjesnik mletački u Dalmaciji, 
neki gradovi u južnoj Italiji, među liima i Na})ul, prekinuli trgovačke veze 
s Dubrovnikom. 

Zbog lažnih glasova o kuži i drugim pri)ep(ivini bolestima u Du- 
brovniku ili okolini liegovoj trgovina je dubrovačka pretrpjela mnogo štete 
u doba iza potresa. Mlečani, kojima je bilo na korist svako oslableiie du- 
brovačke trgovine, svake bi godine u trgovačkom svijetu raznijeli takovu 
vijest, pa dok bi Dui)rovčanima uspjelo dokazati, da je lažna, proteklo bi 
obično po više mjeseci, a dotle im se za))ranilo svako trgovaiie. Što više, 
čini se, da su Mlečani i u samom Dubrovniku imali svojih Judi. kojima 
je bio posao širiti tako\e glasove. Bar u })ismu, što ga senat piše Gradiću 
1(5. aprila 1676. .^ čitamo, daje liječnik dubrovački Gašpar Oervelari 
)»ačen u tamnicu, jer je raširio glas, da su dva trgovca dubrovačka vra- 
tivši se s Istoka umrla od kuge : taj je glas sasvim lažan i Cer velari ga 
je izmislio, jer rečena dva trgovca liječio je drugi liječnik, koji je ustanovio, 
da je jedan od liih umr'o od plamenika (risipola), a drusi od upale pluće, 
dok ih Oervelari uopće nije ni vidio. Oervelari bio je, kako doznajemo po 
pismu senatovu, rodom Padovjanin. Dubrovčani dakle nijesu imali krivo, 
ako su nerado gledali mletačke podanike u službi svoga zavičaja. Da je 
Oervelari doista lažne glase širio o kuži u Dubrovniku, razbiramo po tome, 
što je zabrana o trgovahu dubrovačkih lađa u Jakinu naskoro poslije toga 
dokinuta, kako Gradić javla senatu 15. jula 1676. 

Vrativši se iz Mletaka, naskoro je trebalo da izravna u Rimu s pomoću 
različnih uglednih lica na papinskom dvoru svakojake razmirice, u koje su 
Dubrovčani 1675. godine zapali i sa Španijom i s Francuskom poradi 
brodova svojih, koji su za dobar novac bili spremni pomoći i jednima i 
drugima za trajaha drugoga navalnog rata na Holandiju, kad je znameniti 
-admiral francuski Tour vili e dobio zadaću, da s brodovjem svojim na- 
padne špaholski posjed u Dohoj Italiji i na Siciliji. Dubrovčani su isprva 
pomagali Španolce, jer im u vrijeme potresa kraj španolski Karlo II. bijaše 
dao potporu po 3000 dukata za deset godina, kako doznajemo i po pismu 
senatovu od 10. maja 1675..* a l^udevitu XIY. malo je tada bilo do toga, 
hoće li se Dubrovnik održati ih ne će, kako je doglavnik hegov Lionnes 
prema pismu senata dubrovačkog od 30. augusta 1675.* otvoreno priznao ^ Pismo je u arhivu dubrovačkom sv. IX, br. 1026. 

^ Pismo je u arhivu dubrovačkom sv. VI, br. 611. 

^ Pismo je u arhivu dubrovačkom sv. VI, br. 593. 

^ Pismo je u arhivu dubrovačkom sv. VI, br. 599. 52 

Primiju. Zbog toga pomagana zaplijeniše tri francuske ratne lađe brod ka- 
pitana dubrovačkoga B iz zar a, koji je dovozio žita Spaiiolcima, a povrh 
toga zaprijetio se Tourville, da će i na Dubrovnik navaliti, kako čitamo u 
pismu Gradićevu od 7. augusta 1675. i još nekoliko kasnijih. 

Još jace su se Francuzi razgnevili na Dubrovčane, kad su doznah, 
da u špaiiolskoj vojsci ima i dubrovačkih podanika. Gradić je sam u pismu 
od 5. juna 1675. preporučio senatu molbu potkrala špaiiolskog u Napuju, 
da bi dobio iz Dubrovnika što više mrnara, jer će se tada lakše do))iti 
novac dubrovački, što je pohranen u Xapulu. No već po pismu liegovu od 
80. oktobra doznajemo. da su Dubrovčani odviše otvoreno pomogli Spaiiolce, 
te su Francuzi lako doznali za tu pomoć, pa sad prijeti gradu pogibao od 
liihovih ratnih lađa. U pismu pak od 30. novembra čitamo, da Tourville 
namjerava navaliti na luku dubrovačku i spaliti ondje sve brodove, pa 
zato Gradić s^^etuje zemlacima, kako će biti dobro, ako prah piiščani za 
vremena maknu iz kule sv. Luke u Minčetu. Ali čitavi je taj strah ))io 
zališan. Sto više, Dubrovčani se domalo udobriše i Francuzima, jer i liima 
dopremahu žita, dok su podsjedali Messinu. Zbog te pak pomoći imali su 
dosta neprilika u Napuju, gdje im se obustavilo isplaćivane prihoda od 
glavnica liihovih. 

U pismu od 19. maja 1676.^ javla senat Gradiću, da su Francuzi 
kod Messine uhvatili brod kapitana dubrovačkog Fraiie Franko vica. na 
kojem je bio mladi patricij Petar, sin jedinac Mi hai la Đamaiiića. 
Taj mladić bojeći se, da bi mogao pasti u ruke Francuzima, iskrca se kod 
Eeggija, ali ga uhvatiše Špaiiolci i strpaše u zatvor, jer su držali, da je 
dovezao Francuzima žita. Senat razlaže Gradiću, kako je Mihail Đamaiiić 
dopremajući žitak Spaiiolcima, a ne Francuzima, izgubio brod u vrijednosti 
od nekoliko hijada škuda, pa neka se zauzme kod poslanika špaiiolskog u 
Rimu, da mu sin bude pušten iz zatvora. Gradić odgovara senatu 15. jula, 
da je Petar Damaiiić dopremlen u Napul, i ondje da će mu se suditi. 
Osvade protiv liega bile su tako teške, da mu Gradić, kako razbiramo po 
dalim liegovim pismima, nije mogao pomoći. A i pisma senata dubrovačkoga 
potkralu u Napulu ostadoše bez uspjeha, jer su Spaiiolci zamjerali Du- 
brovčanima, što oskrbluju žitom i Francuze, kako čitamo u Gradićevu pismu 
od 21. novembra 1676. Tako ostade Petar u tamnici napujskoj sve do 
1678. godine. U početku te godine odluči senat poslati u Napul generalnog 
definitora fraiievačkog Fraiiu, rođena Dubrovčanina, da bi izbavio iz 
tamnice mladoga liihova patricija, a kad je taj bio zapriječen, da preuzme 
rečeni posao, dobi Gradić 93 škude za put u Napul: ali i on ostade u 
Rimu, kako piše senatu 16. marta rečene godine, jer se nadaše, da će ^ Pismo je u arhivu dubrovačkom sv. VI, br. 614. 58 

odande Petru Đamaijicu više pomoći. Pa doista, nakon mira u Nymwegenu 
potkraj je u Napulu ))io spreman pustiti Petra iz tamnice, kako Gradić 
javla u Dubrovnik 14. maja 1678.. ali upravo tada taj mladić teško oboli 
i umrije u tamnici nakon bolesti od osam dana. Za dvije godine tamnovaria 
liegova Gradić je. kako čitamo u istom pismu, po pismima riegovim imao 
izol)i]a zgode upoznati „sna rara indole e non mediocre profitto cavato 
nella scuola s) lunga dell' aversità e trihulationi" , pa ne zna, kako bi 
tješio oca liegova. Tek sada mogli su DuI)rovcani podići i dohotke od 
glavnica, što su ih imali u Napuju, a i taj im posao, kako ćemo čuti, 
izvrši Gradić. 

Kratko vrijeme iza razmirice s admiralom francuskim zapadoše Du- 
brovčani u novu zadjevicu s Mlečanima. Povod zadjevici bio je dosta ne- 
znatan. Dok je pomorski kapitan mletački leti 1676. plovio mimo Dubrovnik, 
grad ga ne pozdravi po starom običaju pucaiiem iz topova.^ Kad su poradi 
toga Mlečani prekinuli sve trgovačke veze s Dubrovnikom, morade se i 
Gradić zauzeti za zavičaj svoj u Mlecima pišući prokuratoru Naniju i u 
Rimu kod mletačkog poslanika. Pa i Mihail Sorgo-Bobali uzalud se u Mle- 
cima trudio, da izravna tu razmiricu, dok napokon senat dubrovački ne 
zakfuči, da se posale u Mletke kao osobiti poslanik patricij Savin Đa- 
maiiić. kako javja Gradiću u pismu od 29. januara 1677,^ da dade Mle- 
čanima zadovolštinu. koju traže, samo da nestane te zadjevice. U pismu od 
6. marta nada se Gradić, da će rečeni poslanik, kako je mudar i iskusan, 
tu zadjevicu lako ukloniti, a nada se riegova doista naskoro ispunila. To 
bijaše ujedno poslediii posao, što su ga Dubrovčani za liegova života imali 
s Mlečanima. 

Od mnogih posala, što ih je za repul)liku dubrovačku u to vrijeme 
trebalo riješiti u Rimu, najznatniji bio je u vezi s pitaiiem o dokidanu 
mletskoga kaluđerskog zbora. Dok je za Klementa IX. nadbiskup Torres 
radio u Rimu oko toga, da se rečeni zbor dokine, čuli smo. kako su Du-' 
brovčani odlučno ustali protiv liegova prijedloga i kako je Gradiću uspjelo, 
da ga spriječi. Konačno se to pitane riješilo tek potkraj 1673. godine, kad 
novim predsjednikom rečenoga zbora postade kasinski kaluder J o v i t a 
Vitale Rimlanin, kako Gradić javla senatu dubrovačkomu 27. decembra 
hvaleći uvelike rečenoga redovnika i preporučujući Dubrovčanima, da ga 
podupru u želi negovoj, te bi uspostavio u rečenom zboru potrebni zapt 
redovnički. Mletski zbor ostade drukčije i daje sasvim nezavisan o zboru 
na Monte Casinu, kojemu u dubrovačkoj republici pripadaše i tada samo ^ Vidi tome Lubiéa: Odnošaji među republikom mletačkom i dubro- 
vačkom, Rad 53, str. 174. 

2 Pismo se nahodi u arhivu dubrovačkom sv. VI, br. 626. 54 

manastir na Lokrumii. a taj bijaše na zlu giasu, otkako je npravite( liegov 
godinu dana prije toga iz manastirske crkve ukrao i kusao u Italiji prodati 
dragocjenu neku sliku, kako doznajemopo Gradicevim pismima senatu od 13. 
februara. 2. aprila i 4. maja 1672.^ 

No zadovolstvo Dubrovčana s rečenim Jovitom potraja jedva godinu 
dana. Već u pismu od 5. marta 1675.^ tuži se senat na svađu, što je na- 
stala na Mletu između Jovite i ostalih redovnika, sinova dubrovačkih, a 
Gradić u odgovoru od 17. aprila priopćuje razgovor svoj s prelatom 
Pi gnat e 1 lij em, tajnikom kongregacije nad biskupima i redovnicima, 
negdašiiim drugom svojim u isusovačkom seminariju.^ koji mu se potužio, 
da s dubrovačkim svećenstvom ima više posla nego sa svim ostalim crkvama 
na svijetu. U isto naime vrijeme, kako doznajemo po Gradićevu pismu^ 
trebalo je riješiti u Eimu i nekakovu svađu među dubrovačkim Fraiievcima. 
Po razgovoru s Pignatellijem razabrao je Gradić, da bi se mletski zbor unatoč 
žejama Dubrovčana mogao pripojiti kasinskomu i poslati na Mlet sami 
tuđinci. Ta je vijest, čini se, potakla senat dubrovački, te i sam stade na- 
novo želeti, da se rečeni zbor dokine, kako bijaše već 1636. godine odlučio^ 
ali naskoro dokinuo taj zaklučak.* 

Tuđinac Jovita Vitale slal)o je opravdao nade, ,što ih je Gradić imao 
riemu jav|ajući senatu liegovo imenovane. Nemu, kako senat naširoko 
javla Gradiću u pismu od 25. aprila 1675..^ malo je bilo stalo do probitaka 
mletskoga zbora, nego je u prvom redu gledao, kako će prihodima nezinim 
što boje napuniti svoje gepove. Poradi teških tužbi, što su se dizale protiv ^ Vidi toj zgodi Gelcicha : Dello sviluppo di Ragusa, str. 99. i d. 

2 Pismo je u arhivu dubrovačkom sv, VI, br. 590. 

^ Taj prelat postade kasnije, 12. jula 1691., papom Inoćentijem XII. 

^ Vidi tome Vqjnoviéa: Crkva i država u dubrovačkoj republici, Rad 
119, str. 52. 

^ Pismo je u arhivu dubrovačkom sv. VI. br. 592. Senat piše Gradiću o 
Joviti ovo: „Deve sapere, che i portamenti del P-re Giovita hano ridotto 
questa Congregatione all'ultimo esterminio ed in vece di sollevarla la 
manda in rovina. Non potrà credere gV eccessi suoi. Ha impegnato in 
Ghetto argenti dedicati al culto divino. Ha venduto qualche rohha atti- 
nente al servitio de i Monasteri. Ha tagliato nel lago di Meleda quantità 
d' alberi havendo reso altretanto deforme quel lago, quanto per il passato 
era delitioso e da V. S. medesima stimato per la più {bella e singoiar 
delitia di questo stato. Sono due anni, che le possessioni non son state 
coltivate riducendo in suo potere tutto il denaro, che di conto della Con- 
gregatione li può capitare in mano, oltre quello, che violentemente ha 
preso da 'particolari monaci, che non è poco, non vedendosi ne pur un 
quattrino convertito in benefitio della Congregatione. Questo poco se gV 
accenna, acciochè informata sufjicialmente in occasione possa prevalersene 
della notitia." 55 

nega, pozva ga kongregacija „de statu regularium^' u Rim, da se opravda, 
i on ode onamo, kako senat javla Gradiću 12. maja.^ Osobito kivan na li 
bio je kardinal Barberino, koji ga prvi kao protektor benediktinskoga zbora 
na Monte Casinu bijaše predložio za to mjesto, kako čitamo u Gradicevu 
pismu od 24. jula 1675. U tom se pismu javja ujedno, da je kongregacija 
„de statu regularium'^ biskupu mrkanskomu Primiju povjerila posao, „che 
con formale essame raccoglia le notitie, che bisognano per castigarlo seve- 
ramente et estorcersi dalle mani V ingiusta preda, che ha fatto de beni di 
cotesti monasterii". No Primi dugo nije svršio toga posla, kako doznajemo 
po nekoliko dalih pisama Gradića, koji se još 13. marta 1676. tuži na 
li zbog toga. Dotle umrije u Eimu kardinal Cesar Easponi, predsjednik 
recene kongregacije i stari prijate! našega Gradića, koji je kod nego va po- 
kopa govorio i kasnije štampao sjajan govor.* Kako je pak Jovita imao 
dosta novaca i obilato ga upotrebjavao, da miti na sve strane, na što se 
Gradić tuži već u pismu, što ga piše senatu 23. novembra 1675. javlajući 
smrt Rasponi] evu, parnica protiv liega ostade dugo neriješena. 

Zajedno s tom parnicom imala se riješiti molba Dubrovčana, kojoj se 
Gradić u pismu od 5. juna uvelike raduje, da bi se dokinula mletska 
kongregacija, kako bijaše on sam^predložio u onom spisu, što ga je sastavio 
odmah iza potresa. Sasvim prema liegovoj želi molio je sada senat, da bi 
se prihodi dokinutoga zbora mletskog upotrijebili za građene stolne crkve. 
Samo manastir sv. Jakova od Višiiice želelo se u Dubrovniku da se dade 
Kapucinima, koje se pokušalo nastaniti u republici dubrovačkoj još za ži- 
vota Petra Beneše. ujaka Gradićeva, kako doznajemo iz pisma Gradiće va 
senatu od 5. juna 1675., ali već tada bez uspjeha, jer nije bilo mnogo nade, 
da bi ti redovnici, koji prema propisima svoga reda imadu živjeti samo od 
milostirie, mogli u Dubrovniku dobiti dosta potpore. I Gradiću se ta na- 
mjera Dubrovčana ne sviđaše osobito, jer se bojao, da će tako u Dubrovnik 
doći mnogo tuđinaca, koji bi građanima bili od slabe koristi ne pozna,] ući 
riihova jezika. Ali unatoč tomu trsio se. da izvrši liihov nalog, i već je 
dosta nade bilo, da će Dubrovčani postići, što žele. jer kardinal Rasponi 
bijaše za to. da se m)etski kaluđerski zbor dokine, kako doznajemo i po 
Gradicevu pismu senatu od 14. septembra 1680. No iza smrti rečenoga 
kardinala odluka se u parnici protiv Jovite i o dokidariu mletske kongre- 
gacije odgađala od dana do dana. pa se senat dubrovački naskoro sprija- 
telio s mišlu, da ta kongregacija i dale postoji, kako razbiramo po pismu ^ Pismo je u arhivu dubrovačkom sv. VI, br. 594. 

^ In funere Caesaris Rasponi S. E. E. Cardinalis oratio Stephani 
Gradii Ragusini, bibliothecae Vaticanae praefecti. Romae ex typographia 
Francisci Tizzoni 1676. 56 

liegovu Gradiću od 6. marta 1676..^ samo je želio, da bude sasvim neza- 
visna kasinskoj i predsjednikom da joj bude rođeni Dubrovčanin. Tek u 
pismu od 14. septembra 1678. javla senatu Gradić, da će se naskoro svršiti 
parnica protiv Jovite. koja se s više razloga toliko odulila. no pitane o 
dokidaiiu mletske kongregacije da se ne će riješiti prema želi Dubrovčana. 
Ali istom 1680. godine postade predsjednikom mjetskoga zbora Dubrov- 
čanin Alfonzo Getaldić. koji upravlaše zborom poslije Jovitina odlaska u 
Eim. pošto je otišao s M^eta i 0. Placid iz Bologne, što ga bijaše po- 
slao kardinal Barberino, da zamijeni Jovitu. kako senat piše Gradiću 5. 
marta 1679.^ Getaldić nastojaše ozbilno oko toga. da ukine mnoge nedo- 
statke i uspostavi red u mletskom manastiru, kako doznajemo po pismu, što 
ga senat piše Gradiću 24. septembra 1681..^ u konjem rečenoga novog pred- 
sjednika brani od mnogih kleveta, što su se širile u Rimu protiv nega. 

Kako se svršila parnica protiv Jovite, koja se tako dugo zategla i dala 
Gradiću toliko zališna posla, o tome ne doznajemo ništa po liegovim pismima. 
Pa i senat je dubrovački na toga tuđinca brzo zaboravio, otkako je jednom 
otišao s M|eta. K tomu su Dubrovčani u ono doba imali mnogo većih briga, 
kako ćemo naskoro čuti. koje im nijesu dale vremena, da se daje bave 
mišju dokidariu m|etskoga zbora : a ta ih misao sasvim ostavi, kad pred- 
sjednikom toga zbora prema želi liihovoj postade rođeni Dubrovčanin, ko- 
jega napokon potvrdi i papa Inoćentije XI. unatoč živu nastojaiiu kasinskih 
kaluđera. koji su sve poduzeli, da spriječe to imenovane, kako- doznajemo 
po nekoliko kasnijih pisama Gradiće vih. Tako je veliki trud liegov imao bar 
taj uspjeh, da je mfetski zbor opet bio sasvim nezavisan o kasinskome 
dobivši iza tuđinca i kasinskog redovnika opet domaćeg sina za predsjednika. 

Od sitnijih posala, što ih je Gradić u tih nekoliko godina izvršio u 
Rimu za zavičaj, mogu spomenuti samo neke, koji su zanimliviji. 

Mjeseca augusta 1675. umrije u Jakinu mnogogodišiii dotadašiii 
konsuo dubrovački Frano Tomasi, kako doznajemo po Gradićevu pismu 
senatu dubrovačkomu od 21. augusta 'rečene godine, u kojem se za na- 
sjednika liegova preporučuje neki Markantonije Picchi, za kojega se 
zauzeo mijenik neki kardinala Altierija. No i druga su se neka ugledna 
lica obratila na n. da bi preporučio senatu riihove štićenike, pa i liihova 
imena čitamo u dva tri daja pisma negova. a najtoplije preporučuje se u ^ Pismo je u arhivu dubrovačkom sv. VI, br. 609. 
2 Pismo je u arhivu dubrovačkom sv. VI, br. 693. 
2 Pismo je u arhivu dubrovačkom sv. LV, svežnić 1951. 57 

nima rođak pokojnoga konsiila Ivan Tornasi, za kojeg-a se bio zauzeo 
kardinal Carpe gn a, jedan od najstarijih i najuglednijih doglavnika pa- 
pinih. Preporucna ta liegova pisma zanimliva su poglavito zbog toga, što 
po riinia razbiramo. da se mjesto konsula dubrovačkog u Jakinu moralo uve- 
like cijeniti, dok se za ri odmah iza smrti Tomasijeve javilo više kandidata, 
svaki po sa kojim moćnim i uglednim zagovornikom. Nasjednikom Frane 
Tomasija postade Josip Štur ani. kojega je neposredno senatu preporučio 
najmoćniji tada kardinal Palucio Paluzzi- Altieri, kako doznajemo po Gradićevu 
pismu od 4. septembra 1675. 

Medu razlicnim licima, što ih je iz Eima trebalo pribaviti, da služe 
republici dubrovačkoj, najteže bilo je naći vješta i što jeftinijeg majstora 
za kovnicu novaca. U pismu od 30. augusta 1675.^ saopćuje mu senat, da 
se zaklučilo kovati u kovnici dubrovačkoj „V Asiani o sia moneta di tal- 
lari Polacchi'' ; neka dakle nađe dva majstora vješta tomu poslu. Po od- 
govoru Gradićevu od 5. oktobra 1675. doznajemo, da se u Dubrovniku već. 
dugo nije kovao novac; pa kako se kovnica mora sasvim nanovo urediti, 
da će najboje biti, ako se pribave novi strojevi za kovane novca, kakovi se 
upotreblavaju u Rimu. Napuju. Innsbrucku i drugdje, nijesu preskupi, a 
veoma olakšavaju posao. Za kovane su novaca potrebna tri stroja, a sva tri 
stoje oko 380 škuda. dok majstor, što ga je našao u Rimu, traži 30 škuda 
na mjesec : ako se pribave oni strojevi, naći će se jeftiniji majstor. I senatu 
se plaća od 30 škuda na mjesec činila „troppo esorbitante''^ kako javla 
Gradiću 23. novembra iste godine,^ pa je stoga odlučio poslati u Rim mladića 
nekog po imenu Marka, bistra zlatarskog radnika, da nauči ondje, kako se 
radi tim novim strojevima. Tomu se mladiću imala dati potpora od 15 
škuda na mjesec i 40 škuda u ime putnoga troška, kako doznajemo po 
senatovu pismu Gradiću od 29. novembra ;^ no u zadrii čas čitava se osnova 
razbi, kako razbiramo po dalim zakjučcima senato vim. ako i ne doznajemo po 
riima. zašto se razbila; a kovnica bijaše Gradiću na brizi i kasnije, kako 
ćemo čuti. 

I novu tajniku, što ga je republika malo kasnije zatrebala, traži 
senat savjeta u Gradića javjajjući mu u pismu od 5. maja 1676,* da Josip 
Sturani, konsuo riihov u Jakinu, za to mjesto uz plaću od 290 dukata na ' Pismo je u arhivu dubrovačkom sv. VI, br. 600. 

,^ Pismo je u arhivu dubrovačkom sv. VI, br. 604. U nemu se o tom 
mladiću primjećuje, da senat ,,ha V occhio sopra un giovine orefice molto 
ingegnoso, facile a lavorare tutto quel, che vede. Reso questo hahile al 
mestiere crediamo, che non vi sarà necessario il condurre altri maestri, 
che su V più hello e' abbandonino, come lei prudentemente discorre". 

2 Pismo je u arhivu dubrovačkom sv. VI, br. 605. 

* Pismo je u arhivu dubrovačkom sv. VI, br. 612. 58 

godinu predlaže Kamila (ialantarij a. koji je plemicskoo-a roda iz Fana 
u Italiji, a bio je već tajnik i auditor prelata Tempija. dok ovaj boravlase 
kao inkvisitor na Malti. ^ Gradić se imao raspitati o tom čovjeku u Rimu, 
pa već u pismu od 27. maja priopćuje senatu, da se dao na taj posao: no 
da ga se prije pitalo za savjet, bio I)i za rečeno mjesto predložio nekog* 
Lamparinija, koji je već bio u Dubrovniku, rado bi stupio u službu 
dubrovačke republike, razumije se i u biležnicke poslove i maiie bi mu 
plaće trebalo davati nego Galantariju. Ako dakle Galantari ne bi htio ići 
u Dubrovnik, neka uzmu toga liegova kandidata.^ Nakon dvije pak nedjele. 
13. juna, daje senatu potaiiih vijesti o Galantariju, kako ih je dobio u 
Eimu: da je doduše uman i bistar čovjek, ali loša moralna života, a 
k tomu „un cervello machinoso^' , zbog kojega je Tempi na Malti imao 
dosta neprilika. Senat dakako ne uze takova čovjeka u svoju službu. 

Samo jedne žele senatove, koja je bila dosta neobična, ne zadovoli 
Gradić u to doba. U spomenutom već pismu od 23. novembra 1675. na- 
laže mu senat, da poslove republike vrsi samo usmeno ne dajući nika- 
kovih pismenih podnesaka bez negova znana. Po odgovoru nego\u od 25. 
januara 1676. doznajemo. da je senat to isto bio naložio i Petru Benesi i 
drugim nekim poslanicima, ali se takovo što nigda nije moglo postići, jer 
je u diplomatičkim poslovima pismeno općerie prijeko potrebno. On sam 
bio bi jednom za pape Aleksandra VII. dospio u nepriliku, poradi usme- 
noga priopći vana u poslu isusovačkog kolegija u Dubrovniku, da nije pri- 
pravio i ponio sa sobom pismeni podnesak. Ako senat ostane kod toga na- 
loga, on je spreman predati poslove zavičaja u Rimu drugomu, 
koga Dubrovčani u to ime pošaju. pa će ga i pomagati, kako je bio na 
pomoć pokojnomu Nikoli Gučetiću „restato appagatissimo della mia inge- 
nuità^', kad je 1668. bio u Rimu. Svakako je potrebno, da senat pobliže 
odredi zgode, u kojima želi samo usmeno općeiie. Napokon doznajemo po 
tom pismu, da oprezni Gradić u podnescima nije nigda ništa molio, pred- 
lagao ili savjetovao neposredno u ime države dubrovačke, nego samo „con 
modo impersonale: si prega, si antepone, si considera^', pa da je upravo 
zela negova bila, da mu se iz Dubrovnika svaki put posale nacrt podneska. 
Na sve te negove žele pristade senat u pismu, što mu ga je poslao tek 12. 
aprila 1676.^ razlažući mu. da onim nalogom svojim nije mislio dokinuti ^ tom Čovjeku priopćio je Sturani senatu, kako doznajemo po onom 
pismu, „che è persona addottorata in Canonico e Civile, lettor delV Insti- 
tuta, avvocato, dotato di lettere Latina e Francese, ornato delle notitie 
degl'interessi de Prencipi" . 

^ Potpuno je ime tomu čovjeku Ivan Rajner Lamperiui. S Gra- 
dićem ostade dobar do smrti negove, kako ćemo još čuti. 

3 Pismo je u arhivu dubrovačkom sv. VI, br. 610. 59 

svako pismeno priopćivaiie u ime republike, nego samo spriječiti, „che non 
si formino scritture o di giustificatione o contentione'' , jer se takovi spisi 
rijetko kada dadu sastaviti tako, te ih se ne bi moglo različno razumjeti 
i tumačiti; na štetu dakako onoga, u kojega su ime sastavleni. Tako se 
riješila razmirica, koja po ovom senatovu pismu nije bila drugo nego ne- 
sporazum, ali je u prvi čas velikoga rodolupca dubrovačkog uvelike ozio- 
vojila, kako razbiramo po liegovu pismu. 

Još jedan zastarjeli običaj u diplomatskom opceriu republike dubro- 
vačke pokušao je Gradić u to doba ukloniti, ali bez uspjeha. Guli smo već, 
da se republika pišući papi često u tajnim pismima služila kojim pseudo- 
nimom. Protiv toga se običaja liezina digao kardinal Fraiio Neri i, koji 
ne htjede odgovarati na takova pisma, premda mu je Gradić, kako jav(a 
senatu u pismu od 18. juna 1676., temelito razložio, daje taj običaj republike 
veoma star potječući još od vremena pape Leona X., pa da se ona u ta- 
kovim pismima od pape Pavia III. do Inoćentija X. potpisivala pseudonimom 
„Ludo Pisone'% tada da je prihvatila naziv „Martino Turra" , a od Alek- 
sandra VII. dale da se služi potpisom „Turriti".'^ Nerli mu je razložio, 
da je takovo potpisivane bilo možda opravdano u pređašiia vremena, no 
sada nije ni potrebno ni pristojno, pa da će na takova pisma u buduće 
odgovarati samo onda, ako mu se naznači „persona o corpo di persone 
reali, a chi si debba dirigere la lettera'^ ; senat dakle prema tome treba 
da radi u buduće, želi li, da dobije odgovor. No kratko vrijeme poslije toga 
umrije papa Element X., a novi kardinali, što dođoše do vlasti za Inoćentija 
XI., slabo su marili, što se za pokojnoga pape bilo odredilo, i tako ostade 
sve pri starom. 

Kardinal Benedikto Od escale hi bude izabran papom i uze ime 
Inoćentija XI. nakon dvomjesečnog izbora 21. septembra 1676.. kako Gra- 
dić javla u Dubrovnik dva dana kasnije ističući mnoge vrline liegove, na- 
pose veliko bogatstvo i darežlivost, s kojom je Po)acima za vojevaiie protiv 
Turaka dao dotada u tri godine 60.000 škuda potpore. Državnim tajnikom 
riegovim postade kardinal Alderan Cybò, od kojega se svi nadaju naj- 
boloj upravi, pa se i Dubrovčani mogu radovati i nadati potpori. Primivši 
to pismo, senat protiv dotadašiieg običaja ovlasti liega sama, da preda no- 
vomu papi liegovu čestitku. No Gradić, premda je to ovlašćeiie bilo časno 
za li, ne htjede se liim poslužiti, da se ne bi uvrijedio kardinal Barberino, 
koji je dotada za Gradićeva boravka u Rimu u ime republike dubrovačke 
čestitao već trima papama, a upravo je tada kao pokrovitel benediktinskoga 1 Pseudonima „Fabritio de Tersis", što ga bijaše senat upotrijebio 
1657. godine, kad se doznalo za pseudonim „Martino de Turra^' , Gradić ne 
pomine u tom pismu, jer se valada samo kratko vrijeme upotreblavao. 60 

reda imao odluì-iti. kako da se upotrijebe prihodi mletskoga zijora. ako )ji 
se dokinuo. Budući da se mimo to cestitane u društvu kojega kardinala u 
kuriji rimskoj držalo mnogo odlicnijim. svjetova senatu u pismu od 27. 
novembra 1676., da se taj posao i sada povjeri Barberinu; senat ga po- 
sluša, te se Barberino zajedno s Gradićem prvih dana mjeseca februara 
1677.. kako doznajemo iz pisma Gradićeva od 6. februara, poklonio novomu 
papi i ])redao mu čestitku Dubrovčana. Kod toga je Gradić na želu Ino- 
ćentijevii imao ocrtati stane dubrovačkih naseobina i riihovih crkvi, a kad 
je papa spomenuo mnoge svađe, što ih Dubrovčani imadu sa svojim nad- 
biskupima, kardinal se Barberino samo tiho nasmjehnuo i tek kasnije, pošto 
se Gradić uda)io, razložio papi, koji su razlozi tim svađama, braneći Du- 
brovčane, koji su naskoro zatrebali pomoći u Inoćentija XI. — 

Ne mogu završiti ovoga pregleda o životu i radu Gradićevu za prvih 
dviju godina iza povratka liegova iz Mletaka, da ne bih spomenuo način, 
što ga je preporučio senatu u pismu od 11. marta 1676., da se dobije još 
nešto novaca za građene nove stolne crkve. Kaošto prije potresa, tako su i 
kasnije svake godine po dva dubrovačka poslanika putovala u Carigrad ne 
nose('i doduše svaki put sa sobom običajni danak od 12.500 dukata, ali 
svakojake darove za sultana i liegove doglavnike, i moleći, da im se zasada 
oprosti ili bar odgodi plaćane toga danka. Čuli smo naprijed, da je 1672. 
godine, valada kao takav poslanik, boravio u Carigradu Marinko Kabožić. 
Kako su ti poslanici redovno bili oskudno odjeveni, da bi Turci po tome 
lakše vjerovali liihovu kazivaiiu o siromaštvu Dubrovnika, i budući da je 
bio davni običaj sultana tuđim poslanicima darivati kaftane, takav se 
dar davao i riima. No u Dubrovniku nije Ijilo čovjeka, koji bi bio ma za 
koju cijenu oblačio i nosio takav turski kaftan, pa ih poslanici dubrovački 
prodavahu u bescjene ili i poklaiiahu Turcima, što bi po trgovačkim poslo- 
vima dolazili u Dubrovnik. Zato Gradić, koji je znao, da su ti kaftani dosta 
skupocjeni, predloži senatu u pismu od 11. marta 1676., neka bi se za- 
kjučilo, da poslanici svake godine prodadu te kaftane još u Carigradu,, gdje 
se za riih može dol^iti više novaca, pa da se taj novac dodaje glavnici za 
građene katedrale i iiim namiruje trošak za kalež, što se prema ugovoru 
svake godine šale u Loret. Da bi stvorili taj zakjucak. Gradić senatore 
upravo vruće moli, jer će mu to biti najmilije priznaiie za mnogogodišrii 
rad, koji ne ostade bez svakog uspjeha, pa dodaje ove zanimlive riječi : 
„Compatiscano V Ecc-ze V-re alla mia semplicità e diano al mottivo, che 
mi spinge alle presenti preghiere^ piutosto questo nome che quello dell' 
ardire, con deferire ancora in questa parte al parere d' huomo sincero e 
che maturamente e previe le debite informationi trova così essere espe- 
diente per il decoro del culto divino". 61 

Taj prijedlog liegov i molba ne ostadoše bez uspjeha. U prvom pismu, 
što mu ga piše poslije toga, 12. aprila 1676.,^ hvali senat rečeni prijedlog 
i primjećuje, da ce ga naskoro raspraviti „per vedere, se pratticahile sia 
il ricordo" ; a kad se malo kasnije doista zakjucilo, što i kako bijaše ( Jradi('> 
predložio, zahvaluje on zbog toga gospodi dubrovačkoj u pismu od 15. jula 
1676. ponavlajući nanovo svoj prijedlog, da se ti kaftani prodaju odmah 
u Carigradu, kako ih i drusi poslanici prodaju. Šteta je samo. što se malo 
kaftana moglo prodati u rečenu svrhu : već godinu dana kasnije ne dobiše 
poslanici dubrovački kaftana, nego tamnovaiie i svakojake muke, kako ćemo 
naskoro čuti. 

Za se taj čovjek u to doba nije ništa drugo molio nego da nm se 
zbog nestašice potrebnih novaca odgodi zakoniti rok za građene potresom 
razorene kuće, u kojoj se tada nahodilo spremište vina. kako čitamo u 
pismu liegovu od 23. marta 1675., u kojem javja. da će se o tom gra- 
đenu posavjetovati s Andreottijem. koji tada bijaše već u Eimu. Još je 
iste godine. 7. augusta, zamolio u senata, da mu se dade na godinu ne- 
koliko škuda, što bi ih mogao trošiti za prepisivane svakojakih spisa. Ra- 
zumije se, da je senat obje te molbe povo]no riješio. 

Još treba spomenuti, da je u to doba, 21. septembra 1676.. umr'o 
u Dubrovniku Luka Mihailov Đamariić, jedan od najuglednijih 
patricija, koji je u doba iza potresa bio prvi na poslu, da se Dubrovčani 
prihvate rada i stanu ponavlati razoreni grad.^ Vajani je taj čovjek i Gra- 
dića točno obavješćivao o prilikama i potrebama zavičaja, kako razbiramo 
po nekoliko sačuvanih pisama, što su ih liih dvojica pisali jedan drugomu.^ 
Po pismima, što ih je Gradić riemu pisao, razbiramo tako isto, da je taj 
Đamaiiić jamačno bio neobično obrazovan čovjek, jer u liima ima \'iše puta 
i latinskih citata i umnih razmatrana. — 

A sad možemo ogledati poslediie godine Gradiće va života, koje bijahu 
i veoma promjenjive i bučne, jer je tada velika pogibao stala prijetiti ^ Pismo je u arhivu dubrovačkom sv. VI^ br. 610. 

2 Testamenat je uegov u zborniku Testamenta Notariae dubrovačkog 
arhiva sv. 70, fo 55. i d. 

^ Ta su pisma pored drugih pisama razliČnih ludi u rukopisima br. 
6906. i 6907. Vatikanske bibUoteke. Nekoliko ih je dospjelo i u rukopis br. 
245. Culićeva popisa, u kojem čitamo i pismo Nikole Rafailova Gučetića 
od 20. oktobra 1667. (iz Jakina), u kojem se Gradiću prvi put daje Časni 
pridjevak „ristauratore della nostra città e libertà". U privatnu sam po- 
sjedu našao u Dubrovniku još osam Gradićevih pisama, među nima šest 
autografa, što ih je pisao rečenomu Luci Đamanieu u godinama 1668. — 1676., 
pa autograf pisma, što ga je 16. marta 1680. poslao Luci Sorgu, poslaniku 
dubrovačkomu u Madridu. 62 

slobodi zavičaja liegova od Turaka, a nitko mu ne htjede priskočiti u pomoć 
unatoč živomu Gradićevu nastojaiui. Najtragičnije pak bijaše kod too:a, da 
Gradiću nije bilo suđeno i samo nekoliko mjeseci dule poživjeti, pa da doživi 
poraz Turaka kod Beča, koji izbavi i Dubrovnik od teških riihovih prijetha. 

V. 

Xakon potresa od 1667, godine deset su godina Dubrovčani imali 
prilično mira od Turaka, kojima dotle mnogo posla zadavahu udruženi Po- 
lari i Rusi. Ali kad je 30. oktobra 1676. umr"o veliki vezir A hm ed 
Cuprilić (Kop rili) i nekoliko ga dana kasnije naslijedio nezasitni Kara 
Mustafa, osvanuše i Dubrovniku crni dani. Grabežlivi taj stvor, kojega po- 
žude ništa na svijetu ne uzmože zasititi, stade najednom od Dubrovčana 
tražiti, da plate ne samo sav zaostali danak, nego povrh toga još -svotu od 
146.000 dukata, za koju su tobože krivično oštetili bosanske trgovce za 
30 godina kandijskog rata uljirući od liih nezakonite pristojbe. Mimo to se 
turskim podanicima zabranilo svako trgovaiie s Dubrovčanima. 

Kad stigoše u Dubrovnik prvi glasovi o prijetiiama. kojima se Kara 
Mustafa zapri^jetio, odluči senat u početku 1677.^ poslati u Carigrad ugledna 
dva patricija Marina Kabožića i Dorda Buću, da udobre sultana 
Muhameda IV. i liegova prvog doglavnika, ne bi li odustali od tih za 
Dubrovnik pogubnih zahtjeva. U vezi s tim poslanstvom povjeri se Gradiću 
u pismu od 26. septembra^, da kupi u Rimu durbin u vrijednosti od 40 
škuda. koji će se darovati sultanu. U to vrijeme boravlaše u Rimu Jakov 
Palmotić, kojega bijaše senat poslao onamo još mjeseca februara, da pri- 
bavi Dubrovniku polovicu prihoda od pobožnih zaklada za dalih deset go- 
dina i uredi još druge neke sitnije poslove u kuriji, među liima i „com- 
mutatione del luogo per V investimento delti denari a frutto da erogarsi 
in usi pii, ordinati nel testamento di quondam Ser Luca Giamagna" , 
kako doznajemo pò Gradiće vu pismu od 17. novembra 1677.. što ga šale 
po Palmotiću, koji se tada vraćao kući, javlajući senatu, da je papa zado- ^ Consilium Rogatorum, kniga 122, fo 173. Kabožić bude izabran za 
poslanika 27. januara 1677., pošto se u istoj sjednici zaklučilo „ser Mari- 
num de Caboga electum oratorem ad aulam Ottomanam non posse uti ulio 
benefìcio legis vel impedimento prò refutando^' . U sjednici od 13. februara 
zakluči senat, da Kabožić ima što prije krenuti na put; ah tek u sjednici od 
5. marta (fo 187.) svršio se izbor „alterius domini oratoris tributi" i bio 
izabran Đorđe Buca. No naputak se toj dvojici dao tek 20. juna (Lettere e 
commissioni di Levante, kriiga za god. 1673.— 1679. fo 124. i d.), a prvo 
pismo, što su ga poslali s puta u Carigrad senatu, napisano je 2. jula 1677. 
(m arhivu dubrovačkom br. 1839. vijeka 17.). 

2 Pismo je u arhivu dubrovačkom sv. VI, br. 632. 63 

volio sve molbe Dubrovčana. Spomenuti naime Luka Đamariić ostavio je u 
testamentu više pobožnih zapisa, a zela je senata bila, da taj novac ostane 
u dubrovačkoj banci sv. Vlaha, što papa i dopusti. Vraćajući se u Dubrovnik 
ponese Palmotić sa sobom i durbin za sultana, za koji se potrošilo 30 škuda, 
kako doznajjemo po spomenutom pismu Gradićevu. 

Dok Palmotić boravlaše u Eimu. Gradić je malo imao pisati senatu, 
jer je tada taj posao vršio sam Palmotić. Od 31. marta pa do 17. novembra 
1677., dokle Palmotić boravlaše u Eimu, imamo samo sedam riegovih pi- 
sama, i to nijednoga iz doba od 5. maja do 3. novembra. I senat riemu 
nije poslao nijednoga pisma od 25. maja do 2. augusta ;i u tom ga pismu 
upućuje, ako Palmotić ne bi u Eimu mogao ništa drugo postići, neka se 
trudi bar to, da dobije za deset godina polovicu svih prihoda od pobožnih 
zaklada dubrovačkih. A pismo od 25. maja^ samo je odgovor na pismo 
Gradićevo od 24. aprila, u kojem se kao kanonik dubrovački bio zauzeo 
za tamošiii kaptol, te ne bi trebao o svom trošku popravlati crkvu u Eo- 
žatu. kojoj bijaše patron : senat ostade kod zahtjeva, da se rečena crkva 
popravi trošku kaptola. Pa i sadržaj ostalih pisama Gradićevih iz toga 
vremena nije osobito znatan, jer podaju ponajviše kratke vijesti o Palmo- 
tićevu radu i uspjesima. Zanimlivije po sadržaju svome samo je ono pismo 
od 17. novembra, koje obiluje izlivima čista domolubja, a završuje se sa 
saAJetom, neka bi se bar sada u ova pogibelna vremena zabranio u Du- 
brovniku „U maledetto giuoco puhlico, ruina delle famiglie, corruttela di 
costumi e fonte d' ogni peccato". Javnih igara nijesu dopuštali u gradu 
stari Dubrovčani, kako je zabileženo u starim kronikama, pa je i zato za- 
vičaj liihov tada cvao. Još jednom nešto kasnije, u pismu od 16. marta 
1678., daje se taj isti savjet Dubrovčanima, koji su ga valada i poslušali, 
jer ona vremena nijesu baš bila zgodna za takove igre. 

U pismu od 10. oktobra 1677.^ javi senat još Palmotiću u Eim. da 
je Kara Mustafa na divanu od 22. septembra bio veoma surov s dubro- 
vačkim poslanicima. Kasnije vijesti, što stizahu Gradiću iz Dubrovnika o 
udesu tih poslanika, bile su sve nepo vol nije. Tako mu se senat u pismu 
od 13. novembra 1677.* potužio na nekoga Parisa Mariju Boschija, 
provincijala fraiievačkog u Carigradu, koji očito preziraše dubrovačke po- 
slanike, pošto ih nije pozvao k svečanoj nekoj misi. Još suroviji bijaše Kara 
Mustafa s Marinkom Kabožićem i Đorđem Bućom na drugom divanu, 12. 
decembra 1677., kako doznajemo po pismu senatovu od 19. januara 1678. ^ ^ Pismo je u arhivu dubrovačkom sv. VI, br. 632. 

2 Pismo je u arhivu dubrovačkom sv. VI, br. 631. 

* Pismo je u arhivu dubrovačkom sv, VI, br. 636. 

"^ Pismo je u arhivu dubrovačkom sv. VI, br. 639. 

^ Pismo je u arhivu dubrovačkom sv. VI, br. 644. tj4 

Nekoliko dana kasnije. 27. januara/ piše senat Gradiću, da je rečeni ve- 
liki vezir poslao u Dubrovnik svoga agu s tumačem poslanika dubrovačkih 
i da s mjesta traži od riih 290 kesa (borsa) novaca. Napokon Ijise oba po- 
slanika iza divana od 11. marta 1678., na kojem bijahu Dubrovčani osu- 
đeni, da vrate bosanskim trgovcima pristojbe, što su ih tobože nepravedno 
ubirali od nih. bačena u tamnicu, kako naširoko javlaju u Dubrovnik 13. 
marta. A već u pismu od 11. aprila 1678. ^ dolazi Gradiću vijest od se- 
nata, da je na sam Veliki Petak stigao u Dubrovnik aga od bosanskoga 
paše u Sarajevu tražeći u ime Kara Mustafino 4000 kesa novaca kao oštetu 
bosanskim trgovcima. Još mu se javla. da je senat odlučio poslati k paši 
dva senatora, da mu ponude svotu od najviše 20.000 dukata, koju l>i mu 
mogli isplatiti uz papinu potporu, „la quale se non devenirà a validi 
soccorsi in nostro sollievo, noi prevediamo esser irreparabile la nostra 
rovina'^. Od pape neka traži potporu od 30.000 škuda i dopuštene, da se 
smiju prodavati bankovne zadužnice, što ih Dubrovčani imadu u rimskoj 
banci. U dodatku k tomu pismu, napisanu 13. aprila, čitamo još, da je 
stigla od paše bosanskog zapovijed agi, koji se utaborio na Pločama, neka 
spriječi svaku trgovinu u Dubrovniku i Stonu, dok Dubrovčani ne plate 
svotu, na koju su osuđeni. 

Još prije, nego što su mu stigle crne te vijesti. Gradić se iza Palmo- 
tićeva odlaska živo zauzeo kod pape, da što obilatije pomogne zavičaju lie- 
govu, te javla senatu 18. decembra 1677., da je papa darovao Dubrovniku 
30 „migliara" puščanog praha, a nada se od liega i većoj potpori. Tako 
se isto još živle upr'o. ne bi li se Dubrovčanima dao već jednom prihod 
od glavnica, što su ih imali u Napuju, a zbog rata s Francuskom, kako 
smo čuH, dule im se vremena nije isplaćivao. I kod mletačkog se poslanika 
raspitao, ne bi li od Mlečana mogla stići kakova pomoć Dubrovniku. Zna- 
jući dobro, koliko mu toga ima dosada zahvaliti, a nadajući se od liegova 
rada i dalim probicima, senat mu kao znak priznaiia u pismu od 18. 
februara 1678.^ darova „un bacile e bocale d'argento di valore di scudi 
ducento di paoli'^ žaleći, što zasluga liegovih ne može obilatije naplatiti. 
Ujedno mu javi, da je stvorio zaklučak, kako bi mu se u buduće točno 
isplaćivah iz Dubrovnika kanonički liegovi dohoci. U odgovoru od 23. 
marta čitamo toplu zahvalu liegovu i na daru i na zaklučku senatovu, pošto 
je već u pismu od 16. marta saopćio senatu, da mora držati koi'ie i kola, 
jer je već dosta slab, te ne bi drukčije mogao brzo izvršiti posala dubro- 
vačkih, „cosa, ^he mi riesce dispendiosissima, che, se vivessi solo a me ^ Pismo je u arhivu dubrovačkom sv. VI, br. ^À:^. 
^ Pismo je u arhivu dubrovačkom sv. VI, br. 654. 
^ Pismo je u arhivu dubrovačkom sv. VI, br. 650. 65 

stesso^ attesi i correnti imminenti danni dell' entrate di costì, m' accom- 
modarei alla necessità di dismettere la carozza". No nije liemu trebalo 
tih poticana, jer mu je i bez toga prva i poslediia misao bilo probitak i 
spas zavičaja, za koji se to više brinuo, što mu je veća pogibao prijetila, 
pa je i kobne godine 1678. pisao u Dubrovnik senatu više pisama nego 
obično. 

Zanimliva je pojava, da se Gradiću nije svidio zaklucak senata dubrovač- 
kog od 9. aprila 1678. ^ da se nova dva })oslanika pošalu k paši bosanskomu ; 
taj je zak|učak u sjednici prodro doduše sa svima protiv jednoga glasa, 
ali je nekoliko puta trebalo nanovo glasovati, dok ta dva poslanika (oratores) 
dobiše potrebnu većinu glasova. Nakon petoga glasaiia dobi je Mar in 
Nikotin (TUČeti«'. a tek kod četrnaestog glasaiia Gr sat Marino v 
Sorgo. Ali oba izabrana senatora zamoliše rok od tri dana. da izjave, 
primaju li izbor ili vole li pretrpjeti kazan, što je bijaše senat neposredno 
prije izbora odredio za one, koji odbiju izbor : da plate globu od 1000 škuda 
ili odu na dvije godine u Ston kao prognanici.^ Več sjutradan prihvati 
senat ispričane Grsata Sorga, koji je zbog slaba zdrav|a odbio izbor, a odmah 
povisi i onu kazan progonstva u Ston na tri godine. Stroži prijedlog, da 
se takav senator liši plemstva, dobi samo 6 protiv 15 glasova. U istoj 
sjednici, koja je bila u vrijeme „a prandio ante vesperas" , bude mjesto 
Sorga izabran za poslanika Jakov Palmo tic: no i liemu uspje izbjeći 
toj dužnosti, jer je 1677. godine duže vremena boravio u Eimu, a otada 
nije još minula godina dana. kako određivaše ustav dubrovački.^ Tek u 
sjednici, koja je bila istoga dana ,,post vesperas", biše napokon izabrana ta 
dva poslanika i liihov tumač, pošto se prije toga sa 19 protiv 3 glasa za- 
klučilo. „ut iUi, qui eligentur in Oratores ad D. Passam Bossinae^ non 

^ Consilium Rogatorum, kniga 123, fo 80. i d. 

^ Consilium Rogatorum, kuiga 123, fo 81.: „Prima pars est de im- 
ponendo poenam dictis Oratorihus, ut non possint refutare, scutorum mille 
vel standi duos annos continuos in civitate Sfagni parvi cum hoc, ut non 
possint egredi extra portas civitatis." 

^ G tom izboru čitamo u spomenutoj knizi sjeđniČkih zapisnika sena- 
tovih, fo 82., da je „inter caeteros'% koji su voleli otići u Ston nego turskim 
poglavicama, otkako se znalo za udes Marinka Kabožića i Đorđa Buće, bio 
izabran i Jakov Palmotić, ali se prigovorilo „non posse eum habere talem 
electionem, cum nonduni fuerif elapsus annus, ex quo fuit missus prò 
inviato extra ordinem Romani'' . Nato se o tome otpočelo duže raspravlane, 
dok napokon senat po uputi provisora ne zakluči „illum, qui fuisset in mis- 
sionihus puhlicis extra dominium, posse habere electionem ad eius reditum 
pro aliis missionihus, itidem extra dominium, non obstante nondum 
elapsum esse annum temporis a reditu eius primae missionis, non dero- 
gando le gibus super legationibus.'' No taj zaklucak nije dakako vrijedio za 
svršeni već izbor Jakova Palmotiča. 

MONUM. HIST. XXXVTI. 5 66 

possint refutare nec uti iillo beneficio legis prò refiitafione^'^. Izaliraiii su 
kod toga Nikola Ivanov Bunic sa 13 protiv 6 olasova (dvojica sena- 
tora nijesu glasovala), nanovo Mar in Nikotin Guče tic' sa 16 protiv 3 
glasa, a za tumača riihova Andrija A n d r i j a s i c sa 17 protiv 5 glasova. 
Pošto se dalih dana sastavio za liih u senatu naputak, koji im je po starom 
običaju točno određivao, što imadu raditi i govoriti^, i odredio putni trošak 
za svakoga, pa koliko treba dati liihovim porodicama u ime oskrbe. osta- 
više uih trojica 15. aprila Dubrovnik i stigoše u Sarajevo 25. aprila, kako 
jav|aju odande senatu tri dana kasnije. 

Kad stiže Gradiću pismo senata dubrovačkog od 11.^ aprila, u kojem 
mu se javjaše taj zaklucak, umni je taj čovjek odmah razal)rao. što te 
poslanike čeka. ali mu ni jednom riječju ne prigovori u pismu od 14. 
ma,ja, što ga je pisao senatu primivši ono negovo pismo. Tek u pismu, što 
ga je istoga dana otpremio davnomu znancu i zemlaku Mihailu Sorgo- 
Bobaliju*. jasno se ogleda mišjehe riegovo u ovome dijelu: „Io tengo let- 
tere di nostri eccellentissimi signori di 13 passato^ nelle quali si conferma 
tutto quello^ che V. S. m'avvisa del corso precipitoso^ che han preso le 
cose nostre. Dal modo di operare de Turchi con noi demandando quel, 
che sanno molto bene non potersi dare ne anco in minima parte da noi, 
e dalle maniere insidiose della lettera, die scrive loro il Bassa di Bosna, 
mandatami in origijiale con la sua interpretati one, a me pare di rac- 
cogliere, che si vuole la nostra oppressione e che si attende seriamente, 
che ciò riesca più pienamente e con minore strepito, che sia possibile. 
Promette il Bassa d' entrare per mezzano delV aggiustamento e def atto 
delle 400(f borse, che dice essere dovute^ et a tale effetto domanda, che li 
si mandino persone espresse per trattare e concludere, e che in tacito trat- 
tarà l'ordine dell' assaco. E perchè questo da lui è stato poco doppo ri- 
gorosamente esseguito, e segno manifesto della poca sincerità delle sue 
patrole, e che a buon conto riterra per ostaggi li due genti Ihu omini, che 
contro ogni regola di prudenza li sono stati inviati. Onde 
si sta, per quanto si pesa. Se cotesti signori, che soli possono, non vi 
mettano rimedio, sian spediti con mille p>essime conseguenze per loro. 
Almeno dessero ordine, che colà si trovasse qualche legno armato, il ^ Consilium Rogatorum, kniga 128, fo 8o. 

^ Originai se toga naputka (commissione) sačuvao u arhivu dubrovačkom 
sv. XLIX, svežnić 1867, u kojem su i neka pisma tih poslanika. 

® Spomenuo sam, da se pismo nahodi u arhivu dubrovačkom sv. VI., 
br. 654. Poradi onoga dodatka od 13. aprila Gradič ga redovno navodi pod 
tim datumom. 

* Pismo se nahodi u arhivu dubrovačkom sv. XI, u kojem su različni 
spisi Gradićevi. 67 

quale potesse sicuramente osservare quello, che passa, se non per altro, 
almeno per curiosità, oltre di che la ragione sarebbe, che almeno non si 
jpì'omettesse alle /uste e bregantini di Dulcigno e di S-ta Maura impedire 
a quei miserabili la pr attica dell'isole e lo trasporto dell' arme e di gente, 
come fecero a Spagnuoli simile trasporto a Messina^ e di questo bisogno 
nelle fare speciale instanza in Collegio tutto che senza ordine di Ragusa, 
(guanto a denari, ovdi su se okamenili i zledili i zabušli. e non ce via 
ne modo da moverli a cosa alcuna non ostante il mio continuo battere e 
premere. Et in quesf attesto Monsignor Nuntio e la sua interpositione a 
nulla certo gioverà : tanto sono fissi a non far passo alcuno ne spendere 
per r interesse loro medesimo.^' 

Bojazan Gradiceva i crne slutne o udesu poslanika i zavičaja liegova 
)3rzo se ispuniše. Unatoč Sorgo-Bobalija i liegovu nastojaiiu i premda se 
za Dubrovčane zauzese i mletački poslanik u Eimu i nuncij u Mlecima. 
Mlečani se i sami bojahu nezasitne pohlepe i omraze Kara Mustafine. pa 
se i ne makose, da bi pomo2:li Dubrovčanima, kojima i onako ne dugovahu 
nikakove hvale. Bolim plodom ne urodi ni postojani rad liegov u Rimu, 
kako razbiramo iz pisama negovih senatu. Iskreno privržen bijaše im ondje 
državni tajnik kardinal Cybò, kojemu Gradić jos 1. novembra 1677. posveti 
raspravu svoju ,,De opinione probabili", što se tada štampala, „ut e.rstaret 
hoc qualecunque grati animi mei monumentum erga henignitatem Tuam, 
quam Patria mea hoc difficillimo tempore coortae in libertatem ^vitamque 
siiam Turcicae saevitiae prolixam et salutarem et affiictis propemodum 
rebus suis propitiam crperitur"^ kako čitamo u posveti. I papi Inoćentiju 
X[.. jednomu od najvrednijih nasjednika Petrovih, ležaše na srcu bolitak i 
spas Dubrovčana, pa im je na molbu liihovu dopustio prodavati bankovne 
zadužnice, što su ih imali u Eimu^, a i svečanu je procesiju za pomoć 
Božju protiv nevjernika potkraj mjeseca maja 1678. odredio u prvom redu 
u korist Dubrovčana, kako Gradić javla senatu u pismu od 1. juna. Pa i 
da^h 30 „migliara^' puščanoga praha doznaci im za obranu protiv Tu- 
raka. kojima se govorilo, da se spremaju zauzeti Dubrovnik, kako senat 
piše Gradiću 12. maja 1678.^ Ali da bi davao Dubrovčanima novaca, koji ^ Pismo se nahodi u arhivu dubrovačkom sv. VI^ br. 655. U tom pismu 
razlaže senat Gradiću 21. aprila 1678., da ne bi bilo pravo, kad bi Dubrovnik 
propao zbog nestašice novaca, dok ih ima svu silu u talijanskim bankama, 
pa nadovezuje na to: „Se i cittadini di questa patria, che collocavano su 
r entrate il loro peculio, havessero mai potuto prevedere questa estrema 
necessità della patria, senza dubio haverebbono disposto del suo a beneficio 
della medesima patria in somiglianti occorrenze." 

2 Pismo je u arhivu dubrovačkom sv. VI, br. 658. U nemu javla senat 
Gradiću, da je sangak „di Schvenderia" s 5000 vojnika i dva topa stigao do 
Kotora, pa se je bojati, da će zajedno s bosanskim pašom navaliti na Dubrovnik. 68 

su imali pripasti bezbožnim Turcima, na to ga Gradić nije nikako mogao 
skloniti. Kad pak stigoše u Eim vijesti, da se Eusi nanovo oružaju protiv 
Turaka, bilo je pogotovu malo nade, da bi Dubrovčani ondje mogli dobiti 
novaca. A i prah pušcani, što im ga bijaše papa poklonio, nije mnogo 
vrijedio, kako senat piše Gradiću 24. augusta 1678.^ 

Da Dubrovnik ne dobi nikakove novčane potpore iz Eima. tomu nije 
bila kriva samo nestašica novaca u papinoj blagajnici, nego donekle i nemar 
Dubrovčana. Gradić naime i sam bijaše protiv toga, da se Turcima daje 
novaca bilo u koje ime, opomiriući senat u nekoliko pisama iz toga doba, 
da bez krajne potrebe ne šaje u Carigrad novac, koji Je „krvava muka 
našijeh starijeh", kako čitamo u pismu liegovu od 27. augusta 1678. 
Ali potpori od pape. premda se u nekoliko pisama tuži na tvrdoću riegovu. 
još se uvijek nadao, ako bi se ta potpora upotrijebila za utvrdivaiie Du- 
brovnika, pa u nekoliko pisama moli senat, da mu posale nacrt grada i 
okoline dubrovačke, i nanovo daje savjete, kako bi trebalo Dubrovnik utvr- 
diti. No senat mu dugo ne posla dobar nacrt, a dotle stigoše vijesti o po- 
razima, što su ih Turci pretrpjeli od Rusa. te nestade svake nade na 
potporu, jer papa bijaše uvjeren, da Dubrovniku ne prijeti više pogibao 

V 

od Turaka, kako Gradić javla senatu u pismu od 11. februara 1679. Sto 
više. Gradić je i sam bio toga mislena, pa da bi Rusi što živle zavoj stili 
na Turke, preporuci Inoćentiju XI., neka bi nanovo poradio oko sjediiieria 
istočne i zapadne crkve, razloživši kod toga potanko razloge, zašto to sje- 
dineue dotada nije uspjelo, kako doznajemo po opsežnom liegovu pismu 
senatu od 9. augusta 1678.^ Da je to sjediiiene odavno bila vruća žeja 
srca liegova, culi smo već naprijed, ali i ovaj mu se put ta žeja ne ispuni. 
Još mane uspjeha nego u Rimu imala su pisma senatova, što ih 
Gradić bijaše razaslao pojedinim državicama u Italiji preporučivši svako od 
tih pisama po kojemu znancu svomu, kojih je svagdje imao. kako razbi- 
ramo po pismu negovu senatu od 4. maja 1678. predlažući mu, da se 
s molbom za potporu obrati i na francuskoga krala. Samo u Napuju do- 
biše Dubrovčani smjesta dopuštene, da izvezu 200 kola žita, a toga im 
obilato dade i pokrovite} nihov Barberino, kako Gradić javla senatu u pismu 
od 18. maja 1678., u kojem se nada, da će i Genovlani dati Dubrovniku 
oko 5000 škuda u ime prihoda od Pracatove glavnice, što je u liihovoj 
banci sv. Đurđa. No od ostalih gradova u Italiji ne stiže nikakova potpora. 
Sto više, Gradiću se vajalo nanovo natezati s nekima od liih zbog naziva ^ Pismo je u arhivu dubrovačkom sv. VI, br. 671. U nemu se kaže o 
tome prahu: „non può concepire la fiamma ne è possibile farla accendere". 

^ Te pismo, jer je po sadržaju svome osobito zanimlivo, štampao je ve6 
pokojni Bogišić u 38. ki'iizi zbornika „Archiv filr Kunde osterr. Geschichts- 
quellen" . 69 

„Eccellenze" , što ga ne htjedoše u odgovorima dati gospodi du))rovackoj. 
kojoj se radi toga tuži u pismu od 9. jula 1678. 

Dok se tako pošteno trudio, da pribavi gdjegod potporu Dubrovčanima, 

V 

malo mu je brige zadavao udes poslanika dubrovačkih kod Turaka. Cini 
se, da ti {udì, nepromišleno izručeni od senata Turcima na milost i ne- 
milost, prestadoše za n postojati, otkako ostaviše rođenu grudu : bar ih u 
pismima senatu ne pomirie nijednom riječju, premda ga je ova,j u svojim 
pismima točno oba\gešćivao o liihovu radu i nevojama. Dotle su Kabožić 
i Buca čamili u carigradskom zatvoru podnoseći strpjivo svakojaka poni- 
žavana, a Bunić i Gucetić sa svojim tumačem pod jakom stražom turskom 
putovahu kao suzni do okrutnoga Kara Mustafe. Iz pisama, što ih usput 
sijahu u Dubrovnik^, doznajemo, da su na trnovitom putu, koji trajaše preko 
mjesec dana, 17. juna 1678. stigli u Silistriju, odakle iz tvrđave javjaju 
senatu, %%. juna, da su strpani u tamnicu, dok Kara Mustafa ne dobije 
290 kesa, što mu ih bijahu tobože obrekli Buca i Kabožić u Carigradu. 
Suviše je dobro poznat strašni udes tih dvaju silistri.jskih mučenika, te ga 
ne treba nanovo crtati. Obojica teško oboliše, a Bunić naskoro i podleže 
bolesti, 16. augusta 1678., kako doznajemo iz ponizne molbe, što je Gu- 
cetić sjutradan, neposredno iza smrti liegove, u turskom jeziku bješe upravio 
na kajmakana u Silistriji.* Glas o smrti Bunićevoj stiže u Dubrovnik 13. 
septembra, i senat zakjuči odmah, da se nakon svršene jematve za pokoj 
duše liegove imadu čitati svečane zadušnice, a uspomena na h sačuvati 
potomcima natpisom na mramornoj ploči, koja se ima postaviti u dvorani 
Maloga Vi.jeća.^ Istoga se dana dojavi tužna ta vijest Gradiću, kojemu se 
poslalo pismo Gučetićevo, i papi.* Iz ta dva pisma jasno upoznajemo, ko- ^ Ta su pisma u arhivu dubrovačkom, poglavito u svesku XLVIII. i 
XLIX.,u svežnićima pod brojevima 1859. i 1867. Štampao ih je prof. Gelcich, 
Biblioteka za povijest dalmatinsku, str. 7. i d. 

2 U dubrovačkom sam arhi\ai našao samo ovaj talijanski prijevod te 
molbe: „Ecc-mo sig-re. Mi trovo inferri imprigionato^ sono due mesi, 
con haver acquistato in questo spatio malatia quasi incurabile et esser 
divenuto tisico^ come a V. E. potrà il Disdar con suoi guardiani la 
verità testificare. Et il mio collega delti medemi patimenti ridotto a mo- 
rire. Con la nostra morte non seguirà alcun profitto a S. M-tà. Supplico 
humilmente V. E. donarmi la vita con liberarmi da qui, e che ritorni 
in Patria per consolare gli miei SS-ri e certificarli^ che Sua M-tà li 
protege e tiene anco sotto le sue ali. Et io con tutti li miei SS-ri non 
cessaremo di pregar Iddio per ogni sua felicità. — Silistria 17. Agosto 
1678. — Gozzi." — Tursku je molbu prema bilešci na tom prijevodu sa- 
stavio tumač cara austrijskoga i prijevod poslao poslaniku austrijskomu, da 
ga preda Kabožiću. 

^ Consilium Rogatorum, kniga 123, fo 168. 

* Oba su pisma u arhivu dubrovačkom sv. VI, br. 676. i 677. 70 

lika je žalost toga dana morala vladati čitavim Dubrovnikom. Posto ga je 
uputio na priloženo Guceticevo pismo i zamolio, da pismo papi sam preda, 
senat piše daje Gradiću: „Sig-r Abbate, noi slam giù persi, se prima 
Iddio e poi S. S'tà con altri Prencipi non ci solleva. Li questo poco noi 
rachiudiamo il molto, che potessimo dire delle nostre correnti angustie. Lei 
a misura di queste impieghi i suoi ufficii. Noi habbiamo fatto da conto 
nostro, quanto s' è potuto, ne la debolezza nostra permette farci più; ne 
Iddio ne il mondo ascriverò a mancamento nostro la ruina di questa re- 
pubi ica, della religione, che in essa vi regna, e d' esterminio di tante 
anime innocenti.'^ 

I Gradića je dakako teško ražalostila ta vijest, kako razljiramo odmah 
po })rvim riječima pisma uegova od 1. oktobra 1678.. u kojem jav(a, da je 
pismo za papu predao kardinalu CN'bòu, a i sam ce otići preda n. kad 
bude primao, da mu razloži bijedno staiie Dubrovčana, ali se ne nada osobitu 
uspjehu od svega toga. i to s razloga, koji opreznosti radi saopcuje u 
materinem jeziku : ,.Ma su se ovi ludi okamenili''. Once ipak i daje 
istra.jati u tom radu ne obzirući se na muke i neprilike, što ih ima kod 
toga. Yec prije toga bijaše poslao u Mletke Mihailu Sorgo-Bobaliju preko 
80.000 dukata od prodanih bankovnih zadužnica, kako javja senatu u pismu 
od 17. septembra 1678.. a sad se živo prihvatio posla, da proda još pre- 
ostalih 295 zadužnica i pribavi zavica;ju ma otkud što više novaca. Prema 
liegovu savjetu dade i kardinal Barberino novaca mjesto žita. što ga bješe 
poklonio Dubrovčanima. No Dubrovniku je trebalo još više novaca, da bar 
djelomice zadovoli Kara Mustafu. pa zato senat odluci poslati Luku J u- 
nijeva Sorga najprije u Napul. da se zahvali potkraju za primjenu 
potporu, a odande u Madrid, ne bi li od špaiiolskoga dvora dobio daju 
potporu, kako javja Gradiću u pismu od 12. oktol>ra 1678.^ Xigda se 
Gradić ne nadaše osobitoj pomoći od Spaiiolske. koja se bila veoma istro- 
šila za višegodišneg ratovaiia s I^udevitom XIV.. pa je već od početka 1678. 
godine upućivao senat dubrovački, da vaja računati s tim promijeiienim 
prilikama i što više se približiti moćnoj Francuskoj. Od toga uvjerena ne 
uzmože ga odvratiti ni prekoravaiie senata, što ga čitamo u pismu od 19. 
uda 1678.2. da bi prema riegovu savjetu politiku dubrovačku trebalo sasvim 
promijeniti. Zato se slabo nadao uspjehu i od Sorgova poslanstva u Madrid, 
kojemu bijaše prema određenu senata isplatio 2000 škuda u ime putnoga 
troška od novaca, što bi ih dobivao za prodane bankovne zadužnice. 

Tek u početku 1679. godine stade Gradić odrešitije preporučivati 
senatu dubrovačkomu, neka bi se nastojao približiti l^udevitu XIV. i poslao 

^ Pismo je u arhivu dubrovačkom sv. VI, br. 680. 
2 Pismo je u arhivu dubrovačkom sv. VI, br. 668. 71 

u to ime u Pariz osobita poslanika, a senat, pošto je dotada va|ađa već i 
sam razabrao, da se ne ima nadati znatnijoj pomoc-i ni iz Rima ni iz 
Madrida, stade napokon razmišlati o tom liegoTu prijedlogu, pa mu u pismu 
od 15. februara 1079.^ javla, da o poslanstvu u Pariz nije dotada mogao 
još ništa zak (učiti, ali (-e dobro biti, ako se ne upusti zasada ni u kakove 
pregovore s francuskim ministrima, jer je samo kraj liihov skrivio, što im 
Spaiiolska ne može pomoći, kako bi htjela. No naskoro pristade senat na 
to, da upravo sam Gradić ide u Pariz, pošto je doznao iz pisma negova 
od 29. aprila 1679.. da to želi i papa nadajući se, da bi se l^udevit XIV. 
dao skloniti i na ratovaue protiv Turaka. Što više, senat sada i sam u 
pismu od 17. maja* zamoli papu, da bi dopustio Gradiću otići u Pariz i 
dao mu u to ime potporu. Za put je smio potrošiti 550 škuda, što ih 
prema pismu od 15. marta 1679. bješe dotada primio od kardinala Bar- 
berina mjesto žita darovana Dubrovniku.' U pismu od 10. maja 1679.* 
razloži mu senat, da u Parizu ima tražiti novaca, oružja i streliva protiv 
Turaka, pa uvjeravati l^udevita XIV. o naklonosti Dubrovčana, koji žele 
živjeti samo pod francuskom zaštitom. Premda mu je papa osobitim bre- 
veom od 10. juna 1679., upravlenim na vlastelu dubrovačku^, podijelio 
potrebni dopust, na put u Pariz dao se Gradić tek dva mjeseca kasnije, i 
to zato, jer je doznao od francuskog poslanika u Rimu, da još nije došao 
zgodan čas za to. Dotle je marlivo pisao svojim znancima u Pariz, da bi 
pripravili kraja na riegov dolazak, i pošto je od riih primio povolne vijesti, 
piše senatu 4. augusta 1679., da se spremio za put i da će ga dotle 
zamjeni vati u Rimu Boždar, kako je već i papi saopćio. 

Na put krenu (jradić 5. augusta i u pismu, što gaje dan prije toga 
poslao u Dubrovnik, zatraži od senata popis brodova dubrovačkih, što ih 
bjehu Francuzi zaplijenili za ratovaria sa Spanolcima, nadajući se. da će 
za nih dobiti kakovu naknadu u Parizu. Sa sobom uze dvije sluge i 2000 
škuda u ime putnoga troška dopunivši onu svotu, što ju je imao od Bar- 
berina, novcem od prodanih zadužnica. Samo putovaiie bijaše za n starca 
od 67 godina dosta tegotno. U Genovu stiže u noći 13. augusta, kako ^ Pismo je u arhivu dubrovačkom sv. VI, br. 690. 

^ Pismo je u arhivu dubrovačkom sv. VI, br. 698. 

^ Pismo je u arhivu dubrovačkom sv. IX, br. 1033. 

* Pismo je u arhivu dubrovačkom sv. IX, br. 1034. 

^ I taj je breve u arhivu dubrovačkom sv. VI, br. 700. U nemu se 
žali teški udes Dubrovčana i što im se zasada ne može drukčije pomoći protiv 
Tm^aka, dok se sve pokušalo, „quo Turcarum vires isthinc avocemus, 
Christianorum principum animos ad sacram adversus eos expeditionem 
suscipiendam vehementer excitantes.^' Zato „dilecto interim filio Abbati 
Gradio indidsimus, ut pro Beipiiblicae vestrae causa ah Urbe et a muneris 
sui administratione abesse possit'% a zazivat će za i'iih i pomoć od Boga. 72 

Boždar javja senatu u pismu od 26. augusta^, i otpremi odande 15. augusta 
u Dubrovnik pismo, u kojem javla. da ce istoga dana krenuti dale na put. 
budući da nije zatekao kod kuće Ivana F rari u Spinolu. zastupnika 
dubrovačkog u banci sv. Đurđa, kojemu je htio dati ovlaštene, da proda 
Pracatove dionice, kad im se cijena nanovo digne. U istom pismu saopćuje 
senatu nezgodu, sto ga bijaše zadesila putem od Pise do Mareggia: pre- 
vozeći se preko rječice Serchija malo su mu se prevrnula kola, pa je kod 
toga nastradalo u vodi nekoliko pisama, ali šteta nije velika. Putujući dale 
dođe morem u Marsilu. 22. augusta, i sjutradan piše odande senatu, da se na 
jedan dan zadržao u Toulonu i razgledao ond.je francuske ratne Ijrodove. Ondje 
je sastao novoga francuskog poslanika kod sultana, koji se upravo spremaše 
na odlazak u Carigrad, pa mu preporučio zasužiiene poslanike dubrovačke 
i predao pismo za riih. Još je u Toulonu s preporucnim pismom papinim 
oslobodio brod kapitana dubrovačkog Marka Franko vica. Eazgledavši 
i ratne lađe, što bijahu u Marsiji. krenu 24. augusta dale put Pariza, kamo 
prispje 15. septembra^ nakon putovaria od 40 dana. 

Uspjeh napornoga negova putovaria u Pariz l:)ijaše veoma neznatan. 
Dok ne bijaše još na putu, senat mu javi 26. jula^ u Eim. da bi se pu- 
tovarie zasada moglo odgoditi, budući da je Kara Mustafa pristao na to. 
da mu se za ovu i dalu godinu pored redovnoga danka od 12.500 dukata 
dade još po 60 kesa „con il donativo^ che fra lui, il suo chicaia ed altri 
ministri rilevava la somma considerabile, che non si sa per ancora'^ pa 
je uz taj uvjet i poslanike liihove pustio iz tamnice. Xo pismo ga senatovo 
ne zatece više u Rimu. Kad je pak stigao u Pariz, ne nađe ondje dvora 
francuskoga, jer Ijudevit XIY. bijaše na nekoliko dana otišao u Fontainebleau. 
Dotle je Gradić mnogo raspravjao s pariškim svo>jim znancima, napose 
s pojskim poslanikom, kako bi se moglo skloniti krala, da zavoj šti na Turke. 
No pred krala, koji se naskoro vratio u Pariz, čini se. nije ni došao, 
jer 7. oktoV>ra morade naglo ostaviti rečeni grad. kako piše senatu istoga 
dana žaleći uveUke, da mu pismo senatovo o odgodi puta nije prije stiglo: 
zlobni su mu Judi f persone malevoli) spriječili svaki uspjeh i. premda su 
ga svi na dvoru prijazno sretali, mora sada smjesta otputovati u Rim. 
Vrativši se kući kopnom stiže u Rim 22. novembra, kako Boždar javla 
senatu u pismu od istoga dana.* 

^ Pismo je u arhivu dubrovačkom sv. IX., br. 1079. 

* Da je toga dana stigao u Pariz, doznajemo iz pisma, što ga Petar 
Boždar piše senatu 7. oktobra 1679., a nahodi se u arhivu dubrovačkom sv. 
IX, br. 1086. Grradić sam u pismu, što ga šale senatu iz Pariza 22. septembra, 
pomine samo, da je prispio u Pariz nakon 40 dana putovaria. 

^ Pismo je u arhivu dubrovačkom sv. VII, br. 705. 

* Pismo je u arhivu dubrovačkom sv. IX, br. 1089. Da Gradić uopče 
nije ni bio kod Ludevita XIV., razbiramo napose iz pisma negova od 12. 73 Zašto se poslanstvo liegovo u Pariz izjalovilo i zašto iia je Ludevit 
XIV. tako nemilosti vo otpravio, da se u Eimu svi čude postu})ai'iu iie;[>ovu. 
razlo^-e tomu pomiiie Gradić u pismu od 2. decem))ra 1679.. u kojem na- 
gađa, da su ga protivnici liegovi ocrnili pred kralem kao pristašu j' a n s e- 
nizma, pa da ga je papa kao potajni pristaša te nauke vjerske poslao u 
Pariz, neka bi se zauzeo za liu na dvoru u Parizu, koji je upotrijel)io sva 
sredstva, da je iskorijeni. Tu sumriu navukao je na se raspravom „De 
opinione probabili", što je bijaše štampao godinu dana prije svoga puta u 
Pariz. Gradić se brani od lie primjec'ujući, da je rečena rasprava prije 
štampana bila strogo ispitana i u noj da ne ima ništa, što bi bilo u prilog 
onoj nauci. 

Easprava „De opinione probabili" postala je, čini se, nekoliko godina 
prije, nego što je štampom ugledala svijet, jer je Gradić pomine ve(' u pismu, 
što ga bješe 5. augusta 1673. pisao prijatelu Oktavi ju Falconierij u. 
nunciju papinu u Bruselu, radujući se, što mu- se sviđa poslanica „Fabiani 
disputationi prae/issa" ^ U raspravi, kojoj građu podaj e moralna teologija, 
brani se nauka probabiliorizma protiv nauke probabilizma. Ova druga 
nauka, uza koju pristajahu Isusovci, učila je, da u zgodi, kad tkogod ne 
zna, je li što dopušteno ili nije s vjerskoga gledišta, mirne duše može sli- 
jediti i marie pouzdano mišlerie, samo ako se dade opravdati, ma da se 
protivno mišjerie može i bole opravdati. Protiv rie digoše se Dominikanci 
učeći, da je marie pouzdano mišlerie samo tada dopušteno slijediti, kad se 
može bole opravdati nego protivno mišjerie. Plod prepiraria između proba- 
bilista Isusovaca i probabiliorista Dominikanaca bijaše obilata literatura, a i 
Gradić ju je preko vole pomnožao rečenom svojom raspravom. Kao član 
„consultae" naime dobi zadaću, da ocijeni raspravu Dominikanca Vićen- 
tija Baronija, koja se bavila rečenim pitariem. pa je odobri za štampane. 
Poradi toga navali na ri. ne pominući riegova imena. Isusovac H on or at 
Fabri u šestoj glavi opsežne svoje kuige „Apologeticus doctrinae moralis 
societatis lesu", što ju je štampao 1670. godine u Leidenu.^ U rečenoj 
raspravi brani se Gradić od toga napadaja i razlaže svoje mišlerie o pri- 
jepornom onom pitariu, a to mu razlagarie u Isusovaca pribavi glas, daje 
pristaša jansenizma.^ Kako su pak Isusovci bili veoma moćni na dvoru juna 1680., u kojem razlaže senatu, da bi zacijelo bar djelomice bio uspio 
kod nega, „se non mi fosse stato, Dio sa da chi, precluso a fatto V adito 
di neg oliare" . 

^ Pismo je vlasništvo knižara Mirka Breyera u Zagrebu. 

2 Vidi nemu Sommervogela : Bibliothèque de la Compagnie de Jesus, 
III, str. .511. i d. 

' Zbog te rasprave bijaše kivan na ii i Isusovac Ivan Luk arie 
(Luce ari 1621. — 1709.), zemlak riegov i dobar prijatel, kako razbiramo iz Ludevita XIV.. nije čudo, ako ga kral nije htio .saslušati unatoč prepo- 
rukama uglednih doglavnika svojih. Sto više. kratko vrijeme iza liegova 
odlaska iz Pariza bude otpušten od službe i prvi tajnik kralev Pomponne, 
koji je Gradića za boravka u Parizu u svemu pomogao, jer i na n pade 
sumria. da pristaje uz jansenizam, kako čitamo u pismu Gradicevu senatu 
od 16. decembra 1679. Tako nestade svake nade. da bi Dubrovnik mogao 
dobiti kakovu pomoć od Francuske. Još u pismu, što ga 9. marta 1680. 
piše senatu, žali Gradić, što se prevario u Ludevitu XIV. i dao na tegotni 
i skupi put u Pariz, na kojem je. kako doznajemo po pismu liegovu senatu 
od 12. juna 1680., potrošio preko 1500 škuda. 

Dok se još vraćao iz Pariza, morade mu senat 27. oktobra 1679.^ 
javiti, da je Kara Mustafa opet postao bezobziran prema Dubrovčanima, 
jer traži za se i ostale visoke doglavnike sultanove tako isto veliki dar, 
koliki se ugovorio za sultana. Poslanici su liihovi doduše na slobodi, ali ih 
veliki vezir neprestano muci novim teškim zahtjevima. U pismu pak od 18. 
januara 1680.* žao mu je, što kral francuski ništa ne haje za Dubrovčane, 
koji toga nijesu zaslužili odajući svagda najponizniji posluh krajevima moćne 
Francuske, pa nastavla: „ne U servitio prestato da i nostn vascelli nelV 
ultime occorrenze di Spagna deve pregiudicare a quel posto di benevo- 
lenza, che neir animo di quel Re noi possedevamo^' završujući s nadom, 
da će Ludevit naskoro uvidjeti, kako su neosnovane sve klevete, kojima 
ih je netko morao ocrniti pred liim. Dobro je senat znao, da Gradić nije 
sam kriv neuspjehu svoga puta u Francusku, nego da Ludevit i nakon 
izmireiia sa Spariolskom nije htio oprostiti Dubrovčanima, što su nepri- 
jatele liegove pomagali protiv liega; pa zato u pismu od 9. jula 1680.^ 
odobri putni liegov raćun žaleći, da mu ne može napose naplatiti trud 
negov, y,ma V. S. deve considerare la nostra strettezza" . Platio je senat 
za taj put samo 700 škuda, jer ostatak bješe namirio kardinal Barberino, 
kako dozna.jemo po pismu Gradicevu od 12. juna 1680. 

Vrijedni ta.j kardinal, koji bješe toliko puta pomogao Dubrovčanima, 
napose iza potresa od 1667. godine, obole teško za Gradi ćeva boravka u 
u Parizu: i već u pismu od 2. decembra 1679. izriče Gradić bojazan, da 

pisma, što ga je Gradić 2. decembra 1679., vrativši se iz Pariza, pisao 
Andriji Rasti ću (Restij javlajući mu na kraju: „I Gesuiti soli, nelle 
lodi de quali profusamente s'impiega (rasprava „De opinione probabili'^ )^ 
non sene contentano, a segno che il F. Luccari ne dice il diavolo, eppure 
non si è mai indotto a volerla leggere, come fosse libro di negromantia 
e d'arte magica''. Cijelo se pismo nahodi u Cerve, Bibliotheca Ragusina 
IV, str. 139. 

1 Pismo je u arhivu dubrovačkom sv. VII, br. 706. 

2 Pismo je u arhivu dubrovačkom sv. IX, br. 1037. 

3 Pismo je u arhivu dubrovaćkom sv. IX., br. 1063. 75 

bi ga smrt mogla ugrabiti, zelec'i ujedno, da bi ga milostivi Bog podržao 
na životu bar jos koju godinu „s) a noi come alla corte di Borna et a 
tutta la Chiesa^ che farebbe con perderlo una inestimabile perdita". No 
već 10. decembra preminu veliki taj dobrotvor Dubrovčana u 88. godini 
života, pošto je punih 50 godina bio pokrovitej liihov u Kimu. Smrt lie- 
govu saopći Gradić senatu u pismu od 16. decembra ističući, da je s liim 
zavičaj liihov izgubio veliku potporu na papinskom dvoru ,,per il gran 
sentimento^ che haveva e professava d' havere e con effetto dimostrava nelle 
cose nostre parlando con fervore et esclamando e negotiando per noi con- 
tinuamente tutto che indarno, e r su o v d i srca otvrdnuta i o k a m e- 
nila se i zakrknuo je svaki poso". I senat teško rastuži vijest o 
smrti negovoj. kako čitamo u odgovoru liegovu od 18. januara 1680.^, do- 
dajući, da gaje ta vijest to više potresla, što je veća sadašiia nevoja Dubrovčana,, 
koji se boje još i veće bijede. Naslednikom mu kao pokrovite| Dubrovnika 
postade nećak kardinal Karlo Barberino, koji bijaše tada legat papin 
u Urbinu, aU se naskoro imao vratiti u Eim. pa je i primio tu dužnost, 
kako Gradić javla senatu 9. marta 1680. 

Nakon smrti Barberinove imađaše Gradić urediti mnoge poslove crkve 
dubrovačke na papinu dvoru, kako ćemo čuti malo dale : no više mu brige 
zadavaše potreba, da se namakne za danak Turcima novac, koji se imao 
za vremena isplatiti, ako se htjelo očuvati poslanike dubrovačke u Carigradu 
od novih muka. Velika nevola bijaše kod toga, što i iz Spaiiolske ne stiže 
nikakova potpora uza sva obećaiia. Trebalo je dakle da}e prodavati bankovne 
zadužnice u Eimu i Napulu. pa skloniti Genov|ane. da dopuste u to ime 
trošiti Pracatovu baštinu. U Rimu se povrh toga treljalo nanovo truditi, 
ne bi li papa Inoćentije XI. dao već jednom potporu, što je bješe obećao 
1677. godine Jakovu Palmotiću. No prilike su se otada znatno promijenile^ 
pa otkako Polaci i Rusi zajedno vojevahu protiv Turaka, držalo se u Rimu, 
da zapadnoj Europi, dakle i Du))rovniku. ne prijeti nikakova pogibao od 
Kara Mustafe. K tomu upravo u ono doba prispje u Rim i osobit poslanik 
polski, da traži od pape pomoć za rat protiv Turaka, kako Gradić javla 
senatu u pismu od 3. jula 1680. (rradić bijaše još 25. maja poslao dva 
sastavka za punomoći, što su bile potrebne u Rimu i u (ienovi, da Du- 
brovnik dobije odande novaca. Sam dakako nije mogao izvršiti oba posla, 
pa zato senat prema liegovu savjetu ovlasti Petra Boždara, da ode u 
Genovu-, a nemu prepusti brigu, da u Rimu kuša dobiti kakovugod potporu. 
Dotle poslanik duljrovački Luka Sorgo boravlaše još uvijek u Madridu, 
gdje ga je pomogao Dubrovčanin 0. Frano, provincijal fraiievački.^ U ^ Pismo je u arhivu dubrovačkom sv. IX, br. 1037. 
2 Taj je Franevac istovetan s onim, koji bijaše još pred dvije godine 
dobio zadaću, da pođe u Napuj i Madrid. Zanimjiv je opsežni naputak, što 76 

Xapulu pak imao je prodavati bankovne zadužnice duljrovac-kih pobožnih 
zaklada bankar Vi centi je Pirite i. 

Da se senat dubrovački s tolikom žurbom i marlivoscu dao na pri- 
kuplaiie novaca, razlog tome bijahu nove prijethe Kara Mustafe. kojima se 
bio zaprijetio Dubrovčanima, kad su poslanici s ugovorenim dankom za 
1680. samo nešto kasnije stigli, nego sto je bilo određeno. U dva opsežna 
pisma senatova od 9. i 13. juna 1680.^ potanko se crtaju svi jadi i poni- 
žavana, sto su ih receni poslanici imali pretrpjeti zl)og toga zakasiieha. 
Veliki ih je vezir na divanu pred svima izgrdio doviknuvsi im: ^Da ste 
još po tardali, znali biste, koji bi vam bilan^ doso!" Da se 
dakle u buduće poslanici liihovi ne izlože takovu poniženu, vala za vremena 
priskrbiti novac za 1681. godinu, a kako su dubrovačke zaklade, ona 
,. krvava nmka nasijeh starijeh", vec prilično iscrpene. mogao ))i se možda 
i papa skloniti, da dade kakovu potporu u to ime i pomogne spasti od 
očite propasti posledni bedem katoličke crkve na Istoku. Ali sve su te 
molbe i tužije malo pomogle Dubrovniku onih dana. Vec u odgovoru na 
recena dva pisma javla Gradić senatu 3. jula 1680.. da se novi nihov po- 
krovite] Karlo Barberino toplo zauzeo za Dubrovčane kod pape, no s malo 
uspjeha, jer ga je našao „non troppo mutato dalla pristina sua durezza^' . 
Više nade ima. da ce uspjeti Boždarovo poslanstvo u Genovu. kojega je potanko 
uputio u poslove nego ve i preporučio tamošiiim znancima. A tako je i bilo. 

Dobivši od Gradića 200 škuda krenu Boždar na put u Genovu 10. jula 
i stiže onamo 19. jula 1680. Ostavši u Genovi do kraja recene godine pođe 
mu za rukom uz pomoć uglednih nekih tamošiiih patricija, napose Filipa 
L m e 1 1 i n i j a i Ivana Frane Spinole, te vijeće banke sv. Đurđa u 
sjednici od 23. decembra dopusti Dubrovčanima, da od Pracatove glavnice 
podignu 13.000 rimskih škuda, kako javla senatu još iz Genove 27. de- 
cemljra^ dodajući, da će tu svotu podići i otpremiti Mihailu Sorgo-Boba- mu ga senat dubrovački šale 4. januara 1678., a nahodi se u zborniku arhiva 
dubrovačkog ,, Lettere di Ponente^' ^ kniga 30, fo 113. i d. Po iiemu dozna- 
jemo, da su Dubrovčanima već tri godine bili ustegnuti prihodi od pobožnih 
zaklada, što su bile pohraiiene u napulskoj banci. Još čitamo u nemu, da im 
je kra} španolski u doba potresa dopustio „per dieci anni la tratta di 
carra cinquecento di grani senza veruna spesa^'. A pomiùu se u nemu i 
zahtjevi Kara Mustatini, i svota, što je hoče od i'iih da primi. Franevac Frano 
Dubrovčanin umro je 1722. godine u osamdesetoj godini života, kako do- 
znajemo iz zbornika „Biografia serafica'' (Venezia 1846.) str. 752., ne 
bijaše mu dakle još ni 40 godina, kad mu se povjerio znatni onaj posao. 

^ Pisma su u arhivu dubrovačkom sv. IX, br. 1046. i 1047. 

2 Akademički rječnik I, str. 301. bileži pridjev: „bilan, biona^, koji 
prema Stuličevu rječniku ima značene ,pauper, egenus . 

^ Pismo je u arhivu dubrovačkom sv. X, br. 1143. 77 

liju u Mletke, a onda se vratiti u Rim. Ali vratiti se morao jos prije, ne^o 
stoje dokraja svršio taj posao, jer su zadužnice rečene banke upravo tada 
imale slabu vrijednost, kako doznajemo po pismu liegovu senatu od 11. ja- 
rmara 1681.,^ što ga šale već iz Rima, odakle nešto kasnije, 22. februara 
1681. ,2 posla i račun o trošku boravleiia svo.o'a u Genovi potvrđujući, da 
mu je Gradić prema određenu senatovu' poslao u Genovu 300 škuda, a 
kad se povratio u Rim, da je dobio od nega još 120 škuda, svega dakle 
620 škuda. I liemu kao pravomu Dubrovčaninu žao je, što ne ima toliko 
svojih novaca, da mjesto zavičaja sam namiri taj trošak. No ni da|ih mjeseca 
ne poraste mnogo vrijednost dionica rečene banke, te Lomellini potkraj 
aprila 1681. dobi od liih samo 10.000 škuda, kako Boždar javla senatu 
dubrovačkomu 17. maja 1681.* Iz odgovora senatova od 12. jula^ dozna- 
jemo, da su prihodi od Pracatove glavnice 1668. godine bili mnogo veći. 

Gore su prošli Dubrovčani u Napulu, gdje posao, da prodaje dionice 
pobožnih zaklada dubrovačkih, dobi bankar Vićentije Piritei, koji dotada 
bješe za Dubrovčane izvršio već gdjekoji novčani posao, kako razbiramo 
iz Gradićevih pisama. No ovaj ih put taj bankar gadno prevari. U pismu 
od 26. juna 1681.^ tuži se senat Gradi(m na tu tešku prijevaru, koja mu 
oduže svaku nadu, da bi mogao prikupiti dosta novaca za danak Turcima, 
ako papa ne pomogne: „Deve sapere, che dal Piritei siam stati intaccati 
piii di 20 mila ducati di quelli; vede, che ogni giorno crescono le nostre 
angustie, dalle quali non potiamo liberarci, .se ci manca il necessario sov- 
venimento, che solamente si spera da noi dalla benignità di iV. S-re.'^ 
Još iz nekoliko kasnijih pisama senatovih doznajemo. da je Piritei bio 
zatvoren u Napu(u, ali da je sve kušao, kako l)i se dokopao slobode. U 
pismu od 16. decembra 1682.'' javla senat Gradiću, da je opet iz Napuja 
stigla vijest o tome, kako Piritei nastoji oko toga, da bude pušten iz za- 
tvora: zato treba razložiti tamošiiim sudovima, da dug liegov Dubrovčanima 
nije samo „debito, ma mera truffa'^, jer novac liihov, što gaje pronevjerio, 
bijaše: ,yUn semplice deposito d' opere pie" . 

Najmaiie uspjeha imao je sam Gradić u Rimu. Unatoč živomu na- 
stojaiiu liegovu papa ne htjede Dubrovniku dati nikakove potpore. Dotle 
Gradić i oboli, kako javla senatu 19. oktobra 1680., „d'un mio vecchio ^ Pismo je u arhivu dubrovačkom sv. X, br. 1145. 
- Pismo je u arhivu dubrovačkom sv. X, br. 1148. 
3 Određene senatovo čitamo u pismu Gradiću od 9. augusta 1680., koje 
se nahodi u arhivu dubrovačkom sv. X, br. 1123. 

^ Pismo je u arhivu dubrovačkom sv. X, br. 1159. 
5 Pismo je u arhivu dubrovačkom sv. X, br. 1170. 
^ Pismo je u arhivu dubrovačkom sv. X, br. 1165. 
7 Pismo je u arhivu dubrovačkom sv. X, br. 1215. io 

morbo nelle parti inferiori'-, ali se uza sve j^atiie nada. da (-e naskon» 
ozdraviti, jer ne ima o-roznice. bolesti liegovoj pise senatu i Boždar iz 
Genove 26. oktobra^ bojeći se za starca i žaleći, sto zasada ne ima u Rimu 
nijednoga zemlaka, kojemu l)i mogao povjeriti pisma svoja i poslove du- 
brovačke. Xa sreću se Gradić brzo oporavio od bolesti : ali već u pismu, kojim 
14. decembra 16S0. javla senatu ozdravleiie svoje, saopćuje. da su zlobni 
neki ludi za bolesti liegove dousili papi stosta o lošoj upravi dubrovačkoj 
i neslozi medu građanstvom, koja smeta, te se ne mogu izabrati ni glavne 
oblasti. U pismu pak od 8. januara 1681. crta pobliže pletke. što ih plete 
protiv Dubrovčana u Rimu nadbiskup nihov Torres, a pomaže ga kod toga 
„monsignor de Luca, suo professato amico e protettore, il quale ha V orec- 
chio ogni di de Papa". odlasku nadbiskupovu bijaše ga senat oba- 
vijestio u pismu od 5. decembra 1680.^ pišući mu. da je svrha liegova 
puta. da tuži papi Dubrovčane, napose zbog toga. što su potrošili pobožne 
zaklade u Rimu i naumili tako isto potrošiti i zaklade, što su u Napuju : od 
liega zacijelo j)Otjece i „memoriale cieco", što ga je papa dobio protiv 
Dubrovčana. Xo Torres ne dođe u Rim. gdje je radio za li onaj liegov 
zaštitnik, nego ode u Tran i. I u onom odgovoru na to pismo Gradić razlaže 
senatu, kako bi ))ilo najl)ole. kad bi se nadbiskup Torres jjremjestio iz 
Dubrovnika. 

Kao gotovo sa svima nadbiskupima dotada, tako su Dubrovčani i s Tor- 
resom imali uvijek većih ili sitnijih neprilika i zadjevica. Glavni je tomu 
razlog bio. što se svjetovna oblast republike dubrovačke svagda upletala u 
crkvene poslove želeći, da nadbiskup sve radi i određuje po nezinoj voji. 
Takova zadjevica između senata dubrovačkog i nadbiskupa Torresa nastade 
i u početku 1680. godine, kako doznajemo po Gradićevu pismu od 1. marta, 
u kojem javla senatu, da je zbog lie bio kod kardinala Ludovisi^ja. koji se 
zauzeo za Dul>rovèane protiv nadbiskupa kod pape razloživši mu. da bi 
najbole bilo. kad bi se Torres premjestio iz Dubrovnika, a na liegovo mjesto 
da dođe rođeni koji Dubrovčanin: papa nije bio protiv toga prijedloga, pa bi 
dobro l)ilo. kad bi i senat pristao na h. Kratko doba iza toga, u pismu od ^ Pismo je u arhivu dubrovačkom sv. X, br. 1136. U nemu o bolesti 
Gradićevoj čitamo ovo: „Hav ranno inteso delle lettere del signor Abbate 
Gradi la sua indisposizione di molti giorni e non senza qualche pencolo 
nell'età sua grave. E inolio mi dispiace, che si trovi solo della nostra 
nazione, si puoi dire, in quella citta non havendo persona confidente ne 
affezionata alla nostra patria a segno da potergli fidare le scritture e 
gV interessi della medesima. Bisogna però sperare nella Divina bontà, 
che in queste contingenze di nostri maggiori bisogni non vorà privarci 
di uno de pih affezionati et utili cittadini, che habhino V Ecc-ze V-re". 

2 Pismo je u arhivu dubrovačkom sv. X^ br. 1140. 79 

9. marta.^ obavijesti senat (ìradic'a naširoko o zloc-instvinia [lopa Fraiie 
Scarmelanij a. o kojem se tada obaznalo daje tat i provalivac- od navike, 
pa da je jos u vrijeme potresa od 1667. godine izveo svu silu krađa i 
grabeža, a u poslediie doba gotovo svake sedmice počinio kakovu krađu, 
i to u razlicnim kapelama, od kojih je dao praviti klučeve prema voštanim 
otiscima. te se našao u u i osobit popis tih klučeva. Taj svećenik bijaše, 
čini se, zabavlen u kuriji nadbiskupovoj, jer senat javla Gradiću u pismu 
od 22. aprila^, da je naknadno priznao, kako je minuloga leta boraveći s 
nadbiskupom u Orašcu „in visita^' noću provalio u tamošnu crkvu i s kipa 
Bogorodicina na glavnom žrtveniku ukrao dva ogrtača „di qualche valsente'' 
Senat je želio, da bi nadbiskup nevrijednoga tog svećenika lišio posvećena, pa 
da mu onda svjetovni sud odredi zasluženu kazan ; ali Torres ne htjede tog:a 
učiniti, pa se zato stalo raditi oko toga, da se parnica protiv Scarmelanija 
vodi u Rimu. Dok ne dođe odluka papina, bijaše Scarmelani u zatvoru 
dubrovačkom, protiv vole Torresa, koji se i poradi toga tužio na Dubrovčane. 
A kad se u Rimu odlučilo, da ga va|a onamo dopremiti, povjerio se taj 
posao kapitanu dubrovačkomu Fiskoviću; ali već na Korčuli Scarmelani 
uteče s lađe negove, kako senat u pismu od 17. marta 1681.^ javja Gra- 
diću, koji se tomu u pismu od 5. aprila raduje, jer se tako dovršilo svako 
dale raspravjaiie o postupaiiu protiv krivca. Samo još jednom kasnije, u 
pismu od 18. jula 1681., pomiiie Gradić tu parnicu prigovarajući dubro- 
vačkim sudovima, što nijesu kako treba opremili spise o istrazi protiv 
Scarmelanija službenim pečatima, čemu bi se u Rimu moglo prigovoriti. 
Senat; kad primi pismo liegovo od 1. aprila 1680., dođe na misao, 
da bi možda sam Gradić želio biti nadbiskupom dubrovačkim*, pa ga doista ^ Pismo je u arhivu dubrovačkom sv. IX, br. 1041. U pismu je za- 
nimjiva vijest, kako je Scarmelani sam priznao, da je pred 10 godina krao 
u kući nekoga plemića, „di cui egli era familiare, entrando una volta per 
il tetto ed altra per le finestre, diversi ori et argenti ed altre cose di 
valsente da ottocento ducati, levandone ultima volta un bauglietto intiero, 
in cui parte delle medesime v' eran riposte da sotto il letto, sul quale 
dormiva esso nobile con un altro." 

2 Pismo je u arhivu dubrovačkom sv. IX, br. 1042. 

3 Pismo je u arhivu dubrovačkom sv. X, br. 1152. 

* U Cerve: Bihliotheca Ragusina IV, str. 131. i d. čitamo, da je 
senat još 1664. godine ponudio Gradiću nadbiskupsku čast u zavičaju „ab- 
rogata veteri lege, qua cives ah eo dignitatis gradu excludehantur" ; ali za 
tu vijest ne ima nikakove potvrde u arhivu dubrovačkom. Samo iz Boždarova 
pisma nekomu Dubrovčaninu od 20. aprila 1680., kako ga Gerva priopćuje 
na str. 132., dozuajemo, da je Gradić Boždaru, kad ga je nagovarao, da 
primi ponuđenu čast, odgovorio, kako ju je mogao imati pred 16 godina 
„con la soddisfazione della repubblica e mentre le cose erano in fiore'', 
a sada da je već prestar za to. Čini se, da je 1664. godine sam Gradić 
želio naslijediti Perottija, a tada senat da nije htio pristati na to. 80 

i poželi imati na tome mjestu, kako javiše Gradiću prij ateli iz Dubrovnika. 
No jos prije, nego što mu je mogla stići ponuda senatova, razloži on u 
pismu od 20. aprila 1680., da ne bi moorao primiti recene casti, nego bi 
im predložio Petra Boždara, koji je i mnogo zgodniji za liu, kako je već 
razložio i kardinalu Ludovisiju, jer je „huomo savio ^ prudente^ discreto ^ 
dotto et erudito e timorato di Dio, et in età intiera, dove la mia è ca- 
dente''. Ali u velikoj nevoji, u kojoj su Dubrovčani bili ne znajući, kako 
da pribave novac, što ga je u ime danka trebalo dati Kara Mustafi. senat 
mu odgovori 8. juna 1680.,^ neka zasada pusti pitane o novu nadbiskupu, 
koje nije tako silno, pa neka svu brigu posveti tomu, da prikupi potrebnu 
svotu od 40.000 dukata ugarske vrednoće. Tako se to pitane za neko vri- 
jeme odgodilo: no Gradić se i dale bavio nim, kako razbiramo iz opsežnoga 
pisma, što gaje 25. septembra 1680. pisao rođaku Sisku Gunduliću,^. 
u kojem podrobno razlaže, kako bi Boždar bio najboli nadbiskup dubro- 
vački od svih kandidata, što ih zasada ima. 

Kad je senat doznao za pletke nadbiskupove kod pape u Rimu. uvidje 
i sam. da bi najbole bilo. kad bi Dubrovnik što prije dobio domaćeg sina 
mjesto liegra. pa u pismu od 6. marta 1681.^ naširoko crta Gradiću, kako 
Torres malo mari za dubrovačku svoju crkvM. kako je sasvim zanemario 
crkvene dužnosti, slabo se brine za župe. kojima su povrh toga pohodiie 
negove samo veliki teret, jer župlane stoje dosta novaca. Treba dakle po- 
raditi u Rimu. da bi se u buduće iz Dubrovnika smjela papi predlagati tri 
kandidata, rođena Dubrovčanina, pa da papa jednoga od nih imenuje nad- 
biskupom. Kako je Torres i sam želio, da bude premješten iz Dubrovnika, 
činilo se. da će se i senatova zela lako ispuniti. Xo već u pismu od 12. 
aprila javla Gradić senatu, da papa ne će pristati na to. da senat predlaže 
po tri kandidata za ispražneno nadbiskupsko mjesto, jer bi za to bilo po- 
trebno patronatsko pravo nad stolnom crkvom, a toga senat ne ima. Pošto 
mu je pak senat u pismu od 10. maja* saopćio, da bi za nadbiskupa 
dubrovačkog želio na prvom mjestu predložiti liega. na drugom Boždara, 
a na trećem August in a Flavija Macedonica, koji nedavno postade 
biskupom stonskim, dobi od nega odgovor u pismu od 31. maja, da on 
sam nikako ne bi mogao prihvatiti ponuđena mjesta, a malo ima nade, da 
c-e i drugi koji Dubrovčanin biti imenovan, bude li Torres premješten, 
nego će ga valada dobiti koji Talijan, koji bi mogao biti još gori od Tor- 
resa. No premda se za toga nadbiskupa zauzeo u Rimu brat negov Luka, 
koji je poradi toga i sam došao u Rim i, pošto je bio primlen od pape, ^ Pismo je u arhivu dubrovačkom sv. IX, br. 1045. 

^ Pismo se nahodi među Bogišićevim prijepisima Gradićevih pisama. 

' Pismo je u arhivu dubrovačkom sv. X, br. 1150. 

^ Pismo je u arhivu dubrovačkom sv. X, br. 1157. 81 

uvjeravao Gradića, da ce stvar biti naskoro povolno riješena, kako Gradić 
jav|a senatu 5. jula 1681.. već 23. jula piše Gradić senatu, da se mon- 
sio^nor de Luca toplo doduše zauzeo kod pape za svos^a štićenika, da bude 
premješten u Castro, ali malo ima nade, da bi mogao uspjeti, jer se kon- 
gregacija „de providendis ecclesiis'^ već mjesece i mjesece ne sastaje, nego 
odluka zavisi samo o voji papinoj, a liega je teško skloniti na što. Napokon 
razabra i Torres, kako ne ima nikakove nade, da bi mogao dobiti drugo 
mjesto, pa se odluci vratiti u Dubrovnik, kako javi Gradiću iz Tranija 18. 
oktobra 1681., a Gradić nekoliko dana kasnije, 25. oktobra, senatu nada- 
jući se, „che sia -per correggere il modo sin hora tenuto con V Ecc-ze 
V-re, perchè tiene grand' occasione anzi necessità di farlo". Tako sva 
pisma i veliki trud Gradićev ostadoše bez svakog uspjeha, i tek u 18. vi- 
jeku vidješe Dubrovčani domaće sinove na nadbiskupskoj stolici. 

Eazmirice, što su ih Dubrovčani imali s nadbiskupom Torresom, pa 
izmiš(ene vijesti o tome. da je Kara Mustafa svrgnut s veUkovezirske casti 
i na liegovo mjesto da je došao „il fratello del buon Chiuperli" , kako 
Gradić javja senatu u pismu od 22. marta 1681. primjećujući, da te vijesti 
dolaze iz Mletaka, sve to potače papu. te ne htjede dati potpore Dubrovniku. 
Pa i s dopušteiiem se za prodavane dalih bankovnih zadužnica zatezalo, 
jer papa i kardinali bijahu ozbilno zabrinuti za kasniji udes toga grada, 
kad se sav novac potroši na danak Turcima, kako doznajemo po pismu 
Gradićevu od 8. februara 1681. A širio se po Eimu i glas, da u Dubrovniku 
ima bogatih građana, koji bi u prvom redu bili dužni pomoći zavičaju, a 
tek onda bi vajalo poseći za pobožnim zakladama. Tako mogaše Gradić i 
te godine samo malo novaca poslati Mihailu Sorgo-Bobaliju u Mletke, da 
ih otpremi u Duljrovnik. Po pismu liegovu od 9. jula 1681., u kojem šale 
senatu račun o novcu, što ga je izdao za republiku od 3. juna 1680. do 
25. juna 1681., razbiramo, da je u Mletke poslao samo nešto preko 3000 
škuda. A kako je zbog Piritejeve nevjere presahlo i vrelo u Napuju, Du- 
brovčani i ove godine ne mogahu poslati u Carigrad onoliko novaca, koliko 
je Kara Mustafa tražio od liih, i jedan od liihovih poslanika bude ondje 
u okovima bačen u tamnicu, dok je drugi teško obolio od groznice, kako 
senat javla Gradiću u pismu od 4. jula 1681.^ No Gradić se slaboj po- 
moći nadao od pape i ako bi mu saopćio tužnu tu vijest, a ne mogaše ni doći 
do liega, da mu je saopći, kako piše senatu u pismima od 18. jula i 2. 
augusta. Kako su se pak u to vrijeme Turci izmirili s Polacima i Rusima, 
još je veća pogibao od Kara Mustafe prijetila Dubrovniku, i Gradić se živo 
trudio, da bi Inoćentije XI. bar od savjetnika svojih doznao, koliki će gu- 
bitak za crkvu katoličku biti, ako Turci zauzmu Dubrovnik, pa kako bi 
dobro bilo, da se i tomu gradu pomogne. Ali i to bijaše od slabe koristi. 

^ Pismo je u arhivu dubrovać^kom sv. X, br. 1166. 

MONUM. HIST. XXXVII. 6 k 82 

Kakogod je 1681. godina bila tužna za Gradića, ipak mu donije i 
nekoliko radosnih časova. Iz pisma, što ga je poslao senatu 24. septembra, 
dozna.] emo, da je novi kardinal de Luca, spomenuti onaj zaštitnik Torresov. 
imenovao svojim auditorom i tajnikom Petra Boždara. a kako je veoma 
moćan kod pape i osobito nakloiien Dalmatincima uzevši i naziv kardinala 
sv. Jerolima „della nostra natione" , mogla bi od toga i Dubrovniku biti 
velika korist. Tako isto obećaj e i Boždar u pismu, što ga piše senatu 23. 
septembra^, da odsada ne će doduše moći vršiti poslove republike, ali će 
upotrijebiti svaku zgodu, da podupre liezine žeje i nastojana. Zajedno 
s Lučom postade kardinalom i 0. L a u r i a (Francesco Lorenzo de Brancato). 
kako Gradić javja senatu u pismu od 6. septembra nadajući se, da će mjesto 
predstojnika (praefectus) Vatikanske biblioteke, što gaje dotada taj kardinal 
imao. zapasti nega, jer mu pripada „di buona ragione^' ; ali odmah pri- 
mjećuje : „ma come sono incerte le cose di questo mondo ^ di niente mi 
riprometto e lascio fare a Dio^' — još se dakle bojao, da bi ga papa kod 
toga imenovana mogao i mimoići. No Boždar se u onom pismu pouzdano 
nada. da će Gradić dobiti to mjesto, a i liega naskoro ostavi ona bojazan, 
jer u pismu od 25. oktobra javja senatu, da je uopće teško doći do pape. 
koji ga sad ne bi ni primio „stante la. pendenza [della carica nella Bi- 
blioteca^ rimasta vacante per promotione dell' eminentissimo Lauria, la 
quale pendenza dura tutta via per esservi di mezzo alcuni rispetti, che 
non occorre di mettere in carta, perchè a me non appartengono con tutto- 
ché io sono assicurato, che il luogo sta per me, a segno, che già s' è 
disposto del mio posto a favore di soggetto, che si trova fuori di Roma; 
senza però, che vi sia dirhiaratione formale e publica né per V uno né 
per V altro, così m' afferma V eminentissimo Cybò et altri ministri, che non 
vogliono si riduca in dubio la cosa" . Pa tako i bude, ako se imenovaiie 
i odgađalo dosta dugo. 

Velika je radost bezmne su zavladala u senatu dubrovačkom, kad mu stiže 
pismo Gradiće vo od 10. januara 1682.. u kojem javla. da ga je papa na- 
pokon imenovao predstojnikom Vatikanske biblioteke. Samo imenovane, 
kaže se u pismu, nije bogzna što, ali mjestu diže ugled, što je 0. Lauria 
postao kardinalom, pa se zato pisalo o tome i raspravlalo po čitavom svi- 
jetu i sa sviju su mu strana još prije imenovana stizale bezbrojne čestitke. 
Još upravla Gradić molbu na senat, da se i on ukratko zahvali papi, jer 
će tako predajući mu to pismo imati prilike, da nanovo pokuša umekšati 
tvrdoću liegovu, „che esperimenti amo n eli' ottenere le gratie tanto necessarie 
alla nostra salute" . Tu želu negovu zadovoli senat smjesta, kako razbiramo 
i po pismu, u kojem mu 18. marta zahvaluje na tom, a u isto doba upravi ^ Pismo je u arhivu dubrovačkom sv. LV, svežnić 1951. 83 

i Gradiću, 23. februara/ iskrene svoje čestitke radujući se, što ga je do- 
pala visoka ta cast, koja još uvijek nije ,,pari ne a suoi meriti né al de- 
siderio nostro^'; i nadajući se, „che la preseìite honorevolezza li facilitarà 
la strada in cotesta Corte a maggiori impieghi confacendi alla sua virtit"'^. 

Ni u novoj službi, koja mu je donijela mnogo posla, ne zanemari 
Gradić zavičaja svoga, koji se upravo tada nahodio u većoj bijedi nego 
možda igda prije. Poslanici liegovi bijahu zatvoreni u Carigradu i svaki su 
ih dan, kako senat piše Gradiću 15. novembra 1681.^, mučile prijetile 
okrutnoga Kara Mustafe, koji ne prestade od liih tražiti „le borse ed il 
tributo" . A najgore bijaše kod toga, što nije bilo nikakove nade, da bi se 
potrebni novac kakogod mogao pribaviti. Sva pisma, što ih senat u to doba 
piše Gradiću i drugamo, nijesu drugo nego samo jedno jadikovane zbog 
bijede dubrovačke. Nitko pak ni tada nije se više starao za Dubrovnik nego 
Gradić. U istom pismu, u kojem mu čestita, što je postao predstojnikom 
Vatikanske biblioteke, saopćuje mu senat, da je zbog što bržeg prodavana 
bankovnih zadužnica odlučio poslati osobita plemića, i šaje u Rim plemića 
Petra Ohm uće vica, da prema Gradićevim uputama izvrši taj posao. 
Tek sada pristade papa na to. da se te zadužnice prodadu ili založe, pa 
se povrh toga osobitim ručnim pismom (chirografo) kao jamac za Dubrovčane 
obvezao trgovcu, od kojega se želio podići za;jam, ako se kasnije založenim 
zadužnicama ne bi izravnao dug. kako Gradić javja senatu 23. maja 1682. 
Tako Dubrovčani teda negda dođoše do novaca, s kojima se napokon i Kara 
Mustafa zadovojio. ako im i propadoše kod toga sve bankovne zadužnice, 
ona „krvava muka" liihovih otaca. 

No svota, što se dobila za zadužnice, nije još bila tolika, koliko je 
Kara Mustafa tražio. Ta je svota prema pismu Gradićevu senatu od 20. 
juna 1682. brojila 17.700 škuda, a već za dvogodišiii danak Turcima bi- 
jaše potrebno više novaca. I opet se dakle trebalo obratiti na papu s molbom 
za potporu, a taj neugodni posao povjeri senat biskupu Mace don i ću, pa 
ga potkraj mjeseca aprila ša}e u Rim s tajnim nalogom, kako piše i Gra- 
diću 30. aprila*. Taj tajni nalog, što mu se dao 29. aprila^, točno određuje, 
što i kako ima govoriti i moliti u pape potporu. Prije svega ima živim ^ Pismo je u arhivu dubrovačkom sv. X, br. 1193. 

^ Jedan od prvih, koji mu je čestio, bijaše kardinal Barberi go. Ne- 
govo pismo iz Padove od 22. januara 1682. priopćuje Cerva, Bibliotheca 
Eagusina IV, str. 135. pomiuući, daje papa Gradića imenovao predstojnikom 
biblioteke 14. januara 1682. 

^ Pismo je u arhivu dubrovačkom sv. X, br. 1181. 

* Pismo je u arhivu dubrovačkom sv. X, br. 1200. 

5 Pismo se sačuvalo u zborniku Lettere di Ponente^ kniga 33, fo 
284. i d. 84 

bojama ocrtati bijedu republike dubrovačke, u kojoj samo još četiri poro- 
dice imadu toliko imutka, da ne moraju gladovati; dohoci su državni sasvim 
iscrpeni dancima. što se šilahu Turcima ; negdašiioj trgovini ne ima ni traga ; 
ne može se uzdržavati ni najpotrebnija straža gradska: vojska jednoga samo 
sangakata turskog bila bi dovolna, da osvoji slabi grad. Samo papa mogao 
bi spasti Dubrovnik, dade li mu stalnu novčanu potporu kroz nekoliko 
godina, da se uredi vojska za obranu. Dubrovčani su u punoj mjeri zavri- 
j edili tu potporu, jer o svom trošku podigoše i podržavaju čitavi niz crkvi 
katoličkih na Balkanu i s onu stranu Dunava, pa su i onomadne (1675. go- 
dine) na crkvu u Biogradu potrošili preko 1000 škuda mimo onih 500 
škuda. što ih kongregacija „de propaganda fide^' bješe dala u to ime. 
Najboje bi se Dubrovčanima pomoglo „con qualche parie e per qualche 
tempo delV entrate delle Dogane cV Ancona^ che ritrahe dal commercio di 
Ragusa, le quali perderebbe in occasione di qualche disastro". S tim že- 
lama stupi Macedonie pred papu. ali s malo uspjeha, kako javla senatu u 
pismu od 13. juna.^ 

Doznavši po tome pismu, da ima malo nade, te bi papa htio dati 
Dubrovčanima dio od prihoda carine u Jakinu, pa da i tajnu molbe negove 
nije očuvao, senat mu nanovo piše 12. jula 1682. ^^ neka gleda, da dobije 
od Inocentija XI. bar godišiiu potporu od 4000 do 5000 škuda, koliko bi 
trebalo, da se uredi stalna posada u gradu i u drugim tvrđavama republike 
dubrovačke. Ali Macedonie bijaše tada već teško bolestan u Eimu, kako 
javi senatu Gradić u pismu od 20. juna pomiiiući, da mu je navalila krv 
na usta „della vena del petto", a senat u odgovoru od 8. jula^ drži, daje 
uzrok bolesti hegovoj „accerba risposta datali dal N. S-re in proposito 
delle nostre instanze", i nanovo žali. što je papa sasvim napustio Dubrovnik 
„constituendoci in un stato di desperatione^ non trovando modo, con cui 
potessimo riparare la nostra caduta" . U pismu od 1. augusta javla do- 
duše Gradić senatu, da bolest Macedonićeva kreće na boje i da ima svu 
potrebnu liegu u kući principa Gallicana, ali malo je nade, da bi mogao 
ozdraviti, jer se čini, da ima sušicu. Bolestan ležaše požrtvovni taj biskup 
u Rimu do 14. decembra 1682., dok ga toga dana smrt ne izbavi od da^h 
muka, kako Gradić javja senatu u pismu od 19. decembra preporučujući 
mu. da se za vremena poštara, kako bi biskupom stonskim postao koji 
Dubrovčanin, jer to i sam papa želi. To pismo stiže u Dubrovnik istom 
12. februara 1683.. kako doznajemo po pismu, što mu ga senat šale toga 
dana*, pošto bijaše već prije toga doznao za smrt Macedonićevu i u pismu 

^ Pismo je u arhivu dubrovačkom sv. LXXXV, svežiiić 2189. 

2 Pismo je u arhivu dubrovačkom sv. X, br. 1209. 

^ Pismo je u arhivu dubrovačkom sv. X, br. 1207. 

* Pismo je u arhivu dubrovačkom sv. X, br. 1222. 85 

od 16. januara! naložio Gradiću, da pokupi u baštini pokojnoga biskupa i 
posale u Dubrovnik sva pisma, koja su u vezi s poslovima republike du- 
brovačke, pa da poradi oko toga, kako bi biskupom u Stonu postao Do- 
minikanac Ivan Krst. Natalie, rođeni Dubrovčanin, koji te godine doista 
postade biskupom stonskim. vajada zaslugom Gradićevom. Ali imenovana 
liegova Gradić ne doživje više. 

Kad se Kara M ustali platio zaostali danak za dvije godine, ako kod 
toga i ne dobi, koliko je tražio, godina se 1683. otpoče u miru za Du- 
brovčane. No i te je godine trebalo Turcima platiti danak, pa kako su go- 
tovo sasvim presahla vrela novčana u Italiji, stade Gradić još oko polovice 
1682. godine svjetovati pojedinim uglednim patricijima dubrovačkim, neka 
bi se u tamošiioj kovnici počeo već jednom kovati novac na novi način, 
što ga bijaše opisao i predložio senatu još 1675. godine. U pismu od 5. 
septembra 1682. potanko se crta Nikoli Buniću Franovu i ostalim 
upravitelima kovnice, kako se vala služiti novim tim strojem, kojega su 
ugled od drva primili, i preporučuje majstor Nikola Drašković.^ U 
pismu od 25. januara 1683. preporuči nanovo novi taj stroj i senatu mo- 
leći ga ujedno, da bi mu se na 9 godina dali u zakup mlinovi neki blizu 
grada uz istu zakupninu, što se sada dobiva za liih, jer bi u nima želio 
zavesti „un' arte importantissima per la vita humana, che costà non si 
trova', e mettere su un' artifitio, il quale in altri paesi è de più lucrosi 
e pili pingui, e costà non è per ordinario d' alcuna utilità, e dar essempio 
agi' altri di giovare alla patria et accoppiar il puhlico profitto con i pro- 
venti proprii". Ali ni jedne ni druge osnove ne bi mu suđeno izvršiti. 

Kakva mu je bila namjera s onim mlinovima, toga i ne doznajemo 
pravo po dajih nekoliko pisama liegovih. kovnici pak osobito je zanimlivo 
pismo, što ga 4. februara 1683.^ godine piša rečenomu Nikoli Buniću i 
ostalim upravitelima kovnice dubrovačke, tužeći se očito na krajni nemar 
oblasti dubrovačkih za javni bojitak i nesnosne prilike u republici, koje sile 
uglednije građane, da ostave zavičaj i da bolu sreću traže u tuđem svijetu. 
Po liemu doznajemo, da mu senat na pismo od 5. septembra prošle godine 
dotada nije dao odgovora. Tek na to očajno pismo riegovo, u kojem se na- 
novo razložila velika korist, što bi je Dubrovčani imali od va Jano uređene 
kovnice, stiže mu nalog senatov od 6. marta 1683.*. da pribavi novi takav 
stroj. Premda je u isto doba s tim pismom primio od senata još drugo 
pismo od 7. marta^. u kojem mu se javla, da su u Dubrovnik stigle ^ Pismo je u arhivu dubrovačkom sv. X, br. 1219. 

2 Pismo je među Bogišićevim prijepisima. 

^ Pismo je među Bogišićevim prijepisima. 

* Pismo je u arhivu dubrovačkom sv. X, br. 1223. 

^ Pismo je u arhivu dubrovačkom sv. X, br. 1224. 86 

pouzdane vijesti o tome, kako se Kara Mustafa sprema navaliti na Beč, u 
posjednem pismu od 3. aprila 1683., što ga je upravio senatu, Gradić se 
na li i ne obzire pobliže, nego žali samo, što ne može u Eimu ugovoriti 
većega zajma u korist nove kovnice ; u pismu pak od 10. aprila javla Nikoli 
Buniću i ostalim upravite)ima kovnice dubrovačke, da kovnica papina ima 
sada mnogo posla, pa zato se novi strojevi za dubrovačku kovnicu ne mogu 
odmah izraditi. Od toga pisma ne minu ni mjesec dana, i Gradića ne bi- 
jaše više među živima. Poslediie, što je u onom pismu od 3. aprila pred- 
ložio senatu, bijaše, da se Josip Renda u gradu Città Vecchia imenuje 
konsulom dubrovačkim zbog usluga, što ih bješe učinio dvojici Dubrovčana. 
Taj prijedlog senat prihvati i posla mu 9. maja ^ dekret za Rendu; no toga 
naloga nije više mogao izvršiti, jer bijaše već u grobu. 

Umr'o je Gradić u Rimu 2. maja 1683. uveče, kako doznajemo po 
službenom spisu, kojim se potvrđuje ispravnost testamenta negova, sastavlena 
još 27. novembra 1676. ^ Iz toga spisa doznajemo ujedno, da su u posjediii 
cas života riegova bili uza li Petar Boždar i Benedikt Staj, sin 
Petrov, a umr'o da je u kući „posita prope viam Visus'^. Počinak vječni 
nađe u crkvi sv. Jerolima, kojega bratovštini pripadaše još od mladosti 
svoje, gdje čeka poslediii sud zajedno s odličnim svojim prijate|em Ivanom 
Lučićem Trogiraninom, s kojim ga je udružila i nadgrobna ploča, koju im 
postavi Spjećanim Đorđe Đorđević (Georgi ce us), natpop rečene 
crkve, 1740. godine.^ 

Premda su dohoci liegovi za čitavoga života bili dosta čedni,'* te se 
i zadnih godina pred smrt, tako i u pismu od 18. marta 1682., mnogo 
tužio senatu na slabe svoje dohotke kao kanonika dubrovačkog, živeći šted- 
livo, nađe se u baštini liegovoj ipak nešto. Najpotpuniji opis te baštine, 
koliko je se našlo u Rimu, podaje pismo Ivana Raj nera Lamperinija 
od 5. maja 1683.^, u kojem se preporučuju senatu tri lica zgodna, da ^ Pismo je u zborniku arhiva dubrovačkog Lettere di Ponente y kniga 
33, fo 76. i d. 

^ Prijepis je testamenta u zborniku arhiva dubrovačkog Testamenta 
Notariae, kniga 70, fo 168. i d. 

2 Sam je Gradić u oporuci odredio, da bude pokopan u crkvi sv. Je- 
rolima i nad grob da mu se postavi „una tavola di pietra col mio nome 
iscrittovi senza elogio alcuno". Đorđević ga posluša spomenuvši samo, da 
je bio patricij dubrovački, predstojnik Vatikanske biblioteke, savjetnik ^,8. 
Inquisiti onis" i član akademije, što je bješe osnovala krajica Kristina. 

* U Cerve, Bibliotheca Bagusina IV, str. 121. čitamo, da je cijeli 
godišni dohodak uegov iznosio „ex patrimonio cunctisque, quae tenehat, 
sacerdotiiSy sexcentos, nec amplius, centusses Romani aeris" , Čime se u 
Rimu jedva moglo pristojno živjeti. 

^ Pismo je u arhivu dubrovačkom sv. LV, svežiiić 1949. 87 

preuzmu poslove dubrovačke u Rimu, ako ih ne bi mogao preuzeti Boždar. 
I ta,]" Lamperini bio je uz Gradića u posledrii cas života liegova, pa jav)a 
senatu o tome i o baštini pokojnikovoj ovo: „Per la morte del nostro 
signor Abbate Gradi, che sia in cielo, seguita Domenica 2 del corrente 
ah tramontar del sole, che dal signor canonico Bosdari, signor Benedicto 
Staij, Silvio, suo cameriere, e me con lagrime di tutti fu assistito sino 
air ultimo punto, fu aperto il suo testamento, nel quale lascia suo erede 
il signor Giugno di Gabriele Cerva e fra gV altri legati lascia alla chiesa 
di s. Maria di costì un bellissimo bacile e boccale d' argento dorato figu- 
rati, air Ecc-ze V-re un orloggio da tener sopra un tavolino et alcuni 
manuscritti, che il sudetto signor Giugno, suo erede, paghi scudi 20 alti 
PP. di S. Domeìiico di costì, accio gV celebrino una messa sollenne di 
requie colV assistenza del sudetto suo erede. Al signor canonico Bosdari 
lascia tutta la libraria et a Silvio, suo cameriere, tutti i suoi vestiti e 
scudi 20, et altri, che con la trasmissione del testamento a suo tempo 
V Ecc-ze loro si certificaranno. Di ejfetti non si è trovato altro che i mobili 
di casa, argenti in tutto li ducati 59, cavalli e carrozze, nel rimanente 
né denaro contante né altri crediti non si sono sin hora trovati. Anzi ha 
in pegno alcuni argenti per lo scancello, che si trovano di denaro. Tutti 
li sudetti mobili et argenti, quando arrivino al valore, di scudi mille è 
quanto puoi essere'^. ^ ^ značaju negovu èitamo u Cerve, Bibliotheca Bagusina IV, str. 
136. ovo: „Vir fuit egregie cordatus, ad Consilia prudens, iudicii laude 
et magno rerum gerendarum usu illustris. Omnium certe horarum homo, 
in amicorum consuetudine scile urbanus, comis moribus atque elegans, 
qui sale interdum et facetiis sermoneìn condiebat, ore nihilomimis totiusque 
corporis habitu et sermone ipso dignitatis pieno gravis. Officiosus autem 
erga omnes, qui consilium eiiis aut operam expetebant, nam studiosa ei 
fuit de omnibus immis summisque bene merendi voluntas. Sinceri porro 
et candidi ingenii, ab omni simulandi, fallendi arte alienus, ut in rebus 
agendis ingenue, candide, sincere se gesserit et nemo esset, qui omnia sua 
Consilia, negotia recte ei ac luto credere non posset. Ut autem mira quaedam 
in eo facultas fuit exprimendi, quod mente concepisset, ita in rebus ge- 
rendis facilitas inerat, ut nullum quamvis laboriosum ac perdifficile ne- 
gotium, quod gerendmn suscepisset, expeditum explicatumque satis non 
redderet. In virtù cultuque familiari honestus quidem, at frugalis, et 
quamvis in aliqua rei domesticae difficultate versaretur, sorte tamen sua 
contentus vixit, nec aliena concupivi t ali quando, nec rem suam, cum maxime 
posset, divitum, gerens negotia augere studuit. Denique, quod rerum caput 
est, pietatem studio singulari coluit resque sacras, ut christianum et 
sacratum maxime hominem decebat^ summa religione venerabatur" . Ta 
karakteristika potječe očito od nekoga suvremenika Gradićeva kao i kratki 
ovaj opis obličja uegova, stoga Cerva podaje na dajoj strani: „Statura fuit 
procera, sed quae iustam non excederet; corpore, haud tamen enormiter, 88 

I testamenat Dam neorov obilato potvrđuje živo rodoluble riegovo. koje 
ga ne ostavi nijednoga casa. Napose mu je srcu prirasla stolna crkva, kojoj 
ostavla osim onoga prstena i kaleža još svu svoju svećeničku opremu i 
povrh toga 31 dukat na godinu, da ga rizničari upotrijebe „nella fahrica 
da me con tanta applkatione d' animo promossa della sudetta chiesa me- 
tropolitaìia" , moleći rizničare i senat, da bi se i oni prihvatili toofa sve- 
toga posla. Obilato se sjetio i drugoga mila svoga. Vatikanske biblioteke, 
u kojoj je proveo 22 godine svoga života, pa joj ostavi svoje rukopise „in 
materia litteraria^' , medu nima ,,un manuscritto greco in hamhacina in 
8^, che contiene alcune ojjere di Xenofonte, il Commentario di Marc' 
Aurelio filosofo de se ipso, che è rarissimo e forse ancora unico nel mondo 
litterato, con alcuni altri autori. Un libro in tavola in foglio di mano 
antichissima contiene i statuti di Ragusa, tutti questi due ligati in cor- 
dovano. E V originale di mano di monsignor Benessa, mio zio, della 
instruttione da lui data a nome del signor cardinal Barberino al cardinal 
Ginnetti, quando fu mandato legato a latere per la pace universale, in 
foglio minore ligato in cada pecora verde" . Svega dobi rečena biblioteka 
iz riegove baštine 94 latinska i 22 grčka rukopisa.^ Među dubrovačkim 
rukopisima iz ostave liesfove dospje u Vatikansku biblioteku i poznati ru- 
kopis Gundulićeva Osmana, napisat u doba odmah nakon potresa. 

Među različnim zapisima, s kojima se sjetio mnogih svojih rođaka i 
znanaca, bijaše i slika sv. Jerolima. koju je dobio na dar od kardinala 
Easponija, a sam je ostavi rođaku Dominikancu Ludoviku Đamaniču. 
Sluga se liegov punim imenom zvao Sii vije Caperci, 1676. godine već 
ga je osmu godinu služio, a i ostale sluge dobiše po kakovu uspomenu na 
pokojnog gospodara i plaću za dala četiri dana iza smrti liegove. Boždaru 
ne ostavi samo kiiižnicu „essortandolo a valersi d' essa nella continuatione 
delle sue fatighe litterarie e virtuose applicationi in cambio della mia 
viva voce, ron la quale ne nostri ragionamenti ho procurato sempre d' ec- 
citare la sua ottima indole nel cammino della virtù" , nego povrh tosra 
opatski svotj prsten želeći mu. da bi sra naskoro mogao upotrijebiti. Senatu 
pak dubrovačkomu, kako doznasmo već po Lamperinijevu pismu, namijeni 
sat „da tavola, fatto a pendolo, nel quale si trova registrato il distico 
infrascritto espressivo delV impoiianza, che per la retta deliberatione de 
grandi ciffan è riposta nelV opportunità del tempo", da ga smjesti u dvo- 
rani svo>joj kao znak i uspomenu „de miei divoti et ossequiosi sentimenti pieno ; iucundo, at pieno dignitaiis aspectu; colore fraesertim adolescens 
candido ac rubirundo, lata fronte, mìcantibus oculis, ranis in senectute 
e apilli s" . i>liku negovu iz mladih dana podaje zbornik „Gallena di Ragusei 
illustri" . 

1 Carini !.. La Biblioteca Vaticana. Roma 1893. ^ str. 95. 89 

verso la patria". U pismu od 9. jula 1683.^ saopćuje Boždar senatu, da 
je na uri urezan ovaj distih: 

Cum quid hahes, reda quod sit ratione gerendum^ 
Si sapis^ ad nutus respice saepe meos. 

I sva državna pisma, što se nađu u baštini ne.fi:ovoj, odredi Gradić u 
testamentu da se odmah poshje smrti liegove otpreme u Dubrovnik.^ tome 
obavijesti senat Petar Boždar u zanimlivom ovom pismu od 5. maja 1683*. 
ističući u liemu velike zasluge pokojnikove za zavičaj svoj : „Domenica 2 
del corrente il signor Iddio chiamò a se il nostro signor Abbate Gradi 
con disgusto et pianto universale di tutta la corte, che conosceva molto 
bene il suo merito straordinario e degno di premii molto superiori a 
quelli, che presentemente godeva. Mi condolgo sommameìite con V Ecc-ze 
V-re della perdita, che hanno fatto nella morte di questo signore tanto 
zelante del loro buon servizio ed insieme dotato di parti tanto riguardevoli, 
che lo rendevano anco piti proficuo alli loro interessi^ onde saranno di 
svantaggio a chiunque, benché non inferiore di ossequio e di buon desi- 
derio, subintrerà all'onore di servire V Ecc-ze V-re in questa corte. Ha 
lasciato air Ecc-ze V-re un orologio di tavola et ha ordinato, che quanto 
prima si mandino costà alcuni volumi di scritture concernenti diversi 
afi'ari dell' Ecc-ze V-re, et havendo a me imposto la cura di essecutore 
testamentario procurerò, che con prima occasione siano incaminate a co- 
desta volta per via di Ancona. Stimo superfluo offerire air Ecc-ze V-re 
le mie debolezze in servirle havendo V esperienza di un animo tutto in- 
tento al loro servitore, benché non assistito da forze proporzioìiate per 
mantenere con decoro il carattere di loro servitore." 

Primivši to pismo senat naloži Boždaru 4. juna 1683. *, da što prije 
i sa što većom brigom otpremi u Dubrovnik sve spise Gradićeve, koji rade 
državnim poslovima republike. Na samu smrt velikoga svoga zemjaka, 
kojega rad bješe toliko puta pohvalio za života liegova, obazrije se sasvim 
ukratko pomiiiući. da ga je tužna vijest o lioj teško ucvijelila „havendo 
perso un cittadiìio, che era d' honore alla patria e di molto utile alla 
republica". U istom pismu bude Boždar imenovan naslednikom hegovim 
i upućen u poslove, što ih je upravo tada trebalo riješiti. Prvi mu posao 
bijaše, da je prikupio sve spise državne, što su se našli u Gradićevoj ^ Pismo je u arhivu dubrovačkom sv. X, br. 1232. 
2 Vidi moj clančić: „0 Bogišićevu prijepisu Gradiéevih pisama" u Le- 
topisu Jugoslavenske akademije, svezak 26, str. 233. i d. 

* Pismo je u arhivu dubrovačkom sv. XV, br. 1619. 

* Sastavak je pisma u zborniku „Lettere di Ponente" arhiva dubro- 
vačkog, kniga 33, fo 80. i d. 90 

baštini, i poslao bratu Diodonu u Jakin. da ih otpremi dale u Dubrovnik. 
Tako dospje u arhiv dubrovački najobilatija građa za povijest Dubrovnika 
u 17. vijeku, napose za doba velikoga onog potresa, o kojem drukčije 
imamo u liemu samo malo vijesti. 

Gradiću dakle nije bilo suđeno, da doživi pogibiju tursku ispod Beča, 
koja i Dubrovčane izbavi od straha pred prijetiiama okrutnoga Kara Mustafe. 
No i naslednik je liegov Petar Boždar bio čovjek na svom mjestu, koji je u 
ono doba okretno umio zastupati probitke zavičaja svoga i dati savjet ze- 
mlacima. da se što vise približe moćnoj Austriji, žele li u buduće imati 
mira od Turaka. Ali nemu je samo kratko vrijeme bilo suđeno, da nastav}a 
u Eimu rad Gradićev, jer vrsnoga toga i učenog čovjeka, kojega Gradić u 
svojim pismima toliko puta s pohvalom pomine, ugrabi rana smrt već 23. 
novembra 1684.. kako doznajemo iz pisma, št-o ga brat hegov Diodon posla 
senatu 28. novembra.^ Xakon iiegove smrti nije u Rimu bilo nijednoga 
zgodna Dubrovčanina, da preuzme poslove zavičaja svoga. Tako naslednikom 
Boždarovim postade opat Pavao Fraiio Pie rizzi iz Bologne, koji kao 
rođak kardinala Barberina 1668. godine bijaše dobio plemstvo dubrovačko. Premda ga je poslediiih godina života svega zaokupila briga, kako će 
zavičaju svomu pribaviti novaca, da namiri danak Turcima, i u to je da- 
kako vrijeme Gradić izvršio više sitnijih posala u ime republike dubrovačke. 
Neke od liih spomenuo sam već prije. 

Kratko vrijeme poslije povratka nego va iz Pariza stiže mu pismo senata 
dubrovačkoga od 9. marta 1680.^. u kojem se potanko crta razmirica iz- 
među trgovaca dubrovačkih u Biogradu i tamošiiega biskupa 0. Matije 
Brìi ako vica. Taj je biskup potkraj mjeseca januara rečene godine došao 
u Biograd i tražio od tamošriih trgovaca Dubrovčana nešto, čega oni ni- 
jesu mogh učiniti bez osobita dopuštena oblasti dubrovačkih. Zbog nepo- 
sluha izopći ih Brnaković iz crkve 80. januara 1680. i ne htjede skinuti 
s liih prokletstva, premda su mu poslali dva poslanika, da mu razlože, 
kako oni u svim crkvenim poslovima priznaju vlast liegovu, ali da u crkvi 
ne mogu ništa novo zavesti, dok ne jave gospodi svojoj u Dubrovniku. U 
odgovoru svome, pisanom u Mitrovici 2. februara, izjavluje rečeni biskup, 
da je spreman riješiti ih prokletstva, ako obreku, da se u buduće ne će 
miješati u stvari duhovne u crkvi svetoga Ivana u Biogradu, i ako se po- 
kaju za viadane svoje prema liemu. dok je boravio kod liih. tvrdeći, da on 
ne ima vlasti nad liima bez osobita dopuštena oblasti dubrovačkih, i želeći 1 Pismo je u arhivu dubrovačkom sv. LXXXV, br. 2188. 
*■* Pismo je u arhivu dubrovačkom sv. X, br. 1038. 91 

zatvoriti crkvu, dok ne stigne rješerie iz Dubrovnika. I ponovna molba tih 
trgovaca od 4. februara ostade neuslišana, pa kad su se obratili na senat 
dubrovački saopćivši mu „skomuniku" Bniakovićevu i pisma, što su ih 
izmijenili s liim^, dobi Gradić nalog, da bi u Rimu nastojao oko toga, te 
bi biskup biogradski s obzirom na trgovce Dubrovčane bio zavisan o 
dubrovačkom nadbiskupu. No uza sve nastojarie Gradićevo drugo se u 
Rimu nije moglo postići, nego da je kongregacija „de propaganda fide" 
biskupa Briiakovića oštro prekorila „disapprovando et annulando il suo 
precipitoso procedere" , kako čitamo u nekoliko pisama Gradićevih senatu 
iz toga doba. 

Nešto kasnije zauzeo se kod liega za Dubrovčanina Petra Vodo- 
pića Livije, nećak pape Inoćentija XT. Po pismu liegovu senatu od 31. 
augusta 1680. doznajemo, da se taj Dubrovčanin bez dopuštena senatova 
duže zadržao u Jakinu i za to da je imao biti kažiien, ako bi se vratio 
kući. Livije razloži Gradiću, da je Yodopic imao za li izvršiti znatan ne- 
kakav posao i poradi toga da se nije mogao vratiti kući na vrijeme. U 
pismu od 19. oktobra čitamo, da je Livije mladić od 25 godina i mezimac 
papin, a za Vodopića da se zauzeo bez liegova znana, pa zbog svega toga 
bilo bi dobro, da senat obzirno i blago postupa s tim Yodopicem. Tomu 
se Dubrovčaninu godinu dana kasnije nanijela nekakova nepravda u Jakinu, 
ali mu Gradić ne mogaše u Rimu ništa pomoći, jer upravite) Jakina, ko- 
jega su sluge počinile tu nepravdu, bijaše nećak tajnika konsulte, kako či- 
tamo u pismu negovu od 25. oktobra 1681., a taj je kod pape bio 
svemoćan. 

U isto vrijeme dobi senat dubrovački pismo novoga kardinala de 
Luca, da bi mu poslao prijepis iz popisa članova Velikoga Vijeća (Specchio) 
nekom članu porodice liegove. Kad je to javio Gradiću i spomenuo ujedno, 
da je spreman zado voliti tu želu. Gradić u pismu od 27. decembra 1681. 
potpuno odobrava tu namjeru negovu savjetujući mu. da bi taj izvadak iz 
popisa bio „pik pingue" t. j. da kancelar točno naznači natpis popisa i iz 
kojeg je vremena, pa da je taj popis povjeren negovoj brizi. Još treba taj 1 1 ta pisma u prijepisu priložena su onomu pismu senatovu od 9. 
marta 1680. „Skomunika" u današiiem pravopisu glasi ovako: „Oblasti Boga 
svemogućega Oca i Sina i Duha svetoga i svetijeh apostola Petra i Pavia i 
svijeh svetijeh dvora nebeskoga stavlam proklestvo na sve od dubrovačke ko- 
lone jude, koji se nahode u našoj diocesi u Biogradu. I dižemo im svekolike 
svete crkve, sakramente, da im se ne mogu ni od koga služiti ni u crkvi 
ni na drugom mjestu, tako da jem osven nas nitko ne more odriješiti. I ovo 
proklestvo stavlamo samo na iiih, a ne na kućnu čelad, već ako bi i oni bili 
s nima dionici. Također mećemo i one u proklestvo, koji bi s i'iima govorili, 
vijeća i dogovore činili ali u koji mu drago skup ulazili." 92 

prijepis da potvrdi biležnik nadbiskupske kurije. Uopće se vala trsiti, da 
kardinal de Luca bude zadovolan. jer je veoma ugledan i „soggetto U pik 
potente nel animo del papa" . U pismu pak od 10. januara 1682. šale 
zahvalno pismo rečenoga kardinala i saopćuje. kako je on osobito nakloiien 
Dubrovčanima, te se nada od liega obilatoj pomoći u poslu mletskih ka- 
luđera. koje su upravo tada kasinski Benediktinci želeli pripojiti svojoj 
kongregaciji. 

Samo jednom se u to doba Gradić obratio na senat u svom poslu. 
Culi smo već dosada vise puta. da su dohoci riegovi unatoč uglednim 
mjestima, što ih zapremaše u crkvi katoličkoj, bili dosta neznatni. Od ro- 
govske opatije na ostrvu Pašmanu, koja je u doba kandijskoga rata bila i 
pasivna, ne dobivaše uopće ništa. Maleni dohoci kanonika dubrovačkoga 
veoma mu se neuredno isplaćivahu, te je više puta morao prizvati u pomoć 
senat dubrovački, da dobije bar nešto. Sve su pak službe na papinu dvoru 
nosile malo ili ništa. Nije dakle ćudo, ako se u baštini riegovoj našlo samo 
59 škuda gotova novca, a i čitava baština u Eimu ako nije više vrijedila 
od 1000 škuda. Od očevine pak u Dubrovniku ćini se da uopće nije ništa 
dobivao u doba poslije potresa, kad je nanovo trebalo dizati ili popravlati ra- 
zorene i oštećene zgrade. Zato je bio u na,j većoj neprilici, kad mu se ja- 
vilo iz Dubrovnika, da se ispitujući račune o novcu, što ga je u ime re- 
publike digao i otpremao u zavičaj, ustanovilo, da duguje oblastima dubro- 
vačkim još 184 škude, kako razbiramo iz pisma negova od 18. marta 1682.. 
u kojem moli. da mu se taj ostatak oprosti. A kad mu senat taj ostatak 
doista oprosti u pismu od 18. aprila^ žaleći, što ne ima zasada tolikih 
prihoda, te bi po zasluzi moo:ao nagraditi trud liegov, obilatim se riječma 
zahvaluje na tom daru u pismu od 16. maja obećajući gospodi dubrovačkoj 
i dale vjernu službu svoju „sopra U quale non cesso giorno e notte di 
pensare". Pa doista, i preostalu godinu života ispuni radom za zavičaj. 

VI. 

Ogledavši život i rad Stjepana Gradića, u prvom redu prema pismima, 
što ih je pisao senatu dudrovačkomu u službenim poslovima, možemo se 
ovdje na kraju još ukratko pozabaviti licem velikoga tog Dubrovčanina, kako 
nam era razotkriva rad nesrov. 1 Iz pisma liegova od 7. januara 1670. doznajemo, da je prokurator 
negov u Dubrovniku Junije Cerva 1678. godine od kanoničkih prihoda ne- 
govih ubrao 81 dukat^ a ta svota da je samo nešto mana od čitavoga negova 
kanoničkog prihoda one godine. 

2 Pismo je u arhivu dubrovačkom sv. X, br. 1197. 93 

Pošto je u mladosti zaslugom ujaka Beneše imao obrazovane, kakovim 
se malo suvremenika liegovih moglo ponijeti, stupi vši u muževno doba ži- 
vota prva mu briga bijaše i ostade bolitak zavičaja. Za volu liegova bolitka 
i sreće ostavi dapače u 40. godini života zauvijek dom svoj u Dubrovniku, 
u kojem mogaše s rodom i prijatelima udobno provoditi zrelije doba života 
svoga, i stalno se nastani u Eimu, gdje je morao mnogo toga pregorjeti 
gledajući, kako se razlićni skorojevići preko noći dižu do visokih časti, dok 
se liemu samu samo teškom mukom dalo čedno mjesto pristava u biblioteci, 
premda su mu svi znanci, pa i pape priznavali neobičnu vrsnoću i olu-a- 
zovanost. Sto više, da mu nije pritekao u pomoć školski drug liegov i tada 
već ugledni prelat Cesar Easponi, koji mu pribavi prvu službu u kuriji 
rimskoj, zacijelo se ne bi bio ni održao u Eimu. No i u čednim prilikama, 
u kojima je proveo trideset godina života u Eimu, znao je on na stotine 
načina kod pape i uglednih tamošiiih ludi zastupati probitke dubrovačke i 
trud liegov donije zavičaju više puta koristi. Treba samo da se sjetimo, 
kako je vješto umio spriječiti nepravedno precjeiiivane robe dubrovačke u 
Jakinu i ukloniti svaku sumiiu s Dubrovčana, kad se pročulo u Eimu, da 
brane svojim trgovcima svaku trgovinu s Jakinom. Ali pravi se rad liegov 
z;i zavičaj otpočeo tek onoga časa. kad mu stiže vijest o potresu i požaru, 
koji malo da ne uništiše Dubrovnik. 

U dane teške one nevole dubrovačke Gradić, čini se. nije uopće ništa 
drugo radio nego mislio i snovao o tome, kako će se teško oštećeni grad 
nanovo pridići. Kod toga snovaria i razmišlaiia gotovo sasvim zaboravi na 
pjesništvo, koje mu dotada bijaše najmilija zabava, te mu je i kod svih 
uglednih znanaca pribavilo poštovana. Vec kratko vrijeme poslije potresa ja- 
mačno su prispjeli u Dubrovnik opsežne osnove i prijedlozi liegovi o tome, 
kako treba ponavlati grad. Kao krmilar lađom upravjaše on u to doba 
svim znatnijim dubrovačkim poslovima upućujući senat u mnogim pismima, 
što mu vala raditi, i utječući na zaklučke riegove preko prijatela i zna- 
naca svojih, koji ga svagda brižlivo obavješćivahu o prilikama u zavičaju. 
Xapose ga pomagaše tada u nastojaiiu liegovu ugledni patricij Luka Da- 
manić, kojemu u prvo vrijeme pripade i glavna skrb oko građena nove 
stolne crkve. I poslanici, što ih je senat šilao k različnim evropskim vla- 
daocima, dolažahu najprije k liemu u Eim, da ih on uputi, što i kako im 
vala raditi. Imajući pak mnogo znanaca i prijatela gotovo u svima tali- 
janskim gradovima i u Parizu obilato se poslužio i tim vezama, da prillavi 
Dubrovniku potporu. S punim dakle pravom možemo reći, da prva pomoć, 
što je zavičaj liegov dobi iz Eima i drugih nekih talijanskih gradova. 1)i- 
jaše plod riegova rada: da liega nije bilo, mi danas sebi ne možemo za- 
misliti, kako bi se Dubrovnik bio pridigao poslije teške one nesreće. 94 

Želeći odasvud pribaviti zavičaju sredstava, da se nanovo podigne, 
pokuša Gradić sreću i u Mlecima, premda mu je dobro bilo poznato, da 
nijedan Mlecanin nigda nije ništa dobro želio Dubrovniku, kojega je zem- 
}ište poput klina kakova rastavjalo dalmatinski posjed Mlečana i povrh toga 
sa sjevera i juga kao zidom l)ilo zaštićeno od nih uskim prostorom, što 
ga domišjati stari Dubrovčani dobre vo)e prepustiše Turcima, očito samo 
zato. da im Mlečani ne budu susjedi. Unatoč tomu još za kandijskog rata 
oprij ateli se Gradić u Eimu s poslanikom liihovim. od kojega doznavaše sve 
osnove liihove. te je zemjake unaprijed točno mogao upućivati, što im vaja 
raditi, hoće li da im se s uspjehom odupru. Kad su pak Mlečani spriječili 
Dubrovčanima trgovaiie stonske soli na Xeretvi. nije pokušao samo oštro- 
umnim raspravlariem očuvati zemlacima staro i'iihovo jjravo, nego prizva 
u pomoć zavičaju i svoju vilu pjesnikiiiu. s kojom se bio već pred neko- 
liko godina raskrstio, da bi ćutlivom pjesmom, naj bojom pjesničkom tvo- 
rinom duha svoga, probudio u Mlečana samilost za jadne svoje zemlake. 
Sto više. i na tegotni se put u Mletke dao starac od preko 60 godina, 
samo da bi se bole mogao zauzeti za zavičaj svoj. i tijesno se ondje opri- 
jatelio s prokuratorom Xanijem. s kojim ostade dobar prijate) i kasnije, 
premda je slabo uspjeha imao u Mlecima. 

Neuspjehu iiegovu u Mlecima prema vijesti u kasnijem jednom pismu 
uegovu bijahu krivi sami Dubrovčani, jer se nijesu bili dosta živo zauzeli, 
da dokažu i očuvaju staro svoje pravo. Zbog riihova nehaja u doba odmah 
poslije potresa neumorni je rad liegov uopće maiie koristi donio gradu, nego 
što se moglo nadati. Guli smo. kako su Dubrovčani prihvatili samo neke 
od promišjenih onih prijedloga liegovih. kojima je bila svrha, da se grad 
hihov ne samo oporavi od teškog udarca prirode, nego s vremenom i pri- 
digne do negdašiiega svog sjaja i bogatstva, od kojega se već u doba prije 
potresa jedva mogao naći koji ostatak. Uz rijetke izuzetke građani dubro- 
vački onoga doba bijahu pravi malograđani, koji su slabo marili za napre- 
dovaiie kulture u prosvijetlenijim dijelovima Evrope i samo su se s teškom 
mukom dali skloniti, da se odreku kojegod navike baštiiiene od djedova 
svojih i prihvate štogod novo, makar to bilo i najkorisnije. U drugu ruku 
u 17. vijeku iščeznu iz Dubrovnika općeno priznata ona rad(ivost građana 
u 14. ili 15. vijeku, koja je podigla blagostojaiie pojedinih porodica i či- 
tavoga grada. Plod pak l)lagostojaiia bijahu brojni zapisi u pobožne svrhe, 
od kojih se lijepa glavnica pribrala u Ijankama u Eimu i Xapulu. U ne- 
koliko pisama tuži se Gradić upravo na lijenost zemlaka svojih, koja je 
kriva svoj bijedi i strada liu liihovu. Gradom upravlahu i tada samo još 
patriciji kao u sretna ona stara vremena, no broj je patricija bivao sve 
mani već prije potresa, a nakon te nesreće bilo ih je u gradu sasvim malo 
i onda. kad je građanskih nekoliko porodica bilo uvršteno među plemiće 95 

dubrovačke. Ali sloge među riima ne bijaše ni tada. Razdor između poje- 
dinih građana i porodica najlakše se mogao opaziti kod bezbrojnih izbora. 
što se u svako doba godine izvršivahu u Velikom Vijeću: često bi se u to 
doba dogodilo, da je jedan isti izbor trebalo i po deset i još više puta po- 
noviti, pa da ipak nitko nije bio izabran, te se magistrati ne mogahu svagda 
u pravo vrijeme izmijeniti. Na prijedlog Gradićev, da bi prihvatili nov način 
izbora, nitko se ne obazre pravo, premda su mu neki patriciji više puta 
iskreno priznali, kako bi dobro bilo, kad bi se zastarjeli način izbora za- 
mijenio bolim, koji bi se podudarao s duhom nova vremena. Kako se k tomu 
u Dubrovniku onih dana ni s novcem nije moglo udobno živjeti, nije čudo, 
ako su ugledne neke porodice već tada zauvijek ostavile rođenu grudu, pa 
ako je i sin velikoga pjesnika Frano Gundulić volio kao austrijski časnik 
živjeti u tuđem svijetu nego da se kod kuće svađa i nateže sa sićušnim 
zemjacima, a k tomu možda još i oskudno živi. 

Pretežni] i broj plemićskih porodica bijaše već u 16. vijeku izgubio 
negdašiie svoje bogatstvo. Postepeno propadahe dubrovačke trgovine i hihov 
je imutak znatno umaiiilo ili sasvim uništilo. U 17. vijeku na prste se već 
moglo izbrojiti porodice, u kojih bijaše još nešto više imutka, te nije sasvim 
neispravno jadarie senata dubrovačkog, kad u osamdesetim godinama na 
klevetu, što je bijaše vajada nadbiskup Torres raširio po Rimu, da ima u 
Dubrovniku mnogo bogatih porodica, odgovara Gradiću, da jedva četiri po- 
rodice dubrovačke mogu pristojno živjeti od imutka svoga. Bole od plemića 
nijesu dakako živjele ni različne zanatlije i obrtnici, koji tako isto ne htje- 
doše ostaviti starih navika i o])ičaja, a k tomu bijahu i dosta lijeni, kako 
doznasmo iz onoga Gradićeva spisa. Za ostalo pak građanstvo, kako nije 
imalo mnogo zgode, da se bavi trgovinom iU drugim kojim korisnim poslom, 
prava sreća bijaše, što se s malim zadovolilo, te mu za život nije mnogo 
trebalo. Pa i to se građanstvo podalo koj ekaki m lošim navikama i uživa- 
liima. koja su ga morala dokraja uništiti. Na svome mjestu ne bijaše ni 
svećenstvo dubrovačko imajući vječnih zadjevica s nadbiskupom i između 
sebe, a i zločinci među liima ne bijahu baš rijetki, kako razbiramo iz 
različnih parnica, što su se vodile u Dubrovniku protiv takove zalutale če- 
)adi, djelomice i iz pisama Gradićevih. Ukratko: u društvu dubrovačkom, 
koliko se sačuvalo od potresa, mnogo toga bijaše iskvareno i trulo, te se 
samo čovjek železne vo(e. kakav je bio Gradić, mogao nadati, da će, pri- 
hvatiti li se živo posla, bar djelomice imati uspjeha i iskorijeniti bar gd.je- 
koju zlu naviku i zabludu. 

U nastojaiiu, da bi zavičaj što više pridigao, pomagaše vrsnoga toga 
čovjeka neobična liegova rodojubivost, koja ga skloni često i na to, da radi 
prema određenima senata dubrovačkog i onda, kad je sam bio uvjeren o 
tome, da ta određena nijesu baš najboja. Tako se nekoliko godina poslije potresa 96 

živo zauzeo za to, da mletska kongregacija benediktinska bude i dale ne- 
zavisna kasinskoj. premda bijaše prije toga sam predložio senatu, da se 
ta kongregacija zbog malenoga broja članova svojih i neuredna života nihova 
dokine. Ali kad je senat želio, da ona bude nezavisna, pokori se riegovoj 
voli, te su Dubrovčani samo negovu radu i trudu imali zahvaliti, što je 
poslije zloglasnog Jovite Vitalea glavarom liezinim postao opet rođeni Dubrov- 
čanin i ako su svi pokuša-ji kasinskih kaluđera. da bi dobili vlast nad uom. 
ostali bez uspjeha. Uistinu bijaše ona već odavno izgubila pravo, da i dale 
bude nezavisna, jer broj redovnika nezinih bijaše veoma malen, a i imutak 
joj je bio dosta neznatan. — Drugi se put pokorio voji senata, kad je u doba 
Kara Mustatino trebalo pribavjati u Italiji novaca za danak Turcima i u to 
ime prodavati bankovne zadužnice, od kojih se sastojahu pobožne zaklade 
dubrovačke, ili obijati pragove različnih dvorova tražeći potporu za siro- 
mašne Dubrovčane. Isprva bijaše odlučno protiv toga, da se Turcima daje 
novaca, ali kad mu stigoše glasovi o jadima poslanika dubrovačkih u Ca- 
rigradu i Silistriji, stade i sam prodavati one zadužnice i sijati novac u 
Dubrovnik. Osim toga je i u pape kušao dobiti veću potporu za zaviča.]' 
svoj i preko dobrih znanaca utjecati na mnoge vladaoce malenih onih 
državica talijanskih, na koje se senat bio obratio s ipolbom za pomoć, samo 
da bi ta molba imala kakav uspjeh. Pa i na tegotni se onaj put u Pariz 
starac dao samo zato, da pomogne zavičaju sklonivši možda ^judevita XIV., 
da zajedno s Polacima i Rusima zavoj šti na besramnoga Kara Mustafu. 

Vehk dio rada liegova za poslediiih godina liegova života ostade do- 
duše bez svakoga uspjeha; ali neuspjeha ne skrivi liegov nemar, nego ne- 
navist i zloba dijelom ličnih liegovih protivnika, dijelom neprij atela same 
republike, koji se ne žacahu ni od najpodlijih kleveta, samo da spriječe 
nastojaiie negovo ili naškode Dubrovniku. Culi smo, kako su ga Isusovci 
ocrnili pred J^udevitom XIY. ili kakove je lažne glase o Dubrovniku i lie- 
govu bogatstvu širio po Eimu, čini se, nadbiskup Torres, i to u vrijeme, 
kad u dubrovačkim blagajnicama uistinu ne bijaše ni prebite pare, te je 
senat stao već razmišlati o tome • — tako bar nanovo javlaše Gradiću u 
Rim, da saopći papi — , kako bi prodao skupocjeno crkveno blago, samo 
da nekako skupi golemu svotu za danak Turcima. Ako komu drugomu, za- 
cijelo bijaše i liemu teško pri srcu, kad je spoznao golemu pogibao, koja 
prijeti slabomu Dubrovniku od sile turske, jer je dobro znao, da je taj 
grad slabo utvrđen, te bi ga i neznatna vojska neprij atejska lako mogla 
zauzeti: ta od 1657. godine nekoliko je puta svjetovao zemlacima, da bole 
utvrde svoj grad, a i tada pokuša, ne bi li bar u to ime dobio novaca od 
pape. Ali sve to nastojane liegovo ostade uzalud, jer do smrti liegove i 
nigda kasnije ne podigoše Dubrovčani jačih utvrda oko svoga grada. Kako 
su pak već godinu dana prije, smrti liegove bile gotovo sasvim iscrpene 97 

pobožne zaklade dubrovačke u bankama genovskoj, rimskoj i napulskoj, te 
se odande za 1683. godinu nije vise mogla pribaviti svota, da se plati 
Turcima danak, ne može biti sumiie o tome, da je plemenitoga tog Du- 
brovčanina još zadijili dana života liegova cesto morala podilaziti ježria 
kod pomisli, sto će biti sa zavičajem liegovim, ako Turci ne dobiju svoga 
danka. 

V 

šteta je, što nam se nije sačuvala nikakova vijest o tome, kako ga 
se dojmila vijest o vojni, što je Kara Mustafa spremaše protiv Beča. Senat 
mu je, kako naprijed spomenuh, saopćio tu vijest još 7. marta 1683., no 
u odgovoru riegovu na to pismo i ujedno posjediiem pismu, što gaje poslao 
senatu 3. aprila, 29 dana prije smrti, upravo o iloj ne nahodimo nikakove 
primjedbe. I u pismu, što ga je 10. aprila 1683. otpremio Nikoli Buniću 
u poslu kovnice dubrovačke, ne ima ništa o lioj zabileženo, a to je, čini 
se, uopće zadiie pismo liegovo namijerieno poslovima republike dubrovačke. 
Može biti, da ga je ona vijest obradovala i napunila nadom, da bi sada 
ipak jednom moglo prestati gospodstvo tursko nad istočnom Evropom. Ta 
već spisi liegovi, što ih je napisao u šezdesetim godinama 17. vijeka, go- 
vore nemoći turskoj i kako bi složne evropske vlasti lako uništile tursku 
državu. A poznate su mu bile i mnoge neprilike, što su ih Turci imali 
onomadne ratujući s Polacima i Eusima. No možda je imao na pameti i 
slijepu sreću ratnu, pa kako su mu stizale iz Dubrovnika vijesti o silnoj 
vojsci, što je Kara Mustafa skupla protiv Austrije, sa strahom pomišlao i 
na to, što bi moglo biti od riegova Dubrovnika, ako turska vojska pobijedi, 
u novom tom ratu. Da je samo nekoliko mjeseci duje pozi vio, zacijelo bi 
se i on s Bečanima i svima prosvijetlenim evropskim narodima bio od srca 
radovao Jutomu porazu Turaka ispod Beča, koji i Dubrovčane zauvijek 
izbavi od straha pred Kara Mustafom: smrt ga pokosi samo četiri mjeseca 
prije toga. — 

I na kriiževnom poju, kako sam više puta pripadom istakao, bijaše 
Gradić marliv radnik. U mlade se dane mnogo bavio latinskim pjesništvom, 
no ne zanemari kod toga ni pjesništva u materiiiem jeziku prateći s oso- 
bitim zanimati em pjesnički rad rođaka Junija Palmotića. kako razbiramo 
iz latinske hegove poslanice, što mu je bješe poslao iz Bologne^, i* po tome, 
što je još u starije dane života nadzirao u Eimu štampane^ hegove Hristijade. 
Tako isto jamačno mu je bio dobro poznat khiževni rad Brìi e Đordića, 
Nikole Bunića, mučenika silistrijskog, Jakova Palmotića, Siska GunduHća 
i još nekih suvremenih kiiiževnika dubrovačkih, jer je sa svima liima pri- 
jatelski drugovao do liihove ili svoje smrti, te u nekim rukopisima, što iz 1 Pjesmu sam štampao uelaiičiću: „Latinske pjesme Junija Palmotića" 
„Građi" VII, str. 386. i d. 

MONUM. HIST. XXXVI r. 7 98 

iieofove baštine prispješe u Vatikansku biblioteku, napose u onima podbr. 
6900. i 6910.. nahodimo više takovih pjesama složenih u latinskom ili 
hrvatskom jeziku, što ih zahvalni zemlaci posvećivahu nemu. A i sam bi- 
jaše okretan sastavlac latinskih pjesama svake vrste i oblika, ističući se na- 
)>ose kao domišjat i okretan improvizator. pa i po pjesmama pribavi sebi 
iidjekojega moćna prijateja. a u povijesti kniževnosti dubrovačke ugledno 
mjesto. 

Tako isto znatan kao i pjesnički jest rad liegov na polu teologickih 
nauka. Rasprava „Be opinione probabili" pribavi mu u suvremenika ime 
ugledna teologa : pa premda čitavo ono pitane, o kojem se u lioj raspravla 
na 129 strana, danas pada samo povijesti moralne teologije katoličke, 
tkogod je pročita, priznat će. da mu je tadašiie staiie onoga pitana bilo 
dobro poznato i da je vješto umio istaći sve doljre i slabe strane nauke i 
Dominikanaca i Isusovaca ne pristajući sasvim ni uz jedne ni uz druge, 
nego odabirući iz nauke i'nhove samo ono. što se liemu samu činilo ispravno. 

V 

Citava je pak rasprava puna citata iz starijih teologickih pisaca i. premda 
je upravo polemičke vrste, napisana uglađeno i čistim latinskim jezikom: 
i po tome eto lako razbiramo. da imamo posla s piscem, koji je ne samo te- 
mefito obrazovan, nego i plemenita osjećaiia. Zanimliva je pak pojava, da 
je tu raspravu štampao u doba. kad je Dubrovniku stala prijetiti pogibao 
od Kara Mustafe. i posvetio je moćnomu tada kardinalu Oibòu. ne bi li i na 
taj način pribavio zavičaju potpora iz Rima. 

I kao član konsulte više se puta Gradić istakao promišjenim svojim 
prijedlozima, koji odavahu vrsna teologa. Vatikanska biblioteka ima rukopis 
liegov od 188 listova (br. 6920.). u kojem su negova „vota in sacra indicis 
congregatione pronunciata'^ U tom rukopisu nahodimo i onaj sud liegov 
kiiizi Dominikanca Baronija. zbog kojega se kasnije imao braniti od 
prigovora Isusovca Fabrija, a i čitavomu se redu isusovačkomu luto za- 
mjerio. No najzanimliviji su u liemu prijedlozi liegovi. da bi se zapadna 
crkva sjedinila s istočnom: o koristi toga često govori i u pismima se- 
natu dubrovačkomu. U nekoliko drugih rukopisa vatikanskih, što dospješe 
onamo iz liegove baštine, napose u onima pod Ijrojevima 6917, 691(S. i 
6919., ima i više riegovih govora, a da je svakako bio vrstan govornik, 
razbiramo i po tome. što mu se dva tri puta povjerila zadaća, da govori 
u svečanim zgodama. I geometričkim se pitaiiima onoga doba morao u ži- 
votu svome mnogo baviti, jer u vatikanskom rukopisu br. 6921. ima cijeli 
niz liegovih „meditationes geometricae" , a taj rukopis ima 302 lista. Iz 
drugih nekih rukopisa liegovih razbiramo, da je mnogo raspravfao i o dru- 
gim znanstvenim pitaiiima svoga doba, napose iz područja prava i po- 
vijesti, pa i izučavane starih povjesničara grčkih i rimskih da mu bijaše 
milo. Xo savkoliki taj rad nadvisi izučavane prošlosti dubrovačke, te u lie- 99 

govo doba nije bilo čovjeka, kojemu bi povijest Dubrovnika bila bo}e poznata 
nego liemu^. 

U vatikanskom rukopisu br. 6923. pod natpisom ,,Monumenta sacra 
et 'profana civitatis Ragusinae" pribrane su mnoge vijesti i potvrde o 
razlicnim ovlašćeriima, što ih odavno imađaše crkva i država dubrovačka. 
Već smo naprijed culi, kako se vrijedni taj sin zavičaja svoga živo upr'o, da 
bi što boje dokazao staro pravo Dubrovčana, da prodaju stonku so na Neretvi. 
Tako je isto kasnije mar(ivo pribirao sve potvrde, s pomoću kojih se moglo 
dokazati, da je mjetska kongregacija benediktinska oduvijek bila sasvim 
nezavisna o kasinskoj, pa i u dubrovačkom arhivu ima više spisa riegovih, 
u kojima se to naširoko dokazuje.^ Sjetimo li se još svih onih riegovih 
spisa, u kojima podaje upute, kako treba nanovo podizati grad i sazdati 
novu stolnu crkvu, pa imamo li na pameti ne samo mnoga pisma, što ih 
je pisao senatu dubrovačkomu, nego i ona, što ih je upravio pojedinim 
uglednim Dubrovčanima, a svima je ista jedna svrha, da što više pomogne 
svomu zavičaju: možemo s punim pravom reći, da vrednijega sina od 
riega Dubrovnik zacijelo nigda nije imao. 

Nije dakle, držim, bio zališan trud, što se o tristagodišriici rođena ne- 
gova dadoh na posao, da nanovo prikazem život hegov i priberem vijesti o 
radu liegovu u službi republike dubrovačke. Vruće bih pak želio, kad bih 
jednom mogao ogledati i proučiti brojnu liegovu rukopisnu ostavu u Vati- 
kanskoj biblioteci, kojoj zasada mogoh dati tek nekoliko sitnih vijesti prema 
biješkama. što ih primih odande. A vrijedno bi bilo upoznati i mnogogodišiii 
bibliotekarski liegov rad, jer se u starijim opisima života negova ističu liegove 
zasluge i na tom polu. Tek tada, kad bismo poznavali i taj rad hegov, bio 
bi prikaz radjivoga i zaslužnog života negova potpun. A takav prikaz zavri- 
jedio bi čovjek, kojemu u prvom redu imamo zahvahti, da je slobodni Du- 
brovnik doživio još i 18. vijek i dao svijetu Rudera Boškovića, Rajmunda 
Kunića, Bniu Đamariića, Benedikta Stojkovića, Marka Faustina Gajufa i još 
lijep broj drugih uglednih kriiževnika. vrsnih pjesnika i umnih mislilaca, 
koji još jednom raznesoše dobri glas o zavičaju svome po čitavoj Evropi. ^ Kratki prikaz povijesti dubrovačke, što ga je sastavio pod natpisom 
„Brevis Antiquitatum Rhacusanarum diatriba''^ ugleda svijet u Dubrovniku 
1790. godine kod Andrije Trevisana zajedno sa sastavcima Ludovika Cervarija 
Tuberona, Nikole Ivanova Bunića i Jakova Flavija Eboranina (Didacus 
Pyrrhus), koji rade o prošlosti dubrovačkoj, na str. 33. i 34. — U biješci 
uz taj prikaz na str. 71. i d. podaje se kratka biografija Gradićeva sa sti- 
hovima 12. — 170. iz pjesme negove „De laudihus reipuhiicae Venetae et cla- 
dihus suae patriae" , o kojoj na str. 62. Čitamo ovaj sud: „Adeo tragicum 
sonat hoc poema et ad commiserationem excitandam est aptum, ut bene 
agere cum lectoribus nostris putemus, si quaedam hic excerpta tradiderimus" . 

2 Spisi su ti pribrani u sv. XI. dubrovačkog arhiva. 

* i 
;^<r"of M»diÌ7;^ 


"r ''O Ito, O^"^:^ Pisma Stjepana Gradića 

senatu republike dubrovačke od 1667. — 1683. 1667. aprila 30. (u arhivu dubrovačkom sv. VIII, br. 803. 
autograf). 

Zali tešku nesreću, sto je Dubrovnik zadesila od 'potresa. Daje upute, kako 
će se razoreni grad najbrže oporaviti od te nesreće. Da nije papa Ale- 
ksandar VII. na umoru, zacijelo bi im dao obilatu potporu: hegova će 
biti briga, da je dobije od Fraiicuske, Spanolske i nekih državica u Ita- 
liji. Mlecanima i Turcima upravo ovaj čas ne može biti mnogo stalo do 
toga, da zauzmu grad, koji bi teško mogli obraniti. Neka dakle Dubrovčani 
prionu uza posao .^ i grad će se uz božju pomoć održati.^ 

Ho inteso con queir amarezza dell' animo, che l' Ecc-ze V-re possono 
imaginarsi, l' infelici novelle della nostra misera patria, non potendosi gì' occhi 
miei satiare di pianto e di lagrime dovute ad accidenti così atroci, co quali 
Dio ha voluto visitarci e farci esempio miserabile al mondo, quanto siano 
fragili e caduche le cose mortali. 

Ma sono niente di meno raccolto in me stesso e messomi a considerare, 
che non è officio d' un cuore virile il fermarsi ne soli lamenti in tempo degl' 
infortunii, ma piuttosto procurare, che non rimanga dalla violenza della passione 
oppressa la ragione, et con l' uso di questa alleggerire quanto è possibile il 
male, che manda Dio, il quale molte volte fa procurare più efficaci et più 
manifeste le viscere della sua misericordia, quando pare più severo e più ri- 
gido, et vuole, che sia instrumento delle sue celesti gratie la sferza stessa, 
con la quale paternamente ci percuote e della quale piuttosto a nostra corretione 
che a nostro perdimendo si vale, quando con un cuore contrito et humiliato 
alla sua pietà sinceramente si riccorre. 

E vero, che i nostri danni sono grandi et eccedenti ogni pensiero le 
rovine et le stragi da noi provate, et è giusto e cadente in petto d' ogni 
huomo forte il terrore, che a quelle è congiunto. Ma è superiore al tutto la 
divina clemenza, con gi' efi*etti della quale armandosi la retta ragione può 
dare a tutto conveniente rimedio. Il maggiore d' ogn' altro male in questo 
frangente sarebbe la disperatione et il pensiero d' abbandonar gì' avanzi in queste 
stragi rimastici, il qual male noi noi soli da noi medesimi siamo habili a 
recarci misurando il nostro potere con riflessioni, che ci si apportano all' animo 
dalla passione presente, la quale offusca la mente et perturba il discorso. Però 
io, che mi sono trovato lontano dalle sciagure, le quali udite non hanno po- 
tuto commovere V animo, quanto havrebbono fatto vedute et provate, mi fa ^ Ovo sam pismo priopćio u članČiću : Bogišićevu prijepisu Gradićevih 
pisama, ,Letopis^ Jugoslavenske akademije sv. 26, str. 248. — 254. 104 

lecito in compagnia di gentilhuomini et cittadini, die qui meco si trovano, 
d' eccitar con parole nelle generose menti dell' Ecc-ze Y-re i semi non mai 
potuti estinguersi della loro innata magnanimità et confortarli di sperare in 
Dio e credere di poter non solo sfuggire il totale perdimento, ma anco risor- 
gere et rifiorire. Muovate per Dio, Sig-ri, a nudrir questi honorati sensi non 
solo r interesse proprio, ma quello della christianità tutta, et della più bella 
parte di lei, eh' è l'Italia, la quale a manifesto pericolo verrebbe a esporsi, 
([uando cotesto opportuno posto venisse ad essere occupato da barbari. Xe di 
ciò fare si ritraggano per non essere così bene dagl' altri come da loro cog- 
nosciuta questa verità. Considerino oltre i rispetti delF interesse quelli dell' 
honore, i quali non e' è lecito di sprezzare per il carattere da noi const an- 
temente anco con iscapito del nostro pubblico bene sempre professato della 
nobiltà, et riflettano per loro prudenza che, se con nostra debolezza di cuore 
finiamo di perire, imponiamo a questo nostro caso un titolo infame di vendetta 
del cielo ; alla nostra patria di città subissata et della quale habbia ad essere 
solo memoria negFessempii atroci dell'ira di Dio; alle nostre persone, che 
raminghe per il mondo saranno mostrate a dito di punite esemplarmente 
dalla divina giustitia. Dove che, se ci farem' animo et impiegaremo le poche 
forze avanzateci per conservare sino all' ultimo spirito la libertà tanti secoli 
gloriosamente goduta, saremo nel numero di quelle illustri e famose città, le 
quali la fama non mai si satia di lodare et celebrare per essere rinate dal 
suo proprio distruggimento ; sarà la nostra memoria in benedittione ; saremo 
da tutti compatiti et aiutati, come io raccoglie dall' applauso espresso sin con 
le lagrime di persone gravissime verso la generosa risolutione de' cittadini, 
che qui si trovano, di portarsi quanto prima nel seno dell' infelice madre et 
impiegare la vita et il sangue per sostenirla et procurare i suoi avanzi. 

Se Dio ci concede grafia di resistere a questo impeto di percossa e che 
non ci abbandoniamo, io ne ardisco di sperare dalla sua clemenza de molto 
maggiori et che, come d' una oliva dall' accorto e prattico agricoltore sino al 
tronco recisa, habbiamo a pullulare in breve tempo in germogli di futura 
felicità. Il che mi detta anco la retta ragione e 1' esperienza de' casi altre volte 
succeduti. Considerino 1' Ecc-ze Y-re lo stato della nostra patria avanti questo 
accidente, come a bassi termini eravamo ridotti in tutte le parti ; come era di- 
ventato pigro r animo nostro ad applicarsi a dovuti rimedii ; in che torpore 
si trovava il pubblico conseglio, non sapendoci (non che altroj ridur a creare 
i soggetti, clie lo componessero, ne questi ridursi ad esercitarlo. 

Da questo flagello fra gì' infiniti incomodi, che apporta seco, cavaremo 
questo comodo dì quale bene usato è bastante a ricompensar tutti i mali), 
che pensaremo seriamente al ben comune e virilmente andremo eseguendo 
i buoni e savii consegli, che alla mente ci sovverranno, e conosceremo, quanto 
strettamente sia congionto all' interesse particolare di ciascuno l' interesse pubblico 
di tutti. Così riusci alla città d' iithene, la quale incendiata da barbari et sino 
dai fondamenti distrutta si vidde nel risorgere la più fiorita et più potente 
città de suoi tempi. Così a Roma dopo la strage del popolo e la distruttione 
della città patite dai Clalli. Così a Yenetia dopo le sciagure lagrimevoli 
della guerra di Chiozza. Così a Genova afflitta e mal trattata nella presa di 
Francesi e sacco di Spagnuoli, in ispatio di poco tempo sostenute : et cosi 
anco a noi stessi anticamente, quando assediati da Saraceni, distruttori in quel 
tempo del mondo Christiane, et in specie delle città alla nostra confini, soste- 105 

nemmo virilmente l' impeto di quei barbari et clammo spatio d' essere liberati 
air armata imperiale, che chiamammo in aiuto. Le quali afflittioni affinarono 
r ingegno de nostri maggiori et necessitarono all' industria le loro mani, che 
indi in poi rimase la città nostra metropoli della Dalmatia e seguitò a fiorire 
e dilatarsi di stato e riputatione, sino che le molte comodità recateci dalle 
ricchezze con fatiche aquistate la fiaccarono et diminuirono e ridussero a queste 
ultime angustie. 

Si degnino 1' Ecc-ze V-re considerare queste attentamente et vedano, se 
basta loro 1' animo di sperare, che si potesse in esse lungamente durare. A 
me dava horrore, quando riflettevo a quel, che e' era imminente conclusa che 
se fosse la pace fra i due potentati nostri vicini, la quale non deve essere 
lontana, che scapito di traffico (che è il nostro unico alimento), mentre il grosso 
di questo deve convertirsi a Spalato? Che infrequenza di popolo, che dimi- 
nutione dell' entrate pubbliche ? E diminutione non già poco a poco, come è 
seguito sin hora, ma tutta ad un colpo, in modo, che da nostri consegli pieni 
di perplessità e lentezza non sarebbe stato possibile d' adoprarvi rimedio con- 
veniente, mentre il durissimo peso del tributo e dell' altre spese eccesive e' ha- 
vrebbe sempre egualmente premute le spalle, ne havressimo trovato appresso 
alcuno compatimento o sollievo. 

Hora di questo peso andremo necessariamente per qualche tempo liberi, 
non essendo a fatto privi di ragione i Turchi, che habbino a vuolere frutto 
d' albero sradicato ne liquore da vaso noto. Questo alleggerimento dispensa la 
necessità di mettere mano al tesoro, che è fama non essere perito : ciò, che 
facilmente ravvorremo dalla misericordia de prencipi christiani interessati nella 
nostra conservatione e compatienti alla nostra sciagura, bastarà per avventura 
per mettere in piedi qualche parte degl' edificii necessarii all' amministratione 
del pubblico governo, e se saranno compartiti opportunamente i beni vacanti 
e vorremo dare parte di questi a coloro, che verranno di fuori ad habitare 
con noi, e molto più, se gì' ammetteremo liberalmente alla participatione della 
nobiltà, spero in Dio, che con spatio conveniente la frequenza della città sarà 
poco inferiore alla passata; e ciò non sarà gran fatto per essere stata questa 
tenuissima in modo, che io di questa parte delle nostre miserie mi sono sempre 
arrossito più d' ogni altra in queste parti. Onde a considerar bene questo 
punto e numerar i danni delle persone perdutesi, massimamente d'età e sanità 
utile al pubblico, han di che consolarsi per il poco numero di questi, et habbian 
in che fondar questa speranza di risorgere e rifiorire : perchè, se saran huo- 
mini, non molto vi vuole. Tutto sta in farsi animo et rimorarsi e credere, 
che niente al mondo è difficile a chi virilmente lo vuole ; e stringersi nell' 
amore della patria, et i profitti di essa stimare per profitti proprii ; sperare 
negl' aiuti esterni, ma non si fondare in essi, per il che io qui m' adopero 
con tutto lo spirito, et se non fosse, che il papa si tratta da moribondo per 
bavere già preso il viatico e fatto gì' ultimi ragionamenti a cardinali, stimarci 
d' ottenere in quantità considerabile. Ma talvolta nel pontificato nuovo, quando 
corrono pensieri e fatti più generosi, n'otterremo de maggiori. E quanto a 
questo punto de sussidii di fuori, sarebbe bene di multiplicar le diligenze et 
scrivere lettere concepite in forma piuttosto decorosa che miserabile e man- 
darle anco con persone espresse (al che sarebon a proposito religiosi accorti 
e prattici del mondo) et in specie in Francia, dove, se si negotiasse con buon 
modo, è più facile d' ottenere, che d' altrove, quantità considerabile de contanti 106 

per essere il rè generoso et abbondante il suo tesoro più, che quello d' ogn* 
altro. Spagna benché non copiosa di monete, per 1" interesse, che ha nella 
nostra salute, mediocremente ci sovverrebbe, e sarà bene di domandare piuttosto 
privilegii vendibili che denaro. Toscana e' aiutarebbe, credo, liberalmente, et 
sarebbe bene di commemorare nelle lettere dirette a S. A., come habbian me- 
morie, che i nostri maggiori sono stati i primi a riconoscere e venerare nel 
persona di Cosmo p-o il titolo del Gran Duca. Da Savoia e da Genovesi 
cavaressimo sempre ([ualche cosa. Cavaressimo da Lucchesi e forse anco da 
Modena. 

Venetia non è in istato di farci molto bene, ma per altro sarebbe tal- 
volta più degr altri liberale, per essere suo interesse più vivo che quello 
d* ogn' altro, che il nostro importantissimo posto non muti padrone. Ne v' hanno 
in quello gran gola per se stessi, perchè riuscirebbe loro dispendioso il man- 
tenerlo, senza che il goderlo gì' havesse ad essere di frutto maggiore, che 
quando è tenuto da noi. E questo concetto ho io inteso spendere sinceramente 
da molti di loro in varii tempi, ne credo lo mutarebbono per altro motivo, 
che della nostra disperatione. et in questo caso malissimo volentieri. Poiché 
certa cosa è, che non vogliono il travaglio del fabbricarci per haver che de- 
fendere et intorno a che spendere et guereggiare. 

Il Turco molto meno ci vorrà havendo pui* troppo da fabbricare nel pro- 
prio similmente come intende minato, il che può ne anco è in uso di fare, 
come molto bene sappiamo. E quando 1" ingordigia d' bavere una città distrutta 
lo movesse a mancarci di quella fede, che per prezzo della medesima intiera 
non ha violato, hora più che prima ci possiamo de fendere, mentre rimangono 
intatte le mm-a e e* occorre meno vettovaglia per sostener i soli armati con 
pochi altri dopo la perdita della nostra turba in questi casi inutile e pesante, 
perché d' huomini atti all' armi pochi han potuto mancare, come che v' erana 
pochissimi. Anzi qui e" è fama, che corrono fra Turchi concetti honoratissimi 
verso di noi. et che ci mandano vettovaglie et han di noi pietà, la qual opi- 
nione io procuro di studiosamente nodrire. 

Ma come ho detto, la più viva speranza deve essere in noi stessi e 
nel nostro affetto verso il bene comune, se faremo conto d' esser tutti in 
una nave, la cui comime salvezza è salvezza di ciascuno di noi in particolare. 
Se verremmo a rissolutioni virili et generose, le quali ci conciliino concetto ne 
forastieri et rispetto ne cittadini, et a far queste dobbiam guardare ad esempii 
di fondatori e ristoratori di città ricercati in tutte le memorie, perché non è 
possibile, che dalla sola nostra prattica possiamo apprenderli. 

Ma tutto questo è indarno senza V assistenza del divino aiuto e della 
sua santa gratia. per disporci alla quale dobbiam prima d' ogni altra cosa 
esaminar la nostra conscienza, se e' accusa di niun costume o prattica dispia- 
cente a Dio nel nostro governo, e far pii e salutari decreti per emendarle, 
et in questo prendere conseglio da persone dotte e discrete con essere sicuri, 
che questo mezzo sarà più efficace a conciliarci la divina misericordia che 
quello de voti d'ogni più religioso esercitio di pietà, ma ne anco trascurar 
questi per F edificatione, eh" indi ne perviene al popolo. 

Ma il zelo in me accesosi della tenerezza verso la mia afflitta e scon- 
solata Madre mi ti-asporta troppo oltre e fa, che poco mi ricordi, chi sono io 
et a chi parlo. Condoni pertanto la somma bontà dell" Ecc-ze V-re il mio so- 
verchio ardire et considerino 1" affetto, che n' é cagione, il quale in occasione 107 

di questa sorte è ben tepido e rimesso, se ne termini della convenienza può 
trattenersi. Io le assicuro del fervore di esso con o^ni più viva espres- 
sione dell' animo mio disposto a durar' ogni fattica, espormi ad ogni pericolo 
et tentar ogni più alta et ardua impresa, che possa promover il nobile e 
generoso pensiero, di cui ragiono di sollevar dalle sue ceneri la distrutta 
patria : della quale se fosse determinato nel cielo il totale esterminio, non 
havrebbe Dio miracolosamente preservato dalle scintille dell' incendio, che 1' ha 
afflitta le vicine torri piene di polvere ; il quale acceso, che se fosse, ne anco 
credo, che la montagna vicina sarebbe rimasta salva. 1667. maja 7. (sačuvala se samo ,mmiita'^) hr. 803. 

Javla, sto je dotada uradio, da pribavi pomoć Dubrovčanima u Rimu. 
Kardinal Barberino veoma je naklon gradu i spreman, da pomogne. Dobit 
će pomoć i od pape Aleksandra VII. nadbiskupu i duvnama, koji su 
ostavili Dubrovnik, ne zna, gdje su. Preporučuje liječnika Petica Verospija 
za liječničko mjesto u Dubrovniku. 

Avanti che mi pervenissero i pregiatissimi comandamenti dell' E-ze 
V-re di procurare da questa S. Sede i soccorsi necessarii per il caso funesto 
accaduto alla nostra città ho cominciato in mio nome privato le doglienze con" 
il signor card. Chigi rappresentando a sua Em-za lo stato afflitto di coteste 
reliquie del nostro misero popolo, e concepii fiducia, che saressimo stati con- 
solati, per essermi stato detto, che N. Sig-re inteso l' accaduto 1' havea pater- 
namente compatito e da se stesso dichiaratosi, che e' havrebbe aiutato con 
opportuno soccorso. 

Mi portai anco dall' em-mo protettore Barberino, il quale trovai pieno 
di fervore e di carità verso di noi e, perchè questo sig-re è confidente de' 
Venetiani, mi raccomandai, che parlasse con il sig-r ambasciatore di Venetia 
a nostro favore et operasse, che quei ss-ri si portassero bene e disinteres- 
samente con noi, ma che non mostrasse di tener il consiglio, come fece con 
udienza apposta, e affermando, che oltre l'essere nostro protettore ci era 
amicitia antica della sua casa, che 1' obbligava ad amarci e servirci, e eh' egli 
ne suoi travagli havea eletto la nostra città per suo rifugio. Nelle risposte, 
quale desideravo, che la repubblica havea dato ordini a suoi rappresentanti, 
che sinceramente e' aiutassero e e' assistessero e che tenessero avviso, che in 
eff'etto e' erano state date per soccorso di vettovaglie. Volse S. Em-za, che io 
mi portassi in persona dal sig-r amb-e, come feci, e tenni discorsi con S. Ecc-za 
in questa materia in mio nome privato e mi parve di scorgere, che non v' era 
disegno contro noi e ben vero che mostrò d' haverne per ognun fatto, che 
noi ci potessimo mantenere contro l' ingerenza del Turco. Ma io mi sforzai 
d'assicurarle e credo mi riescito, che nei Turchi non eran pensieri contrarli ^ ,Minuta' se teško Čita. Napisao ju je Gradić na dva lista, koja je prije 
djelomice upotrijebio sastavjajući latinsku pjesmu od 62 heksametra o promjen- 
jivosti ludi, koji svaki čas teže na nešto drugo. 108 

alla nostra libertà, perchè non trovan lor conto di prendersi addosso le spese , 
che bisognarebbe per mantener cotesto posto ne anco intiero nonché minuto, 
come è al presente ; che non davano di ciò segno veruno e che in ogni caso 
noi ci difenderessimo e sin con dare fuoco alle polveri presumendo da Dio 
miracolosamente nel nostro incendio havressimo sfugito il loro dominio. 

AiTivan intanto i spacci dell" Ecc-ze V-re da me immediatamente rica- 
pitati, mentre con trattar con persone potenti nel!' amor de' ss-ri Barberino e 
Chigi attendevo d' incalorirli. ]\Iandai similmente il piego diretto a sig-r conte 
di Tuhegl^ a Xapoli. Ricorsi dal sig-r ambasciatore Cattolico e, perchè egli 
hora è tutto occupato nelle visite del S. Collegio, mi disse solo, che havrebbe 
meco trattato con più comodità, e solo affermò, eh' il sig-r card. Barberino 
gì' havea parlato con gran calore a favor nostro e che havrebbe fatto ogni 
grand' opera per ubbidirlo. Intanto il medesimo sig-r card, per mezzo d' una 
cedola espressa del sig-r card. Chigi ottenne, che più non si differissero i 
principii degl' effetti della buona dispositione di S. S-tà e ieri si aggiustò, 
che si dessero ordini opportuni alla mano per mandarci d' Ancona sussidio 
de vettovaglie et altre cose. Si restò di concerto con nostri cittadini ivi di- 
moranti e questa mattina s'è a questo effetto espedita staffetta espressa e 
quanto a ciò, che dovrà seguire, mi rimetto alli avvisi da darci alle Ecc-ze 
V-re d' Ancona. Si scrivono ancora brevi all' Ecc-ze V-re et al card, vescovo 
d' Ancona, dei quali non mi è noto il contenuto. 

Il detto sig-r card. Barberino ogni dì più si mostra fervente nell' ope- 
rare a nostro benefitio e e" honora con espressioni munificenti ssime sin a dire, 
che è disposto di venir egli costì in persona, e ciò più volte m' ha replicato, 
ne io stimo tempo otioso la mia industria per via d' opportuni mezzi ad 
accendere nel suo animo i motivi di gloria in quest' occasione. Mi dice, che 
scriva air Ecc-ze V-re di pari sensi e diffusamente (e in questo pur mi mandò 
le lettere, che qui si trovano annesse; si prende per fastidio di passare da 
voi e spende la sua opinione negl' espedienti opportuni, che è di doversi costì 
mandar una compagnia de' fanti pagata qui per qualche mese, e pare, che 
vogli egli addossarsi almeno parte delle spese, come afferma, che questo sa- 
rebbe utile per conciliare all' Ecc-ze V-re ubbidienza nei sudditi in tempo 
così pericoloso ; che fra questi potrebbon mettersi degl' operarli per il presente 
bisogno; che vi vuol architetti, muratori e falegnami et ingegniero, ma sopra 
tutto persona di senno per gì' interessi speciali. Quanto alla compagnia, io ho 
cercato parere de' miei cittadini stati qui e questo momento partitisi, e son 
restati di applicar 1" animo e conseguentemente per hora. Ma questo non potrei 
esser in punto così presto, che da costà non possa arrivare V avviso, se ciò 
piace air Ecc-ze V-re. 

^ Qui li camerali fanno disegno sopra i beni de morti senza herede e 
de" corpi d' università estinte, che han interessi in luoghi di Monti : io cerco 
consulte di persone intelligenti del quid iuris in questi casi, ma temo, che 
r osservato è contro di noi. Intanto mi è stato detto da persona di grand' 
autorità, che in questo calore di compassione il papa facilmente condiscenderà 
di far di tutte queste gratie alla repubblica, il che forse non seguirà dopo ^ Petar Ivela, knez tuhelski, zastupnik republike dubrovačke u Napulu, 
koji je umr'o upravo tada, 5. maja 1667., kako javla u Dubrovnik brat i'iegov 
Karlo 10. maja 1667. 109 

intepidito questo fervore. Però air Ecc-ze V-re ne do del tutto riverente 
notitia. 

Dell' arcivescovo e delle monache imbarcatesi in comune per Ancona 
niun avviso capitò. Dio non voglia, che ne sia seguito qualche sinistro. In- 
tanto è malamente inteso questo incidente, e s' ha per gran cosa, che non vi 
si trova altro posto per loro.^ 

Si trova qui un giovine d' età di 28 anni a nome Pietro Verospi di 
bonissimi costumi, allevato in casa de' ss-ri Yerospi, che gì' han dato il loro 
cognome, nativo di Glissa, dove putto fu preso, e attende alla professione di 
medici con molto profìtto et ha havuto una tale condotta. Questo dice, che ha 
gran genio di elegger la nostra città per patria et ivi esercitar la sua pro- 
fessione con qualche stipendio, il quale congiunge con 70 annui scudi, che 
qui ha d' assegno. In detta casa de' Verospi potesse ragionevolmente campare. 
M'ha pregato, che rappresenti questo suo desiderio all' Ecc-ze V-re, le quali 
si potran informar delle sue qualità dai sacerdoti, che parton a cotesta scala, 
e considerar la necessità, che habbiam di attratione de' concorrenti alla nostra 
cittadinanza, de' quali sento che vi sarebbon molti, quando si trovasse modo 
di farli star volentieri. ^ Odmah nakon potresa sakupio je nadbiskup dubrovački Petar de Torres 
60 đuvna, što su preostale na životu u osam ženskih manastira dubrovačkih, 
pa ih ukrcao u Gružu, da ih preveze u Jakin. Putem umrlo je 7 duvna, pa 
su dvije bile pokopane još na ostrvu Koločepu, jedna na Korčuli, a četiri 
na ostrvu „le Torrette" blizu Zadra. U Jakinu ih je svečano dočekao i primio 
tamoši'ii biskup kardinal Gonti sa svima duhovnicima i velikim brojem vla- 
stele, te ih smjestio u novom manastiru, sagrađenu za kapucine. Sve to 
doznajemo iz ridiopisa „Racconto della navigazione di Monsignor Arcivescovo 
colle monache di Ragusa, del loro ricevimento in Ancona li 2 Maggio 1667 
ecc.", što se nahodi u državnom arhivu u Dubrovniku, a prvi je negov dio 
štampao V. Adamović: trešnama grada Dubrovnika str. 26. i d. U doba 
dakle, kad je Gradić pisao ovo svoje pismo, duvne su već bile u Jakinu, samo 
glas tome nije još stigao u Rim. 

Rano se senat dubrovački pobrinuo za to, da se duvne što prije vrate 
u Dubrovnik. Već u sjednici od 17. juna 1667. zaklučuje se, da za uih va|a 
spremiti manastir sv. Nikole u Stonu, gdje će boraviti, dok se ne sazda za 
nih nov manastir u Dubrovniku. Na brzi rad poticala je senat i zela, da što 
prije spase za Dubrovnik dohotke od glavnica, što su ih duvne imale u Rimu 
i u Napulu, a dok su boravile u Jakinu, banke su obustavile isplaćivane 
kamata od rečenih glavnica, kako doznajemo iz dalih pisama Gradićevih i 
senata dubrovačkoga. Kolika je bila ta glavnica, doznajemo iz osobita popisa, 
što ga je Gradić sastavio: 

Nella città di Ragusa v' erano già otto monasteriì di monache di tre 
instituti religiosi, di S. Benedetto, S. Dominico e S. Francesco, i quali per 
causa del terremoto e del incendio sono tutti andati in rovina con strage 
miserabile di quelle Madri, accresciuta dalli patimenti della navigatione in 
Ancona, la quale ne ha consumato dieci, et hora ne restano in vita cinquant' 
mia solamente. 

Il migliore convento di questi era quello di S. Chiara della regola di 
S. Francesco, il quale ha patito e del terremoto e dell' incendio, ma sono 110 

rimaste in piedi le mura e potrebbono in qualche modo servire per la nuova 
fabbrica. Soleva per prima haver 50 monache, ma hora sono in vita solamente 
16. Di ragione di questo si trovano in Roma 31 V4 luoghi de' Monti e nell' 
entrate di Napoli impiegati capitali di valore di ducati 2304. 

Seguita S. Maria di Castello, monasterio dell instituto di S. Benedetto, 
patito delle dette stragi nel modo del sopradetto. Soleva per prima haver 30 
monache, hora ne sono 18. Tiene qui in Roma luoghi de Monti 64^, i ca- 
pitali di Napoli sono di ducati 7203. 

Il monasterio di S. Andrea del medesimo instituto è rovinato a fatto, ne 
rimane di che valersi per la riparatione. Soleva nudrire 25 religiose, hora 
ne restano solamente 4. Possedono a Roma 44^9 luoghi de" Monti e sopra 
l'entrate di Napoli il valsente di ducati 2215. 

S. Maria del medesimo ordine, quanto all' edificio, è nel medesimo stato 
del sudetto. Soleva bavere per prima 20 religiose, ma hora ne sono due so- 
lamente. Hanno in Roma luoghi 39 de' Monti, et in Napoli per ducati 3292 
di valsente. 

S. Simone del medesimo ordine, trattato dall' infortunio, come li sòpradetti. 
Soleva bavere per prima 20 monache, bora ne sono due. Ha in Roma luoghi 
de' Monti 14, in Napoli valsente di ducati 6250. 

S. Michiele è dell' ordine di S. Domenico, rovinato a fatto senza che vi 
sia intiera cosa alcuna. Soleva per prima bavere 22 monache, bora vi sono 
4. Hanno in Roma luoghi de" Monti 23, in Napoli valsente di 1756 ducati. 

S. Tomaso dell' ordine di S. Benedetto, maltrattato solo dal terremoto 
nella chiesa cadutavi con parte del convento. La rimanente è in piedi, ma è 
edificio angusto et in forma di casa piuttosto privata che di convento. Soleva 
bavere 12 monache, delle quali bora sono rimaste due. Ha in Roma luoghi 
de' Monti 14%, in Napoli capitale di 1756 ducati di valsente. 

S. Pietro dell" ordine di S. Francesco dal solo incendio ha patito, onde 
vi sono muraglie intiere, ma il sito non troppo è stimato buono, ma con 
ingrandirsi talvolta lo sarebbe. Haveva 3 sole religiose, tutte rimaste in vita. 
Ha in Roma 26 luoghi de" Monti, in Napoli valsente di ducati 5802. 

Oltre questi assignamenti hanno detti monasterii de' poderi nello stato, 
il cui frutto consiste ne' vini, ma non sono di gran consideratione. E quello 
di S. Chiara ha una certa parte nella gabella del pesce, ma il maggior capo 
dello sostentamento di essi consisteva negl assignamenti, che haveva ciascuna 
monaca daproprii parenti, de quali bora l)uona parte è mancata. 

Si è dato memoriale a N. Sig-re, che si degni d' assegnar quest' entrate 
per mezzo di breve Apostolico al monasterio di S. Nicolò di Stagno, dove 
bora dimorano le dette Madri per modum provisionis, e per 1' aiuto della fab- 
))rica, eh è per farsi a Ragusa in uno più de sudetti caduti. E l' instanza 
è stata da S. S-tà rimessa a questa S. Congregatione, del cui rescritto favo- 
revole si supplica humilmente la benignità dell' Ecc-ze V-re. 

Iz zaglavka razbiramo, da je taj popis samo dio pisma, što ga je 
(Iradić upravio kongregaciji, koja je imala odlučiti tome, ima li se novac 
duvna, koje su se već preselile iz Jakina u Ston (mjeseca novembra 1667.), 
(lati, da se grade za liih nova dva manastira u Dubrovniku. Prema tome po- 
pisu od 182 duvne samo je 51 dospjela u Jakin. Imutak se uibov u Rimu 
sastojao od 256^^4 dionica u rimskoj banci i od 30.578 dukata u Napulu. Ili 

3. 
1667. maja 12. Svezak XIY. br. 1874. (X\'1I vijek) 

Kardinal Barberino sale u Dubrovnik o svom trosku na dva mjeseca 
pekarskog majstora sa dva pomoćnika i poklana 50 pušaka^ a poslat će 

još i zidarskog majstora. 

II signor cardinal Barberino, applicatissimo a consolar e sovvenire le 
presenti angustie dell' Ecc-ze V-re, ha considerato le difficoltà, che si provano 
a soccorrere la nostra città e stato di vettovaglie lavorate, e che ciò non è 
possibile di pratticar per lungo tempo, ma che sarebbe maggior nostro servitio, 
che ci si somministrasse modo, che da noi stessi ci aiutassimo col grano, che 
è fama essere concorso costà in buona quantità da Puglia e dalla Marca. 
Il che non potendosi bavere senza gì' artefici del pane, de' quali anco ne tempi 
buoni v' è costà mancamento, ha risoluto di inviare da qua un capo fornaro 
con due lavoranti con largo partito di scudi 12 il mese per ciascuno a proprie 
spese per mesi due, nel quale tempo si potranno mettere in ordine le 
cose necessarie per tirar inanzi quest' arbitrio, hora stimato precisamente ne- 
cessario, et intanto valersi de forni, se vi sono di prema. Dal signor Diodono 
Bosdari riceveranno un discorso sopra questo, et il signor Giov. Paolo Palunci, 
in cui scorgo sentimenti honoratissimi e tenerissimi verso la nostra patria 
concorrer, cred' io, in promovere et aiutare questa santa opera. 

Non lascia intanto S. Eminenza di pensare e d' operare paternamente a 
nostro benefitio, et è bene di mostrare, che sono stimate da noi e gradite 
queste sue applicationi per animarlo a continuare; et in specie ha dato ordine, 
che si inviino in Ancona tutti i moschetti, che si trovano in sua casa, che 
saranno da 50 con le sue bandoliere, che ivi si proveda quantità conveniente 
di miccia o di belle, il che fra due o tre di si finisca d'eseguire. In questo 
fatto è considerabile non tanto la quantità, che pur è considerabile alle nostre 
grandi miserie, quanto la riputatione, perchè senza dir quanto pubblicaremo la 
cosa con apparenza maggiore dell' effetto, vuole mandare di qua un capo mastro 
muratore pure a sue spese, che sarà mezzo architetto, e dalla Marca si potrà 
fare provvisione de' manuali. 

Sarà resa la presente lettera all' Ecc-ze V-re da Gio. Andrea Basi, che 
è il nome del capo fornaro sudetto, il (piale io raccomando alla somma be- 
nignità dell' Ecc-ze V-re, alle quali importa infinitamente di far in modo, che 
li forestieri concorrano costì volentieri. Il detto pagamento è alquanto rigo- 
roso, ma non vi voleva meno per movere detti huomini da Roma, dove con 
farli le spese sono pagati a scudi 5 il mese, e sarà bene di così seguitare 
con loro, che si contentaranno, et intanto fare, che con loro s' allevi gente 
del paese, che costarà molto meno, e potrà talvolta farsi con essi partito, 
che lavorino a conto loro, et io mando qui congionta la nota del loro obbligo 
€ della prattica di questi in questa materia, con la quale Si potranno governare. ^ ponavlaim grada vidi A. Vuèetiéa: Sitnice iz dubrovačke prošlosti. 
Dubrovčani poèimlu ponavjati grad iza velike tresne g. 1667. Srd. III, 550 i d. 112 

4. 

1667. maja 18. Svezak XIV. br. 1375. 

Novčani zavodi u Rimu odmah, kako je stigla vijest o potresu, obustavili 
su isplatu novaca, sto ih imaju od republike. Treba čekati, dok se iza- 
bere novi papa. Za diivne u Jakinii dobio je potporu od 1000 škuda. 
Kardinal ga Ottoboni uvjerava, da su Mlečani nakloni Dubrovniku. 

Subito intesosi qui T accidente del terremoto costà seguito fu dato 
ordine alli depositarii de Monti, che non solo s" impedisca ogni dispositione 
de luoghi spettanti alla nostra natione, ma anco si trattengano li pagamenti 
de' bimestri correnti e ciò sino a nuovi mandati di procure, il che è stato 
molto bene saputo da tutti li nostri patrioti, dal che l'Ecc-ze V-re argu- 
mentino intorno alla verità della voce, corsa delF alienatione macchinata di 
questi capitali di luoghi pii, e conosco una gran gola di questi camerali in 
questa materia rispetto a quelli, che spettassero a defonti senza herede, come 
di già air Ecc-ze V-re ho significato ; però sarebbe bene di far comparir 
quanto prima le dette procure in buona forma et avvertir, che le mani siano 
conosciute. Ma sopra questo si trattarà, credo, come sopra ogni altro nostro 
interesse con maggior vantaggio nell'imminente nuovo Pontificato, che in questo 
e' è poca speranza di far alcun bene. 

10 mi sono adoperato per ottenere provvisioni abbondanti et honorifiche 
per le nostre monache giunte in Ancona, e la camera ha già mandati mille 
scudi. Molti di cardinali si condannano in buone somme per l' istesso effetto, 
et io ho promesse et effetti d alcuni di loro e m' impiegavo, credo, non senza 
frutto ; con parecchi altri ho messo su per mezzo d" alcime religiose dame di 
grande conditione in questa città per sovvenirle, e già credo ne cominciano 
godere gì' efi'etti a segno, che potranno mantenersi comodamente per parecchi 
mesi. De frutti de loro Monti vorrà la camera revalersi per i detti mille 
scudi, credo per bavere di questo danaro disposto il tesoriere con Y ordine 
solo del signor cardinal Chigi, che non deve bastare; perchè col papa solo 
hora si negotia dell'altra vita con tutto, che l'altro dì fu ammesso all'udienza 
il nuovo ambasciator di Spagna et i due cardinali nuovi Vandemo e Delfino con 
apparenza di molta franchezza di Sua Santità dopo di che è peggiorato e se ne 
promettono per pochi giorni e sino li scorucci si sono fatti da quei di Palazzo. 

11 signor cardinal Ottobono mi seguita di affermare, che in Venetia e' è 
sentimenti ottimi e sincerissimi verso di noi, e che la mente del Senato è 
ferma di aiutarci et assisterci in tutto quello ci sarà necessario e che vorremo, 
e quando io ho replicato, che più dell'aiuto importa al modo dell aiutarci, che 
i vicini non ne prendano gelosia, m'ha risposto, che in questo ancora s" ha 
intentione di sodisfarci pienamente ; m' ha aggionto, che le opinioni altre volte 
corse del senso di quella repubblica contrario a questo sono concetti plebei e 
d' huomeni imperiti. Lo significo all' Ecc-ze V-re acciochè tanto più francamente 
segretino, come intendo, che fanno di tratar con i loro rappresentanti con 
dimostrationi atte a persuaderli, che non diffidiamo di loro. 

Tanto m' occorre di dire all' Ecc-ze V-re in replica della loro huma- 
nissima di 30 del passato, oltre la quale e la prima, scritta sotto li 10 del 
medesimo, non ho havute ancora loro lettere. 113 1667. maja 25. (sačuvala se samo , minuta') br. 803. 

Sale zidare i stolare o trosku kardinala Barberina: Dubrovčani imadii 
im dati samo oskrhii. Bordar će im pribaviti strojeve za brzo odstranivaite 
ruševinu. Franevca Antuna Primija prijazno je primio kardinal Barberino. 
Zapala ga je dužnost, da govori govor „de eligendo pontijice" u konklavu, 

koji će izabrati novoga papu. 

II lator della pi-esente M, Alessandro Zaballi, capo muratore, con quatro 
compagni, due muratori e doi falegnami, viene inviato all'Ecc-ze V-re emi- 
nentissimo signor cardinal Barberino a proprie spese, che sono 57 scudi il 
mese distribuite, come nella nota a pie della lettera. Ha considerato in questa 
missione Sua Eminenza non tanto l'importanza dell'opera manuale, che può 
provenir da questi pochi huomeni in servitio dell Ecc-ze V-re, quanto la prat- 
tica deir operare con prestezza e spai'agno per via di buoni instromenti, 
aquistati da loro in questa fabbrica, nella quale si son lungamente impiegati, 
di 8. Pietro, essendo d opinione, che 1' Ecc-ze V-re procurino, che tanto per 
la deportatione della ruinazza, ([uanto per la fabbrica di ciò, che occorre, e 
per il Correggio de sassi e delle materie necessarie per gì' edificii faccin pro- 
cedere da loro fabbricare carrette, carriole, burbere, conocchie, seghe et altri 
instromenti soliti adoperarsi ne lavori di qui, e forse alcuno dì questi portaran 
seco faì)bricato in Ancona, se havran havuto tempo di farlo avanti d' imbar- 
carsi. Per valersi del benelitio dell" essere costà molto a miglior mercato il 
vitto, che non è qui, si è accordato con quest' huomeni, che habbiano le spese 
franche, le quali toccaranno all' Ecc-ze V-re e potranno accordarsi in 30 oncie 
di pane, due cutli di vino et una libra di coteste grandi di carne, o a 
computo di questo dar loi'o tanto danaro, come meglio loro parerà, cominciando 
dal dì, che arrivano. 

11 signor Diodono significarà all' Ecc-ze V-re una macchina da portar 
facilmente e buttar in mare la materia, che s' andara levando delle ruine 
delle caiìe, che sarà un" infinito risparmio e del tempo e delle spese, lo, che 
r ho veduta pratticare in Ancona, ho stimato bene di suggerirgliela, accio- 
chè ne mandi le debite instruttioni, che dalli nostri falegnami de vascelli 
possa fabbricarsi. 

E arrivato il P. Ministro provinciale Primi, stato da me introdotto 
immediatamente dall' eminentissimo Barberino, che T ha accolto benignamente, 
come da lui intenderanno, e la lettera diretta a Sua Santità, che stava in 
agonia et intanto è passato a meglior vita^, sarà di mattina letta da Sua 
Eminenza al sacro colleggio, il quale nella sacra congregazione, fatta sede 
vacante, ha fatto a me honore di eleggermi per far V oratione de eligendo novo 
pontifice solita farsi nella solenne messa dello Spirito Santo, dopo la quale 
s' inviano processionalmente i cardinali nel conclave, del che ne do riveren- 
temente parte all' Ecc-ze V-re pregandole a compatirmi, se in (piesti giorni 
sarà, per quest' occupatione, rimessa la mia opera in servirle. ^ Umr' je papa Aleksandar VII. 22. maja 1667. 

MONUM. HIST. XXXVII. 8 114 

Suggerisco tuttavia al medesimo signor Diodono il modo di macinar 
assai grano in poco tempo, che qui si' usa, e gli ne mando il modello di tutte 
queste minutie : le presenti nostre strettezze ci necessitano a valerci per sup- 
plir coir industria al mancamento delle facoltà. 

Il signor cardinale non mi ha detto precisamente, per quanto tempo 
vuol pagare i sudetti operarli, ma sarà mia cura, che lo seguiti lungamente; 
intanto ha dato anticipamente un mese e mezzo. 6. 

1667. juna 5. (,Minuta* u br. 803. bez datuma). 

Pismo senata predao je kardinalu Barberinn, da ga saopći zboru kardi- 
7ialà u konklavu. Bojazan fiihova pred Mlečanima, da će posjesti Du- 
brovnik, nije opravdana, kako ga uvjerava kardinal Otfohono. Doskora će 
doći u Dalmaciju novi namjesnik mletački, a taj je razboritiji od sadašnega. 

Accuso solo all' Ecc-ze V-re la ricevuta della loro humanissima lettera 
di 18 caduto riservandomi a darne piena risposta col primo ordinario, dopo- 
ché saranno entrati questi signori cardinali nel conclave, e come ho ricapitato 
quello, che scrivono l' Ecc-ze V-re al signor card. Barberino, il quale m' ha 
detto di volersi leggere nella congregatione de signori cardinali, capi d'ordini. 
Servirà per imprimere maggiormente le cose nostre nelle menti di questi 
eminentissimi per ogni buon rispetto in ordine al futuro pontificato, perchè 
del sacro colleggio non occorre sperar cosa alcuna, perchè non possono disporre 
di nulla. 

Vado intanto cavando dal signor cardinal Barberino suddetto diverse 
cose piuttosto utili a voi che a lui dispendiose, per andarlo impegnando nella 
nobile impresa di favorire e di cooperar alla nostra ristauratione, cosi Dio lo 
portasse a maggior grado, che ne possiamo cavar gran cose, et in ogni caso 
cavaremo ferventi offitii appresso il futuro pontefice, et anco appresso i Ve- 
netiani, co quali è in gran credito et autorità. GFè capitata questa settimana 
d'Ancona lettera, diretta al sacro colleggio del governatore di quella città 
con avviso, che un vascello de nostri fosse stato preso da legni armati Ve- 
netiani per non essere questi stati da esso salutati, ma che Thavessero poi 
subito liberato. Non gì' è parso bene di far leggere detta lettera, ma egli 
medesimo ha passato offitio con due cardinali di quella natione, e tutti due 
sono seco usciti in espressioni di compatimento alle cose nostre, ma che non 
era affare bisognevole d" altro trattato ne rumore ; ma di questo io non ho 
alcun av\'iso de nostri d' Ancona, et è stato talvolta soverchio zelo del detto 
governatore di scrivere sopra questa bagatella. Avvisano bene d' Ancona i 
nostri mercanti un particolare importante, che però io non ho per vero, mentre 
r Ecc-ze V-re nella loro lettera a me tralasciano di avvisarlo, che il generale 
di Dalmatia havvesse fatto instanza di introdur nella nostra città il presidio 
Veneto e che dall' Ecc-ze V-re si fosse stato ciò francamente negato.^ A me è 1 To je istina. Mletački je namjesnik Katko Cornaro pokušao smjestiti 
u Dubrovnik mletačku posadu. toj namjeri piše Cornaro svomu senatu 2. 115 

parso bene di non tacerlo al signor cardinal Ottobono con protesto però, eh' io non 
lo credo, e m' è stato risposto da Sua Eminenza conforme al suo ordinario, 
che ciò è allenissimo dalla mente dell' eccellentissimo senato, il quale vuol 
sinceramente esserci di sollievo con ogni cautela esclusiva di gelosia co Turchi 
e che ciò era impossibile che fosse vero, e siamo restati di non ne far altri- 
mente romore alcuno, come egli per altro farebbe affermandomi, che la nostra 
risposta, quando sia vera, è dovuta et indiscreta la proposta del generale, e 
m' ha consolato con dire, che il nuovo generale è più humano e più prudente 
•e che presto cominciarà ad esercitar la sua carica. E l' Ecc-ze V-re vedano 
in ogni modo di farselo benevolo, al che anco io cooperarò con offitii di qui, 
perchè è soggetto allevato qui e pieno di cortesia, che in questo cielo s' apprende. 

Ostalo nestalo. 1667. juna 18. (sačuvala se samo , minuta') br. 803. 

Sale štampani primjerak govora^ što ga je govorio u konklavu, i uvjerava, 
da će uvijek služiti svojoj domovini, ^oj(^j poklana 100 škuda, nagradu 

za svoj govor. 

Diedi già parte all' Ecc-ze V-re dell' honore, che il sacro colleggio m' ha 
fatto in eleggere la mia debolezza per fare V oratione, che chiamano dello 
Spirito Santo, dopo la messa del medesimo titolo solita cantarsi immediata- 
mente avanti l' ingresso nel conclave. Hora partecipo loro riverentemente, come 
ho fatto la funtione con bavere da Dio ricevuto la gratia, che è riuscito non 
affatto male, e ne mando all' Ecc-ze V-re per saggio un'esemplare di ciò, 
•eh' ho detto, messo, come è solito, in stampa.^ Io comparo questa mia attione 
ad una giostra o simile atto cavalleresco massimamente in riguardo del premio 
datomi dalla camera, com'è al solito, di 100 scudi, del quale essendo 
consueto nelle giostre, che chi lo riporta ne facci regalo a dama da lui più 
stimata dell' altre, io ho eletto per usar quest' atto d' ossequio la nostra eccel- 
lentissima repubblica (e 1' eseguisco per mezzo della cedola del deposito e sua 
girata, che qui invio all' Ecc-ze V-re). La quale da me è riguardata con sen- 
timenti di tale stima et affetto, che credo essere indegno di luce quel cit- 
tadino de nostri, il quale sia capace in questi tempi d' altro amore, per essere maja 1667. (L^ubić, Poslanice dubrovačke na mletačku republiku, , Starine^ XV., 
str. 47. d.) Dubrovčani su otklonili svaku pomoć, koju bi im Mlečani ponudili 
(Lubić, Odnošaji medju republikom mletačkom i dubrovačkom. Rad 63., str. 171./. 
^ Govor Gradićev „Oratio de eligendo summo Pontifice. Sede Vacante 
post obitum Alexandri VII. ad Eminentissimos S. R. E. Cardinales habita 
Romae in Basilica Principis Apostolorum die II. lunii MDCLXVII." štampan je 
iste godine u Rimu (apud typogr. Tinassi) i nanovo 1672. u Amsterdamu za- 
jedno s nekim negovim pjesmama u zborniku „Septem illustrium virorum 
poemata. Editio altera, priori auctior et emendatior. Amstelodami, apud Da- 
nielem Elsevirium. MDCLXXII.", str. 405.— 418. 116 

questa non tanto hora nostra madre, quanto come parte dell' Ecc-ze V-re, che 
generosamente trattano di farla rinascere nelle sue proprie ceneri, ma nostra so- 
rella giovane ed ingeniosa, e però più capace di questo nobile affetto verso 
di se. Gradiscano 1" Ecc-ze V-re la mia dimostrata devozione e non la misu- 
rino della piccolezza del dono, ma considerino così gì' altri rispetti, che lo 
qualiiìcano, come che questo è quello, eh" io mi trovo al mondo de pronto 
dopo i danni patiti dalla rovina comune. Do questo poco, come darei la vita 
stessa, e se non fosse servizio pubblico, eh* io stessi qui con il dovuto decoro, 
non sarebbe parte alcuna del mio, che fosse più mio che loro anco nel 
aquistato giovamento qui. Parlo e sento così, perchè d' effetti della corte di 
quello, eh" io mi sforzo di formare questa volta in persona de" talenti e facoltà 
maggiori delle mie ; noi habbiamo il maggior bisogno e che ogniuno si 
persuada della infallibile verità. 8. 

Jlinuta- bez datiima ii br. 803. (mjeseca juna 1667.) 

Ne može isposlovati pomoć, dok novi papa nije izabran, jer kardinali sami 
ne mogu je dati. Neka nastoje, da nauče štogod od stranih zanatlija. 
Mjernika će im poslati Barberino, a tako i vojnike za obranu grada. 
Možda i novi papa dade takvih vojnika. Duvne su u Jakinu dobro 
spremlene, ali treba nastojati, da se što prije vrate u Dubrovnik, da ne bi 
grad izgubio nihov imutak u Rimu i Xapulu. 

Ricevo dall' Ecc-ze V-re due humanissime loro lettere di 28 del mese 
decorso, continenti la premura, che raccomandano per i soccorsi, la quale ma- 
teria hora, che i signori cardinali sono in conclave, non occorre toccare, 
perchè questi non hanno sopra ciò autorità alcuna et il rumore delle cose 
nostre, che il signor cardinal Barberino fa con leggere nelle congregazioni 
le mie lettere, e con ciò, che ha fatto nell" introdurre ali" udienza del sacro 
colleggio il P. provinciale Primi, serve solo per mettere in maggior riputa- 
tione le cose nostre. Se papa Alessandro, santa memoria, fosse stato habile 
a operar da se, certo che più abbondanti sarebbono state le provvisioni man- 
dateci. Spero, che farà le parti sue il successore, chiimque sarà. 

Ma io spero in Dio, che la nostra speranza andara honorata inanzi 
anco, quando siano scarsi gì' aiuti altri, mentre non sia scarsa la nostra in 
dustria et applicatione, dalla quale dobbiamo aspettar principalmente gì' effetti 
del nostro risorgimento. Per questo capo io stimo più che non importa il loro 
materiale valore, le cose di che ci provveda il signor cardinal Barberino. 
Faccino conto 1" Ecc-ze V-re del modo d operare degl' architetti, che si man- 
dano, e non disprezzino il modello del ìjurchio da portar fuori le ruine, da 
me suggerito al signor Bosdari, ne anco quello della macina scavezzata. Il 
modo poi di far il pane con arte e con proprii instromenti credano pure che 
serve di gran sollevo al popolo, abbondante di grano e scarso di pane. Vi 
vorebbe un ingegniere e forse il signor cardinal Barberino da se lo mandarà 
con poco lor costo. Per la compagnia de soldati io, che mi sono immaginato 
del senso loi'o in questa materia, non mi sono troppo scaldato et intanto è 117 

sopravenuta la sede vacante, che non da luogo a trattar troppo d'altri in- 
teressi. Col papa nuovo sarà bene di trattare il mantenimento di qualche 
compagnia a sue spese, e che sia di nationali, ma il pagatore si mandarà 
di qua e sarà ministro immediato di Sua Santità. Dico questo, perchè di de- 
nari contanti non spero che molti ne siano per havere, e monsignor tesoriere 
m'ha detto chiaramente, che più volentieri havrebbe spedito ordini per una 
compagnia di soldati, che ciò, che ha per noi spedito con tutto che sia tre 
volte altretanto, perchè s' havrebbe fatto successivamente con fare da lontano 
i suoi assignameuti. A Veneziani in tutta questa guerra o non mai o di rado 
n'ha dati la Santa Sede altro, che licenza di trarlo dalle chiese dello stato. 
All'imperatore il simile, eccettuato le decime imposte al clero d'Italia a quest' 
eftetto, et a Polonia pochissime, e noi faremo sempre bene di chiedere a suo 
tempo cose, che da facilmente et il meno, che sia possibile, si discomoda. 

In avvisar ultimamente la Tartarezza, scrive al sacro colleggio il go- 
vernatore d' Ancona, com' i signori Veneziani haveano preso un nostro vascello, 
che non havea salutate le galiere, ma che V haveano poi lasciato, la quale 
lettera non hebbe per bene il signor cardinal Barberino di far leggere al 
sacro colleggio, ma egli privatamente ne parlò a due signori cardinali di 
quella natione, senza che questa minutia sia andata poi oltre. 

Vedrò di trattar destramente con monsignor arcivescovo del particolar 
delle reliquie^, ma queste forse saranno le recate dalle monache, le quali 
sono provvedute sufficientemente, credo, per la dimora d' un anno, et io le ho 
servito con varii cardinali et altri, perchè fossero sovvenute, ma bisogna co- 
minciar a pensare di non le lasciar star in Ancona per non perdere i beni 
loro ne Monti di Roma e Napoli, e perchè non è decoro nostro di farlo. 

Per i Monti di qui io farò quel, che occorre al nuovo pontefice, e quanto 
a quei di Napoli, il Piritei mi scrive, che anco la restano suspesi i paga- 
menti de luoghi di Monti sin' a nuovi mandati di procure. 9. 

1667. jiila 22. (sačuvala se samo .minuta') ì)i'. 808. 

Stigao je u Bìm 0. Salvator, poslanik na dvor u Pariz. Mislene kardi- 
nala Barberina o ovom poslanstvu, koji drži, da bi bilo dobro, ako bi se 
dobavila preporuka grojifie Colonne. Pribavit će je Frafio Gundtilić. Raz- 
govor s poslanikom francuskim. Pismo kralu francuskom trebalo bi ispra- 
viti. Sale sastavak takova pisma. 

E arrivato il P. Fra Salvatore, domenicano, con il dispaccio dell' Kcc-ze 
V-re alla corte del rè christianissimo, e m' ha comunicato l' instruttioni da 
loro havute, oltre ciò, che della loro mente io leggo nella loro humanissima 
lettera a me diretta di 18 del mese decorso. Io havevo di già pensato ai ^ Ove moći odnijele su duvne u Jakin, a senat ih je zatražio nazad i 
naložio svomu poslaniku Rafailu Nikolinu Guèetiéu, da poradi oko toga, kako 
bi ih što prije dobili nazad u Dubrovnik. 118 

vantaggio, che si sarebbe potuto hai^ere per 1" altare dell" Ecc-ze V-re in quelle 
parti de buoni ofiìtii interposti opportunamente da Madama (Colonna), e per 
haver adito di domandar sue lettere, gì' ho fatto scrivere da signor cap. 
Francesco Gondola, che appunto arrivò la lettera del detto padre, e già ho 
ottenuto da Sua Eccellenza la promessa, che ci favorirà. 

Ho anco giudicato espediente di far parte di questa nostra espositione^ 
a questo s-r ambasciatore di Sua Maestà, e l'Eccellenza Sua m'ha benigna- 
mente udita e dettami, come ha lettere della corte, che il nostro caso è stato 
graditamente compatito con oiferirci benignamente d' accompagnar co suoi offìtii 
le nostre preghiere. GÌ' ho accennato, come per causa del presente nostro po- 
vero stato non habbiamo inviato le nostre supplicationi con il dovuto decoro, 
ma perchè ne anco habbiano stimato sufficienti le nude lettere, habbiano pen- 
sato bene di mandar un religioso e questo de s-to Domenico, che porti il 
negotio con viva voce appiè di Sua Maestà. A questo m' ha replicato pron- 
tamente : „Non credo, che questo sia buona creanza" (sono sue parole precise 
e credo voglia dire , convenienza') ..e sarebbe meglio operar con semplici let- 
tere raccomandar il negotio a qualche corrispondente sul" luogo". Xon posso 
immaginarmi, per che causa mi babbi cosi parlato, se non è, che il Frate do- 
menicano con lettera al rè in persona s'habbia in Francia per augui'io in- 
fausto per la medesima; comunque sia, a me è parso bene di comunicar il 
tutto ali" eminentissimo Barberino et aggiungere, che forse potrebbe essere acciò 
a proposito il duca de Vieuville, mio gran padrone, ben conosciuto et amato 
da Sua Eminenza, che pratticò qui strettamente con monsignor Benessa, mio 
zio, e conserva afletto e notitia per la nostra natione. M'ha risposto, che sa- 
rebbe buono, ma che tuttavia è necessaria la presenza del Frate, perchè i 
Francesi sono negligenti. A me per tanto è parso bene di scrivere al signor 
duca e ricercarlo, come da me, dell' assistenza a quest' affare e accennarli, 
che a suo tempo li sarebbono capitati li dispacci necessarii, et ho fatto questo, 
perchè anco senza la suddetta parlata dell" ambasciatore io pensavo di valermi 
delle gratie di questo signore per servizio dell' Ecc-ze Y-re, e se le lettere 
principali, che porta seco il P. Fra Salvatore, fossero aperte e si potesse ve- 
dere la forma loro e se sono credenziali al detto Padre o no, e mentre non 
fossero, havrei voluto, che immediatamente s' inviasse. Ma perchè questo è 
incerto, ho stimato bene di dir il mio senso, che si tratenga a nuovo ordine 
dell' Ecc-ze Y-re per non correre pericolo di sgarare in tanto affare, e 1 Ecc-ze 
Y-re potranno fare nuovi dispacci, se così si degnaranno, senza nominare la 
persona, che porta le lettere, e queste includere, ma a sigillo volante, nel piego 
diretto al signor duca e scriver al medesimo dicendo, che lo fanno a mia sug- 
gestione con nominai*vi anco il P. Fra Salvatore, che li renderà il piego. 

Per meglio servire T Ecc-ze Y-re ho consultato la forma delle lettere 
da scriversi al rè, la quale, m" è stato detto, vuol essere decorosa e piena di 
espressioni del concetto alto, chi si tiene di Sua Maestà e di mottivi magnifici 
e gloriosi. E ho anco preso 1" animo di concepir la minuta, che qui trasmetto 
ali" Ecc-ze Y-re, che vuol essere scritta in buon carattere e giacché la lettera 
è sola e quello, che negotia, non importa, che sia prolissa. L' Ecc-ze Y-re 
faccino poi ciò, che loro pare. Ardisco anco d' anteporre, che si avverta di 
mettere nella sottoscritione ..servitori", perchè altrimenti il rè se ne offen- 
derebbe, come qui se ne offendono per occasione i secretarli de' signori car- 
dinali e ne fanno remore. 119 

10. 

1667. jula 27. (sačuvala se samo ,uiinuta') br. 893. 

Bio je u audienciji kod novoga pape Klementa /X; koji je ohrekao po- 
moć Dubrovniku, Kardinal Barberino spremanje sve učiniti za Dubrovnik, 
Grad Lucca dat će im oružja. Zahtijeva prijepise pisama, sto ih ima 
zapečaćena predati. Još neke upute o obliku državnih pisama. 

A proposito delle due humanissime lettere dell' Ecc-ze V-re di 9 e 20 
del passato mese m' occorre poco di replicare per essersi intanto qui mutate 
le cose con la creatione del nuovo pontefice nella persona del signor cardinal 
Rospigliosi, il quale s'è assunto il nome di Clemente Nono. 11 quale ne prin- 
cipii del suo governo ha dato segni grandi della sua magnificenza e liberalità 
con haver il di della coronatione levato Y impositione d un giulio per rubbio 
di macinato, che gì' è costato sopra doi millioni d' oro, con haver fatto molt' 
altri atti espressivi di simigliante generosità. 

(Piše dale o novom papi i iiegovim nećacima) 

Io sono già stato a suoi piedi ammessovi con il presente della mia 
oratione alla Santità Sua dedicata conforme il solito, e perchè sono stato avver- 
tito dal signor cardinal Azzolino, secretarlo di stato, che non entrassi a 
trattar' affari concernenti le cose dell' Ecc-ze V-re sino alla venuta del nipote 
suddetto^, ho solamente accennato il nostro gran bisogno di soccorsi, ma che 
m' astenessi di trattarlene diiìusamente per non multiplicar le molestie a 
Santità Sua, pur troppo distratto da afìari ceremoniali in questo principio del 
governo, e solo anteponevo a Sua Santità, che si degnasse di deputar mi- 
nistro a se ben visto, col quale si potessero digerir gl'affari a noi concer- 
nenti, che dovevano essere molti cosi spirituali come temporali, e v' interve- 
nisse il signor cardinal Barberino, nostro protettore. La qual deputatione 
non è ancora seguita, ma ne anco importa molto, che segua prima dell' ar- 
rivo del detto signor abbate. 

M'ha espresso la Sua Santità il suo paterno compatimento di nostri 
infortunii e l' animo inclinato a consolarci e soccorrerci, e che li pesa infini- 
tamente, che lo stato presente della camera apostolica non li permette in 
questa parte fare ciò, che vorebbe. 

Procuro, coni' ho detto, che il signor cardinal Barberino intervenga a 
digerir le risolutioni concernenti i nostri altari, perchè seguito ad ammirare 
il suo gran zelo verso noi, che sarebbe bene d' andar nudrendo con tutte quelle 
dimostrationi di stima, che all' Ecc-ze V-re può esser dettata dalla loro pru- 
denza. Conosco bene, che le cose datesi da Sua Eminenza sin' hora, quanto 
alla valuta, non sono molto eccedenti, ma l' affetto, con cui accompagna il 
poco, che da, passa ogni segno e poco a poco crescono gì' impegni. Io stimo 
sopra ogni cosa, che questo signore solamente fra prencipi forastieri prende 
a cuore i nostri interessi e vi pensa e s' appassiona seguitando a proffessare, 
che è pronto a portarsi in persona costi, e da di buoni consegli, e discor- ^ Abbate Rospigliosi. 120 

rendo meco spesse volte mi fa ammirar il suo g-ran senno e mi fa spesso 
honore coli' Ecc-ze V-re de' suoi concetti, clie vagliono tant' oro. Sino quando 
fu in conclave, mi domandò, che dicevano l' Ecc-ze V-re di quel, che egli una 
volta propose et a me usci di mente di scrivere, che sarebbe bene di mandar 
costà un artelice, che sapesse lavorar d' armi, il quale s' adoperasse in ras- 
settar quelle, che ne fossero capaci, per non essere possibile, che tutti i pezzi 
habbino patito immedicabilmente. 

Mandai le settimane passate a ricapito la lettera per Lucca V E molta 
prattica ho fatto co cittadini di qui, ma in specie col eminentissimo signor 
cardinal vescovo, perchè il negotio sortisca. Ma per le difficoltà naturali a 
tutti i partiti, che si propongono in quella repubblica, essendo necessario, che 
passino per i due terzi de voti, non mi da animo di sperar bene con tutto 
che mi sia dato ad intendere, che ci contentaressimo di qualche quantità 
d' armi, de quali ho notitia che in quella città s' abbonda. Io penso di tentar 
con Nostro Signore, che a questo effetto scriva a favor nostro de brevi, il 
che se riuscesse, molto ne giovarebbe, ma ho per bene, che prima il papa 
ci dia qualche cosa, acciò non facci disegni di sodisfarci con questo, e perciò 
ancora è utile la dilatione della missione in Francia, in ordine al quaF affare 
devo dir all' Ecc-ze V-re, che il rè si potrebbe offendere della frase usata 
dall' Ecc-ze V-re nella lettera, che mandano aperte di trattar unitamente con 
il rè e la regina e domandano le grafie concernenti lo stato positivo delle 
maestà loro, formula di parlare, che starebbe bene in tempo di minorità o 
quando il regno fosse dotale, come fu quello di Castiglia a tempo di Ferdi- 
nando Cattolico e quello d' Inghilterra a tempo di Filippo 2°. Xon so, 
come si parla nelle serrate, et in questa materia l' Ecc-ze V-re si deg- 
nino, che i ministri, a quali confidano, habbino notitia del tenor delle lettere, 
che in nome loro devono ricapitare, e con me sempre s'è costumato di tras- 
mettermene la copia, e serve, perchè i prencipi nel riceverle sempre doman- 
dano del contenuto e formano sinistro concetto di che le porta, quando non 
lo sa. Mi prendo ardire di passar oltre in questa materia delle lettere, che 
nelle soprascritte di quelle, che le scrivono a Nostro Sis'nore, è necessario di 
mettere il nome appellativo di papa non essendo solito che basti il proprio, 
che nelle medesime non è in uso di mettere il luogo, dove il papa si trova, 
supponendosi la notitia di questo per indubitata, e che i sigilli siano più cal- 
cati e che esprimano meglio, che non fanno, la figura. Si degnino anco di 
riflettere l' Ecc-ze V-re, se in questa mutatione tanto grande delle cose nostre 
sia bene d' agguingere alle sottoscritioni, massime de cardinali e de prencipi, 
Serenissimi, della quale io mi sono informato, clie sono letterati i signori 
Lucchesi e Genovesi, e mi muovo a sperarlo dal vedere, che l' Ecc-ze V-re 
nella lettera scritta a Lucchesi 1' hanno usata. E sappiano, che per lo passato 
io sono stato più volte in grandi intrighi per questo capo, e molti aftari per 
causa del medesimo vanno a male e non se ne possono ottenere molte volte 
le risposte, e quando così rimproverei questo creduto comunemente manca- ^ Senat je zatražio potporu i od te republike u pismu dneva 28. maja, 
a i Gradić je pisao razlienim uglednim licima u Luki preporučujući im svoj 
zavičaj. Uspjeli je bio samo taj, da je republika zaklučila poslati Dubrovniku 
na dar deset hi jada funta praha, kako javja Gradiću Francesco Bonvisi dne 
26. augusta 1667. Gradić javla to senatu u pismu od 27. augusta 1667. 121 

mento, non v' è risposta, che appaghi e non torna conto, che si sia perdonato 
a titolo di rozzezza, come a me più volte è succeduto. Ne anco è solito di met- 
tere ne soprascritti de cardinali il nome proprio, se non in caso, die vi ne 
siano più del medesimo cognome ; e quando sia questo, si mette il nome pro- 
prio al meno degno di essi, come fra i Barberini : alli signori cardinali 
Antonio e Carlo. 

Non mi stimarci degno della gratia dell' Ecc-ze V-re, se per dubbio di 
pericolar con essa mi tratenessi da dar loro queste minute notitie, delle quali 
non è gran cosa, che in paese lontano non si abbondi, e sono importuno. 

Ho ricevuto il dispaccio dell' Ecc-ze V-re in data di 10 del corrente, 
sopra il quale hora attendo il' ubbidire a loro comandamenti et appresso signi- 
ficarò ciò, che havrò operato. 11, 1667. jula 30.' (sačuvala se samo , minuta') br. 803. 

Bio je kod pape s kardinalom Barherinom, koji je tražio pomoć za Du- 
brovnik, a papa ju obećao i šale odmah mjernika Cerutija, da istraži, 
kako bi se grad dao najbole popraviti. Trebat će papin „breve^' ^ da se 
duvnama u Jakinii isplate hihove svote u Rimu i Napulu. 

Fu giovedì il signor card. Barberino all'udienza di Nostro Signore e 
volse v'intervenissi ancor' io, e molto diffusamente espose il giubilo dell' Ecc-ze 
V-re per la sua assuntione al pontificato e l' ossequio antico della nostra re- 
pubblica et ubbidienza a questa S. Sede, la costanza nella fede cattolica, i tra- 
vagli per questo capo dal tempo della Crociata di Pio II, Y intervento nella 
quale ci necessitò a patteggiar il gravissimo tributo con l' Ottomano. Y ag- 
giunse i rispetti, che l'obbligavano ad amarci e proteggerci non solo per il ti- 
tolo di nostro protettore, ma per amicitia antica della sua casa co nostre in 
Ancona e per \ affetto continuo dell' Ecc-ze V-re verso di loro. Poi si diffuse 
in spiegar V atrocità di quest' ultimo nostro accidente e li pericoli imminenti 
dal vicino barbaro, il quale non era certo ancora, se vegli sollevarci niente 
dal tributo per un caso si grande, e supplicò la Santità Sua a patermamente 
compatirci e consolarci d'aiuti opportuni. La risposta di Sua Santità fu, come 
gradisce molto l'espressione dell'allegrezza dell' Ecc-ze V-re, et era certo del 
loro affetto, al quale havrebbe in ogni tempo corrisposto. Mostrò di compatir 
paternamente alle nostre calamità e permettendo la qualità delle strettezze 
correnti in questo tempo della camera apostolica disse, che non di meno 
havrebbe procurato di far sentire all' Ecc-ze V-re gP effetti della sua paterna 
benevolenza. Accennò anco Sua P^minenza un caso simile ne' tempi antichi 
della città di Rodi, in aiuto della quale si mossero a compassione molti pren- 
cipi, de' quali Polibio narra la quantità de' doni e soccorsi, che l' Ecc-ze V-re 
speravano il medesimo da prencipi christiani, massime animati dalle benigne 
intercessioni per mezzo de' brevi di Sua Santità, la quale a questo non diede 
risposta precisa, ma parve, che non fosse alieno dal concederne la gratia. A 
me toccò di parlar nel medesimo proposito con aggiungere motivi opportuni 122 

a dispor a nostro favore la mente di Sua Santità, con corrispondere a varie 
interrogationi, che mi fece, della gravità del caso, quantità de' morti, in che 
somma consisteva il tributo, et altre simili, et hebbi honore, che non stetti 
in ginocchioni, come a tempo di papa Alessandro, ma mi fu comandato, che 
m'alzassi in piedi, e dopo tutto questo bacciai i piedi di nuovo a Sua Santità 
e mi partii lasciando seco a ragionare il signor cardinale. 

Sono poi stato a riverir da parte dell' Ecc-ze Y-re i ss-ri cav-ri Fra 
Vincenzo e D. Tomaso, nipoti di Sua S-tà, congratulandomi coli' Ecc-ze loro 
deir esaltatione della Sua S-tà e supplicandoli per V intercessione de' desiderati 
soccorsi. Et a tutti due i casi hebbi benignissima risposta di particolar gra- 
dimento, e come stimano sommamente V Ecc-ze V-re e se bene credono sup- 
plici i loro oftitii per movere V animo di Sua S-tà inclinatissima a favovir le 
loro ragionevolissime dimande, che tuttavia non mancherebbero di caldamente 
interporsi. 

Ho fatto questo medesimo offitio col signor card. Azzolino, il quale 
m' ha dato risposta del medesimo tenore, e mi sono seco disteso nelle cause, 
eh' ha la sede apostolica d' haver a cuore la nostra salvezza e libertà, e m' ha 
benignissimamente ascoltato e promesso di valersene con Sua S-tà. Et a tutti 
questi ho consegnato lettere dell' Ecc-ze V-re, delle sottoscritte delle quali io 
sono in gran timore : V Ecc-ze V-re si contentino una volta di conformarsi in 
questa parte col resto del mondo civile, che finalmente è una cortesia, Y omis- 
sione della quale può esser causa de' grandi mali, e hanno hora 1' esempio in 
Ancona, dove che l' usarla non costa niente. 

Parti questa mattina verso Ancona il signor capitan Giulio Ceruti de- 
putato dalla S-tà di N-ro S-re ingegniere per le nostre fortificationi per 4 
mesi, con ritentione delle cariche di qui e provvisioni per esse assignateli, che 
sono sopra 100 scudi il mese, perchè, oltre l' esser ingegnere del Castello, 
ha una compagnia di fanti tedeschi trattenuti in Roma. Professa non voler 
dair Ecc-ze V-re altro che le spese et il viaggio, et essendo due in sua com- 
pagnia fra la carozza : e spese o parte di esse sin' Ancona gì' ho dato 23 
scudi per mandato a questi Martelli et libertini, e per rimborso me ne in- 
tenderò col signor Bosdari, del quale è insigne l' opera verso il servitio deU' 
Ecc-ze V-re, e merita, che sia conosciuto con ogni più honorihca dimostratione 
il gradimento dell' Ecc-ze V-re. 

È poi stato deputato mons-re Altieri per trattar le cose nostre assieme 
col signor card. Barberino, e cominciaremo dalle monache, in proposito delle 
quali ho già consegnato la lettera al signor card. Azzolino et ho inteso, che 
N-ro S-re ha di già fatto dono di que' 1000 scudi somministratili ultimamente 
con riserva di valersi sopra i loro frutti de' Monti. E sarà necessario d'ottenere 
un breve, in virtù del quale tento qui a Roma, quanto a Napoli si possano 
esiger et anco trasportare a nome di questo solo monasterio i frutti contanti 
a nome sin' hora di tutti otto, e di quanto n'ho già dato cenno a mons-re. 
Ho per bene di com.municare tutte queste cose con mons-r arcivescovo per 
non mostrar dilferenzti in celarli ciò, che per ogni modo saprà, tanto più, che 
di questa differenza non vi vedo occasione alcuna. 

Di tutte le sudette lettere procurarò con premura la risposta per trans- 
metterle in Ancona. 12a 

12. 

1667. augusta 6. (sačuvala se samo , minuta') br. 803. 

povratku duvnd iz Jakina u Dubrovnik. Potpori se od pape mogu na- 
tati. Preporučuje lice za zapovjednika topnika. Traži odgovor o liječniku 

Verospiju. 

Dopo scritta all'Ecc-ze V-re la mia in data di 30 del passato ho otte- 
nuto la risposta alla lettera di congratulatoria di Nostro Signore in un breve, 
che qui acchiuso ricevaranno, et altre due, che presentai alli signori nepoti 
di Sua Santità, che similmente qui acchiuse trasmetto. M' ha detto il signor 
cardinal Azzolino d' havere letto a Sua Santità la ultima lettera, che tratta, 
delle monache, e che la Santità Sua si contenta, che le medesime ritornino, 
ma sopra questo io attendo la risposta in iscritto. Ho giudicato bene di dar 
parte di questo tutto al signor cardinal Conti, et ho trovato, che a Sua 
Eminenza dispiace molto, che non s' è fatto capo da lui immediatamente con 
lettere espresse dell' Ecc-ze V-re, et ho procurato al presente di renderlo ca- 
pace della stima, che si fa in questo et in ogni altra cosa della sua persona 
e che si sarebbe nota e tuttavia si ricorrerà alle sue gratie, et in ordine a 
questo è bene, che l' Ecc-ze V-re faccino quel, che loro dettarà la loro innata 
prudenza. Egli è di senso, che è necessario per il decoro di quelle Madri, 
che vi siano in compagnia con vescovo, e suppone, che habbia a esservi 
monsignor arcivescovo, intorno al quale io non so di che senso sia Sua 
Beatitudine; però non è certo, ch'egli v' habbia a essere, e quello di Stagno 
non so se sia habile a viaggiare. Ma sopra questo dirò qualchecosa di van- 
taggio, quando havrò la detta risposta, con la quale sollicitarò anco quella 
della instanza fatta dal signor cardinal Barberino del soccorso, se non si 
vorrà aspettar il signor abbate nipote di Sua Santità non essendo o non 
parendo il mio bisogno cosi urgente, come è quello delli signori Venetiani, 
che sostengono attualmente la batteria del gran vesiere nella città di Candia, 
che però hanno havuto uno spontaneo soccorso di 50.000 scudi, che è un 
buon preludio per noi. Tanto devo dire all' Ecc-ze V-re in accompagnamento 
del suddetto breve e due lettere. 

Poscritta: Qui mi si otìerisce occasione di soggetto, che sarebbe a pro- 
posito per capo de bombardieri, e credo lo potranno havere a 20 scudi al 
mese e forse anco 15; si chiama il signor Giovanni di Giorsi, è figlio "del 
colonello di questo cognome, persona ben nata in Fano. 

Prego, che l' Ecc-ze V-re daranno qualclie risposta intorno al medica 
Pietro Verospi. 124 13. 1667. angusta 20. (sačuvala se samo , minuta') br. 803. 

Trgovina s Jakinom i drugim gradovima Italije spriječena je zbog to- 
hozne kuge u Dubrovniku. Sto treba u buduće raditi, da trgovafie s Ita- 
lijom bude slobodno. Papa dopušta, da se duvne vrate iz Jakina u 

Dubrovnik. 

Mi peniene il comandamento dellEcc-ze V-re espresso nella loro liuma- 
nissima di 4 del corrente di procurar opportuni ordini di qui, che sia data 
prattica in Ancona alli nostri vascelli e robbe, sopra di che io avanti d' essere 
da loro stimolato non ho mancato di operare. Ma perchè la materia è gelosa 
et il tempo della contumacia, sopra il ([uale cade tutta la controversia presa, 
prima che prendano le debite informationi per risolvere, non ho molto effet- 
tuato, massime che il successo della contumacia dato ai nostri vascelli in 
Venetia m" havea intepidito V ardore del trattare questo fatto diventato però 
pericoloso a toccare, et ho trovato, che qui si ha per cosa necessaria di 
spurgare nella contumacia anco li cori, non conti rispetto al pele, che portano 
seco, e s' apprende per cautela da apporsi per necessità nelli billetini della sa- 
nità, che si metta la nota distinta delle robbe, che conduce il vascello, per 
diffetto delle quali cose ne nostri ultimamente capitati non solo in Ancona è 
stata negata la prattica, ma in Sinigaglia dopo partite le barche è stata 
messa allo spargo la robba da esse condotta, e tutta questa per romore fatto 
da signori Anconitani per cause, che V Ecc-ze Y-re possano immaginarsi delli 
avvertimenti, de ([uali non ha potuto eminentissimo legato d" Urbino (al quale 
aspetta la cosa di quella città, che è il signor cardinal Ruspigliosi), se non 
commoversi con tutto, che v' hebbe conosciuto la loro malignità, come ha 
espresso a monsignor Maranzoni, vescovo di Sinigaglia, che da suo ordine è 
stato essecutore delle doglienze suddette. Già i vascelli e le robbe hanno ha- 
vuta prattica a introdur negotiato troppo diligente per l' avvenire : hora, che 
vi sono i suddetti intrighi in Venetia, nocerebbe più che altro ne si levarà 
mai r arbitrio delli deputati nel luogo : però io giudico bene d' andarmi do- 
lendo in cosulto de torti per ottener ordini favorevoli in genere. Intanto è 
bene, che di certo vengano fedi di sanità pulite con i requisiti desiderati in 
queste parti, e che alle robbe, venute di Levante 1" espresso si sono fatte le 
debite diligenze per la sanità, per sotrarci dalla molestia del disputare, se a 
che sorte di spurgo ricerca ciascun di esse. 

Mando ali" Ecc-ze V-re la risposta prima del signor cardinal Azzolino, 
il ([uale m'ha di nuovo affermato, che Nostro Signore si contenta del ritorno 
delle monache, ne stima sopra ciò Sua Santità necessaria altra lettera.^ ^ Senat je poslao Nikolu Rafailova Gučetića, da otpremi duvne iz Jakina 
u Ston, Gradić im je isposlovao još znatnu potporu i dopuštene papino, da uzmu 
novac, što su ga sabrale u Jakinu. Dne 20. oktobra otputovale su s nadbisku- 
pom i GuČetićem u Ston, kamo su došle baš 6. decemÌDra. Ondje su ostale do 
31. augusta 1669., dok nijesu u Dubrovniku dogi'adili novi manastir. A mjesto 
osam starih manastira uredila su se samo dva prema prijedlogu nadbiskupa 
Torresa. (Vojnovič-, Crkva i država u dubrovačkoj republici. Rad 119., str. 67. 
Podnesak nadbiskupov o tome kod Farlatija : Ecclesia Ragusina, str. 275.) 125 
14. 

1667. augusta 27. (sačuvala se samo , minuta") br. 803. 

Grad Lucca dariva republici dubrovačkoj dosta praha. Pismo nihovo nije 

imalo ispravni natpis^ pa ga je zato povratio na ispravak. 0. Salvatoru 

ukrali su u Genovi novac, pa mu je dao 50 skuda, a i senat neka mu 

posale novaca, jer u Francuskoj je život skup. 

Do parte all' Ecc-ze V-re, come per mezzo di signor cardinal Barberino 
nel presente novo concistoro è stato supplicato Nostro Signore, che rac- 
comandi alli signori Lucchesi le nostre instanze per il soccorso, e Sua San- 
tità r ha fatto con premura con domandar in spedire armi, de quali abbonda 
quella repubblica. Elìetto di questa diligenza è stato, che questa mattina m' è 
stata inviata la risposta di quella repubblica dal signor abbate Banusi, del 
cui mezzo mi valsi pel ricapito della proposta, com' anco, che si disponevano 
a darci 1000 libre di poluere poste a Viareggio, luogo della marina del loro 
stato. C era anche aggiunta la risposta, venuta per prima con parole gene- 
rali, da me studiosamente desiderata di ricevere ; ma perchè nella soprascritta 
v'era solo il titolo d' „Illustrissimi", ho giudicato bene di restituirglila con 
pregarlo, che usi diligenza, che non vi sia seguito qualche equivoco in tra- 
lasciar il titolo di „Eccellenze" datoci da altri prencipi, et in specie da car- 
dinali e dal papa, quello di „nobiles viri", che corrisponde all' „Eccelenze" con 
aggiungere, che a me non tocca di ricapitar esse lettere con tale mancamento, 
ma che havrei dato parte all' Ecc-ze V-re del contenuto di esse da Sua Sig- 
noria illustrissima significatomi, come qui fo riverentemente, senza dire a lui, 
che do avviso del partecipare del titolo e ciò a forma di non metterle in 
suppositione di sorte alcuna. L' ho per una gran durezza e rusticità et in 
ordine ad essa farò le dovute doglianze, perchè desistarò, ma come da me 
credo, che a Sua Santità dispiacerà e la quantità e la qualità del dono et 
anco questo modo poco cortese di porgerlo. 

Al P. Fra Salvatore è succeduta disgratia, che è stato svaligliato da 
ladri nel convento delli mendicanti di Genova, che havea da me compatito in- 
fìnatamente per non vi essere concorsa sua colpa, ne si può credere, quanto 
ne resti amareggiato ; l' ho soccorso 50 scudi, con aiuto de quali si portarà 
a Genova per aspettar ivi li dispacci dell' Ecc-ze V-re. Senza spese di sitto, 
che gì' occorrono fargli, è necessario di somministrarli altro dono, perchè in 
Francia si spende molto, e sono di senso, che si azzardi anco maggiore 
somma, perchè solo da quel prencipe si può riportar aiuto considerabile, che 
solo v'ha comodità, e dico la verità all' Ecc-ze- V-re, che se havessi suo 
denaro, mi prenderei arbitrio di farlo da me e l' istesso farei, se havessi 
del mio. 126 

15. 

1667. oktobra 1.' , minuta" br. 803. 

Izredao je dar (sv. moći) kard. Barberini ju. Duvne će doskora stići u 
Ston u pratili provincijala frahevaćkoga. Lažan je glas o 0. Salvatoru, 
da je zaigrao državne novce, nego su mu ih doista ukrali, kako potvrđuje 

drug negov. 

Ho ricevuto le due liumanìssime lettere dell' Ecc-ze V-re del decorso 
mese con i dispacci per il signor cardinal Barberino per le monache e per 
r affare di Francia ; in tutte le quali cose saranno da me servite l' Ecc-ze 
V-re con ogni maggior accuratezza et applicatione. Portai io il regalo a detto 
signor cardinale il più che saprò condito et ornato con signor ambasciatore, 
•che è ricevuto co non ordinario gradimento. Le monache saranno quanto prima 
spedite e per accompagnar il P. provinciale con i dispacci necessarii ; attendo 
<ì' ottener il breve di Nostro Signore e sarò di nuovo dal ambasciatore per 
ottener le lettere intenzionatemi. Al P. Fra Salvatore mandare le lettere in- 
tentionate di consigliarli in proprio, et assicuro intanto V Ecc-ze V-re, che 
non può essere vero quello, che taluno intendo haver detto di lui del denaro 
pubblico perduto al giuoco, perchè del furto (verisimilmente) seguito vi sono 
stati manifesti vestigli, et il suo compagno non è ne tanto cauto ne tanto 
impegnato in lui, che lo sapesse o volse servire a -fìnger e mantenere la fa- 
vola del suo ligamento, se non fosse seguito. Scriverò di tutte le sopradette 
■cose all' Ecc-ze V-re più distintamente, quando li havrò finito di servire. 16. 

1667. oktobra 15. (saèiivao se samo prijepis po diktatu, pun 
pogrješaka) br. 803. 

Provincijal frahevacki Antun Primi otputovao je u Pariz. Zasada se ne 
može dobiti novčana potpora. Sto treba raditi, da duvne dođu do svojih 
novaca u XapuJu. Kardinal Barberino zahvaluje, što je dobio plemstvo 

dubrovačko. 

Questa mattina è partito il P. provinciale Primi alla volta di Fiorenza 
con animo di portarsi a Livorno et indi a Marsiglia e poi per terra a Parigi, 
dove ora si trova il rè tornato dalla madre di Fiandra. Io lo (ho) accom- 
pagniato con i dispacci, de quali Ecc-ze V-re intenderanno i particolari nella 
copia, che loro egli ha trasmisi della instruttione da me per ordine loro 
datagli ; e perchè ho conferito dopo mandata costi la copia della lettera del 
rè ad uno savio prelato francese e sono stato da lui esortato (di) allevar 
quella particella al fine, che fa mentione del rè d' Inghilterra, che edificò il 
nostro domo, sapendogli, clie molto nocerebbe per odio di Sua Maestà ben 
intento di quella natione, et in specie della medesima, mi sono preso arbitrio 
di prescriverla con mano simile a quella, della quale l' Ecc-ze V-re si sono 
servite, tanto più, che la sottoscritione non è dalla mano del secretarlo. 127 

L' Ecc-ze V-re per loro humaiiità prenderanno in bene questo mio dire. 
Mandare a loro la copia del breve apostolico comandativo, in quale Sua S-tà 
m' ha favorito di forza molto eficace ; mandarò loro similmente la copia di 
un altro, che ho ottenuto per Spagnia, e l'ho inviato al P. Marincello con 
raccomandarlo al signor Brattutti in ogni caso di partenza di questo. 

Sono alle strette con il signor cardinal Azzolino per qualche aiuto pro- 
prio di Sua Santità, e trovo gran difficoltà di sborsarsi propri denari, aflfer- 
mandomisi, che delli 50.000 ducati dati a Venetiani, come anco delle spese, 
che hora si fanno nella gente, che si manda in Candia, il papa intende di 
rivalersi delle decime del clero innposte in occasione della guerra di Ungaria 
et offerite a quei signori suppressioni de conventivi. Moverebb(i si levata la 
legge di non lasciare stabili alli ecclesiastici, che non li possono alienare e 
nel modo di questo non si accordano; vedrò, se de queste medesime decime 
possiamo ancor noi esser a qualche parte. Sicome intendo del proprio a 
Venetiani della polvere e tacilmente ve vorrà date anche (a) noi, il che non 
bisogna (di) recusare, ma secondo (a) me procurare il cavare denaro possibile, 
€ r Ecc-ze V-re mi ordinano, se cosi comandano per ogni caso ; io, che ho 
inteso da monsignori secretarli de brevi, che monsignor arcivescovo è stato 
accompagnato con uno, nel quale l' Ecc-ze V-re sono esortate alla edificatione 
della cattedrale, domandare, che si concorra (a) questa santa opera, per la 
quale si voglia ogni altro materiale che la polvere. La prima risposta, che 
mi diede il signor cardinal Azzolino intorno al ritorno delle monache, fu, che 
«i facesse il debito conto e che solo in questa parte aveva da procurar Sua 
Signoria illustrissima per un certo decoro, perchè egli non pensava di poter 
accompagnarle, ma poi dopo due di m' affermò, che Nostro Signore voleva, 
che egli le accompagnasse, al che io non repugnai, che cosi mi viene per- 
scritto dell' Ecc-ze V-re. Suseguentemente a questo monsignor arcivescovo 
stesso m' affermò, che Sua Santità gì' haveva fatto gratia della quarta parte 
dell' Opere Pie a similitudine di quelle, che fece due anni fa all' Ecc-ze V-re. 
Io mi sono meravigliato e non m' astenni di dirli, eh' è stimata molto la gratia, 

perchè era molto singolare e che la dovesse usare moderatamente Questa 

mattina parte Sua Signoria illustrissima alla volta d' Ancona, dove sono pre- 
parate le cose necessarie per l' imbarco, e spero, che Sua Santità darà qualche 
aiuto a quelle Madri et io restarò negotiando. Ho fatto instanza per un breve, 
in virtù del quale possa esigersi delli signori procuratori, in cui (monastero) 
dovevano dimorar le dette Madri, le entrate spettanti a tutti monasterii, da quali 
provengono, perchè altrimenti sarà diffìcile di riscuotere i luoghi di Monti, 
massimamente di Napoli, come il signor Piritei m' ha avvertito, se la Sua 
Santità ha messo questa instanza alla congregazione de vescovi e regolari. 

Il signor cardinal Barberino ha sommamente gradito la dimostrazione 
cordiale et onorifica, che T Ecc-ze V-re hanno usato seco in aggregarlo alla 
loro nobiltà*, come io in altro dispaccio significai diffusamente alle Ecc-ze 
V-re, e ne ha dato qualche cenno il S. Raffaele di Oozze in Ancona, che le 
bavera avvisate. (0 majstoru zidarskom, koji će doskora stići u Dubrovnik). ^ Senat je zaklućio dne 14. augusta, da prima „totani domum em-mi 
dom. cardinalis Barberini, nostri protectoris, eius fratres et nepotes" među 
vlasteoske porodice (Cons. Rog. 1666 — 67 fol. 111 r.) 128 1667. novembra 26. (original svez. XIY., br. 1::391.) 

Treba izabrati prokuratore duvnama u Stonu, koji će podići dohodak od 
bankovnih založnica u Rimu i Xapulu. Ima nade, da će se za Lukeža- 
nima, koji darovahu Dubrovniku :')00 pušaka, jjovesii drugi vladaoci i 
gradovi. Način, kako da se te puške otpreme u Dubrovnik. Mjernik Ceruti 
vrativši se u Rim hvali Dubrovča?ie i doskora će izraditi prijedloge, kako 
treba Dubrovnik popraviti. Zidari i tesari, sto ih je Barberino jjoslao. vratili 
su se u Rim, jer u Dubiovniku nijesu imali posla. 

E molto tempo, che sono senza lettere dell' Ecc-ze V-re. Le quali sono 
state intanto da me seiTÌte in quello, che qui è occorso per le nostre mo- 
nache, come a suoi tempi ho anco significato (jualche altro particolare con- 
cernente gì' affari pubblici, come dal signor medesimo haveranno udito. Sup- 
pongo, che r Ecc-ze V-re faranno i procuratori del monasterio delle monache 
di Stagno, e questi sarà bene che quanto prima mandino qua et a Napoli 
le procure per l' esattione dei luoghi de Monti, che io non mancare di pro- 
curare in ordine a questo le necessarie faciltà dalla benignità di X-ro Sig-re. 

M' è stato significato per parte di X-ro Sig-re, come i Lucchesi hanno 
destinato per 1* Ecc-ze V-re 500 moschetti, de ({uali lo trasporto toccarà a 
noi, e mi 1' ha confermato il signor card. Spada, il quale s' è molto adope- 
rato, perchè questo seguisse, ne sarebbe male, che V Ecc-ze A'-re per mezzo 
d' una lettera ne lo ringratiassero. Io risolvo di far correre senza aspettar 
precedente ordine dell' Ecc-ze V-re gì' effetti di questo dono e senza che corre 
la risposta di quella repubblica, che poi negotiaremo il titolo dovuto air Ecc-ze 
V-re, quando s" haverano gì' esempii del trattamento degl' altri prencipi. Per 
che io lascio fare al signor Bosdari, al quale tocca di giustificare ciò, che 
in questo genere mi ha affermato. E gì' ho suggerito il modo, eh' è di man- 
darsi qua le lettere originali, che non devono contenere materia secreta. Penso 
dunque di fare trasportar le dette armi per terra a Bologna, che sarà il ca- 
mino di qualche quatro giornate, e d' indi a Ferrara per aqua, dove saranno 
a dispositione dell' Ecc-ze V-re, che per condurle potranno valersi del pas- 
saggio di qualche vascello nationale. come che ne sono alle volte soliti a ca- 
pitare. E si degnino l' Ecc-ze V-re di dar ordine a questi signori Martelli et 
Ll)ertini, che del denaro de' signori tesorieri somministrino per le spese, che 
in questo trasporto occorreranno, perchè io penso di valermene de loro e 
ripromettermi della approvatione de' signori tesorieri. E vero, che questa è 
poca cosa, ma importa sommamente per l' esempio a movere altri prencipi 
maggiori a dare maggior aiuto et in specie il granduca. Et il papa bavera 
gran mottivo a non tardare di farci provar gì' effetti della benignità inten- 
tionata. Ma io non ho i dovuti ricapiti per il signor abbate Rospigliosi, ni- 
pote di Sua S-tà, il quale fra pochi dì s'aspetta e sarà il cardinal regnante. 
E vi vorrebbono anco due altre lettere per i due nipoti venuti di fresco 
oltre i primi due col signor Camillo Rospigliosi, loro padre, generale di 
S-tà Chiesa. 

Si trova ({ui il signor cap. Ceruti pieno di honorevolezze ricevute 
dall' Ecc-ze V-re, intieramento ^sodisfatto della loro benignità, e parla delle 129 

cose nostre con og-ni maggior vantaggio, se bene a me pesa intinitamente, 
che non ha che riferire delle risolutioni prese per il ristoraniento della città, 
in ordine a che fo seco spesse conferenze. Mi dice d' liavere scritto per 
r architetto, che bisogna, del quale anclr io tengo bone informationi. Quando 
nrriverà questo, discorrerà con detto signor cap-no della forma della fabbrica, 
e metteranno insieme una scrittura ben stesa con diversi partiti, che possono 
prendersi, ciascun de (piali havrà i suoi mettivi prò e contro, acciochè dall' 
Kcc-ze V-re possa farsene fondatamente F eletione. Intorno a che vi pensa e 
discorre con periti il signor card. Barberino e va anco divisando per met- 
tere in opera la facoltà, con cui l' Ecc-ze \-re F han honorato di nominar 
una casa per l' aggregatione dicendo di voler in (juesto bavere riguardo al 
maggior utile della repubblica. 

Mi dispiace di vedere ritornati de' maestri muratori e falegnami inviati 
costà da Sua Eminenza, tanto più, che riferiscono (T bavere^ presa questa ri- 
solutione per causa di non essere adopei'ati. Poiché, come dicono, non si 
fabbrica niente per il pubblico. Io non credo, che dicano il vero, perchè sarebbe 
un troppo cattivo segno, e se andasse attorno cpiesta notitia, non trovaressimo 
ne chi ci compassionasse ne chi ci aiutasse. 18. 

1667. decembra 7. (original autograf sv. XIV., hr. 1:393.) 

Majstora pekarskoga vala zaposliti^ da se i on ne vrati' u Rim. Mjesto 
zidara i tesara, koji su ostavili Dubrovnik, poslat će druge, kad dobije 
arhitekta. Potvrde za naziv „Eccellenze^' . Razgovarat će s nećakom papinim 

pomoći za Dubrovnik. 

In risposta all' humanissima lettera dell' Ecc-ze V-i'e di 6 del mese 
passato sodisfa in buona parte la scritta da me in data di 27 del medesimo. 
Godo sommamente, che costi s' attende seriamente alla futura fabbrica con 
preparar i materiali e trattar della condotta delle maestranze. E che però è 
alieno dal vero ciò, che per altre parti da costà si riferisce in contrario, 
confermato dal l'itorno delli due maesti muratore e falegname, che mandò già 
il signor cardinal Barberino, contristato non mediocremente per vedersi mal 
collocata la sua opera e spesa in questo genere, essendoli noto anco il poco 
profitto, che fanno i fornari, a (piali sarebbe bene sottrar la materia di 
attribuir al nostro mancamento gì' inconvenienti del pan cattivo con sodisfarli 
a fabbricar il forno, che desideranno, e darli grano buono da impiegare, 
perchè al ritorno in ([ua non habbino quest'attacco ne sarà infruttuosa la 
spesa negl'ordegni d' un' arte tanto necessaria alla vita humana da adoperarsi 
da altri più fedeli di loro. Procurarò, che Bua Eminenza soddisfacci i salarli 
di detti due maestri, e quanto alli due rimasti, non è bene di infatti dirlo, 
giacché questa prova affettuosa più che per altro rilevante del soccorso dell' 
Eminenza Sua riesce infelice, massime che li suddetti due maestri riferiscono 
d'essersi partiti, perchè non erano adoperati. Io procurare, che venga degl' 
altri operarli non ne mancando qui di otiosi senza altro assignato che delle 
giornate, et il falegname ritornatoci dice di voler venirvi, ma senza astrin- 

MONUM. HIST. XXXVII. 9 130 

gersi ad altro lavoro che a quello, che troverà da se stesso. Il capo maestro 
muratore sicché è necessario, perchè M. Alessandro non ha intelligenza di 
lavori con calce, ma a questo si pensarà, (quando havremo l'architetto. 

Raccomando all' Ecc-ze V-re le chiarezze in materia del titolo dell' 
^Eccellenze", senza le quali non havremo da signori Lucchesi questa hono- 
revolezza e corriamo pericolo di perderla anco con altri, che sin hora ce la 
davano. 

S' aspetta domani monsignor Ruspigliosi, futuro cardinal dominante, col 
quale io m' aiutarò V effettuatione degl' aiuti intentionatici, come meglio saprò 
con il svantaggio di non haver per esso lettere dell" Ecc-ze V-re, le quali 
sarà intanto bene di scrivere congratulandoci del suo cardinalato, il (juale 
prima dell" arrivo di queste sara senza dubbio seguito. 19. 

1667. decembra 7. (sačuvala se samo .minuta) br. 803. 

Majstori zidari i drugi, koji su se povratili u Rim, raHruju glasove^ da 
rad u Dubrovniku ne napreduje. Kardinal Barberino drži. da su tomu 
krive oblasti. Dubrovčani su protivni novim strojevima, koji olakšavaju i 

pospješuju rad. 

Dopo haver riverito T Ecc-ze V-re con mie lettere di 27 del passato 
ricevo r honore 'delle loro humanissime di 6 del medesimo, in replica delle 
quali però mi resta da dire havendolo già anticipato con le passate. Godo 
sommamente d" intendere, che si applica seriamente alla fabbrica futura e che 
si preparano i materiali e che s' attende a condur maestranze, perchè le voci, 
che capitano da costà per altre parti, portano il contrario con somma con- 
fusione di tutti i buoni affetti alla nostra patria, e lo conferma il ritorno de 
maestri qui, chi mandati dal signor cardinal Barberino capitati, come dicono, 
a questa risolutione per non essere adoperati, del che Sua Eminenza ha mo- 
strato meco di molto stupirsi, e gì' ho risposto il meglio, che m' ha permesso, 
il non so perchè, dirmi. GrFè noto ancora il poco ricapito, che fanno i for- 
nari, e senza cruccio dice, che la colpa non può essere che di quelli, che 
hanno cura di sopraintenderli. Non m' ha steso sopra questo molto discorso, 
ma con un sorriso m' ha dato sopra di concetto sinistro, che da qui prende 
occasione d' bavere di noi. E veramente, se l' arte di far il pane tanto, come 
al mondo, non riesce da noi, che altro riuscirà I '? E senza arti come può 
essere una città, perchè quando anco s' habbia gì' istessi effetti con operarli 
del mestiro, non può ciò essere senza mille impedimenti e senza dispendio, 
che sono incomodi a pochi et essere avvezzo il nostro popolo non li sente. 
L' istesso succede nell* altre operationi, che costì si fanno, come del trasportar 
le mine a forza di braccio e di spalle senz' aiuto delle carrette e carrozze 
et altri instromenti, che sparassino 90 delle cento parti delle spese, delle 
quali questi huomeni parlano con poco rispetto del detto pubblico dicendo, che 
non può lavorarsi più di tre o quatro hore al dì. 

Sono certo, che alla somma prudenza dell' Ecc-ze V-re non restarà da 
sovvenire e mettersi dalla loro diligenza in opera. 131 
20. 

1667. (l('eenill)ra 10. (original, sv. XIV., br. 1394.) 

Sale pismo kardinala Barberina^ koji zahvaluje Dubrovčanima^ sto su ga 
primili u građanstvo. Od pape još ne ima pomoći. 

Ha differito sin hora il signor cardinal Barberino di rispondere alla let- 
tera deir Ecc-ze Y-re, nella quale l' honorano della nostra cittadinanza e 
nobiltà per una certa ambitione, che havea di far godere alla patria nostra 
con qualche effetto considerabile i frutti della sua protettione prima di rice- 
vere questa ricompensa da lui, come afferma, continuamente stimatissima o 
pregiatissima ; ma essendoli parso hormai troppo lunga la dimora, nf ha 
•consegnato V annessa lettera, accompagnata da espressioni a bocca benignissime 
e piene d' un cordial effetto verso la nostra patria ed' un' ardentissimo zelo 
verso ogni suo bene. Ma i negotii della corte caminano con lentezze con 
tutto, che sia arrivato monsignor Ruspigliosi, nepote di Sua Santità, che nel 
concistoro di prodomani dovrà essere promosso al cardinalato, perchè ha bi- 
sogno di riposo e governo, non mostrando d' essere ancora sinceramente gua- 
rito dal suo molestissimo male. 21. 

1667. decembra 17. (sačuvala se samo , minuta' s primjedbom 
,, copia mandata", puna pravopisnih pogrješaka) br. 803. 

Predao je Barberinu pisma senata o pomoći kod slanica na Neretvi. Pri- 
bavit će radnike za kancelariju., što ih senat traži., ako takovi i ne idu baš 
rado u Dubrovnik. Promaknuta su nova tri kardinala. Treba se prepo- 
ručiti kongregaciji ;,de propaganda fide" , da se zauzme za Dubrovnik 
kod pape. Pečata/? e pisama na papu i kardinale. 

In esecutione del comandamento dell' Ecc-ze V-re portatomi dalla loro 
humanissima lettera di 17 di mese passato ho ricapitato immediatamente 
all' ecc-mo protettore la diretta a Sua Em-za et accompagniatola con preghiere 
efficaci a bocca, perchè si degni di parlar, dove bisognia qui in Roma, per 
distornare questo tentativo della scala di Narente, et ha letto benignamente 
ciò, che r Ecc-ze V-re li scrivono, con gradire la confidenza, che in lui s' ha, 
promettendo di parlare prima con card. Yenetiani e poi, dove stimarà oppor- 
tuno, affermandomi, che crede in questo tempo che quei sig-ri del papa ri- 
cevono aiuti li pronti e dovevano essere efficaci con loro gì' officii di Sua S-tà. 

Ubbidirò ancora in ciò, che l' Ecc-ze V-re m' impongono per i ministri 
della cancellaria, se bene è difficile il muovere gente di qui, dove ogni uno 
vive con speranze alte et con ogni poco d' habilità e fortuna trova partiti più 
vantaggiosi, che non è il nostro, aggiungendosi ancora la poco felice opinione, 
che corre del volersi costi attendere da dovero a ristorare la città, cosa, che 
■atterisce ogni uno. 132 

Lunedi fece N-ro Sig-re la promotioiie di tre card-li : Rospigliosi^ sua 
nipote, il prencipe Leopoldo di Toscana e D. Sigismondo Chigi, nipote di 
papa Alessandro. E il primo si trova ancora con qualche reliquie del male 
contratto nel viaggio et però si differisce tutta via e forse andera differen- 
dosi sino a dopo le feste la solennità del consisterò pubblico, in cui s' impone 
ai promossi il capello cardinalitio. 

jVr è stato suggerito, che non sarebbe mal fatto, che V Ecc-ze V-re 
scrivessero una lettera alla congregatione de propaganda fide pregando que' 
signori card-li delli buoni offìtii con N-ro Sig-re e servendosi come per mot- 
tivo della commendatione de' servitii, che riceva dalla loro protettione la cri- 
stianità di Levante, et io riverentemente V antepongo all' Ecc-ze V-re. 

Le lettere dell' Ecc-ze V-re scritte ai card-li avanti il terremoto erano 
piegate e sigillate nella medesima forma che quelle del papa, che è quello, 
di che si desidera da me la notitia. 22. 

1667. decembra 31. (original, autograf sv. XIV., br. 1896.) 

Nadbiskup je od pape dobio pogodnost (dio od prihoda zaklade „opere 
pie") kao i Dubrovčani onomadne. Neki članovi porodice Barberini za- 
hvalujuy sto su dobili građanstvo u Dubrovniku. 'Naziv senatora dubrova- 
čkih „Eccellenze'^ potvrđuje pismo vojvode od Modene. Fuske^ dar re- 
publike Lucca, već su u Bologni: treba novaca^ da se dale otpreme. 

La grafia dell' opere pie fatta da Nostro Signore a monsignor arci- 
vescovo non è stata saputa da ninno, se non dopo il fatto, ne n' è stato alcun 
modo di saperlo, et il signor cardinal Barberino, quando li è venuto a no- 
titia, n' ha fatto acerbe doglienze e pubbliche dimostrationi della sua disappro- 
vatione. Ma non sta a lui di comandare, et il raccomandare non sempre 
basta • è stata troppo nota la grafia fatta in questo genere all' Ecc-ze V-re 
per cinque anni, et ha servito di mottivo per venir a questa risolutione, et 
da quel breve intendo essersene presa la formula. Onde l' Ecc-ze V-re puono 
assigurarsi, che non è mancato in questa occasione, chi facesse le loro parti, 
ma a chi v' è stato è mancata maniera di mettere in opera la premura e zelo, 
del quale sempre abbonda verso il loro servitio e si strugge nell' animo per il 
poco effetto, che vede provenire dalla sua sincerissima e continua applicatione. 

Alla lettera dell' Ecc-ze V-re scritta al detto signor cardinal Barberino 
in materia dell' aggregatione^, Sua Eminenza ha risposta con lettera da me ^ Potreba, da među vlastelu dubrovačku vala uvrstiti neke nove poro- 
dice i tako umnožati broj plemića, pokazala se već prije potresa, pa se još. 
19. novembra 1658. ovlastio senat, da izreče svoje mnijene o tome. Ali tek 
poslije potresa, 6. juna 1667., zakluči senat, da se od oblasti „provveditori della, 
terra'" zaište mnijene „super aggregatione decem familiarum ad nobilitatem 
huius reipublicae", a 10. juna prima Veliko Vijeće 10 porodica u plemstvo. 
Porodica Barberina dobi plemstvo dubrovačko tek 19. augusta 1667. Od Gra- 
dića se sačuvao osobit govor i u rukopisu 245. Čulićeva popisa;: „L'orazione 
sopra l'aggregazione alla nobiltà di Ragusa'', koji je bio određen za Veliko- 
Vijeće, a toplo preporučuje Dubrovčanima, da umnože agregacijom broj plemića, 133 

,iiià. trasmessa. Quella del sìf^iior cardinal Antonio s' Jia trovato partito da 
Roma, e perchè in quella del signor prencipe di Palestrina v' era il titolo del 
prefetto di Roma, eh' egli non ha, è stata da me trattenuta, come anco quella 
del signor cardinale Carlo per non far differenza fra due fratelli con avvisarne 
r Ecc-ze V-re sotto il primo d'ottobre. 

Ho ricevuto le lettere originali del signor duca di Modena, della quale 
mi pi'evalerò per aggiustare il negotio del titolo ai signori Lucchesi, il dono 
de quali credo che a questa liora sarà in Bologna, se bene con quest' ordi- 
nario non ho lettere da Lucca, con le {piali aspettavo l' avviso dell' effettivo 
incaminamento, il quale mi fu scritto che doveva seguire avanti Natale. 
V andaranno incirca cento venti scudi per il porto, de quali si degnino 1' Ecc-ze 
V-re dare ordini necessarii per il rimborso alli signori Martelli et libertini 
che gì' hanno somministi'ati. 

Per conto degl' operarli mandati costà del signor cardinal Barberino ho 
già scritto air Ecc-ze V-re ciò, che occorre, al che mi riporto. 23. 

1668. januara 14. (original, autograf sv. XIV., br. 1397.) 

Ima nade, da ve poslanstvo Primìjevo u Pariz biti uspješno^ samo treba 

čekati na povolnije prilike, koje će doskora nadoći. tf pitanu trgovine 

solu na Neretvi papa se živo zauzimle za Dubrovčane. 

È arrivato a Parigi il P. provinciale j)ortandosi immediatamente secondo 
r instrutione datali dal signor abbate Vibò, internuntio apostolico, il quale lià 
hitrapreso con calore a proteggere il suo affare in esecutione degl' ordini ri- 
cevutine da ISua Santità. A questo è parso bene di ricevere da monsignor di 
Lione, secretarlo di stato negl' affari de prencipi forastieri, la direttione in- 
torno al modo di presentar il breve del papa e la lettera dell' Ecc-ze V-re 
a Sua ■Maestà, il quale contro l' opinione di questo signor ambasciatore non 
ha voluto, che la funtione si facesse da niun suddito del rè, et ha mandato 
il proprio figliuolo ad introdur detto Padre da Sua Maestà, la quale lo sentì 
benignamente con rispondere, che leggerà il breve e la lettera e ne farà le 
sue rifflessioni. \\ signor duca della Vieuville lo favorisce con opportuni 
offìtii appresso i ministri, ma sopra tutto con buoni consegli et indirizzi. 
È molto sinistra la congiuntura, nella quale ci siamo incontrati della guerra 
dispendiosa, che fa quel regno, e però sono deboli le speranze della buona 
riuscita del negotio. Tuttavia non si perde d'animo il Padre et opera per 
quel, ch'io posso giudicare, con maravigliosa applicatione et con prudenza. 
Mi significa, che stima bene di tirar in lungo il negotio per ricevere be- 
nefìtio del tempo, il quale può portare il' buono esito o qualche altro favo- 
revole successo. Intanto arrivarà alla corte il nuntio apostolico, che è mon- 
signore Bargellino, hora appresso l' Altezza di Savoia, col quale io ho mezzi 
efficaci. Questo istesso consiglio ho preso ardire prima io d' insinuarli credendo, 
come fo, di incontrar il senso dell' Ecc-ze V-re, giacché non è molto dispen- 
diosa la sua dimora colà. M' ha trasmesso intanto per l' Ecc-ze V-re le due let- 
tere qui acchiuse. 134 . 

L" affare della scala di Narente pare, che da Nostro Signore venga 
abbracciato con calore, liavendo la Santità Sua dato ordine alli sig-ri cardi- 
nali Rospigliosi et Azzolino, che v' applichino vivamente, ne cessa il signor 
cardinale protettore di rappresentare l' importanza della cosa et procurar 
gì" of liti i necessarii. Quando saprò letfetto prodotto di questi apparati, ne darò 
pai'te allEcc-ze V-re. 24. 

1668. februara 15. (original, autograf sv. XIV., i)r. 1400.Ì 

0. Primi unatoč očekivahu ìiije niUa postigao u Parizu. Xegov je rad ipak 
pohvale vrijedan. Kraì francuski nije uskratio pomoć, nego samo odgodio. 
Duhrovačani mogu lako čekati^ jer nijesu u krajnoj nuždi. 0. Salvatoru 
Đorđiću posudio je 50 škuda za put u Genovu i još novaca zd povratak 
odande, pa moli., da mu se ta svota povrati. Kardinal Barberino spreman 
'e i dale pomagati Dubrovčane. Uz plaću, što je Dubrovčani daju, ne ima 
u Bimu nikoga, koji bi htio primiti službu u Dubrovniku. 

Al P. provinciale è parso 'non ostante il pensiero, che havea di tirar 
il suo aifare in lungo; seguitar con 1" instanze a Sua Maestà per la speditioue 
favorevole, come m' avvisò in data di 30 Decembre, et ha riportato prima 
risposte poco propitie e finalmente 1' esclusiva, come signitica ali" Ecc-ze V-re 
nella qui acchiusa lettera^. Bisogna, che questo sia stato il miglior conseglio, 
mentre vi s' è appigliato, chi stava sul fatto, il quale è soggetto di senno 
e pieno di zelo incredibile di ben servire la repubblica, dal quale è portato 
a parlar troppo ardentemente delle persone et humori di quel paese, nel che 
il suo line merita lode e che 1" Ecc-ze V-re lo gradiscano. Ma non lascino, se 
è possibile, il filo di questa prattica, la quale cessati, che siano li rispetti 
della presente durezza comune oggidì in quel principe verso ogn' uno, po- 
trebbe esserci di considerabile aiuto e se io potrò vedere il tenor della ris- 
posta de rè ali Ecc-ze V-re, come vedrei, se mi dessero licenza d' aprire la ^ Pismo što ga je senat dubrovački pisao Ludevitu XIV., priopćio je E 
K. S vrlu ga u , Starinama" sv. XIV.. str. 80. i d., prema originalu u arhivu 
francuskoga ministarstva izvanih posala u Parizu. Kraj francuski nije to pismo 
bacio ad acta, kako tvrdi francuski konsuo Le Maire, nego je prijazno pri- 
mio dubrovačkoga poslanika, kako 0. Primi sam javla senatu lU. decembra 
1667. (Acta S. Mariae sv. VIL. br. 900.): „S. Maestà stesse sempre in 
piedi con grand' attentione e, dopoché terminai di parlare, pigliò la lettera 
et il breve e disse queste parole: , Vedrò il breve di Sua S-tà e la lettera 
della repubblica e farò la risolutione"." Prvi odgovor krajev na pismo senata 
datiran je iz Tournava 29. jima 1667., a odgovor na poslanstvo Primijevo 
iz Pariza 12. januara 1668. (Acta S. Mariae sv. II., br. 90.;. I vojvoda de 
Vieuville javla Gradiću 16. januara 1668.. da poslanstvo Primijevo samo zato 
nije imalo uspjeha, što još uvijek traje rat između Francuske i Španolske, 
pa su državne blagajnice prazne. Istina je toliko, da Duln-ovnik i kasnije nije 
dobio ništa od Francuske. 135 

lettera, che portarà il P.Adre, saprò per avventura spendere il ;[i:iiiditio sopra 
il modo di questa continuatione, nella ({uale sono di senso, che discretamente 
s' insista tuttavia e si professi d' interpretare la risposta del rè piuttosto come 
dilativa che come esclusiva et a suo tempo si rinovino le preghiere, le quali 
saranno sempre aiutate dal papa, et il signor duca della Yieuville è prossimo 
a venire qui per ambasciatore di 8ua Maestà, il quale ci seguitarà d' aiutare, 
quando, come dico, cessino i mottivi della dilatione, e bisogna considerare, 
che non si tratta di poca cosa ne è tanto presentaneo il nostro bisogno, che 
non ci venga in tempo anco per ispatio di parecchi anni, non essendo le 
nostre necessità come quelle d' una piazza assediata, il frutto del cui soccorso 
consiste principalmente nella celerità; e se non altro, saranno questi ricorsi 
di stimolo a Spagnuoli per ben portarsi con noi. 

Al P. Marincello è riuscito bene il non perdersi al suono della prima 
risposta esclusiva ; il simile è succeduto a me co signori Lucchesi e mi riu- 
scirà ancora, spero in Dio, col papa. Detto Padre mi richiede, che mandi 
air Ecc-ze V-re le lettere da lui scrittemi, il che io eseguisco all' aggiunto 
piego, acciochè servano per informatione dell'operato da lui. 

Già significai all' Ecc-ze V-re d' bavere somministrato al P. F. Salvatore, 
quando partì per Genova, cinquanta scudi, e lo feci non potendomi essere 
nota la loro volontà della sua rivocatione e non stimando essere pubblica ri- 
putatione, che, mentre serviva attualmente la repubblica, patisce della vita, e, 
da poi eh' è tornato et ubbidito agP ordini loro, gli n' ho somministrati venti 
altri et appresso quattordici giulii per haver conosciuto, che' v' era in una 
estrema necessità e che altrimente si sarebbe convenuto perdere le sue povere 
robbicole ritenute dal padrone della barca, che l' ha condotta da Genova. 
Prego r Ecc-ze V-re ad usar della loro generosità in approvar questo mio 
arbitrio di poca somma e per il quale non ho havuto tempo d' aspettare 1 
loro ordini, e Dio a me conceda fortuna di risarcir questo dispendio con mag- 
giori utili, per i quali in servitio pubblico mi vado incessatemente adoperando, 
se bene il medesimo Padre F. Salvatore se ne riconosce debitore, e sono certo, 
che volendolo l' Ecc-ze V-re non ricusarà di pagare il suo debito. A me suc- 
cede in questi affari come ad un mercante di diverse incette, delle quali non 
tutte riescono lucrose e basta, che gl'avanzi siano superiori alli discapiti per 
dire, che il negotio va bene. 

Il signor cardinal Barberino, con mandar a sue spese gì' operarli da 
fabbricare e fare il pane, mostra d' bavere inteso di condannarsi al peso di 
condurci come quelli, che mandano aiuti di soldati, addossandosi le spese 
della levata e delle prime paghe, et che il resto si seguiti, da chi riceve il 
soccorso, e che il medesimo aggiusti la maniera del continuare et s' è com- 
piaciuto non tanto nella quantità del soccorso, quanto nel giuditio speso di 
ciò, che sarebbe bene di operare, e mi si dice, che oltre li tre mesi pagati 
alli suddetti operarli non è per farmi altro, ne io ho per bene d' importunarlo 
per bagatelle con tutto, che lia dato non so che d' avvantaggio a qualcuno di 
loro. Questa mente di Sua Eminenza hanno potuto l' Ecc-ze V-re raccogliere 
dalle mie passate lettere, tutta via stimo mio debito di spiegarlo, come fo, 
più chiaramente in risposta di ciò, che si degnano di scrivermi in questo 
proposito. 136 De soggetti, che desiderano l'Ecc-ze V-re per la notaria e cancellaria, 
io qui non trovo a pagamento, che mi significano, perchè per ogni poco, ch'uno 
vaglia, vuol vendere a caro prezzo l'uscita da Roma^. 25. 

1668. februara 22. (original autograf sv. XIV., hv. 1401.) 

Potvrđuje primitak nekih pisama i šale prijepis papina brevea za 
nadbiskupa, kojemu se podjeluje četvrtina dohodaka od „opere pie". 

Accuso solamente la ricevuta delle due humanissime lettere delFEcc-ze 
V-re di 26 et 29 del passato con dentro una lettera per la Santità di Nostro 
Signore^, due pel signor cardinal Rospigliosi^, una per l' eminentissimo pro- 
tettore e r aperta per il signor Jacomo Glocoschi^, scritte da mons-r arci- 
vescovo, et attenderò di servirle in tutto ciò, che m'impongono l'Ecc-ze V-re, 
trasmettendo loro la copia del breve ottenuto da mons-r arcivescovo*, final- 
mente ottenuto nella forma, che vedono, e lodo sommamente et ringrazio Dio, 
che questo difficile negotio sia andato cosi bene e senza disturbo. Con se- 
guenti ordinarli darò all' Ecc-ze V-re parte di ciò, che si sarà operato. ^ U pismu od 4. marta 1668. (br. 1403. i nanovo zahtijeva senat, da 
se Gradić pobrine za taj posao : ..In ogni modo procuri di trovar qualche 
persona, che giudicarà idonea per l' uffìtio di notaro, e due altri, che ser- 
viranno in cancellarla. Di questi s' ha particolar bisogno, onde con ogni pre- 
mura li raccomandiamo questo particolare''. 

^ U prvom pismu zahtijeva senat, da ga Gradić izvijesti o svemu, što 
je govorio mjernik Ceruti o Dubrovniku na dvoru u Rimu, u drugom mu piše 
nekoj lađi, koju je uhvatio mletački general u Dalmaciji: ,. Intanto sappia, 
che ravviso accennatoli (u pismu od 20. januara) della presa di Passabonda et 
condotta sua a Zara è vera; il generale dopo haver pigliato una cassetta 
di rasi a conto dei pubblici datii, come egli asserisce nella ricevuta fatta, 1' ha 
licentiato ; et il medesimo generale ha fatto scaricare le robbe ad' un mer- 
cante armeno per forza, per farle condurre alla scala di Narente. 

^ U tim pismima moli senat potporu. 

* Glede ..opere pie". To je bilo protiv namjere senata, koji u pismu 
od 6. decembra piše Gradiću, neka l)i sprijećio, da nadbiskup od zaklade 
„opere pie" dobije štogod za se. 137 
26. 

1668. februara 29. (original, autograf sv. XIV., br. 1402.) 

Sale odgovor kardinala Barberina o slanicama na Neretvi. Piše, Ho je 

raspravljao s novim kardinalom Rospigliosijem i da je otputovao jedan 

majstor zidar u Dubrovnik sa šest pomoćnika. 

Non prima delF altro giorno m' è stata mandata per F Ecc-zo V-re T ac- 
chiusa lettera dell' eminentissimo protettore^ responsiva in materia dell' affare 
di Narente, il quale havendo per altra parte preso buona pieg-a non vedo, 
che qui vi sia humore di meschiare troppo queste carte, e s' era adoperata 
Sua Eminenza non solo con questi padroni caldamente, ma anco con la re- 
pubblica per mezzo del signor cardinal ( )ttobono. Ma sia ringratiato Dio, che 
più non bisognano questi offitii. 

Ho reso le lettere dell' Ecc-ze V-re al signor cardinal lluspigliosi^ et 
accompagnatola con oftitio proportionato a bocca, e T Eminenza Sua ha som- 
mamente gradito V oftitio della congratulatione della sua promotione al car- 
dinalato et espresso il suo sentimento con benignissimi termini. E quanto alle 
preghiere per il soccorso, ha promesso d' impiegarsi appresso Nostro Signore 
compatendo infinitamente le nostre sciagure. Io non mancare di assistere con 
tutto il mio potere alla buona riuscita di questo negotio senza sfreggottirmi 
delle lunghezze per non essere allegato a momenti il nostro l)isogno. Jj' altro 
dì s' inviò verso Ancona Bartolomeo Rastelli, muratore, stato costà quest'estate 
et ha condotti seco sei compagni. Io gì' ho detto, che credo trovarebbe in 
Ancona imbarco gratuito et anco le spese per mare. Non so, se mi sono troppo 
avanzato ; servirà questo esempio per tirarne di molti, perchè cotesta giornata 
rispetto al poco dispendio nel vitto è molto buona et il concorso sarà causa, 
che i pagamenti si ridurranno al ragionevole. 1668. marta 31. (originai, autograf sv. XIV., br. 1404.) 

Pise^ da je predao pisma za potporu kardinalima Spadi i Bospigliosiju i 

što je postigao kod toga. 

Devo replica[rel ^^^' humanissima lettera dell' Ecc-ze V-re di 4 cadente 
con due altre per il signor cardinale Spada e signor D. Camillo Rospigliosi, 
le quali se bene non sono enunciate nella scritta a me ne accompagnate con 
la copia del contenuto al solito, io 1' ho rese tutte due accompagnandole con 
offìtio a bocca adattato e quel che m' immagino possano contenere, e sono stato 
udito benignamente et in specie dal signor D. Camillo nel particolar del soc- 
corso, per il quale con mettivi i più efficaci, che mi sono potuti sovvenire, ^ IT tim pismima moli senat, da bi podupr'o nihovu molbu za pomoé 
kad pape. 138 

ho chiesta la protettioiie di Sua Eminenza promessami da lui largamente. 
SperOj che ci daranno qualche cosa, ma giudico ragionevole, che si facci ho- 
nore d' haver ottenuto la gratia il signor Nicolò Gozzi^, come procurare, che 
segua, con tutto il mio spirito lodando senza Une la risolutione dell' Ecc-ze 
V-re neir haverlo inviato, perchè saranno certo più efficaci le preghiere por- 
tate da soggetto espresso e maggiore 1' erubescenza di non le esaudire, quando 
saranno agi' occhi degl' huomini più conspicue. E però stimo bene di non pre- 
mere molto per le risposte in questa materia. Quella poi del signor cardinale 
Spada ho havuto e la mando all' Ecc-ze V-re qui annessa. ^ U pismu od 4. marta 1668. javla senat Gradiću, da je poslao vlastelina 
Nikolu Rafailova Gučetića „che doverà trattare e questi ed altri affari pubblici", 
pa mu nalaže da „non mancarà di suggerire al signor Gozze tutto quello, che 
stimarà a proposito per il pubblico comodo". Ne èudimo se, što se senat toliko 
trudio, da dobije novčanu potporu, ako pomislimo, kakvih silnih troškova je 
trebalo, da se poprave oštećene i nanovo ziđu imištene zgrade. Među drugim 
spisima, koji su u vezi s potresom od god. 1667., ima i ovaj popis izdataka 
za popravlane crkava, koji treba staviti u god. 1669 — 73. : Spese fatte dalla repubblica nelle fabbriche sacre dopo il terremoto seguito 
l'anno 1667. Estratto dalli libri della cassa del Pubblico segnati R. R. et S. 
S. a carte, come apposto sarà notato. 

Nel sgombrare le ruine della nostra catedrale spesi per mano di ser 

Nicolò Gio. di Bona et officiali ('scudi ì 983*29 

Nella fabbrica di diverse calcare 1600* — - 

Nella fabbrica delle stanze per le reliquie nel castello di Revellino 221*35 

Nella fabbrica delle fornaci per far i lopi 308' 21 

Nella fabbrica delle stanze per le reliquie nel convento di San Domenico 283* — 

Nella fabbrica della chiesa, campanile e monasterio di San Francesco 6722*24 
Nella restauratione del convento di RR. PP. di San Francesco di 

Ombla 400-— 

Nella fabbrica della chiesa di San Biagio, nostro protettore . . . 6541*10 
Nella restauratione della chiesa e monasterio di S. Maria di Castello 

delle RR. monache Benedittine 14993*32 

Nella restaiu'atione del convento di RR. PP. di San Francesco 

di Canali 400.— 

Nella restauratione della chiesa di S. Domenico 1200. — 

Nella puzzolana condotta da Napoli per uso di dette fabbriche . . 6«5. — 
Nella fa])brica dell' habitatione prò interim per le RR. monache da 

ricondursi d' Ancona 520. — • 

Nella chiesa di S. Rocco alle Pille 40. — 

Nel convento di RR. PJ*. di S. Francesco a Dasca .... 500.— 

Nella chiesa cattedrale a Stagno 466*08 

Nella chiesa e monasterio di S. Chiara delle RR. monache Fran- 
cescane 16001*37 

Nella chiesa di SS. Petri. Eaurentii et Andrea 2921*29 

Nella fabbrica della cattedrale 1309*12 

Nella casa ricovero de' poveri 500. — 139 

Nella chiesa della santissima Ascensione fi6H-89 

Nella casa, prima destinata hora per palazzo di monsignor arci- 
vescovo . 8569-__ 

Neil" accomodamento di detta casa, quando passò in quella ad ha- 

bitar monsignor arcivescovo 948*22 

Nella chiesa di SS. Fabiano e Sebastiano 432*16 

Nelle chiese di SS. Ilarione e Clemente 1600'20 

Nella chiesa di S. Giuseppe alle Danze 200' — 

Nella chiesa di S. Giorgio alle Pille 195- — 

Nell'ospedale novo della misericordia 2196*32 

Nella chiesa di S. Francesco a Canali 200*28 

Nella chiesa del Carmine 1552*32 

scudi 123163*26 

Ristretto di quello ha ricavato la repubblica delli tre chirografi ottenuti 
a Roma dopo il terremoto in qua delli frutti delli 750 Monti in sussidio del 
risarcimento delle fabbriche sacre e profane della nostra città, come segue : 

Dal primo chirografo scudi 30000* — 44250* — 

Dal secondo chirografo ., 24584*95 33189*28 

Dal ultimo chirografo „ 17081*20 28094*03 scudi 105433*31 Francesco Vitussa, cassiere. Le contratte spese delle fabbriche sacre, come di contro è scritto, ascen- 
dono a scudi cento venti tre mila cento sessanta tre grossi 26 infuori dell' 
altre spese fatte a migliara e migliara in risarcimento delle muraglie della 
città e sua fortifìcatione, fabbrica del palazzo rettorale et altre pubbliche stanze 
e case per formare la piazza, il fìtto delle quali è destinato per V esecutione 
dell' opere pie, alle quali ogni anno si da il fruttato. 28. 

1668. aprila 21. (originai, autograf sv. XIV., br. 1405.) 

Sto se dosada učinilo i postiglo u poslit trgovaha solu na Neretvi. Nespora- 

zumak s Mihailom Sorgo-Bohalijem^ poslanikom u Mlecima, poradi toga. 

Porta je odlučila u prilog Dubrovčanima. I Mlečani popuštaju. 

Havevo deliberato di non ingombrar con relationi di particolari minuti 
corse qui in materia dell'apertura del traffico tentato a Narente per non le 
infastidire con prolissità di scritture de non necessaria notitia. Ma il zelo 
troppo fervente (per non dir altro) di qualch' uno, che senza occasione s'è 
messo ad inquietarle, mi mette in necessità di mutare consiglio hora, che Dio 
lodato ha terminato in bene questa facenda. E dico, che havendo ottenuto 
dall' Ecc-ze V-re con lettera di 17 Novembre di recar al nostro eminentissimo 
protettore la lettera, che sopra il detto affare gli scrivevano, non interposi 140 

dimora in ubbidirle, e Sua Eminenza a line di haver le notitie necessarie per 
trattarne fondatamente ve volse da me un informatione, sopra la quale formò 
un foglio de mottivi e lo diede in mano al signor cardinale Azzolino, acciochè 
da Nostro Signore fosse maturamente considerato^ et la Santità Sua diede 
ordine, che se ne facesse pai-ticolar riflesso dall' Eminenza Sua et dal signor 
cardinal Ruspigliosi atfermandomij che nell'atto di stipular lusò questa parolai 
nelle facende di Candia se ne sare])be opportunamente trattato, il che poi 
s' hebbe bene di tralasciare dopo gF avvisi, che vennero del essere svanito il 
detto tentativo. Questo foglio fla cui copia mando qui annessa) fu da me 
mandato al signor Bassegli a Venetia con ordine, che lo partecipasse al signor 
Sorgo per caminar seco di concerto in affare, il quale m' immaginavo fosse 
colà da lui d' ordine dell" Ecc-ze V-re maneggiato. Mi rispose il signor Bassegli 
d' haverlo fatto, ma che il signor Sorgo era uscito in escandescenza con dire, 
che se altri s' haveano da ingerire negl' affari, eh' egli maneggia in servitio 
pubblico, gì' haverebbe lasciato stare, e che di ciò se ne sarebbe apertamente 
dichiarato coli' Ecc-ze V-re, e che questo foglio era stato causa di gran male 
e disturbi per essersene della pubblicatione d' esso assolutamente offesi i Ve- 
netiani con haver (questi medesimi concetti seminato ne discorsi co altri et 
anco con lettere. Il che a me parve molto strano con vedendo, che occasione 
desse ad un tanto rumore un atto di confidenza necessario, e dubitai, che il 
signor Bassegli non havesse mostrato il foglio non come da me trasmesso a 
fine suddetto, ma come capitatoli per terze mani, nelle quali fosse pervenuto, 
come sogliono le scritture fatte da cervelli otiosi et inquieti, il che egli cos- 
tantemente nega e dice d' haver letto insieme col foglio anche la mia lettera 
stessa al detto signor Sorgo, et ero certissimo, che ne notitia di questa cosa ne 
signori Venetiani ne offesa alcuna v' era stata in rerum natura, et hebbi 
questo per uno esempio, di quanto molti danno lontano dal segno, quando 
fanno l'informato degl' affari de principi, non mi potendo indur nell'animo, 
che vi fosse corsa malitia in questo fatto. 

Havea susseguentemente il signor cardinal parlato di questo negotio 
più volte come j^ersona di mezzo al signor cardinal Ottobono, il quale volse, 
che Sua Eminenza ci desse un foglio d' informatione in forma monstrabile, e 
fu fatta del tenore qui annesso e data dal medesimo al detto signor cardinal 
Ottobono, che lo communicò col signor ambasciatore, il quale bisogna che lo 
mandasse a Venetia, e fu molti giorni dopo, che da me fu inviato a detti 
signori il primo, e Sua Eminenza mi riferì, che la scrittura e stata ben vista 
e messa fra le altre per essere considerata, ma che non sapeva dirmi, che 
frutto havesse fatta. Questa è la vera serie del fatto, sopra il quale da Ve- 
netia si sono scritte poco consideratamente molte cose all' Ecc-ze V-re, che 
le devono bavere inquietate, ma io le prego, che si degnino in questa diver- 
sità di relationi prestar maggior fede a quelle, che provengono da chi è 
meglio informato, contentandomi io d' antepor loro questo solo mottivo per 
indurle a credere a me piuttosto anzi al signor cardinal Barberino (il quale 
come vero autore anzi amico di ciò s' è operato può attestarlo) che d' altri, 
senza entrare in più lungo discorso sopra questa comparatione trattandosi 
d'una favola, che mi stomaca a ricordarla, e l' Ecc-ze V-re ne vevano pui' 
quiete e siano pur certe, che del buon esito di questo importante negotio 
dopo la dispositione a favor nostro della Porta han havuto gran parte gì' 
offltii del signor cardinal Barberino aversissimo a quella repubblica e 1' efficaci 141 

ragioni dall' Eminenza Sua rapprc3sentate, e sarà ciò servito, che Sua Serenità 
si sarà condotto volontieri a concedere ciò, che vedeva di non poter denegare, 
con essere tinalmente usato a favor della nostra scala il decreto del Senato, 
come a me i dì passati accennò il signor cardinal Azzolino, che era per 
seguire, et hora mi atterma, che difatti è seguito, il signor Nicolò Gozzi ^, 
giunto qui con salute, il quale da me sarà in tutte le sue occorrenze di pub- 
blico e suo servitio assistito e servito con ogni più viva e più diligente ap- 
plicatione. 29. 

1668. maja 19. (original, autograf sv. XIV., br. 1408.) 

Sale izvješće 0. Marincellija, poslanika dubrovačkoga^ koji je molio pot- 
poru u Madridu. Nikola Gučetić bio je kod pape, da isposluje potporu. 
(Uglavlen je mir između Francuske i Spanolske.) 

Servirà la presente solo per accompagnar V acchiusa, non prima d' ulti- 
mamente venutaci in mano, del P. Fra Marino Marincello, che scrive da 
Madrid. Et è pervenuto qui egli prima della sua lettera e portatosi a Napoli, 
di dove r Ecc-ze V-re havranno da lui più freschi avvisi. 

Il signor Nicolò Gozzi tira inanzi il suo aitare essendo già stato a Hi 
piedi di Nostro Signore et all' udienza del signor cardinal Rospigliosi, come 
da lui medesimo intenderanno con tutti i particolari occorsigli, al che io mi 
riporto aggiungendo, come la pace fra le corone è stata ratificata dalli depu- 
tati in Aquisgrano. 30. 

1668. septembra 21. (original sv. XIY., br. 1410.) 

Isplatio je zaslužbu majstorima, što ih je poslao kardinal Barberino^ da 
nemu ne dosađuje zbog te neznatne svote. 

Mi mandarano l'anno passato 1' Ecc-ze V-re una fede del servitio pre- 
stato a cotesto pubblico da maestri Battista Rastelli, muratore, e Valerio Lama, 
falegname, sino i quatro del mese di Novembre. Ma perchè a me non è 
parso espediente d' importunar per la bagatella, che devono bavere, il signor 
cardinal Barberino, che gì' havea inviati con pagamento di tre mesate e che 
havea poi dato al primo anco la quarta, ho confidato nella benignità dell' 
Ecc-ze V-re di far pagare da signori Martelli ni et libertini a detto Valerio, ^ Nikola Gučetić na putu je obolio u Jakinu (indispositione di podagra), 
kako doznajemo iz prve ,minute' toga pisma, koja je datirana 11. aprila 
1668. (br. 803.) Pošto je ozdravio i stigao u Rim, Gradić je djelomice 
preinačio rečeiui minutu u ovom pismu, ali ostavivši glavni nezin dio (o ne- 
sporazumku sa Sorgo-Bobalijem u Mlecima) nepromijeuen. 142 

eh' era pressato da magg-iore bisogno, venti scudi, e dieci altri gì' ho dato io, 
che sono trenta, per moverlo, come è seguito, a ritornare costà a fortuna, 
sperando, che non faranno difficoltà d'approvarlo et ardisco di supplicarle, 
che si degnino a fare il saldo anche con detto Battista conoscendomi ol)bligato 
a passar per lui questo riverente oflitio per haverlo io di qui la prima volta 
mandato. Xon starò poi a stendermi con l' Ecc-ze V'-re in materia degl" altari 
pubblici facendo questo pienamente il signor Xicolò Gozzi, che continua qui con 
molto affetto il loro servitio. 31. 

1668. oktobra 18. (origiual. sv. XIV.. br. 1411.) 

Poslanik Xikola Gucetié imao je jyovolan uspjeh na papinu dvoru. 

Mi rallegro con V Ecc-ze V-re del buon esito da me sempre sperato, 
che han havuto le loro suppliche alla Sua Santità di Nostro Signore del soc- 
corso, come dal signor Xicolò Gozzi, loro rappresentante, che le ha portate 
a piedi di Sua Beatitudine e lodevolmente impiegatosi per promoverle, le 
a^^ise. Io stimo questa gratia sommamente non tanto per la quantità dell'utile, 
che pur è grande, quanto per la riputatione. che concilia \m atto di liberalità 
di questa Santa Sede, espressa con effetti vivi et palpabili, e per 1' esempio degl' 
altri prencipi, del quale non dubito che 1" Ecc-ze V-re non siano per valersi. 
Io prego Sua Divina Maestà, che ha inspirato al suo vicario a consolarle con 
gratie temporali, che vegli assisterle con le sue gratie celesti, e quanto è 
stato grave il suo sdegno in visitarci con un tlagello si tiero, altretanto sa- 
ranno abbondanti le sue misericordie in sollevarci. 32. 

1669. januara 9. (original, autograt sv. XIV.. ))r. 1415.) 

Audijencija kod pape po odre<fenu senatovu. da se osujeti molba nadbis- 
kupova dokidaiiu manastira benediktinskog na ostrvu Mletu u konst 
hegovih dohodaka: u tom poslu ima odlučiti kongregacija za biskupe i 
redovnike. Gusari pod zaštitom Mlečana uznemiruju Dubrovnik. Skoro 
će dobiti papin „breve" , da Dubrovčani mogu svoje glavnice u Xapulu 

upotrijebiti za građene. 

Io differivo di scrivere ali" Ecc-ze V-re come sono stato ai piedi di Nostro 
Signore con la loro lettera diretta a Sua Santità, sinché non havevo qualche cosa 
precisa da dire intorno air affare, che mi commettono, ma perchè vedo, che 
le cose s" allongano, risolvo a portare alla loro notitia ciò, che ho, et è, che 
nel consignare alla Santità Sua la detta lettera feci per paiie dell' Ecc-ze 
V-re nuove espressioni della consolatione, che hanno sentito degli effetti della 14a 

sua benignità^ e come il signor Nicolò (lozzi partiva tutto sodisfatto e con- 
tento delle dimostrationi di paterno affetto usato et a lui proprio e per mezzo 
suo all' Ecc-ze V-re, e che sarà perpetua in loro la gratitudine e tanto più 
constante il filiale ossequio verso la persona di Sua Beatitudine e verso la 
Santa Sede, il che la Santità Sua ha mostrato di gradire esprimendomi con 
parole benignissime i suoi sentimenti in questo genere. Ho dopo questo esposta 
r instanza, della quale parla la lettera con accompagnarla con memoriale, che 
conteneva lo stesso, e m' ha risposto, che era bene di considerar questa ma- 
teria e che pensava di rimetterla a monsignor de Vecchi, come ha fatto 
mandandoli ancora la suddetta lettera. Ma poi ho veduto, che il riscretto del 
memoriale era alla santa congregatione de vescovi e regolari, della quale 
detto monsignore è secretarlo, al quale io ho poi parlato e datoli in mano 
la copia dell' ultimo breve, perchè veda, che 1' affare è corrente e non ammette 
difficoltà ; hora starò a vedere ciò, che risolverà la congregatione, et all' Ecc-ze 
V-re ne darò parte^. 

Questa mattina m' è stato dato dal signor abbate Catalone, uno de mi- 
nutanti della secretarla di stato, un foglio, del quale ho fatto copia, che qui 
annessa trasmetto all' Ecc-ze V-re, con dirmi, che è notitia capitata a Sua 
Beatitudine, e mostra, che sia stata dal ambasciator di Venetia desiderando, 
che sia mandata all' P]cc-ze V-re, le quali però la considerino e m' ordinino 
ciò, che ho da dire per risposta, alla quale questo gentiluomo ne a me diede 
tempo ne io prima delle notitie necessarie la potevo dar niente adequato. Non 
vedo però 1' hora di trovarlo e dirli in genere i buoni portamenti dell' Ecc-ze 
V-re in materia di cooperare al castigo de corsari et i gran travagli, che 
per questo conto sostengono dai Turchi, e come in questo tempo medesimo 
hanno da fare per sostener V oppositione, che i mesi passati fecero a quella 
barca de Turchi di Castelnuovo, quando si salvarono dalla carica, che davano 
loro i legni veneti. Intanto l' Ecc-ze V-re stiano di buon animo ne faccino 
gran misterio in questa delatione, che non deve interrompere la buona intel- 
ligenza, che per altro deve haversi con vicini potenti. 

Credo, che havrò finalmente il breve della gratia di potersi dai nostri 
luoghi pii vendere o alias obligare i capitali di Napoli per impiegar il de- 
naro nelle fabbriche di Ragusa, e quando mi riesca d' ottenerlo, non mancarò 
di mandarlo all' Ecc-ze V-re. ^ Nadbiskup je u Rimu podnesao molbu, da se dokine manastir Bene- 
diktinaca na ostrvu Mletu, a imaua negova da se predadu nemu. Ta je ra- 
sprava trajala dugo, a uspjeha nije imala nikakoga za nadbiskupa. Tek god. 
1808. bio je taj manastir dokinut od Francuza (Vojnović, Crkva i država u 
dubrovačkoj republici, Rad 119, str. 52. i d.). Četiri su manastira, na Mletu, 
na Sipanu, na Pakleni i na ostrvu (scoglio) sv. Andrije, bila sjedinena u 
mjetskoj kongregaciji, koja je bila pridružena 1528. manastiru sv. Justine u 
Padovi (Vojnović, sp. m.) 144 


1669. februara 7. (autograf, sv. X1Y., br. 1418.) 

Razložio je nekim kardinalima i poslaniku mletačkomu ti Rimu, da su 
Dubrovčani svagda za ratova između dvije države bili neutralni, pa su 
zato i sada dali u svojoj luci zaklona turskoj lađi, progonenoj od Mlecana. 
Uspjeh toga rada. Vijesti o hajducima^ koji uznemiruju Dubrovčane. 
Zbor kardinala traži dokaze za to^ da je mletska kongregacija nezasisna 

od ostali/l. 

Dopo bavere dato avviso alFEcc-ze V-re di ciò, clie mi fu fatto inten- 
dere da questi padroni in materia della tartana mam-iotta, salvatasi dalla 
gallerà veneta in cotesto porto, procurate d' Ancona notitie più fedeli del 
fatto, mi sono portato prima dal signor cardinal Azzolino e poi dall' eminen- 
tissimo Rospigliosi con espor loro la diversità del fatto supposto nel foglio a 
me dato da quello, che con le certe e più sincere informationi si trova non 
potendo dubitarsi, che il legno non sia mercantile e per tale passato libera- 
mente ne porti di Corfù e d' Ancona senza che la quantità degF huomeni e 
la qualità dell' armamento non permetteva, che di esso si formasse altro con- 
cetto. Onde ho pregato l' Eminenze loro a considerar, quanto era indebita la 
domanda del generale di Dalmatia, e per altro, quanta mina portarebbe alle 
cose nostre la concessione del vascello, massime dop'o le proteste e minacele 
de Turchi, i ([uali si trovavano presenti alla scala, quando quest' instanza si 
faceva. Ho rappresentato, in quanta necessità noi sempre ci siamo trovati di 
osservar un' esatta neutralità nelle guerre fra i due potentati vicini, e che 
di ciò v' erano insigni esempii nell' historie essendosi nella città nostra a 
tempo della gnerra di Negroponte ricovrato per curarsi dalla malatia il ge- 
nerale medesimo dell' armata veneta, senza che per ciò si disgustasse con noi 
la Porta. E quando capitò naufrago Marcantonio Colonna a tempo di Pio V., 
fu ricevuto con honore e salvato da nostri, non ostante, che il nemico facesse 
in quel punto qualche strepito, che gle lo dessimo in mano, nella quale in- 
stanza conosciuta poi, quant' era indebita, non fu poi insistito. E che ne' ca- 
pitoli della lega, fatta dal pontefice suddetto, si trovava espresso, che alla 
nostra repubblica si lasciasse osservar questa necessità, che mai nel corso si 
lungo della presente guerra vi è stato toccato questo punto, ma permessosi a 
noi di ricettar liberamente le persone e le robbe de Turchi e loro sudditi, 
massime quando arrivano in qualità de mercanti, che quanto a medesimi, 
quando sono corsari, non solo non mai sono ricettati ne nostri porti, ma con 
tutto il nostro potere persequitati e severamente puniti ogni volta, che pos- 
siamo farlo, senza che pervenga a notitia degl'altri Turchi, e che di queste 
esperienze v habbiano fatte di molte, ma clie non tutte sono riuscite egual- 
mente felici. Et in specie ho rappresentato il fatto, seguito 1' anno passato a 
Canali con aggiungere le grandi molestie patite per ciò da Turchi, le quali 
ne anco siano finite. Ho pregato, che Nostro Signore interponesse caldi ofiìtii 
con il signor ambasciatore et il medesimo si scrivesse a monsignor nuntio, 
che si desistesse da questa pretentione e non si volessero da noi cose, che 
ci portarebbono certa et indubitata ruina. Sono stato udito benignamente dall' 
uno e dall' altro, et Azzolino m' lia detto contìdentemente, che si vede mani- 145 

festameute essere questa una impostura e ch'egli non mancarebbe di servir 
l'Ecc-ze V-re in ciò, che portasse la sua carriera, e Rospigliosi oltre la buona 
dispositione mostratami, perchè sino al giorno di spaccio non v' era occasione 
di parlar con signor ambasciatore, ha mandato uno de secretarli da Sua 
Eminenza a pregar, che vi s' interponga efficacemente. E perchè queste mie 
diligenze, che non potevano ne dovevano essere occulte, havessero piuttosto 
faccia di preghiere che di ({uerele e doglienze, ho giudicato essere necessario, 
che io in persona mi portassi dal medesimo signor ambasciatore anticipando 
r imbasciata suddetta, e lo feci con dire, che se bene io non portavo alcun 
carattere di ministro pubblico dell' Ecc-ze V-re ne havevo alcun ordine di 
trattar con l'Eccellenza Sua, tuttavia come un de cittadini della mia patria 
mi sentivo obbligato a portarli notitie più sincere, che non erano le capitatemi 
per ordine de padroni in un foglio, che supponevo essere noto a Sua Eccel- 
lenza in materia della tartana ricoveratasi nel nostro porto. Dissi le -mede- 
sime ragioni intorno alla necessità ch'habbian di stare neutrali, che di sopra 
ho accennato, et esposto il fatto della tartana e le proteste e minaccie de 
Turchi neir atto della domanda di esso, aggiuntosi, che pregavo. Sua Eccellenza 
mi disse ciò, che ella ci consigliarebbe di fare in un frangente di questa 
sorte, e che farrebbe ella stessa, se havesse a operare ; ne il buon cavaliere 
fece altro che di stringersi le spalle, ma non volendo concedere, che la cosa 
fosse passata, come da me si rappresentava, atteso ad esagerar l' inconve- 
nienze del ricettar e fomentar i corsari e che non mancava contro chi lo 
facesse al prencipe modi di rivalersi. Restammo, eh' egli rappresentarebbe in 
pubblico, quanto io havevo trattato seco, al che s'aggiunse l'imbasciata sud- 
detta, che sopravenne nel fare il dispaccio. Ritornai da Sua Eccellenza in 
tempo, che potea haver havuto risposta da Venetia, e mi disse, che questa 
era stata, come Sua Serenità riguardava con affetto particolare T Ecc-ze V-re 
e che però esse doveano andar cauti in dar ricetto a corsari ; ne si 
mancarebbe d' amarle in avvenire, non mi ricordo delle precise parole, ma il 
senso è questo, dal quale Sua Eccellenza intendeva di cavare, che certo non 
v' era ordine di ritener i nostri legni, come ne corre la fama, ma ne a me 
ne a questi padroni ciò pare. Non mi stesi però molto in replicarli, perchè 
egli stesso mi recitò puntualmente i motivi delle nostre giustificationi per 
primo e da Palazzo e da me inculcategli, e disse d' haverne scritto in tal 
conformità prolissamente con aggiungermi, che rimaneva molto sodisfatto del 
modo, che io usavo in trattarli di quest' affare^. ^ toj zgodi piše senat Gradiću dne 10. januara 1669. 

„L' arrivo in questo porto d' una tartana mauriotta, carica di tavole, 
capitata con lettere patenti d' Ancona, ove ha venduto il carico, eh' havea di 
Valonia, e' ha posto in gravissimo travaglio con questi rappresentanti di Sua 
Serenità. Arrivò, son molti giorni, sotto il scoglio di Lacroma, dove si trattenne 
lungamente per mancamento di tempo favorevole e finalmente partii, ma 
scontrata da venti contrarii, di novo si ridusse in queste aque e per tema di 
tempeste si ricoverò nel porto. Riseppe il capitanio della galera arbesana in 
confuso esservi quivi un legno di S. Maura e supponendolo per legno di 
Corsari ci richiese, che fosse mandato via dal porto. Volsimo prender esatta 
informatione della verità, esaminammo alcuni marinari maltesi, che v' erano 
sopra, e tutti uniformi deposero esser vascello di Greci christiani e mer- 

MONUM. HIST. XXXVI r. . 10 146 

Intanto ni è pervenuto il dispaccio del' Ecc-ze V-re con lettere di 10 
del passato, dalle quali vedo oltra le notitie già qui havutesi la venuta 
d' haiduzzi, che molto mi dispiace non meno per tema di qualche tentativo 
contro le loro persone necessitate a dimorare fuori delle difese de luoghi 
fortificati che per riguardo della spesa grossa, alla quale si sono mesi, e 
prego Dio, che sia quello, che gF inspiri quei consegli, che per tali contingenze 
sono espedienti. Ho del tutto dato parte a Palazzo, e quando saranno venute 
le lettere di Venetia, penso di ritornar all' ambasciatore suddetto per scavar 
qualche importante notitia. 

Le lettere dirette alla repubblica di Lucca ho immediatamente ricapitate, 
ne in questo attar occorre più cosa alcuna. 

L' aftare del presidente sta pur cosi desiderando i signori cardinali 
rendersi capaci, che sorte di congregatione è questa e come è independente 
dalle altre del medesimo ordine. Accertandomi io, che non si facci capo con 
monsignor arcivescovo ne con Cassinensi, ma che si vegganno ne registri le 
bolle de sommi pontifici, che l' hanno eretto, e voglio sperare, che sarà con- 
ceduta la gratia, che si domanda, a fine di che ho cavato copia d' altri brevi 
della medesima concessione. canti. Il capitanio della tartana ci portò per conforraatione di questo alcune 
scritture autentiche di contratti mercantili celebrati in Malta con patenti pure 
di Malta ; inoltre ci presentò una copia sigillata col sigillo di S. Marco d' una 
pieggiaria data in Zante per portar a Venetia da Valonia, che sconciati dal 
tempesta portorno in Ancona; del cui esame tengono. — Haute queste notitie 
non ci parve sacciar via dal porto d' una città libera un legno, che non havea 
ombra alcuna di sospetto che fosse corsaro". Mletački je kapitan obavijestio 
gubernatora Giustinianija, koji odmah dođe i nanovo zatraži, da mu se preda 
turska lađa. No „il capitanio della tartana insospettito dalla vicinanza delle 
galere, giacché due si trattenevano a Ragusa vecchia, non volle mai indursi 
a partire, anzi che si portò dai ministri, che qui alle Plocce risiedono dei 
due vicini passe, operò che questi venuti nel Minor Conseglio passassero 
uffizii non meno di raccomandatione che i protesti asserendo doversi dare da 
noi ogni sicuro ricovero ai sudditi del Gran Signore". Turski je kapitan 
sjutradan kopnom otišao i ostavio lađu sa svojim mornarima. (Vidi : L u b i ć, Od- 
nošaji među republikom mletačkom i dubrovačkom str. 172. — A Vučetić, Du- 
brovnik za kandijskog rata 1645.-^1699. Program gimnazije u Dubrovniku 
1896, str. 76.) 

Nalazi se još ovo izvješće, jamačno istovetno s onim, što ga je slao kapitan 
mletačke galere Giustinianiju, mletačkomu generalu u Dalmaciji: 

Tartana di corso, arrivata da trenta Turchi, parte Tripulini e parte di 
Santa Maura, guarnita di sedici pezzi di canoni e petriere, carica di prede 
aquistate dallo spoglio de Christiani consistenti in denaro, sete, scarlatti et 
canne d' archibuso, era penetrata nel golfo dopo haver dui anni con diverse 
insegne corteggiato il mediterraneo et a pretesto di negotio, hauto ardire 
d" insinuarsi fino dentro il porto d' Ancona. La galera arbesana hebbe fortuna 
d' inseguirla et, mentre era vicina a farne 1' aquisto, gli fu rapita da Ragusei, 
che nel proprio porto li diedero sicuro ricevere. 

Biležka na osobitom listu u Acta S. Mariae br. 900. 147 
34. 

1669. februara 23. (original, autograf sv. XIV., br. 1419.) 

Spor s Mlecan'ima zhog turske lađe, koja se zaklonila u dubrovačkoj luci, 

povolno je riješen. Trebalo bi se zahvaliti papi i kardinalu Rospigliosiju , 

U poslu mletske kongregacije traže se upute od zbora u Monterassinu. 

To se nije dalo prepriječiti. 

Mi sono poi assicurato, che le risposte date da Venetia a questo signor 
ambasciatore con tutto, che fossero concepite in termini generali, dinotavano 
gì' ordini sufficienti dati effettivamente per far desistere il governatore del 
golfo dalle molestie incominciate a dare all' Ecc-ze V-re per causa di quella 
tartana, come Sua Eccellenza mi diceva; per haverlo poi ricevuto in lettere 
someglianti, specificamente delle quali m' ha comunicato il capo, che tratta 
di questo e dice, che in riguardo degF offitii passati da Nostro Signore e del 
signor cardinal Rospigliosi s' era dato ordine alli capi di mare in Dalmazia, 
che desistessero dalle suddette molestie et anco nell' altre cose usassero con 
r Ecc-ze V-re ogn' atto di buona corrispondenza. E nel medesimo tempo mi 
sono arrivate nuove d' Ancona dell' ordine suddetto arrivato et eseguito. 
Scusino r Ecc-ze V-re il mio ardire in haver messo mano a questo affare 
senza precedente Loro ordine, e considerino V impulso a ciò datomi dal co- 
municarmi il foglio della relatione alterata datasi al papa. E sarebbe parso 
atto di diffidenza a non procurar, che arrivassero relationi sincere, e non dar 
motivo a Sua Santità, che invece di disaprovar le attioni dell' Ecc-ze V-re 
s' impiegasse a giustificarle e rimovere le molestie per causa di esse Lor ar- 
rivate. E se bene io sono d' opinione, che in questo buon successo la natura 
stessa ha operato et il merito dell' Ecc-ze V-re et il Lor sincero operare babbi 
mosso unicamente Sua Santità a questa risolutione stante tuttavia la dì- 
chiaratione suddetta fatta con il signor ambasciatore et a questi padroni riferita 
dal medesimo secretarlo, che la riferì a me. Starà alla prudenza dell' Ecc-ze 
V-re il giudicare, se sia necessario di scrivere una lettera di ringraziamento 
a Nostro Signore et al signor cardinale non solo per motti vo di gratitudine, 
ma anco per maggiormente impiegarli nelF affetto verso di Loro. L' affare 
della facoltà del presidente sta tuttavia cosi : parmi, che si procurino in- 
formationi da PP. Cassinensi, e non mi piace, ma non posso impedirlo. 35. 

1669. marta 6. (originai, autograf sv. XIY., br. 1421.) 
Odluka mletačka o lađi turskoj, koja se zaklonila u dubrovačkoj luci, 

L' imbasciata, mandata dal signor ambasciatore veneto a questi padroni 
€t a me riferita dal secretarlo, che la portò, dopo gì' avvisi, eh' io ricevetti 
da costi dello stato dell' affare della tartana, quando partirono le galere da 
Gravosa, fu da me di nuovo esaminata et interrogato diligontemente detto 
secretarlo, il quale per maggior mia sicurezza mi portò scritto il capitolo 148 

della lettera pubblica in questo proposito, il quale dice : „In riguardo delle 
sodisfattioni del papa e delF instanze affettuose del signor cardinal Rospigliosi 
a favor de Ragusei confermiamo ciò, che già v' liabbiamo scritto, che si fa- 
ranno loro trattamenti cortesi come prima assicurandoci, e che removeranno 
le cagioni delle displicenze". Credo bene, che in effetto si saranno dati gì' 
ordini opportuni e che sia finito ogni travaglio. Intanto è bene di saper per 
r appunto ciò, che s' ha in mano ; ne io devo mancar d' esporlo canditamente 
alFEcc-ze V-re. 1669. marta 20. (originai autograf sv. XIV., br. 1422.) 

O istoj zgodi. Gradić će podupirati želu senata, da Otac Antun Primi 

postane biskupom mrkanskim. Odluka u poslu manastira na Mletu zavisi 

od odluke kongregacije za biskupe i redovnike. 

Questo signor ambasciatore di Venetia persiste in affermare non solo a 
me, ma anco a questi padroni, che si sono dati già sufficienti ordini per li- 
berar lEcc-ze V-re dalle molestie per conto di quella tartana. E monsignor 
nuntio avvisa esserli stato detto, che senza cercar altro sopra la verità delle 
relationi del fatto, che v' ha dato l' occasione, si sarebbono quei signori con- 
formati al questo, che in quest' affare haveva Sua Beatitudine : ne più precise 
risposte di queste è possibile di cavare con tutto, che si seguita d' inculcare 
le medesime instanze e che sia data categorica risposta. Corse voce sino da 
principio di questo moto in Venetia, che TEcc-ze V-re haveano destinato con 
questa occasione un gentilhuomo espresso a quella repubblica, e detto mon- 
signor nuntio r avvisò, il che non essendosi verificato v' è, chi indi fa con- 
gettura, che si pretenda questo segno di stima da noi ; et a me è parso bene 
di significarlo all' Ecc-ze V-re, la cui somma prudenza farà in questa parte 
quelle deliberationi, che troverà convenienti. Tanto devo dire all'Ecc-ze V-re 
in replica della Loro humanissima di 26 del passato. 

Vedo quello, che mi comandano per conto del vescovato di Mercana a 
favor del P. Primi^, da Loro portato per conseguirlo. Il quale da me sarà 
servito con tutta V applicatione, e per ubbidire, come devo, a Loro comanda- 
mento et in riguardo del merito del soggetto e della stima, che ne fo. 

Neir affare de monaci melitensi tuttavia pende la risposta, che io 
aspetto dalla congregatione di vescovi et regolari, con tutto, che non cessi 
di sollecitarne monsignor de Vecchi, che v' è secretarlo. ^ 0. Primi bio je izabran biskupom mrkanskim 28. decembra 1669. 
Umr'o je god. 17U3. (Parlati, VI. episcopi tribunienses et mercanenses, str. 
315.). Istakao se i kao kniževnik napisavši i štampavši pred smrt knigu: La 
lega deir Honestà e del Valore. Venetia 1703. — Posao taj povjerava senat 
Gradiću u pismu od 29. decembra 1668. javlajući mu, da je dotadašni biskup 
Scipion de Martinis dobio drugu biskupiju. 149 
37. 

1669. aprila 27. (original, autograf sv. XIV., br. 1426.) 

Bazlog, zašto hi se dokinula kongregacija mletska^ mogao hi hiti neznatan 
broj redovnika. Mletački će poslanik pomoći Duhrovćanima i protiv haj- 
diika. Pismo nadbiskupovo o upravi duvnd predano je kongregaciji za 
biskupe i redovnike, pa će zacijelo hiti povolno riješeno. Teško je naći 
valjana majstora za vodovod : zasada hi ga mogao popraviti graditelj koji 
je kod nih. Bar krala savojskoga. Toma Alapetschi ne može primiti po- 
nuđeno građanstvo dubrovačko. 

Per r aftare del presidentato io non manco di rappresentare la premura, 
che n'hanno 1 Ecc-ze Y-re, e di far conoscere, che non è mai stata scarsa a 
compiacerle in questa parte la benignità della sede apostolica, ma ci siamo 
incontrati in tempi non troppo bene inclinati al favore delle famiglie religiose 
della sorte, che è questa. Da monsignor de Vecchi, che è secretarlo della 
sacra congregatione de vescovi e regolari, alla quale è stato commesso il 
memoriale, non ho sin hora potuto cavar di bocca altro, se non, che è attorno 
per bavere le debite informationi, e solo m' ha dato ultimamente in pas- 
sando con motto, come ci viene riferito, che nella congregatione melitense 
non si trovano fra laici e sacerdoti più che nove persone, senza darmi tempo 
a replicarli, se bene mi sarei anco trovato intrigato a trovar che dire, 
come quello, che di ciò non ne ho notitia alcuna. Del tutto do parte, come 
devo, air Ecc-ze V-re, et aspetto da Loro delle notitie per disingannarlo da 
quelle male impressioni, che e nel pari-re suddetto e negl'altri possa bavere 
concepito verso cotesti buoni religiosi. 

Sia ringratiato Dio, che sono svanite le nubi delli dispiaceri per quella 
tartana, nel qual affare vedo che s' era impiegato con premura e sincerità 
questo signor ambasciatore, al quale di nuovo n' ho reso le dovute gratie, et 
ho attaccato il filo per negotiar, che impieghi la sua autorità et offitii per 
sollevarci dalle insolenze di haiduzzi, e spero mi riuscirà ; v' ho rinovato gì' 
offitii r altra sera, che mandò da me un genti Ihuomo per sapere, se havevo 
da costà alcun rincontro del caso devulgato da Corfù del Gran Signore, sopra 
che dissi, come in efltetto era, che non ne havevo ninno, et il medesimo 
gentilhuomo mi affermò, che Sua Eccellenza era in animo di favorirmi e 
pensava del modo, quale fosse il più efficace e più riuscibile dicendomi, che 
simili instanze gì' erano fatte dalla sacra congregatione de propaganda fide 
e che detti haiduzzi erano contumaci anche con la repubblica. 

Ho consegnato a monsignor secretarlo della congregatione de vescovi 
e regolari le due lettere di monsignor arcivescovo, che trattava del governo 
di coleste monache, e nella prima congregatione si risolverà di rispondere a 
S-ria ili-ma e sarà, spero, come l' Ecc-ze V-re desiderano^. ^ Kad su se duvne vratile iz Stona, smjestio ih je senat isprva u ma- 
nastiru franevaèkom, a poslije u nekoj kući blizu dominikanske crkve. A 
kako se imutak nihov za potresa znatno smanio, predložio je nadbiskup 
Torres prema žeji senatovoj u Rimu, da se duvne reda sv. Benedikta nastane 
u jednom manastiru, a sve ostale u drugom. Prijedlog je negov štampan u 150 

Sei'virò r Ecc-ze V-re con ogni applicatione in cercar un maestro, che 
sia a proposito per cotesti aquedotti, ma perchè non posso ripromettermi 
della celerità, che conosco essere necessaria per questa fabbrica, prenderò ar- 
dire d' antepor alla Loro prudenza, che questa sorte d' edificio non ricerca 
artefice particolare, ne qui sarà facile di trovare, che facci in specie profes- 
sione di questo mestiero, essendo qui solito, che ne habbiano cura gì' archi- 
tetti soliti, a da questi ne siano impiegati i muratori ordinarli, i quali con 
loro direttione vanno fabbricando ciò, che occorre ne canali dell' aque, ne 
altri che i medesimi architetti fanno i livelli di queste, che è opera la più 
difficile e la più importante del mestiero, et il già Matteo (ìorrone, che del 
1643 fu da me di qua mandato, e pare, che riuscisse di sodisfattione in 
quel tempo, era un misuratore delle fabbriche, che vuol dir un mezzo archi- 
tetto, onde intanto, che a me riesce di eseguir il comandamento dell' Ecc-ze- 
V-re. potranno andar divisando, se stimano espediente di venir intanto al- 
meno prò interim a qualche partito con 1' architetto, che hanno, perchè troppo 
importa a non mterpor dimora alcuna in questo aft'are. 

Ho ottenuto, che si scriva a monsignor nuntio di Torino, che s' inter- 
pogna in nome di Nostro Signore con Sua Altezza reale per Fesecutione 
del dono intentionatoci. Attenderò quel, che s' havrà in risposta, et all' Ecc-ze 
V-re ne darò a suo tempo l'avviso^ 

Al signor cardinale Barberino, nosti'o protettore, fu anteposto, che riu- 
scirebbe di servitio considerabile al nostro pubblico, che la facoltà data a Sua 
Eminenza di nominar alla nostra nobiltà impiegasse a favor del signor 
Tommaso Alapeschi, e volle farlo, ma il signor Alapéschi^ trovandosi in stato 
di facoltà secondo al suo concetto inferiore all'opinione comune, ne tale, 
che egli creda di poter corrispondere a ciò, che stima conveniente a tanta 
honorevolezza, ne sentendosi per la qualità delle sue indispositioni di poter 
vivere in cotest' aria, esperimentata per se nociva, ha havuto per bene di 
scusarsene con offerir al pubblico il frutto di 6 anni delle sue entrate di Monti 
di Roma e Xapoli. Ne do del tutto parte all' Ecc-ze V-re e come il mede- 
simo signor cardinale in questa occasione m' ha detto, che ambisce di far 
questa nomina in modo, che sia di utile il più che sia possibile alla repub- 
blica, che quando stava in impegno con questo, havea scritto in raccoman- 
datione air Ecc-ze V-re per altri, ma che non intende di metterle in sog- 
getione e che tuttavia non s' astiene di scriverne per essere materia, nella 
quale non si perde mente a largheggiare. Farlatija, Ecclesia Ragusina, str. 265. Papa Klement IX. zadovolio je ovoj 
molbi 15. augusta 1669. (Vojnović, Crkva i država u dubr. republici. Rad 
119, str. 67.) 

^ 1667. godine tražeći pomoć na sve strane senat so obratio s molbom 
i na Karla Manuela, vojvodu savojskoga fs nazivom ..kraj ciparski", pa ga 
senat zato i naziva „Sua Altezza reale" i, da bi poklonio gradu praha pušćanog, 
ali ne dobi od nega ništa, kako doznajemo iz pisma vojvodina od 17. septembra 
1667. I na ponovne se kasnije molbe senatove reèeni vojvoda nije obazrio. 

^ tom piše senat Gradiću dne 22. maja: „Dell' Alapetchi non sap- 
piamo più di quello, che V-ra S-ria c'avvisa, e venendo fatta qualche no- 
mina dall' eminentìssimo signore cardinale Barberino ci conformaremo con i 
gusti e sentimenti di Sua Eminenza". 151 

38. 

1669. maja 18. (original, autograf sv. XIV., br. 1428.) 

licu, koje će naslijediti Primija kao provincijal, i sto se u tome do- 
tada uradilo. 

Ho ubbidito prontamente FEcc-ze V-re in presentar al signor cardinal 
protettore la Loro lettera et accompagnarla con oftitio a bocca proportionato, 
e Sua Eminenza con espressione di stima singolare verso di Loro s' è esibita 
di compiacerle con ordini efficaci a favor del padre P. Marino, come potranno 
conoscere dal tenor della acchiusa lettera, diretta al P. commissario, la quale 
oltra la raccomandatione positiva di detto Padre, accompagnata da motivi 
giustificati, contiene 1 esclusione di due soggetti, che possono il più da vicino 
seco concorrere, et in questa parte la dispositione di Sua Eminenza è pre- 
cettiva. Non havea Sua Eminenza havuto relatione, come il P. commissario 
havea animo di portar al provincialato un tale fra Mario, il quale non è 
stato considerato attesa la sua inhabilità manifesta, attestata dal P. provin- 
ciale Primi, il quale a me ha detto, che la voce corsa di questo soggetto 
dovea haver origine da qualche maligno artificio, perchè era affatto inveri- 
simile. Ma poi s'è havuta certezza, che il maggior desiderio del detto Padre 
è di far costui provinciale, il che sarebbe grande inconveniente e però il 
signor auditore di Sua Eminenza gline scrive con molta premura. Saranno 
poi parti dell' Ecc-ze V-re, quando havranno questo calore della volontà de- 
terminata di Sua Eminenza di operar in modo, che i definitori prendano 
esempio dal Loro protettione di compiacerle, e che al commissario, da Loro be- 
neficato, non riesca di deludere la Loro giusta soddisfatione. Et io attesto all' 
Ecc-ze V-re, che importa molto più di quello, che pare, che sortisca felice- 
mente questa Loro intrapresa, perchè vi concorre col servitio di cotesto 
pubblico il servitio di Dio per cagioni, che non è bene di parlarne. 

A proposito degl' altri capi della humanissima lettera di 5^ stante ho 
detto, quanto occorre, nell' ultima mia. 1669. juna 1. (original, autograf sv. XIV., br. 1431.) 

Odluka kongregacije za biskupe i redovnike o upravi duvna dubrovačkih. 

Poslanik mletački govorio je zbog hajduka i zauzeo se za Dubrovčane 

kod dužda i dalmatinskoga generala. 

Nella qui allegata per monsignor arcivescovo si contiene la risposta 
della sacra congregatione di vescovi e regolari alli dubii per il buon go- 
verno delle nostre monache, la quale per diversi impedimenti prima d' hora 
non s' è potuta bavere. ^ Ovi su : da zahvali poklisaru mletačkomu za intervenciju u aferi glede 
hajduka, pa da preporuči 0. Marincellija za provinciala mjesto 0. Primija. 152 

Il signor ambasciatore di Venetia, da me con buona maniera pregato, 
ha passato caldo oftitio et con Sua Serenità e con il generale di Dalmatia 
immediatamente per conto de haiduzzi, e spero in Dio. che ne seguiranno 
buoni efietti^. 

40. 

1(569. juna 1. (original, autograf sv. XIV., br. 1430.) 

Papa je dopustio nadbiskupu dubrovačkomu osobit jubilej. 

È piaciuto alla Santità di Nostro Signore di cumular le gratie tem- 
porali, fatte all'Ecc-ze V-re ad instanza del signor Nicolò di Raffaele Gozzi, 
con una spirituale in forma molto conspicua et honorevole, la quale non fu 
a tempo per quando parti Sua Signoria, e stette anco dopo molto tempo 
sospesa per le lunghezze che apportò un prelato, simili a queste, che porta 
monsignor de Vecchi air affare de monaci melitensi. Questo è un giubileo con 
tutta la sua ampiezza conceduto a questo stato espressamente, che qui rice- 
veranno espresso nel breve allegato. Spero in Sua Divina Maestà, che me- 
diante questa grafia insigne della Santa Sede ne solita a concedersi, che a 
regni e provincie distese in molte città, vorràn por fine alli nostri horribili 
infortunii et incominciaràn nuovo libro di conti con noi, purché pentiti delle 
antiche colpe ci disponiamo all' abbondanza delle nuove, gratie, che io con tutto 
il cuore auguro all' Ecc-ze V-re. 41. 

1669. juna 8. (original sv. XIV.. l)r. 1433.) 

Bazgovor s poslanikom mletačkim o hajducima : trebalo bi poslati osobita 
plemića u Mletke s molbom. vještaku za popravlane utvrda i vodovoda. 
Broj mletskih redovnika i prema senatovoj vijesti nije velik. Bolest sul- 
tanova. Dar vojvode sa vojsko ga. Kardinal se Barberino živo zauzeo za 
0. Marincella, da postane provincijal. Kapitan Rusi^hi dopremit će zajedno 
s oružjem, darom potkralja u Xapulu, i „puzzolanu'\ 

In replica dell" humanissima lettera dell' Ecc-ze V-re di 21 del passato 
dico, che questo signor ambasciatore ha fatto grafia di scrivere con calore ^ Zeleni dobri uspjeh pokazao se odmah. U pismu od 26. juna 1669. 
piše senat Gradiću: .^Crediamo, che cotesto signor ambasciatore venetiano babbi 
passato gluftitii, che gF havea promesso in proposito dei haiduzzi; giacché 
questi non si fanno sentire con le loro solite insolenze-, a dne 25. jula piše 
nanovo : „Se bene il furore continuo dell' incursioni dei haiduchi è cessato, 
tuttavia di quando in (quando non vi mancano dell' insolenze, le quali non 
sappiamo, se siano effetti dalla loro mal assuefatta natura, ovvero dell' altrui 
connivenza". Nemiri trajali su dakle dale. tom vidi još A. VuČetića, Dubrovnik 
za kandijskog rata 1645.— 69. Program gimn. u Dubrovniku 1896. str. 63. 153 

et in Venetìa et in Dalmatia in materia de haiduzzi^ e m ha promesso ulti- 
mamente di scrivere di nuovo. Io sono certissimo^ che le parole di questo 
buon cavaliere sono sincere, quando mi dice, che quest'huomini sono alle 
volte contumaci anco a Sua Serenità, perchè bisogna necessariamente, che sia 
così, mentre non sono pag-ati ne può mai essere che egli ne sia consapevole 
degl' ordini secreti, che accennano V Ecc-ze V-re et il più vi potrebbe essere 
qualche convenienza del generale a causa del proprio interesse, lo ho grand' 
occasione di credere, che una incensata, che si desse a Venetia con gentil- 
huomo espresso, ci liberarebbe di questo travaglio e molti altri buoni effetti 
produrrebbe, come sempre e seguito, e mi pare d' haver inteso, che s' ha per 
atto di diffidenza, che non s' habbia fatto sin hora, e domandato da loro so- 
lennemente, che ci soccorrano. Scusino V Ecc-ze V-re questo tratto della mia 
penna, al quale mi trasporta il zelo del ben pubblico. 

Servirò 1' Ecc-ze V-re in cercar persona a proposito per sopraintendere 
al risarcimento delle fortezze e stimo sufficiente 1' assignamento di 500 ducati ; 
ma con venir alla prattica mi chiarirò, come anco attendo di fare per quello 
dell' aquedotti. 

Rappresentarò a monsignor de Vecchi ciò, che l' Ecc-ze V-re mi dicono 
del numero de monaci della congregazione melitense, ma dubito non mi 
risponda, che ciò appena basta per un solo monasterio^. 

Altre volte, che s' è trattato questo negotio, non si è ricercato qui alcun 
informatione, ma si sono presupposte le cose in termini habili, et io ne sono 
testimonio, che l'ho havuto per le mani. Ma qui sempre si sta sul riformar 
qualche parte delle cose ecclesiastiche et hora tocca all'una, hora all'altra 
sorte di negotii lo starvi di sotto. Io tuttavia non mancherò di far le mìe 
parti per servir l' Ecc-ze V-re. 

Anco qui è svanito il remore del caso del Gran Signore, ma affermano, 
che la malatia non fu così leggiera, come all' Ecc-ze V-re viene avvisato, e 
si dice, che in tempo, che durò, non si guardasse egli da disordini, per causa 
de quali si trovi in pessimo stato di sanità. Sopra di che gì' avvisi di costì 
saranno più accurati. Intanto ho consegnato la lettera del Turriti^, quando 
si stava facendo lo spaccio da mandar con corriere apposta al signor Fra 
Vincenzo, il quale bisogna che tuttavia si trattenga ne contorni di Napoli 
per aspettare i Francesi, i quali con un corriere espresso di Marseglia ha 
portato gl'avvisi che s'erano partiti con 16 galere oltre i vascelli tondi, e 
procurarò, che al Turriti medesimo si risponda. 

Monsignor nuntio di Turino ha introdotto il negotio con il duca di 
Savoia, et all' Ecc-ze V-re mando la lettera, con cui di ciò m' avvisa, nella 
quale scorgeranno la scoperta fattasi di questo per prima e la speranza 
hautasi, la quale confido in Dio che produrrà qualche frutto. 

Il signor cardinale Barberino si è steso in tutto quello ciò, che s' es- 
tendono le sue facoltà di protettore, per favorir il desiderio dell' Ecc-ze V-re 
a favor del Padre Marincello et ha gran premura, eh' habbia effetto questa ^ U pismu od 22. maja 1669. (sv. XIV., br. 1429.) priznaje senat, da je 
broj redovnika mletskih malen : „hora vi sono sacerdoti sei, novitii cinque 
e tre conversi", ali se nada, da će manastir nanovo procvasti, a bilo je vre- 
mena, kad je broj redovnika bio još i mani. 

^ „Turriti" je kriptonim za republiku dubrovačku. 154 

sua applicatione, desiderando, che V Ecc-ze V-re vi cooperino con adoperar 
tutta quella autorità, che cautamente e con prudenza e senza usar la forza 
può intervenirvi da parte del prencipe. 

Venendomi avviso del signor capitano Paolo Ruschi, che stava per 
noleggiar a cotesta volta un petacchio con V armi ottenute da viceré, mi 
sono preso ardire d' esortarlo, che il restante del carico facci, che sia tanta 
pozzolana per V uso delle fabbriche, e V ho fatto havendomi a ciò comfortato 
il detto cardinale Barberino ultimamente con tutto, che non li fosse nota questa 
opportunitcà di vascello. E mirabile questa sorte di cemento, perchè fa presa 
tenacissima et in poco tempo et ammette la fabbrica a refuso d' ogni sorte e 
figura di materiali, massime quando si coadiuvasse con breccie minute, che 
diciamo ..piesak", ad esempio dei vecchi edificii a tempo de Romani, che in 
coteste parti si trovano. E perchè ho preso sopra di me col signor capitano, 
che r Ecc-ze V-re 1" approveranno, le supplico a farmi quest' honore di credere, 
che non sara atti on e al pubblico inutile. E se ne vagliano per le volte 
cantonate et altre parti più importanti degF edificii^. 

Riceveranno qui acchiusa la risposta della raccomandatione del signor 
Bonda del eminentissimo Barberino, il quale s' impiega efficacemente per i 
suoi interessi e prende ancora special motivo di farlo per haverli io rappre- 
sentato, come sarebbe di gran profitto al pubblico la sua speditione per esser 
soggetto discreto et intelligente, et in specie delle fabbriche, et in eftetto io 
ammiro i suoi concetti in questa materia. 42. 

1669. juna 22. (originai sv. XIV., br. 1434.) 

Zbor Je Franevaca izabrao provincijala po zeli senata. Unatoč malenomu 
broju Hanova kongregacija mletska ne će se dokinuti. 

Sento con piacere, che V esito del capitolo provinciale di cotesti Padri 
Francescani è stato con soddisfatione desiderata dall' Ecc-ze V-re, le cui lettere 
dirette a quest' eminentissimo protettore sono state da me ricapitate e Sua 
Imminenza n' ha goduto. 

Neir afi'are del P. presidente scopro una gran fredezza, la quale causa 
questa dilatione, e credo, che il poco numero de monaci da fastidio a spun- 
tare, che la sedia apostolica vogli seguitar ad assistere, che si babbi per 
un' intiera congregatione de conventi religiosi ; tuttavia seguitarò di solleci- 
tare : et intanto i detti monaci non patiscono in nulla. 

Sopra 1' altre cose, che potrebbon essere materia di scrivere più lunga- 
mente, ho detto quanto m' occorre all' Ecc-ze V-re con le passate. ^ U pismu od 25. jula potvrđuje senat primitak ove ..puzzolane", ali 
piše najednom, da je ne treba više. 155 
43. 

1669. juna 29. (original sv. XIV., hr. 1436.) 

Kako se vala služiti zemlom „puzzolana^^ . Prvi je uputio na tu zemlu 
Jcardiiial Barberino. Dobro će služiti kod građena katedrale. 

Significai per via d' Ancona all' Ecc-ze V-re, come m' havevo preso ar- 
bitrio di scrivere al signor capitano Paolo Ruschi a Napoli, che per il rima- 
nente del carico del pataccio, da lui nollegiato per trasportare costà l'armi 
e la polvere ottenuta dal viceré, facesse portare costà della puzzolana terra, 
che serve per mischiare con la calce in cambio dell' arena e fa mirabile 
effetto di presa non solo tenace, ma presta e che admetta ogni sorte di ma- 
teriale nella fabbrica, e che sia messo a refuso senza necessità d' essere 
squadrate le pietre, massime se vi s' aggiunge nello stesso atto di fabbricare 
la breccia ossia cogolo o „piesak" per riempire i vani fra Y una pietra e 
r altra. Dal signor cardinal Barberino sono stato 'esortato a questo, il quale 
anch' egli dice di servirsene in luoghi lontani, da dove non se ne trova a 
etìetto di valersene per le parti più importanti degl' edificiì, dalle quali poi 
sono sostenute le altre. I Genovesi passim se ne servono, e con mollo mag- 
gior spesa se ne provedono da qui e da Napoli, e nelle fabbriche tanto sotto 
che sopra e fuori dell' aqua esperimentano quella utilità, che costì esperi- 
mentiamo solamente d'entro air aqua e nelF humido della creta rossa. L' Ecc-ze 
V-re si degnino, le supplico, di approvar questo mio arbitrio e credere, che 
non haverei usato, se non l' h avessi appreso dall' autorità d' huomini di gran 
peritia ; è vero, che costarà più, che non fa 1' arena, la quale pur costa, ma 
questo sopra più si assicurino, che sarà soprabbondante ricompensato dal punto 
hora alle nostre cose importantissimo della prestezza. Et io sono per strada 
per mezzo delle mie prattiche di ricompensarlo copiosamente al pubblico in 
quello, che può riuscirmi d' operare a beneficio comune anco in contanti, come 
per lo passato m' è riuscito. In ogni caso si degnino di farlo riporre in 
luogo sicuro a fine che serva per la fabbrica della chiesa cattedrale, che 
trovare bene io chi lo pagarà alF Ecc-ze V-re. 44. 

1669. jnla 12. (originai sv. XIV.. br. 1437.) 

Zaslugom poslanika mletačkoga u Eimu hajduci daju mira Dubrovčani} na. 

Treba se pokloniti novomu generalu mletačkomu u Dalmaciji (Barbaro), 

Najnovije vijesti iz kandijskoga rata. Obzirno postupane u poslu mletske 

kongregacije. Iz Turina ne će biti pomoći. 

Sento con piacere, che costì si godano gì' effetti degl' offitii passati da 
questo signor ambasciatore veneto in materia de haiduzzi nel vedersi cessate 
le loro solite insolenze, come io leggo nell' humanissima lettera dell' Ecc-ze 
V-re di 26 decorso. E certo, che Sua Eccellenza gì' ha passati con ogni ef- 
ficacia e sene saranno di già costì vedute le formule in una sua lettera ori- 15b 

ginale diretta al signor generale. Questa sera ho liavuto occasione di parlare 
a Sua Eccellenza nella visita^ ch'ha fatto al signor cardinal Rasponi infermo, 
€ gì' ho signiticato le parole precise, che in (pesto proposito V Ecc-ze V-re 
usano meco, e senza che io lo ricercassi m' ha dato intentione di prevenir 
con simili oftìtii il generale futuro, che mi dice esser il signor Barbaro. Non 
stimarci, che fosse se non bene, che l' Ecc-ze V-re passassino con questo 
signore un termine di ringratiamento, che servirebbe per impegnarlo nell' 
>atfetto verso di noi, perchè habbino pur troppo bisogno di questa capitale in 
Venetia e sarebbe aquisto di molta consideratione per essere questo cavaliere 
pieno di sincerità e di buona legge d' amicitia e fra suoi sentito et apprezzato. 
M' ha domandato, se havevo nuove di momento delle cose di Levante, ne gì' ho 
saputo che dire. Egli air incontro a me ha riferito, che con lettere di Candia 
di 3 del passato si scriveva, che in Constantinopoli erano rincrudite le tur- 
bulenze e che era stato morto dai giannizzeri il caimacan, e che il gran 
vesiere havea inviato alla Porta 1' aga de giannizzeri con ingiungerli fra 
r altre cose, che in caso di mutatione del principato negotiasse per lui la 
confermatione del posto; ma a far bene la supputatione del tempo, stenta 
ad essere vere tante cose, mentre stanno tanto tempo a sentirsi costì. La me- 
desima eccettione patisce ciò, che portano le stesse lettere della risolutione 
del Gran Signore di passare in Constantinopoli : è più credibile ciò, che mi 
disse Sua Eccellenza del non trovarsi in Candia più di 17 milla soldati 
Turchi, perchè l' avviso viene dal luogo medesimo di ciò s' avvisa. Intanto 
r arme ausiliarie saranno a quest' hora pervenute in Candia, essendo qui 
giunte nuove dell'armata grossa di Francia dalla Sapienza e della pontifìcia 
da Corfù, e che le galere francesi havessero passata la Sicilia. 

Per il negotio del presidente io attendo, ma con riguardo per tema di 
qualche risolutione stravagante non mi sovvenendo motivi adequati per eva- 
cuar r oppositione del poco numero de monaci. 

Mandai ultimamente all' Ecc-ze V-re una lettera originale di monsignor 
nuntio di Turino, il (^uale non si stracca ne cessa di continuar gì' offitii e 
mi scrive con l'ultime lettere, che Sua A. R. dice di trattener gl'effetti della 
sua liberalità, perchè sa, che nella città nostra vi sono molte case ricche, 
alle quali molto più che a prencipe alcuno tocca di sovvenire la patria, al 
che io replicò il meglio, che so e posso. Dal signor Sorgo di Venetia sen- 
tirò volontieri ciò, che è per scrivermi in questo proposito, et ubbidirò 1' Ecc-ze 
V-re in participar io a lui, se riesce d' operarsi cosa alcuna per questa parte. 45. 

1669. jiila 28. (originai sv. XIY.. br. 1439.) 

Graditeli Ivan Giorgi i Marin Liicini, sto ih je Gradić najmio za re- 

jmhlikii, polaze u Dubrovnik. 

Ho eseguito gl'ordini dell' Ecc-ze V-re intorno al ingegniere e sopra- 
stante agl'aquedotti, portatomi nelle Loro liumanissime lettere di 3 aprile e 
23 maggio, con bavere condotto al Loro servitio tutti due, et oggi partonsi 
di Roma a quest' effetto per imbarcarsi in Ancona con prima occasione di 157 

passaggio per costà. Il primo ha nome signor capitano (iio. di Giorgi da 
Fano, persona ben nata, tigliolo del già colonello Ludovico Giorgi e sotto di 
lui allevato in servitio dello stato ecclesiastico, e che in Germania ha eser- 
citato il carico dell' ingeniere a stipendii dell'arciduca dlspruck, et hora 
serviva il contestabile Colonna nella carica di capitan della fortezza di 
Paliano. Il signor Nicolo di Raffaele Gozzi et il signor Marino Bonda, che 
han veduto le patenti de suoi ben serviti a ricevuto soddisfatione in udirlo 
ragionare del mestiero dell'architettura militare, e con il conseglio de quali 
ho caminato in applicar Y animo a questo soggetto e farne Y elettione, potranno 
darne la dovuta contezza all' Ecc-ze V-re. Et ho seco aggiustato per scudi 
venti il mese da cominciar dal giorno della partenza di Roma e che li sia 
pagato r imbarco del vascello e gF ho dato a conto di questo scudi quaranta. 
Il secondo ha nome Marino Lucini d' Ancona, il quale si porta costà 
con la moglie, con fratello e con una nipote, con stipendio da me seco ag- 
giustato di scudi cinque il mese e le giornate per i di di lavoro a giul. 4 
r una, scudi cinque per una cavalcatura e l' imbarco nel vascello per tutte le 
suddette persone, con haverli pagato a conto di ciò scudi trenta cinque e così 
questo, come la somma di sopra, hanno contato di mio ordine i signori Bini- 
baldi per esser fatte loro buone dalli signori tesorieri. Ho havuto premura, 
che questo secondo sia buon capo maestro muratore, intelligente nelle fabbriche 
e nelle qualità de materiali, non essendo possibile di trovar uno, che sola- 
mente attenda agi' ediiicii degl aquedotti. Ha egli fabbricato lungo tempo negl' 
edif^cii di S. Pietro et ivi ha appreso le buone maniere di far questo mestiere 
con sodezza et con modi et instrumenti sparegnosi, e porta seco dodici pale 
di ferro da me pagate con la portatura scudi cinque e baiocchi 40, che 
potranno servire per sgombrar facilmente e con speditezza le ruine. GÌ' ac- 
chiuso foglio contiene il partito, che con loro ho fatto. Nell'altre cose, che 
m' occorre di scrivere all' Ecc-ze V-re, non starò in quest' a distendermi, che 
lo farò della prossima^. 46. 

1669. angusta 7. (^originai sv. XIY., br. 1441.) 

Posao mletske kongregacije odgađa se na hola vremena, jer su slabi raz- 
lozi noj ti prilog. Velika korist zemle „puzzolana'^ za brzo građene. 
Umr' je kardinal Tomo Rospigliosi, 

In replica all' humanissima lettera dell' Ecc-ze V-re di 15 del passato 
può servire per qualche parte ciò, che contengono le mie consignate all' in- 
gegnerò et assistente agF aquedotti, che di (|ui ultimamente ho spedito. ^ U pismu od 3. jula (br. 1432.) naložio mu je senat, da se pobrine 
za graditela, jer treba popraviti vodovod: „Non stimiamo esser necessario 
rappresentarli, in che stato sian questi aquedotti, perchè havendo alla notitia 
perfetta di questo", pa mu nalaže ,,da provederlo (un maestro, il quale sia 
bono per accomodare gì' aquedotti j, quanto più presto potrà e con minor spesa". 158 

Neir aftare della eongregatione melitense ho che fare con monsignor de 
Vecchi, che non ammette alcuna mia risposta al motivo del poco numero, 
oltre che per altro ancora è malissimo impressionato di t^uest' affare et a me, 
se le cose, che porto, non sono troppo plausibili. Manca hora ogni modo di 
promoverle per via di favori. Onde non posso far altro, che attendere il be- 
neficio del tempo, che dia modo di far una volta quel eh' hora non fo. 

Vedo, che V Ecc-ze V-re han applicato V animo ad approvar la missione 
da Napoli della puzzolana al signor Ruschi per far quest' honore a me non 
apprendendo per altro per proiìtevole la spesa in essa fattasi ; e sommamente 
mi dispiace, con tutto il preggio e decoro, che ne ricevo, per essere questo 
materiale unico mezzo per procedere con celerità e sparamio nelle fabbriche 
Tuna e l'altra conditione necessariissima ad una città distrutta. L'assistente 
suddetto degl' aquedotti, ottimo muratore, saprà dar all' Ecc-ze V-re del modo 
di metterlo utilmente in uso. 

Passò domenica di questa a miglior vita il signor D.Tommaso Ruspigliosi. 47. 

1669. angusta 17. (originai sv. XIV., br. 1442.) 

Poslanik je mletački radosno primio zahvalno pismo Dubrovčana i od- 
govorit će na n osobitim pismom. Najnovije vijesti iz rata. Poslaniku 
nijesii poznate nedavne neprilike Dubrovčana s hajducima. 

Ho servito immediatamente 1' Ecc-ze V-re in consegnar et accompagnar 
con ofiitio proportionato la Loro lettera diretta a questo signor ambasciatore 
di Venetia, il quale ha gradito sopra modo l'unge l'altro atto dicendomi fra 
r altre espressioni di questo suo senso, che l'operato da se in servitio dell' 
Ecc-ze V-re in materia de haiduzzi è stato atto di giustitia e che però era 
obbligato a farlo. M' ha domandato, se l' Ecc-ze V-re havevano niente di nuovo 
di Levante, ne ho saputo che dirli ; ha ben egli detto a me, che per via di 
Vienna veniva avvisato, che un tal bassa di Bassora di concerto col Persiano, 
a cui confinanti paesi comanda, s" era sollevato appuntamente a favor del fra- 
tello del Gran Signore e che il bassa di Babilonia haveva havuto ordine 
d' andarli contro. Darà, credo, risposta in carta all' Ecc-ze V-re, e se mandarà 
a me la lettera questa sera, la riceverano qui annessa. fDale vijesti iz Kandije). 

Non ho trovato nel signor ambasciatore alcun segno di notitia intorno ai 
nuovi successi, che dall' Ecc-ze V-re mi si descrivono con i haiduzzi. e però 
ho havuto per bene di non toccare questa materia, ma riservar a parlarne, 
quando bisognerà. 159 

48, 

1669. septembra 14. (original sv. XIV., hr. 1446.) 

Odgovor mletačkoga poslanika i sto je i-ekao Gradiću. Papa je dopustio 
nadbiskupu, da može zadržati treći dio od svega^ sto vrate grješnici. 

Mando qui acchiusa all' Ecc-ze V-re la risposta del signor ambasciatore 
veneto concepita in termini molto cortesi, et io sono securissimo dell' animo 
suo confermissimo alle parole, perchè e per quello, che io ho potuto scorgere 
da diversi congressi seco tenuti, e da quel, che giudica di lui tutta questa 
corte, è signore di candida e ingenua natura. M' ha dato avviso della risposta 
havuta dal generale della Dalmatia, piena di larghissime promesse, ma in 
particolare quanto alla restitutione di certi huomini, per cui Sua Eccellenza 
gì' haveva scritto ; specialmente dice d' haverla fatta per ubbidirlo, non ostante 
i grandi mottivi, che haveva in contrario per essere detti huomeni stati altre 
volte al servitio di Sua Serenità. Ma bisogna, che sia di mezzo qualche 
equivoco, perchè in materia di questo non credo vi sia ne meno alcuna ombra 
di verità, e quando accennai modestamente a Sua Eccellenza, rise e mi disse : 
„Bisogna, che questo signore mi vogli ingannare", et io replicai, che forse 
sarà ingannato egli medesimo ; ma la più vera, che ha cercato di venderli 
caro una cosa, che giustamente non poteva negarla. Havevo intanto sentito 
per via di Napoli la nova insolenza de haiduzzi di Zaton, della quale scorgo, 
che tregua piuttosto che pace havranno havuto di questi travagli. Non l'ho 
tacciuto a Sua Eccellenza, la quale è indicibile quanto sene sia rammaricato; 
ma non sta a lui di rimediarvi, e per altro è difficilissimo il tener in freno 
militia, che non si paga. 

Nostro Signore ha conceduto a monsignor arcivescovo una grafia spiri- 
tuale, simile a quelle, che prattica la sede apostolica di concedere ai regni di 
Spagna in un capo della bolla della Cruciata, et è a favor de penitenti di cotesto 
stato, i quali si trovassero obnoxii a restitutione di denari o robba mal aquistata, 
di che fosse incerto il padrone, die possano ritener per se un terzo, come è 
espresso più ditfusamente in una bolla di penitentieria diretta a S. S. ili-ma, 
alla quale si manda e servirà per i casi seguiti per lo passato solamente, et 
a me è parso debito all' ossequio verso l' Ecc-ze V-re di significarglelo. 49. 

1669. septembra 18. (original sv. XIV., br. 1447.) 

hajducima u okolini dubrovačkoj. Za nezavisnost mletske kongregacije 
treba jačih dokaza, nego što ih je senat dosada dao. Protivan joj je na- 
ročito prelat Vecchi^ tajnik kongregacije, koja ima o tom odlučiti. 

Accuso all' Ecc ze V-re la ricevuta di due Loro humanissime lettere di 
30 e 31 del mese passato con sei altre da ricapito. In proposito de haiduzzi 
ho scritto qualche cosa l'ordinario passato essendomi capitato a notitia per 160 

via di Napoli il successo di Popovo e di Malfo, ne per hora mi resta da dir 
altro sinché non havrò eseguito i Loro comandamenti^ sicome sono per fare 
quanto prima. 

Quanto al negotio della congregatione melitense, sarebbe necessario, che 
r Ecc-ze V-re mi somministrassero motivi almeno in fatto habili a persuader 
Nostro Signore la concessione della grafia, che tanto desiderano, perchè siamo 
in tempo, che favore ne mio et quel, che più importa, forse ne anco quello 
del nostro eminentissimo protettore è di momento alcuno. Intanto io dubito 
grandemente, che dal contenuto della Loro lettera Sua Santità non prenda sti- 
molo a rendersi più difficile, quando considerarà, che della soggettione air 
ordinario è autore un pontefice sopra gV altri da se ammirato e preso per 
esemplare, a cui studiosamente va conformando le proprie attioni, a fine di 
clie ha rinovato la di lui memoria con assumere il nome di Clemente. Mi si 
dirà inoltre, che non occorreva Y autorità di papa Clemente per far, che i 
monaci non annessi a corpo alcuno di congregatione universale siano sottoposti 
al prelato, nella cui diocesi si trovano, e perchè a questo è pronta la ris- 
posta, che da pontefici anteriori è stata conceduta F esentione, sarebbe bene, 
die qui si trovasse pronta la notitia, del quando e da chi è stato concesso 
ai Melitensi questo privileggio, il quale io sono certissimo che si trova. Ma 
si dirà inoltre, che gli ultimi brevi a favor dei presidenti non contengono 
altrimente questa esentione, ma sono semplicemente confermatorii dell' elet- 
tione, fatta dai monaci, e se per ottener questo si dura tanta fatica, pos- 
siamo bene immaginarsi, che seguirà d' un' instanza .di tanto maggior impor- 
tanza, massime attesa la repugnanza di monsignor de Vecchi, per le cui mani 
non si può far a meno di passare, ne che non li capiti in mano la lettera, 
in cui ci dogliamo di lui. Ne all' Ecc-ze V-re sia di meraviglia, che hora 
s'incontrino queste difficoltà in cosa, che altre volte ha caminato de plano, 
perchè non sempre i tempi corrono ad un' istesso modo et il presente è 
pochissimo propitio a religiosi, e si sta molto attentamente a riveder i conti 
de loro instituti e osservanze ; e non solamente non s' inclina a dar loro nuove 
esentioni, ma religioni intiere si sono suppresse e secolarizzate e convertite 
in altri usi le loro entrate. Dal che raccoglino 1' Ecc-ze V-re, con quanta con- 
trarietà di mare e vento si naviga in questo negotio. Non per questo deve 
desperarsi, che la buona intentione et la santa fide dell' Ecc-ze V-re non hab- 
bia a sortir il suo fine e lo prov aremo. 50. 

1669. septembra 24. (original sv. XIV., hv. 1449.) 

Na pismo Dubrovčana papa je naložio nunciju u Mlecima^ da se zauzme 
za nih protiv hajduka. Pomoći će im i poslanik mletački u Bimu. Posao 
mletske kongregacije zadaje poteškoća. Za Dubrovčane se zauzima i kar- 
dinal Barberino. prodaji žita u Jakinu darovana od pape. 

Ho presentato le lettere, concernenti il particolare de haiduzzi, e nego- 
tiato il contenuto di esse, e l' Ecc-ze V-re saranno gratificate da Nostro Signore 
dell'ordine di scriversi a monsignor nuntio in Venetia, che passi efficace 161 

ofiìtio con Sua Serenità, perchè restino consolate, e questa sera se ne spedi- 
ranno le lettere. Si parlarà ancona nell' istessa conformità a questo signor 
ambasciatore, al quale a me è parso bene che resti da me antecedentemente 
avvisato di queste instanze, acciocché d' indi non prendesse motivo di diffidenza 
con haver anco significato al signor cardinale Rospigliosi, che in questa parte 
habbiano favorevole l'Eccellenza Sua a segno, che a fare questi medesimi 
offitii s'era più volte mossa a nostra instanza e scrittone non solo in pubblico, 
ma in specie al signor generale della Dalmatia, e che però volontieri pren- 
derà questo nuovo titolo di rinnovar le raccomandationi. 

Ho havuto per bene di mettere prima in campo questo negotio, che è 
più pressante, et immediatamente consegnarò l' altro dispaccio, che tratta della 
congregatione melitense con tutto, che corrano tempi contrarli a questa sorte 
di negotiati essendo in piedi trattati stretti di sopprimere altre famiglie re- 
ligiose e per numero e per l' osservanza regolare superiori di molto alla 
congregatione suddetta, oltre a quelle, che di già sono state soppresse ; poiché 
r Ecc-ze V-re cosi mi comandano, e non é impossibile, che la Loro retta in- 
tentione in questa parte sia da Dio favorita con successo più felice, che dalla 
prudenza humana non si aspetta. 

Il signor cardinal Barberino s' adoperarà cosi questo affare, come per 
il sopradetto concernente i haiduzzi, e V Ecc-ze V-re haveranno per l' ordi- 
nario che viene risposta di Sua Eminenza. 

Le tratte di grano cosi del corrente, come dell' anno passato qui otte- 
nute, quando anco cotesta abbondanza non ne habbia bisogno, é di conside- 
rabile emolumento, perché può smaltirsi e cavarsi denaro contante. Però è 
necessario, che vi sia qui ordine e quanto prima per la speditione dell'una 
e dell' altra, acciocché si trovino in Ancona pronte, quando vi si trovi, come 
facilmente può trovarsi, il compratore. Ho stimato mio debito di dar all' Ecc-ze 
V-re questo cenno con significar Loro, che s' é già ottenuta la grafia di quella 
dell' anno passato in forma di proroga, non ostante, che sia passato il termine. 51. 

1669. oktobra 12. (original sv. XTV., br. 1451.) 

Premda nesto bolestan Gradić je ishodio u pape, da se zauzme u Mle- 
cima za Dubrovčane protiv hajduka^ koji su oplackali onomadne ostrvo 
Mlet. Tužbe na generala mletačkoga u Dalmaciji. 

Dalle acchiuse risposte alle lettere di ricapito dell' Ecc-ze V-re a me 
inviate può raccogliersi la diligenza da me usata in eseguire, quanto in ma- 
teria contenuta in esse lettere e nelle a me scritte in accompagnamento e 
negl' ordini dell' operare m' é stato da Loro comandato. Hora mi sopragiunge 
nova lettera diretta alla Santità del Nostro Signore nella medesima materia 
con le notitie particolari, espresse in due Loro humanissime lettere di 9 e 
23^ del passato, del succeduto a Meleda, con le quali se bene trattenuto da ^ U pismu od 9. septembra 1669. (sv. XIV., br. 1445.) senat crta 
Gradiću naširoko pustošene, što su ga Mlečani i nihovi hajduci počinili na 

MONUM. HIST. XXXVII. 11 162 

qualche poco d' indispositione non posso di persona accorrere a quello^ che 
sono dovuto. Non mancaranno però di darsi tuttavia novi impulsi questa 
sera a monsignor nuntio^ che operi, come già si gì' è scritto per prima, et 
io piacendo a Dio quanto prima scoprirò a questo signor ambasciatore i modi 
sordidi et inhumani di cotesto signor generale, il quale si vede che non vuol 
lasciarsi superare nel vitio dell' avaritia dalla fama, che corre in questo ge- 
nere sporchissima de suoi frezzi in questa città. 52. 

1669. noveiiibra 28. (originai sv. XIY., br. 1458.) 

prijevari nekoga armenskog trgovca na Metu tajnika u poslaništvu mle- 
tačkom u Rimu: suditi imadu dubrovački sudovi, a Dubrovčani neka gle- 
daju ugoditi poslaniku mletačkomu^ kojega će još dosta trebati, hajdu- 
cima i 800 škuda. što ih je papa darovao nadbiskupu. 

Non ho le lettere dell' Ecc-ze V-re col vascello venuto ultimamente in 
Ancona, che n'ha portate d'altri in data di 7 del corrente, perchè della 
tìluca, che mi scrivono essersi qualche giorno prima spedita con dispacci 
pubblici, non s'è ancora veduta arrivare. Al giungere, ' che faranno le lettere, 
che saranno da questa portate, scriverò all'Ecc-ze V-re ciò, che m'occorre 
de pochi aflari, che qui pendono del pubblico, e questa servirà per accom- 
pagnare r acchiusa del signor ambasciatore di Venetia, il quale interpone 
con r Ecc-ze V-re caldo offìtio, e con molto maggior calore, che non contiene 
la lettera, ha parlato a me a bocca a favor degl' interessati nella fraude fatta 
dal mercante armeno, contenuta nell' acchiusa informatione. Preme a Sua 
Eccellenza intimamente questo negotio per l' interesse, che v' ha il signor 
abbate Boveri, suo secretarlo, dall'Eccellenza Sua molto stimato, e della cui Mletu: „Sappia, che questo signor generale ci richiese, che si li permettesse 
tagliare nel bosco di Meleda certa quantità di legname per uso di una nave, 
che si fabbricava in Corciola; disse per conto di un tale Gio. Battista Ger- 
mani. Cortesamente li fu permesso ciò, e con occasione di questa licenza si 
sono prevalsi cosi largamente, che non hanno distrutto affatto il bosco. Hautasi 
la nova di questa mina vietavamo più oltre il taglio e ci dolsimo col signor 
generale contro l' eccesso. Un tal agente del signor generale in Corciola, 
chiamato de Angelis, scrisse risentitamente al signor abbate di Meleda contro 
la prohibitione del tagliare minacciando, che per questo si sarebbe devenuto 
a danno dell' isola con legni armati, e la lettera si conserva da noi. Se bene 
il signor generale ha risposto cortesamente alle nostre doglianze, tuttavia le 
minacele del suo agente si sono poste in opera e noi sappiamo, che il ge- 
nerale ha aspettati in Corciola tre giorni continui la venuta dei haiduchi, i 
quali arrivati colà egli si partì per Cattaro e loro subito si avviorono verso 
Meleda, particolari, che ci danno occasione di sospettare, che gli attentati 
dei haiduchi siano impulsi di più alta cagione, che della loro avidità e 
barbarla". 163 

opera suol valersi negl' affari più rilevanti tanto pubblici quanto suoi privati. 
Merita questo cavaliere, che l'Ecc-ze V-re faccino a sua contemplatione 
qualche cosa, che per altri non si farebbe, sì in riguardo de favori per lo 
passato, come anche di quelli, che in avvenire possiamo sperare dopo 1' aquisto 
fatto della sua amicitia ne nostri bisogni in Venetia, dove hora, che è fatta 
la pace, et in cambio degl' interessi militari si darà quella repubblica tutta ai 
mercantili, havranno sempre necessità di chi ci porti affetto. 

Sarà hormai pervenuta costà la flotta, spedita a quest' effetto dagli in- 
teressati, e saranno venute persone espresse, le quali faranno all'Ecc-ze 
V-re r instanze di quello, che occorrerà, e dovranno sperar ogni giusto favore 
dalla loro benignità. 

Hormai i romori de haiduzzi dovranno essere cessati et in ordine a 
ciò non è più a proposito negotiato alcuno: tuttavia questo buon cavaliere, 
scandalizzato dell' attione di Meleda, da me udita, non è credibile quanto Y ha 
detestata ne s' è astenuto di 'mandar a suoi confidenti del collegio la rela- 
tione, che io gline diedi^. 

M' occorre ancora significar all' Ecc-ze V-re, come mi fu parlato questi 
giorni da uno di questi signori deputati del Monte di Pietà per i scudi 800, 
fatti qui contare dal papa a monsignor arcivescovo de denari di esso Monte 
da rimborsarsi de frutti di luoghi di Monti di cotesti luoghi pii (se io bene 
mi ricordo), con ricercarmi, che scriva all' Ecc-ze V-re, che vedano, che sia 
fatto questo rimborso con altro assignato che quello, il quale s' è fatto per 
i scudi 30 mila. E non bisognarebbe tardare, perchè potrebbe altrimente ve- 
nirsi a qualche esecutione de fatto, e tal volta li signori tesorieri sarebbono 
i più sottoposti al colpo. 53. 

1669. decembra 7. (originai sv. XIV.. br. 1456.) 

Papa je primio zadnu pomast. novom položaju ^ koji će nastati, kad se 
ugovoH mir između Turske i Mletaka. preselenu Morlaka. 

Della voce capitata costi de disegni contro Stagno e Punta et isole di 
Meleda e Lagosta io qui non ho rincontro alcuno con tutto, che da parecchie 
settimane in qua corse dopo la nova della caduta di Candia e delle conditioni 
della pace avvantaggiose per la Dalmatia habbia havuto continua occasione di 
ragionare degl' interessi de' signori Venetiani con persone e per proprio inte- 
resse ben informate delle materie concernenti questa sorte di pensieri, et in 
specie ho sentito più volte discorrere del modo di accomodare i Morlachi, 
€ da soggetto confidentissimo del signor ambasciatore ho inteso, che si trat- 
tava di trasportarli per buona parte in Istria o in qualche luogo di terra 
ferma in Italia. E m' è parso di scorgere, che alla repubblica è molto a 
cuore il punto di questa gente, che non rimanga in parte da tenere inquieto 1 tom napadaju hajduka na Mlet pisao mu je senat opširno dne "9. 
septembra. Vidi A. Vuč etica: Dubrovnik za kandijskog rata, Progr. gimnazije 
u Dubrovniku 1896., str. 66. i 68. d. * 164 

il mare. Questo signor ambasciatore è d" opinione, che in virtù delle capitu- 
lationi fatte col gran vesiere in Candia habbia a rimanere per la repubblica 
non solo Glissa col suo territorio, del che non v' è alcun dubbio, ma anco i 
terreni occupati nelle vicinanze di Zara ; e non manca, chi faccia il medesimo 
giuditio di Makarska, poiché in esse viene espressamente disposto, che cosi 
segue degl' aquisti, fatti nella passata guerra, nominando espressamente e 
Glissa e suo territorio et aggiungendo con gì' altri luoghi occupati ne confini 
della Bosna et Albania. E se bene, che le tare mercate di detti paesi sona 
^tate destrutte, il paese però, di cui si tratta, è stato sempre da huomeni 
dependenti e sudditi della repubblica posseduto e coltivato, e però almeno si 
deverrà verisimilmente a nuova assignatione de' confini e vi sarà occasione di 
prevalersi, come si pensa di fare della macchina del denaro per ritener buona 
parte di detto terreno hora infatti deserto, et in questo caso senza dubbio la 
parte de Morlacchi, che vorrà attendere a lavorar la terra con dare il suo 
dritto ai veri padroni (che non mancaranno di trovarsi), rimarrà nel detto 
paese. Io per me difficilmente m' induco a credere, che questa cosa possa 
riuscire, ma tante altre molto più inverisimili succedute nella conclusione di 
questa pace fanno, che non ne sia temeraria la speranza. Tutte queste sona 
pure congetture per concludere, che d' ogn' altra cosa e' è bisogno che dì 
campagna da coltivare, che quanto a me (con tutto che non ardisco d' assi- 
curarne r Ecc-ze V-re) bastano a formare certo giuditio, che l' avviso suddetto 
non è vero et, a non condannare la fede di chi lo da, vi sarà al più stato 
qualche discorso o qualche propositione fatta al generale, ma che certo non 
sarà accettata da chi havrà autorità di risolvere, non vi essendo alcuna 
apparenza, che per interesse di pochi ladri la repubblica s' impegni in nuova 
guerra col Turco. E sono sicuro, che all' Ecc-ze V-re, quando havranno udita 
la nuova della pace conclusa, si starà levata dalla mente ogni ombra di 
questo sospetto. 

E bene vero, che quei signori, liberati da pensieri e delle molestie^ 
della guerra, attenderanno, come sento, con tutto l' animo a mantenere et 
ampliare il traffico. In ordine a che non hanno che fare d' occupar porti de- 
serti, de' quali l' uso è sempre a loro comando, ma trattano di mettere in 
mare buona quantità di vascelli da guerra da trasportar a Venetia le merci 
da porti lontani di Levante e d'instituir per terra nove scale a rimettere 
r intermesse in tempo di guerra, et in specie quella di Spalato, città, che hora 
crescerà notabilmente di territorio e d' opportunità per lo nuovo aquisto de' 
terreni di Glissa e Salona, luoghi, che ne anco avanti che fossero occupati 
da Turchi appartenevano al dominio veneto. E questo è punto da haversi 
dall' Ecc-ze V-re in consideratione al pari di tutto ciò, che porta seco l'avviso 
suddetto, perchè si tratta d' un' sviamento quasi intiero della nostra scala et 
è per consequenza d' haversi a mancare il meglio delle pubbliche entrate. Ne 
tal volta mancherebbono maniere da riparar questo gran colpo, le quali io 
spero nella divina misericordia che non mancheranno di sov\'enire e prati- 
carsi dall' innata prudenza dell' Ecc-ze V-re. 

Scrissi con l'ultime mie all' Ecc-ze V-re sopra l'interesse del signor 
secretano di quest' ambasciatore veneto (moli dale, neka mu šalu nagradu, i 
piše izboru pape, koji će doskora biti). 165 
54. 

1669. decembra 14. (original sv. XIV., br. 1457.) 

Umr' je papa Klement IX. Zela^ da hi novi papa bio podaUiviji Du- 
brovčanima. 

Lunedì mattina a 12 hore, che fu a 9 del corrente mese, papa Cle- 
mente S. M. rese lo spirito al creatore dopo lunga e moltissima prima in- 
fermità e poi agonia. Et hora si continuano le sue esequie e gì' apparecchi 
del conclave per V elettione del successore, il quale preghino Dio l' Ecc-ze 
V-re che sia, quale ricercano i correnti bisogni della chiesa, e più, che non 
è stato l' antecessore, inclinato a commiserar le calamità della nostra patria e 
che conosca l' interesse si dello stato ecclesiastico, com' anco di tutta la 
christianità nell' incolumità e conservatione d' essa. 00. 

1669. decembra 18. (original sv. XIV., br. 1458.) 

Odnosi između mletačke i dubrovačke republike nakon kandijskoga mira. 

Šteta, sto bi je od toga mogla imati dubrovačka trgovina. 'Razgovor o tome 

s poslanikom mletačkim^ da se prepriječi otvorene trgovine u Spletu kao 

ustuk dubrovačkoj trgovini. Potpora iz Turina. 

Mi sono note pur troppo appunto, come dicono 1' Ecc-ze V-re, le cala- 
mità della nostra patria e fra queste la presente, in cui ci mette ciò, che di 
sua natura dovrebbe essere nostro principale sollievo, dico la pace conclusa 
fra potentati nostri vicini, dalla quale viene in conseguenza 1' appertura della 
scala di Spalato et il deviamento quasi totale della nostra. E non solo hora, 
che si deduce la cosa in atto, è da me considerato questo accidente, ma è 
stato una delle più frequenti materie de miei discorsi per tutto lo spatio 
della passata guerra, nel quale si sarebbono potuto prendere molte buone ri- 
solutioni per rimedio di tanto danno, e che hora, Dio sa, se saremo a tempo 
di fare. Il partito però preso dall' Ecc-ze V-re d'introdur qualche trattato in 
questa materia con la repubblica veneta è prudentissimo, et io ubbidisco vo- 
lentieri d' intraprendere in ministerio di farne i tentativi da lontano, che m' 
ingiungono. In esecutione di che mi portai l' altra mattina dal signor am- 
basciator veneto e presi per introduttione, come, havendomi T Eccellenza fatto 
honore di domandar alcune cose, ero venuto per darli parte d' haver la ubbi- 
dita. Queste erano di veder non so che scritture nella Biblioteca e di man- 
dare a ricapito una sua lettera diretta all' Ecc-ze V-re et accompagnarla con 
offitio mio proprio, e sopra questo particolare mi distesi al quanto cominciai 
poi a dire, che animato dalla benignità, con la quale Sua Eccellenza era so- 
lita d' udirmi, m' ero avvivato alle volte a trattar seco delle cose appartenenti al 
nostro pubblico senza aspettar ordine dall' Ecc-ze V-re, e che stimavo di po- 
terlo e doverlo fare tanto più, che m' era riuscito, che l' Ecc-ze V-re s' erano 
chiamate in ciò da me bene servite. Stabilita in questo modo la persona, che 166 

venivo a fare nella propositione, che portavo, dissi, che sollevata dalle spese 
e da travagli passati per la conclusione della pace la serenissima repubblica 
havrebbe, come io intendevo, atteso con tutto lo spirito ad avanzar le sue 
cose per via del traffico. Nella qual materia essendo stata sempre molto con- 
siderata la piazza di Ragusa, io antiponevo riverentemente a Sua Eccellenza,, 
che potrebbe trovarsi modo, che a Venetia tornasse conto di seguitar il com- 
mercio di Levante, come hora si pratica, per mezzo della nostra scala, senza, 
aprirne altre in Dalmatia, e come questa cosa s' era trattata altre volte nel 
volersi erigere quella di Spalato e che per poco s' era rimasto d' eseguirlo^ 
che però non sarebbe trattato nuovo e riuscendo sarebbe causa, che si facesse 
a meno di molte spese nelle fabbriche di lazzareti e nel mantenimento delle 
maone e si tirarebbono i nostri mercanti a contrattar più volontieri con Venetia 
che con altre piazze, che questo sarebbe modo efficace di ridur quasi tutto 
il commercio dell'Adriatico per la parte d'Italia in detta città. M'ascoltò be- 
nignamente e per risposta mi disse, come io da molte sue attioni potevo rac- 
cogliere, quanto sia propenso alla benificenza 1' animo suo e quanto volontieri 
s' era in specie impiegato in servitio della nostra patria, ma che li pareva 
dovere in questa materia procedere con distintione anteponendo agi' amici 
della repubblica i figlioli della medesima, che sono quelli dello stato, i quali 
in questi passati travagli s' erano portati si fedele- e valorosamente con elltu- 
sione delle sostanze e del sangue in servitio del prencipe, e che non si trat- 
tava di aprir nuova scala, ma di rimetter la già stata aperta. Al che io re- 
plicai, che non v' era al mondo contratto, al quale con aggiustarvi il prezzo 
non torni conto di venire, che Sua Eccellenza si degnasse di notar questa 
mia propositione, come faceva delle altre, che anteposteli da persone private 
suol conferire con senatori amici in Venetia, e l' anteponesse o in pubblico o 
con chi giudica più opportuno de soggetti privati, che a Venetia si trova de 
nostri negotianti, co quali si potrebbe discorrere e trattar una come lega di 
traffico da esser profit evole ad ambe le parti. Qui egli usci con domandarmi^ 
a che credevo che volessero venir l'Ecc-ze V-re per indur la repubblica a 
questo partito, et io risposi, che non ardivo di prendermi arbitrio di propor 
in specie cosa alcima, ma che speravo, che il negotiato potesse partorir 
(gualche buona conclusione per 1' accrescimento del traffico di Venetia in com- 
paratione di quello delle altre scale dell' Adriatico in Italia. „Come sarebbe" 
(disse egli), „che da Ragusa non si potessero portar le robbe di Levante 
altrove che a Venetia?" ,Non questo', io risposi, perchè credevo, che l'Ecc-ze 
V-re non vi si condurebbono giamai, poiché fra gl'altri inconvenienti leva- 
rebbe quest' impedimento il concorso alla piazza e s' entrarebbe in scandali 
con altri prencipi, ma che non mancarebbono maniere dolci, che partorirebbono 
in buona parte questo medesimo effetto. A questo mi replicò con parole da 
me una volta detteli in proposito del porto d'Ancona, che per questo conto 
non havea la repubblica bisogno di molta manifattura bastandoli s' allettar, 
che fa, con buon trattamento i mercanti, e quanto alle altre parti di desviarli 
d'Ancona, ne lasciarebbono la cura alla stranezza, con la quale i medesimi 
son trattati da preti, e lo disse ridendo, quasi accennandomi, che il pensiero 
è mio. Mi condusse con questo discorso seco a sentir da una fenestra la 
messa, che si dicea nella chiesa di San Marco contigua al palazzo. La quale 
finita uscimo ragionando et incontramo monsignor Altovisi, già nuntio in 
Venetia, che veniva familiarmente a trovarlo, che interruppe il discorso. Non 167 

finii di tirar da Bua Eccellenza la promessa, che farà la propositione, ma 
credo sicuramente, che non tralasciarà di farla e che ne scriverà al signor 
procurator Nanni, suo confidentissimo, senator di retissima intentione di 
sentimenti composti et applicatissimo ai pubblici affari, ne io tralasciarò di 
dargline novi motivi con tutto, che hora si stia nei moti della sede vacante 
e ne discorsi e trattati del futuro pontificato, i quali assorbiscono i pensieri 
e r occupatione d' ogn' uno. 

Io prego Dio, che questo sia principio di qualche buona opera in ri- 
paratione de danni gravissimi imminenti al nostro pubblico dall'infrequenza, 
che sovrasta di cotesto traffico, ma non vedo, che cosa possa sperarsi da una 
propositione così generale e sì sdutta, come è stata la suddetta mia, poiché 
intanto a Spalato non si perde tempo di mettere in ordine V appertura della 
scala, e già sento discorrere di spianar infra terra delle strade e aprir passi 
e di valersi per facilità delle condotte del nuovo aquisto di Glissa. Ne punto 
v' occorrerà presidio rispetto al concorso degl' huomeni, mentre non si dubita 
della fede o affetto de cittadini e basta la guardia ordinaria de legni armati, 
che porta V aiuto necessario ad ogn' hora, dovunque occorre ne luoghi della 
Dalmatia. Quanto poi più s' avanzano le operationi in ordine all' appertura to- 
tale della scala, tanto più crescono le difficoltà del tratenerla e tanto più 
gravi saranno le conditioni, che per ciò si proporranno. 

Intanto a me pare, che, se si applicarà l' animo a questo trattato, si 
vorrà, che noi siamo i primi a offerire, e quando pur si dispongono i Vene- 
tiani a venir alle propositioni, nel primo luogo metterano 1' accennata a me di 
sopra dal signor ambasciatore o, almeno, che si metta differenza notabile di 
dogana fra le robbe, che vanno a Venetia, e quelle degl' altri luoghi, come è 
fama eh' habbino fatto ultimamente gì' Olandesi fra le robbe di Francia et 
altri paesi, e Dio sa, se si contenteranno di questa. 

Monsignor nuntio di Turino seguita con l' instanze interrotte lungamente 
per la malatia di Sua Altezza Reale, ma senza frutto ancora. Vederemo, se 
al nuovo pontificio saranno più fruttuose le diligenze. 56. 

1669. decembra 21. (original sv. XIV., br. 1459.) 

Mlečani hoée^ da im Dalmacija naknadi gubitak Kandije. Zela pojedinaca^ 
da hi i Dubrovnik pripao Mlecima^ ne će se ispuniti. Sto su stari Du- 
brovčani uradili^ da sačuvaju slobodu od Mlečana i Turaka. kongre- 
gaciji, sto ju je pokojni papa imenovao , da bdije nad očuvahem kršćanstva, 
a sad ima istražiti, može li se Dubrovnik braniti protiv Turaka. Veća 
pogibao prijeti od Mlečana. Sto imaju Dubrovčani učiniti, da se obrane 

od nih. 

Non ho soddisfatto con le mie dell'ordinario di risposta all'Ecc-ze V-re 
circa il contenuto della più fresca delle Loro humanissime lettere, eh' è di 
23 dal passato. Hora dico, che in effetto corrono qui i discorsi accennati 
dall' Ecc-ze V-re dei disegni di signori Venetiani di valersi delle conditioni 
vantaggiose, ottenute per la Dalmatia a render considerabile quella provincia 168 

et attender con og-ni applicatìone, che gì' aquistì ivi fatti contracambiino la 
perdita della Candia, e fare in modo, che non solamente il titolo regio, che 
tuttavia loro rimane, dia loro il dritto e conservi il luogo e le prerogative 
fra le corone, ma lo facci anco la Dalmatia con effetti, e che però si pensi 
seriamente di vantaggiar per ogni verso e rendere cospicua quella parte del 
loro dominio. Dell' unione in specie dello stato nostro io veramente non ho 
inteso ragionare, ma non è punto cosa improbabile, che qualch' uno vi pensi 
e che si ne faccino da lontano i proggetti, et in questo proposito io consi- 
dero, che questa mutatione dello stato delle cose di cotesti paesi viene a mu- 
tarsi intieramente la faccia delle nostre et a cessar le cause delle massime, 
con le quali per traditione de nostri maggiori ci siamo sin hora governati, 
le quali sono state di far apparire al mondo, che siamo cosa di poco prezzo, 
per non dar materia all' avidità de Turchi di pensare all' aquisto del nostro 
stato. Per questo rispetto hanno i nostri maggiori tralasciato V opera diligente 
et applicata, alla quale i loro antichi haveano per ducento anni felicemente 
atteso di slargar i confini del dominio, et alla quale di sua natura hanno 
atteso in tutti i secoli le città poste in sito e nelle vicinanze simili alla 
nostra. Per questo medesimo rispetto hanno i medesimi, come io raccolgo da 
molte memorie, rovinato il borgo, che dalla parte di ponente era congiunto 
alla città, e non piuttosto abbracciatilo con nuovo recinto, come vogliono le 
buone regole dell' architettura militare e come poteva persuaderci l' esempio 
antico contenuto ne' nostri statuti, quando nell" anno 1296 segui un'incendio 
poco meno grave di quest' ultimo. Riguardandosi a • questo era prohibito a 
nostri cittadini di dar occasione a' Turchi concorrenti alla scala d' affacciarsi 
alle nostre ville di Gravosa e d' Ombla e fra 1' altre loro instruttioni i nostri 
ambasciatori in Constantinopoli haveano anticamente di comparir alla corte 
rozzi et inculti e che anco dalla loro esterna apparenza rilucesse la povertà, 
che all' hora ci tornava conto, che fosse veduta nella scena del mondo e con 
la quale gì' interessi nostri di quel tempo richiedevano, che andasse masche- 
rata la nostra vera et invidiata felicità. E la ragione di questo era chiara, 
perchè, quando fosse venuta alli Turchi voglia d'occuparci et havessero ciò 
sodamente stabilito, era vana ogni nostra difesa ne havrebbono i Venetiani 
ardito di aiutarci per lo gran rispetto, che haveano alla potenza ottomana. 
E però habbiamo per traditione, che quando Piali bassa, dopo occupata Scio, 
hebbe ordine di sorprendere, se gli riusciva, la nostra città, i nostri mag- 
giori si difesero fra le altre cose con questa mascara della povertà, per far 
apparir la quale quel ministro, conciliato da loro donativi, hebbe a dir a 
Solimano, che il terreno da noi coltivato era tanto poca cosa, che si sarebbe 
bastato d' animo di caricarlo nelle sue galere e condurlo a Constantinopoli. 
Hora le cose sono al tutto diverse: per la fiducia, che hanno concepito i 
Venetiani con la lunghezza della passata guerra e con le conditioni vantag- 
giose della pace di resistere all' armi ottomane, quando il bisogno lo ricer- 
casse, il quale caso crederanno sempre che vi sia, mentre si trattasse, che 
all' imperio ottomanno s' aggiungesse sì grande e si considerabile parte della 
Dalmatia, come è il nostro stato, massime per la gelosia, che ciò darebbe 
loro alle cose del mare. Di qui nasce, che la povertà e debolezza, nella quale 
col proffessarla lungo tempo e dimostrarla siamo effettivamente caduti, non 
solo in effetto è contraria e perniciosa alle cose nostre, ma anco con apparenza, 
come quella, che può far apprendere, che non siamo habili a defenderci da 169 

noi stessi, e che però la buona ragione vogli, che il prencipe vicino pensi al 
suo aquisto non tanto per farne egli profìtto, quanto per impedir, che non 
lo faccia il suo avversario. Questa sorte di rifflessioni, se si faccino o no in 
Venetia, io non ne ho informatione alcuna, se ne sono bene cominciate o fare 
qui, ma con fini molto diversi di quelli, che possono essere quelli de' Vene- 
tianì, e questi saran sempre di cooperar alla nostra conservatione e libertà 
per cause, che non hanno bisogno di spiegarsi, et in questo proposito devo 
far noto all'Ecc-ze V-re, come dopo havutasi la nova della caduta di Candia, 
la S. M. di papa Clemente ha instituito una congregatione speciale de' car- 
dinali, della quale ha fatto secretarlo monsignor Albrizzi, stato già secretano 
della propaganda, ove sì consulti sopra i modi di secretano a questo nemico, 
resosi con 1' aquisto di Candia più habile a nuocere all' Italia et al resto della 
christianità. 

A me è parso bene d'ìntrodur un lungo ragionamento col detto secre- 
tarlo, nel quale gì' ho anteposto, come uno de principali punti da trattarsi in 
questa congregatione deve essere la consideratione della nostra libertà e che 
è cosa niente meno considerabile dì quello sì fosse la Candia, perchè, seb- 
bene, quanto alla grandezza del paese, non è da esserli comparato lo stata 
nostro, tuttavia rispetta alla vicinità et al pericolo, che i Turchi non faces- 
sero disegno dì fondar nell opportunità de' nostri parti il dominio dell' Adriatico, 
è molto più importante. Non ho provato alcuna difficoltà a persuadere una 
verità si manifesta e sono certo, che al nuovo pontificato se ne discorrerà ; e 
per quanto scorgo da lontano, la principale ìnspettìone sarà sopra le nostre 
proprie forze, se bastano per farci continuare nella libertà, in cui siamo, et 
che a questo non mancarà la sede apostolica di contribuire, ma senza haversi 
molto da scommodare del proprio. Ma quando si conoscesse, che fossimo in 
stato d' un estrema debolezza a segno, che fossero vane le speranze d' haverci 
da noi stessi a sostentare, mi par di vedere, che piuttosto si concorrerebbe 
all' aquisto de' Venetiani che de' Turchi. In ordine a questa inspettione nel 
primo luogo si vorranno prendere le notitie della qualità delle nostre fortifi- 
cationi, e questo sarà cosa facile trovandosi qui molte persone intelligenti di 
tale materia, che sono state costì et in specie il signor marchese Maculano e 
quei, che furono già in compagnia del già signor D. Innocentio Conti. 

Hora, che si attende a goder i commodi della nuova pace, non è veri- 
simile, che passi per la mente de' signori Venetiani di trattare degl' aquisti 
di questa sorte, ma quando lo facessero, due ne sono strade : una per via 
di trattato col gran vesiere, in virtù di qualche intentione data nello strin- 
gere delle capitulationi della pace. E per rimedio di questo male saranno 
parti dell' Ecc-ze V-re di crear quanto prima i nuovi ambasciatori trovando 
modo, che questi siano soggetti prattici, intelligenti e ben sani di corpo, e 
che vi vadano volontieri. L' altra strada si è per mezzo della forza e dell' 
armi. La quale se bene, atteso l' hodierno stato delle cose, non è punto pro- 
babile, tuttavia se è vero, che i Turchi pensino di voltare le loro armi 
contro r Ungheria e se a Dio piacesse di far prevalere, come molte volte fa, i 
deboli sopra i potenti e nascesse de' disturbi nella casa reale con occasione 
della guerra dell' Ungheria, come nacque in quella della Polonia, et venissero 
per ciò a sconcertarsi le cose dell' imperio ottomano, et o morisse o altro 
seguisse della persona di gran vesiere, io non m' assicurarei giamai, che i 
Venetiani (mentre siano fissi nel disegno d ampliar i confini della Dalmatia) 170 

siano per astenersi da quest" appetito, il quale non e' è cosa al mondo, dalla 
quale possa ricevere maggiore stimolo, che Y opinione della facilità dell' im- 
presa, la qual' opinione io so dire all' Ecc-ze V-re che pur troppo corre fra 
gl'intelligenti, e questo concetto fu già da me dell'anno 1662 significato 
air Ecc-ze V-re per lettere e poi replicato a bocca nel Minor Consiglio, 
(pando ultimamente vi fui, con aggiungere, come l' Ecc-ze V-re da me ri- 
chiesero le persone, dalle quali havevo inteso discorrerne. Condonnino 1' Ecc-ze 
V-re, Le supplico, la mia prolissità e V ardire nell' interporre la mia opinione^ 
dove non sono domandato, mentre la materia, in cui di necessità sono entrato^ 
lo ricerca. Io intanto restarò pregando in questo tempo delle s-me feste del 
Natale all' Ecc-ze V-re dal sommo Dio ogni magior prosperità. o7. 

1670. marta 5. (originai sv. XIV., hv. 14(32.) 

Pisma poslaniku mletačkomu, kolegiju kardinala i kardinalu Boni. 

M' è di somma consolatione il vedere d' haver incontrato intieramente i 
sentimenti dell' Ecc-ze V-re nel modo tenuto col signor ambasciatore di Ve- 
netia intorno all' affare da Loro ingiuntomi, sopra che anco in avvenire ubbi- 
dirò puntualmente l' Ecc-ze V-re ne mi mancano, credo, maniere proprie di 
lasciar svanir da se la cosa in caso di proportione,* che mi si facesse. Ho 
ricapitato a 8ua Eccellenza la Loro lettera^ e vedo, che ha premura grande 
di potersi preggiar, che siano appresso 1' Ecc-ze V-re in qualche stima le sue 
preghiere. 

Le lettere al sacro colleggio et al signor cardinal Bona ho ricapitato 
per mezzo de' secretarli, perchè ne i capi d' ordini danno udienza alle rote 
per i soli complimenti ne i cardinali hanno a caro, che si porti loro ambas- 
ciata de principi. Dal secondo non spero risposta che finito il conclave es- 
sendo stato assicurato del gradimento del loro offitio, e da prima procurarò 
d' haverla. 

Sono hormai SO giorni, che si sta in conclave (i t. d. o konklavu). 58. 

1670. marta 26. (originai sv. XIV., br. 1465.) 

Javla, da Je Lanka Sinibaldi doznačila republici SOO skuda ; dale pise o 
konklavu i da je predao pismo za oproste zenidhene (dispensa matrimonialia) 

kardinalu Barherinu. 

Ricevo l'honore di due humanissime lettere dell' Ecc-ze V-re di 12 
stante. I signori Sinibaldi m' hanno avvisato della provisione di 800 scudi per 1 U tom pismu piše senat Gradiću, 20. januara 1670., što je molio 
poslanika mletačkoga (P. Mocenigo) u poslu robe, što je bila dopremlena u 
Dubrovnik „per conto del mercante armeno, insieme col vascello, che le portò", 
a Dubrovčani su je zaplijenili i pohranili u divoni. 171 

sodisfar il Monte della Pietà, che l'Ecc-ze V-re mi scrivono, nel che sarà 
eseguito il Loro comandemento. (0 konklavii.) 

Io servirò a suo tempo l'Ecc-ze V-re per le tratte, e quanto alla dis- 
pensa, considerino l'Ecc-ze V-re la gratia ottenuta avanti il terremoto da 
papa Alessandro S. M. et intanto con parere di discreti teologi potranno 
talvolta valersene a beneficio delle chiese, che dicono; che quando sarà suo 
tempo, io non mancarò dell' opera mia in servirle. Ricapitarò subito la lettera 
diretta al signor cardinal Barberino, che è quanto duco per replica alle sud- 
dette due lettere. 59. 

1670. maja 23. (original sv. XIV. br. 1467.) 

Ako bi se dohoci nadbiskupovi povećali od prihoda benediktinskih ma- 
nastira^ bilo bi još mane redovnika, koji bi tada još prije spadali pod 
negovu jurisdikciju. Pismo kardinala Bone. novom papi, koji je teda 

negda izabran. 

II modo proprio per far riuscire il desiderio dell' Ecc-ze V-re dell' au- 
gumento dell' entrate di monsignor arcivescovo mediante 1' assignamento sopra 
i frutti di coteste abbadie dell' ordine di San Benedetto sarebbe a mio parere, 
che esso monsignor arcivescovo ne facesse l' instanze e che solo v' apparisse 
il contentamento dell' Ecc-ze V-re, et che anche in Loro nome, se bisognerà, 
se ne passassero offitii di raccomandatione. Ma questa domanda difficoltarà 
notabilmente 1' affare per se stesso diffìcile dell' esecutione di Melitensi, perchè 
tanto meno con il nuovo aggravio sarà loro possibile d' augumentar il numero 
de monaci, la scarsezza del quale rende quella congregatione meno habile a 
reggersi da se stessa non bastando tanto pochi soggetti a sottrar dalla iuris- 
ditione dell' ordinario ne anco un solo convento, quando si tratti di farlo di 
nuovo, non che una religione intiera, e questi ministri mi replicano, quando 
di ciò loro ne parlo: „Voi altri signori volete fare le nozze con i fonghi". 

Ho ricapitato la lettera dell' Ecc-ze V-re all' eminentissimo protettore, il 
quale pretende d' haver passato i suoi offitii ne' termini della giustitia, che 
crede essere stata amministrata dall' Ecc-ze V-re alla causa da se raccomandata 
e sene appaga. 

Ho poi havuto la risposta del signor cardinal Bona subito che usci dal 
conclave, e l'Ecc-ze V-re la riceveranno qui allegata. 

Segui poi r elettione del papa in persona del cardinal Altieri (dale o 
novom papi, kojemu je poznat dubrovački nadbiskup.) 172 

60. 

1670. jula 9. (original sv. XIV.. br. 1471.) 

Nadbiskup se dubrovački tuzi u Rimu, kamo je stigao, na slabe dohotke 
i zeli povišene na račun pobožnih zaklada ili prihoda benediktinskih ma- 
nastira. Sto je u interesu republike uradio Gradić, koji se nada, da nad- 
biskup s molbom svojom ne će uspjeti. Nadbiskup se prijeti, da će se 
odreći nadbiskupije dubrovačke, ali i s tim će teško uspjeti. 

E arrivato qui rnons-r arcivescovo e nella prima udienza havuta dal 
papa ha esposto la tenuità delle sue rendite con far instanza, che le siano 
cresciute alla somma di mille ducati, proponendo il modo dell' assegnamento 
alternativamente o dell' entrate de' luoghi pii o con supprimere i monasterii, 
che in cotesto stato si trovano dell' ordine de Benedittini, atteso il poco nu- 
mero de' monaci et il mancamento ne' medesimi dell'osservanza regolare. Il 
rescritto, dato al suo memoriale, è, che se ne tratti nella S. congregatione 
del concilio con udir l' interveniente per la repubblica. In esecutione di che 
io ho rappresentato, che, quanto al gravar i luoghi pii, a me è noto il dis- 
senso dell' Ecc-ze V-re appoggiato a manifesta ragione, e tanto più, che è 
fresca la gratia fattali in questo genere da papa Clemente nono, dalla quale 
ha cavato 3700 ducati, la quale l' Ecc-ze Y-re supplicarono efficacemente S. 
Beatitudine che non vada in esempio, perchè ne seguirebbe scandalo et altre 
pessime contingenze. Quanto al suppressione de' monasterii, ho parimente no- 
titia, che l' Ecc-ze V-re sono di contrario senso e non giudicano, che sia es- 
pediente, ma che il Loro parere sarebbe, che questi si gravassero nella somma 
di ducati 250 corrispondente all' incirca all' danno patito del terremoto, con 
ripartir il peso in modo, che due parti ne tochino al monasterio di Lacroma 
e la terza alli tre conventi della congregatione melitense. E questo nella con- 
formità dell' ordine havuto dall' Ecc-ze V-re nelle Loro humanissime lettere di 
7 maggio. Io non credo, che riuscirà a mons-r questo tentativo, perchè la 
congregatione del concilio camina strettamente ad forum sacrorum canonum, 
e non si prende mai 1' arbitrio de' mezzi termini e vorrà, che siano uditi per 
loro interesse i Cassinensi, che non e' è pericolo si lascino far torto. E perchè 
mons-r arcivescovo prevede molto bene questa difficoltà, ha dato successiva- 
mente un altro memoriale, perchè gli sia ammessa la rinuntia della chiesa, 
la quale instanza è stata rimessa alla congregatione consistoriale, dalla quale 
è propria questa materia, e si camina stretissimamente ne senza cause es- 
presse ne' sacri canoni approvano le rinuntie, e quest' è cosa certa, che non 
concorrono nel caso di mons-r arcivescovo, il quale non opera altrimente in 
modo, che mostri d' essere ben consigliato, perchè questa folla di domande, 
tutte di gran consideratione, non è buona strada per arrivar al fine de disegni. 

Mi dispiace, che questa lettera non è stata a tempo per un vascello 
partitosi dì passati d'Ancona. Ma capitò all'improvviso qualche occasione et 
io non vi pensai più. L' Ecc-ze V-re compatiscano alla mia debolezza. 173 

61. 

1670. jula 19. (original sv. XIV., br. 1473.) 

Predat će se čestitke novomu papi i negovim rođacima. Kardinal Barbe- 
rino predajući ih preporučit će Klementu X. republiku. Nadbiskupova se 
molba citala u kongregaciji.^ ali odluka nije još pala. Pokušaj Gradićev, 
da bi se nagodio s nadbiskupom^ nije uspio, jer previše traži. Po svoj 
prilici nadbiskup ne će uspjeti sa svojim zahtjevima. Najbole bi bilo, da 

se prihvati negovo odreknuće. 

Tre humanissime lettere dell' Ecc-ze V-re mi pervengono in un medesimo 
tempo, di 20 e 23 passato e di 2 stante. La prima per via di Venetia in ac- 
compagnamento d'una diretta alla Sua Santità di Nostro Signore e tre altre 
agi' eminentissimi Barberino et Altieri e D. Gasparo Altieri^ generale di santa 
chiesa, con la correttione dell' errore, corso nel nome proprio di questo. Le 
restanti due per via d' Ancona. Ho già ricapitato le prime due al detto emi- 
nentissimo Barberino, il quale m' ha detto, che molto volontieri servirà l' Ecc-ze 
V-re col ricapito della lettera a Nostro Signore nella forma solita accompag- 
nando con espressioni a bocca il contenuto di essa della congratulatione e del 
ricorso, che fanno alla pietà di Sua Beatitudine nelle correnti Loro necessità. 
A suo tempo darò parte all' Ecc-ze V-re del seguito. 

E poi stato letto in congregatione del concilio il memoriale di monsignor 
arcivescovo, et il rescritto datoli è stato, che sia messa in foglio la sua in- 
stanza distintamente e vada per manus de' signori cardinali per essere con- 
siderata con rifflessione, e giacche Nostro Signore ha ordinato, che si faccia 
capo meco, esporrò il desiderio dell' Ecc-ze V-re significatomi nell' ultima 
delle suddette lettere, che si sopraseda sino alla piena informatione, e stimo, 
che saranno compiaciute. Io haverei desiderato, che havesse caminato meco 
d' accordo, ma la somma di ducati 250, alla quale io per ubbidir V Ecc-ze 
V-re mi ristringevo, egli non havea per sufficiente dichiarandosi, che vuol 
giungere la sua entrata a mille scudi di paoli per appunto, pretensione, con 
la quale Sua Signoria illustrissima si farà poco honore e sarà causa, che ap- 
pena non punto li riuscirà quello, a che si mettesse con moderatione. 

Scrissi all' Ecc-ze V-re, che havea dato memoriale, perchè li fosse ac- 
cettata la rinuntia, eh' è notitia da lui stesso datami, il quale qualche di dopo 
mi disse, che non havea animo di sollicitar troppo questo negotio. 62. 

1670. augusta 9. (originai sv. XIV., br. 1474.) 

Izvješćivanje o audijenciji kod novoga pape prigodom predavana čestitke 
republike dubrovačke. Posjet rođaka papinih i što se kod toga govorilo. 

S' è compiaciuto 1' eminentissimo protettore di fare, che io fossi presente 
all'udienza, che ha preso da Nostro Signore per presentare la lettera delF ^ Sva su tri pisma u vezi s promocijom novoga pape. 174 

Ecc-ze V-re et accompagnarlo con offitio a bocca. E ciò, che disse, fu, come 
godendo egli l' honore di protettore della nostra repubblica, da che dopo la 
morte del cardinal Odoardo Farnese gli fu conferito, non potea desiderar 
occasione più riguardevole di metterlo in opera, che con essere a piedi di 
Sua Beatitudine per rallegrarsi in nome dell' Ecc-ze Y-re. come facea con 
tutto l'animo della sua felice assuntione, esponendo insieme alla Santità Sua 
l'ossequio e la riverenza professata da Loro in ogni tempo verso la santa 
sede, e che bora veniva a confermare in specie verso la persona di Sua 
Santità. Questo è il senso del suo primo discorso, spiegato, come era conve- 
niente, in più parole, che non sono queste mie, alla quale la Santità Sua 
diede benignissima risposta espressiva del suo benigno gradimento all' uno 
e r altro offitio, che seco si passava, e del suo paterno affetto verso la re- 
pubblica e della stima, che d' essa faceva. Entrò poi il signor cardinale nel!' 
importanza di cotesta piazza e come la christianità tutta n' è interessata e 
massimamente la sede apostolica e lo stato della chiesa, e che però essendo 
note a Sua Beatitudine quest'ultime nostre sciagure riponeva gran, speranza 
nel suo paterno compatimento, dal quale mosso si disponesse ad esaudir le 
preghiere, che per parte dell' Ecc-ze V-re in molte occorrenze sono per esserli 
portate. E Sua Beatitudine replicò, che sapeva molto bene il tutto e che, per 
quanto s' estendessero le sue forze, non mancarebbe d' usar con la nostra re- 
pubblica della sua paterna affetione; e che molto li dispiaceva il trovarsi della 
camera apostolica nelle strettezze, che sono pur troppo note, le quali gli le- 
vano il modo di fare ciò, che vede che sarebbe conveniente et a che egli con 
grand' animo si portarebbe. Nel qual proposito essendo toccato anche a me 
di parlare, soggiunsi, che, se bene il più urgente bisogno dell' Ecc-ze V-re 
è quello del denaro presente, tuttavia io non ero sì poco informato delle 
cose di qui, che non conoscessi le difficoltà, che vi sono a conseguirlo diret- 
tamente da Sua Beatitudine con haver a scomodarsene la camera. Ma che non 
mancano alla sua somma autorità strade di gratificar in questo medesimo punto 
la repubblica in modo, che la camera non ne senta incomodo alcuno, il che 
molto gli piacque a Sua Beatitudine di sentire ordinandomi, che gli 1' andassi 
suggerendo, che con piacere gì' haverebbe sentiti a suo tempo, come io re- 
plicai, che haverei fatto. Fece poi mentione la Santità Sua di monsignor arci- 
vescovo e delle sue instanze per V augumento dell' entrate, ma generalmente 
mostrando d' bavere a cuore le sue soddisfationi, al che io con pari generalità 
ho risposto, che Sua Santità haveva incaminato questo negotio per la sua 
strada della sacra congregatione del concilio, dove si sarebbe discussa la ve- 
rità de supposti et esaminate le ragioni di quest'affare. M'è parso di con- 
tenermi con questa universalità, perchè descendendosi a particolarità in quell' 
occasione aliena da negotio molesto havrei piuttosto confermato, che dilegnato 
le sinistre impressioni, in materia delle quali vedevo che mi sarebbe mancato 
il debito tempo per discorrere. S' è poi ritornato nel primo proposito dell' 
importanza di cotesto sito e toccò similmente di parlarne anche a me, e lo 
feci diffusamente con essere da Sua Beatitudine stato udito con ogni humanità. 
E così io mi partii lasciando all' udienza il signor cardinale, che v' era ve- 
nuto per altri negotii ancora. 

Poi mi sono portato dal signor cardinal Altieri con presentar a Sua 
Eminenza la lettera, il quale molto benignamente m'ha risposto all' offitio, con 
cui V accompagnai. M' entrò immediatamente in monsignor arcivescovo e nelle 175 

sue pretensioni, e con Sua Eminenza venni più alle strette con dire, che non 
haveva troppo grand' occasione monsignore d' esagerar la sua povertà come 
quello, eh' era stato soccorso all' ingrosso, e spiegai il particolare della gratia 
sopra i luoghi pii, e che v' era dell' altra robba ancora in questo genere, che 
è stato molto bene informato dello stato dì questa chiesa, quando la conseguì, 
e che al discapito, che poteva pretendere d' haver fatto per causa del ter- 
remoto, r Ecc-ze V-re si contentavano e giudicavano conveniente una gravezza 
da imporsi a suo favore sopra i beni dell' abbadie de monaci Benedittini dello 
stato in quantità superiore al detto discapito; ma che di questo negotio stava 
hora discorrendosi nella sacra congregatione del concilio d' ordine di Nostro 
Signore, e dopo ivi si fosse maturato, sarebbe tempo di pensare a qualche 
risolutione opportuna. Discorsi doppo questo dello stato della repubblica, del 
suo governo, della qualità del paese, del sito, de costumi molto diffusamente, 
ma in specie di queste ultime sciagure con espor la grande occasione, che ha 
la santa sede d' esserli larga con le sue gratie e che io sarei venuto da Sua 
Eminenza nell occorrenze con ogni fiducia per supplicarla, e trovai nell'Emi- 
nenza Sua ogni buona dispositione verso l' Ecc-ze V-re. 

Sono anco stato dal signor D. Gasparo a passar il medesimo compli- 
mento e mi sono edificato sommamente della risposta piena di prudenza e 
benignità, che n' ho riportato. Attendo hora il breve di Nostro Signore e le 
lettere degl' altri due, con le quali sarà terminato quest' affare di compli- 
mento, che haute saranno da me immediatamente inviate all' Ecc-ze V-re. 68. 

1670. augusta 13. (origiual sv. XIV., br. 1475.) 

■Gradić javla^ sto je govorio s kardinalom Barherinom i da će hiti sjed- 
nica u kolegiju kardinala^ gdje će se prihvatiti zaklucak o molbi nad- 
biskupovoj. Zahvalna pisma pape i negovih rođaka šale u Dubrovnik. 

Ricevo r honore di nuove lettere dell' Ecc-ze V-re con una da ricapitar 
al signor cardinal protettore, che trattano di monsignor arcivescovo, e sono 
stato subito da Sua Eminenza e datoli la nota del denaro pervenuto in mano 
di detto monsignore, da che gode la chiesa; ha detto, che servirebbe l' Ecc-ze 
V-re in rappresentar opportunamente le Loro repliche alle querele della po- 
vertà di cotesta mensa, e credo certo, che lo farà con frutto. E perchè mon- 
signore in questo suo negotio ha intrapreso cose di natura loro molto ardue 
e presuppone fatti, che in realtà non sussistono, non è si facile, che pervenga 
a fine de suoi disegni. Sabbato a 23 stante si trattarà nella congregatione 
del concilio del suo memoriale, contro il quale vogliono essere uditi li PP. 
Benedittini, onde non è possibile, che quanto alla suppressione delle abbadie 
si risolva cosa alcuna, e molto meno di toccare ne' luoghi pii, se bene ne 
anco il papa vuole, che ivi si fecci altro, che digerisca la cosa per bavere 
poi da prendere le debite risolutioni Sua Santità da se stessa. 

Viene all' Ecc-ze V-re qui annesso il breve risponsivo al complimento 
e la risposta del signor D. Gasparo, che quella del signor cardinal Altieri 
è stata mandata per errore corso nella nova secretarla per altre mani, ma 
sabbato a me si darà il dopplicato. 176 

64. 

1670. augusta 16. (original sv. XIV., br. 1476.) 

nekom ubojstvu, što ga je počinio Luka Franiti Bona u Jakinu. Nad* 

biskup tjera dale svoju stvar. 

Con occasione delia speditione, che to in Ancona d' una staffetta con 
lettere di questi padroni al signor cardinal vescovo e monsignor governatore 
d' Ancona a favor della nostra natione in quella città ne" romori per 1' homi- 
cidio d'un di quei gentilhuomini nella contesa havuta col signor Luca di 
Francesco Bona, riverisco l'Ecc-ze V-re e do Loro parte della buona dispo- 
sitione trovata ne medesimi padroni verso l' Ecc-ze V-re in questa occasione. 
Monsignor arcivescovo seguita ne suoi trattati d'accrescere le fortune o con 
accrescimento di dote con la presente sua sposa o con passare ad altre nozze 
più pingui. Il signor cardinal protettore si mostra molto disposto di assistere 
agl'interessi in questo moto dell' Ecc-ze V-re ne io manco di somministrar 
potenti stimoli all'operare di Sua Eminenza premendomi in specie, che non 
si tocchi ne luoghi pii. 65. 

1670. oktobra 4. (original sv. XIY., br. 1480.) 

Zbor kardinala odbio je molbu nadbiskupa Tor resa, da se dohoci negovi 
povećaju na koji od predložena dva načina, ali je pretresao pitane o uki- 
danu manastira na Lokrumu u korist tih dohodaka. Nadbiskup nije do- 
bar s kardinalom Barberinom^ a dali je rođak papin. Kako se Gradić 

napokon s nim nagodio. 

Con una lettera di 19 luglio diedi parte all' Ecc-ze V-re cosi dell' instanza 
di monsignor arcivescovo per 1' augumento della mensa cumulata con quella 
.della commutatione della chiesa, come della remissione di esse alle due con- 
gregationi de' cardinali del concilio e consistoriale. Dall' una e l' altra di queste 
dopo esaminato maturamente l' affare è poi uscito rescritto negativo. Ma 
perchè è stata straordinaria la premura di Nostro Signore di consolar questo 
prelato, s' era prima delle suddette risolutioni commesso a 3 cardinali : Bran- 
cacci, Ottobono e Caraffa, che considerassero, se, dove non aiTivava la dispo- 
sitione de sacri canoni, poteva considerarsi la convenienza a fine, che la 
Santità Sua ex plenitudine potestatis venisse alla detta mutatione, e fu va- 
riato di parere, secondo alla quale variati one fu vario parimente et incerto 
a risolversi l' animo di Sua Beatitudine, la quale stette per poco di transfe- 
rirlo alla chiesa di Rieti, vacante per la dimissione del segretario cardinal 
Gabrielli. Ma il fine fu, che detta chiesa si diede ad un altro, e si cominciò 
ad insistere all' augumento della mensa. E perchè io havevo esclamato par- 
ticolarmente contro il disegno, che si faceva, di toccar l' opere pie, e mon- 
signor medesimo (col quale ho sempre caminato in buona corrispondenza) 
confessava di mal volontieri piegare a questo partito, non si pose in trattato 177 

di farlo. Uinianev.-i la parte della propositioiie di inonsio-nore, concernente la 
suppressione dell' ahbadie, e perchè (juanto di Melitensi si considerava, che 
in (piella congre^-atione pur e' è (]ualche numero de monaci e forma d' osser- 
vanza religiosa, fu <2;iudicato il più espediente di venir alla suppressione del 
nionasterio di Lacroma, per non essere ivi, come atìermava monsiii,nor arci- 
vescovo, ne in atto ne in probabile speranza d' esercitio alcuno di regola 
monastica, atteso il poco numero de monaci, che sogliono e possano frequen- 
tarlo, considerandosi, che non mettesse conto d' impie.2,-ar ((uella pingue entrata 
in due o in tre soggetti in ninna cosa ne alla chiesa ne alla repubblica utili, 
massime potendosi esso monasterio concedere ad una delle due religioni, che 
costi si trovano, che con la sola commodità dei terreni dell' isola havrel)- 
bono trovato modo di tenerlo competentemente pieno di religiosi osservanti et 
esemplari. Quando io ne fui domandato, risposi, che sopra ciò dall' f]cc-ze 
V-re non havevo ordine alcuno e che senza I^oro participatione non era do- 
vere, che si venisse a ninna innovatione. E ben vero, che non mi sono molto 
atfaticato per ostarvi primieramente, perchè non trovavo risposte adegnate ai 
motivi suddetti, che per venir a quest'atto si adducevano; 2 - do perchè altri- 
mente si correva pericolo dell' opere pie, in conto delle quali importa som- 
mamente, che r esempio di papa Clemente 9° non venga comprobato, perchè 
verrebbe in necessaria consequenza, che i papi disporrebbono de loro capitali 
ad ogni passo, et gF arcivescovi comincerebbono a voler godere di (pielli com- 
modi in questa parte, che sin hora ha goduto la repubblica, e se monsignor 
Torres con 10.000 ducati, come affermano 1' P]cc-ze V-re, toccati in cinque 
anni ha saputo farsi considerar per povero e degno del preteso augumento, 
possono l'Ecc-ze V-re immaginarsi, che faranno altri, che con tutto T accres- 
cimento non havran mai tanto. 

8^. Per la notitia, che tengo d' bavere già lEcc-ze V-re dato ordine al 
questo signore arciprete Diodati, che negotiasse questa suppressione, e non 
solo me ne ricordo io, ma lo trovo fra le scritture ricuperate dopo la di lui 
morte, notato di mano sua medesima, ricevuto da lui in cifra messa in netto 
in poca carta, della quale mando all'Ecc-ze V-re (pii acchiusa la copia. E 
perchè vedevo, che monsignor non perdeva tempo e che erano gagliardi i 
suoi aiuti, hebbi per bene di replicar il detto di sopra, che io non potevo in 
questa parte spendere alcuna parola da parte dell' Ecc-ze V-re, et aggiunsi,, 
che quando pure Sua Beatitudine venisse alla detta suppressione, non fossero 
tutte dell' arcivescovo 1' entrate, ma secondo la dispositione de sacri canoni in 
simili casi et in conformità dell' antico sentimento dell' Ecc-ze V-re si divi- 
dessero in tre parti, una per lui, 1' altra per il capitolo, 3-a per la fabbrica 
della chiesa, la quale toccarebbe ai signori procuratori del Domo, e perchè 
la cosa haveva buona faccia, disposi monsignor medesimo, che se ne conten- 
tasse. Ma il signor cardinal Barberino, col ((uale monsignor arcivescovo si 
professa disgustato a segno, che ne anco è andato a visitarlo come pro- 
tettore de Cassinensi, vi si è opposto gagliardamente spiegando a monsignor 
de Vecchi (secretarlo della congregatione de vescovi, deputato a trattare) et 
a me, che trovò insieme in anticammera del papa, con parole molto efiìcaci 
i suoi sentimenti, con che il negotio andò a male e si cominciò a parlare de 
Melitensi, intorno alla suppressione de quali non mi essendo stato noto alcun. 
senso ne antico ne nuovo dall' Ecc-ze V-re e perchè vedevo, che la cosa met- 
tean in lungo, non ho molto discorso. Intanto sono venuti ordini precisi: 

MONUM. HIST. XXXVII. 12 178 

(leirEcc-ze V-re d" opporsi a tutti i detti tre capi, iiell' instanza di monsif^nore. 
(^Miaiito al iiionasterio di Lacroma, che è protetto unitamente dall' Eee-ze A'-re 
e dal sig-nor cardinal ]>arberino. non corre alcun pericolo per i Melitensi. È 
arrivato il 1*. Presidente, che da me sarà servito in quel poco, che mi per- 
metterà la mia debolezza. Ma quando monsipiore mettesse innanzi il ius, che 
ha sopra di (juesti monaci in virtù del breve di papa Clemente 8", e volesse 
parte dell'entrate, come loro superiore, sarà dit'ticile a trattenere, che non 
ottenga ciò che vuole, e ciò sarebbe a mio credere maggiore inconveniente 
che r istessa suppressione, poiché in luogo d' ha ver compagni il capitolo e la 
])rocura sarebbe solo ad essere arbitro dei beni di quella congregatione, e 
quanto al continuar nell" ottener i l)revi della deroga di detto breve di Cle- 
uiente <'^", atteso i particolari già dinotati all'Ecc-ze V-re sarà cosa difti- 
cilissima. 

Intanto resta acceso questo trattato e Dio sa in che parerà, stante il 
sentimento dell" Ecc-ze V-re di opporsi unitamente a tutti (piestl tre capi, 
perchè sono potenti le protettioni di monsignore, accalorate dalle raccoman- 
dationi della soi-ella di Nostro Signore, che considera in lui l' antica affinità 
di suo padre con la casa Torres. Però a me è parso bene d" andar sempre 
destreggiando con Sua Signoria illustrissima e trattar seco con ogni maggior 
rispetto, come anco per altro sono obbligato, et havendomi ricercato, che fa- 
cessi oftitio con i signori Sinibaldi. che li dessero a cambio cento scudi con 
sua lettera pagabile di signori tesorieri, ho stimato servitio dell' Ecc-ze V-re 
di farlo, perchè questo sia uno de' mezzi di ritener ta buona corrispondenza 
seco, del pubblico, verso il (|uale ha proceduto sempre con dovuto rispetto 
non essendo, come hanno fatto molti de suoi predecessori, uscito in muovere 
alcuna controversia ne lamentarsi d' alcun mal trattamento, considerando anche, 
che era bene di darli questo modo per fare quanto prima il viaggio del ri- 
torno, come farà immediatamente non ostante 1" imperfettione de suoi trattati, 
e r essersi prima fatto intendere di voler mettersi in un convento, ne prima 
partirsi di Roma, che non iiavesse ottenuto l'augumento, che desidera^. 

Sono anche stato dal eminentissimo Altieri a presentare la lettera dell' 
Ecc-ze V-re in raccomandatione della causa de signori Bosdari e m'ha be- 
nignissimamente sentito dandomi nova, che il processo fatto in Ancona era 
venuto e che le cose sarebbono andate bene, che vuol dire, che detti signori ^ 12. septembra 1670. piše senat (ìradicu. da povišene dohodaka nad- 
biskupovih nije potrebno i da nadbiskup želi taj novac upotrijelnti za se : 
..Hora occorre soggiongerli, che se li manda una copia d'un breve di Leone 
X. indrizzato, come vedrà, all'arcidiacono et arciprete per il risarcimento del 
palazzo arcivescovale ed altre cose dell'arcivescovato dandoseli facoltà, che 
dell'entrate della mensa arcivescovale s'accomodi il tutto. Se in quel tempo, 
che la città nostra non fu nel stato deploi-abile. nel quale hora si trova per 
il terremoto, non parve bene d" aggravarlo per il detto risarcimento, quanto 
meno liora si deve gravare posta tra tante calamità e gravar senza alcuna 
necessità, ma per satiare l' ingordigia dell' arcivescovo presente, il qtiale non 
ha altra mira, che di sollevar dalle miserie la sua casa in Trani col denaro 
di questa chiesa. Il che chiaramente causta. poiché, quanto li capita nelle 
mani di denari, il tutto tramanda in Puglia". 179 

liavrebboiio riportata sentenza assolutoria, come espressamente ha poi affer- 
mato r eminentissimo Cibò, deputato della eonj[iTejii-atione di sacro oftitio, onde 
a me è convenuto di i-ingratiare in cambio di domandare le gratie. Mandarò 
espresso la risposta di Sua Eminenza. 1670. oktobra 25. (original sv. XIV.. I)J'. US:].) 

yadbiskfip je otputovao huci. a rješehe se itegove molbe odgodilo. JJuh- 
rovčani hi ìitogli čestitati principu od Falestrine. 

Farti poi monsignor arcivescovo et liavendosi avviso d' Ancona, che fa- 
x^esse vela il dì 17, a quest' hora sarà arrivato. Intanto sono state e tutta- 
via durano le vacanze delle facende ne pare verisimile, che in avvenire siano 
per riuscire più che per lo passato i tentativi sopra T opere pie e sopra i 
inonasterii de Benedittini, nel che non si manca delle dovute diligente dai 
venuti di costà espressamente a questo line, et io non mancarò di contribuir 
per lo stesso quel poco, che dalla mia debolezza può provenire. 

È stata fatta mercede da Sua Maestà Cattolica al signor prencipe di 
Palestrina dell' habito del Toson d' oro ; do questa notitia all' Ecc-ze V-re, 
quando paresse Loro di passar con Sua Eccellenza un complimento in questa 
occasione. e. 7. 

1070. olvtobra 29. (originai sv. XIV.. ))r. 14(S4.) 

O usmrćenu nekoga Bonpianija u Jakimi (vidi pismo od 16. augusta) i 
Mo je rekao o tome kardinal Altieri : Diodon Bozdar i nećak mu Frano bit 

će odriješeni. 

L' annessa dell" eminentissimo Altieri è responsiva a una dell' Ecc-ze 
V-re in raccomandatione del S. Diodono Bosdari e della natione per le con- 
tingenze, seguite a causa dell' homicidio in persona del cavalier IJonpiani. 
Sua Eminenza, come già scrissi air Ecc-ze V-re, udì benignamente V oftitio a 
bocca, col quale accompagnai la lettera; mi promise la sua assistenza in 
quest' interesse, e non furono inferiori alla promessa gì' elletti havendo ope- 
rato, che si commettesse la causa a soggetto non sospetto e di conosciuta 
integrità, che è il signor cardinal Cibò, vescovo di Jesi, il quale per mezzo 
del suo vicario ha operato, e già il processo si trova in Roma e si crede, 
che quanto alli contumaci non sia per essere molto rigorosa la sentenza, e 
quanto al signor Diodouo e signor Francesco, suo nipote, che si sono con- 
stituiti, che saranno dichiarati innocenti e riportaranno T assolutione. E già si 
,è dato l'ordine antecedentemente, che siano liberati i sequestri fattisi in que' 
principii de' loro beni. 180 

68. 

1670. novembra 8. (orioinal sv. XIV.. bi*. 1486.) 

KadhislKpoca će se molba vijeHii ]:)re7na želi senata dubrovačkoga. U 

Bimii se i ne misli na to, da bi se u Dubrovnik poslao osobit apostolski 

cisitatoi; nego je to samo govorkane. 

Credo, che l'affare dell'accrescere 1" entrate di monsignor arcivescovo 
con la snppressione de monasteri! de Benedittini e con a2:gravar V opere pie 
.sia in stato tale, che non v' è molto da temere, e l'Ecc-ze V-re non dubitino, 
che non sia per essere noto e procurato di rendere efficace il Loro dissenso» 
dal pre^iuditio in (|uesta parte di tutti due i corpi <li suddetti relitriosi. 

La lettera dellEcc-ze V-re diretta alla sacra congregatione del concilio- 
iu a suo tempo ricapitata, ma perchè essa congregatione ha già fatto il suo 
decreto, non vi sarà risposta : fu ricapitata similmente la diretta al signor 
cardinal Altieri, e la risposta già sara Loro penenuta. 

Del visitatore apostolico, sopra il (piale lEcc-ze V-re si diffondono, non 
e" è a fatto ninno pensiero, fuor di qualche discorso caminato per le bocche 
di persone volgari, che è, quanto devo dire in replica dell' humanissima let- 
tera dell' Ecc-ze V-re di 2 ottobre. 69. 

1670, novemì)ra 17. (originai sv. XIV., I)r. 1487j' 

Gradić je govorio s mons. Vecchijem o namjeri nadbiskupovoj ^ ali nije 
mogao doznati ništa novo : on sam strogo će se držati naloga, što ili je 

dobio iz Dubrovnika. 

II memoriale, dato ultimamente da monsignor arcivescovo, è stato ri- 
messo non a monsignor de Vecchi, secretarlo della congregatione de vescovi,, 
ma alla stessa congregatione. Nel tornare, che ha fatto questo prelato dalla 
scorsa data quest' ottobre sino alle sue ville di Siena, m' ha detto, che hav- 
rebbe negotiato meco delle cose di Ragusa, et io gì' ho risposto, che volon- 
tieri trattarò con Sua Signoria illustrissima, ma posatamente, et a disteso per 
disingannarlo da molte male impressioni, che tiene in questa materia. E slam 
fu parola di fare questo congresso una volta nella Biblioteca Vaticana, ma 
per le sue infinite occupationi non è così facile di eseguirlo. Intanto non 
vedo, che camini innanzi l' aft'are di monsignore arcivescovo. Xon è buono^ 
1 ' avviso costì capitato delle tasse de luoghi pii. Io non mancarò in questa 
parte di fare il mio debito e sempre mi sono fatto intendere chiaramente con 
monsignore, che in questo punto in specie li sarò apertamente contrario e 
nel rimamente anche degl' affari di questa materia sarò puntuale esecutore 
della volontà significatami dall' Ecc-ze \ -re. 181 

70. 

1()?1. jaimara 28. (sačuvala se samo ,iaiiiiita" br. 803.) 

Mjesto pokojnoga arhitekta Gradić traži drugoga. Neka se vrate rodbini 

stvari pokojnikove. Čestitku principu od Palestrine predat će uz usmena 

2)reporuku. Bankarima Sinibaldi treba namiriti nadbiskupovu mjeniru od 

100 skuda (vidi pismo od 4. oktobra KiJO.) 

Ubbidirò V Ecc-ze V-re nella ricerca del architetto e già V Iiò incaminato 
procurando, che sia di qualità da I^oro desiderate ; pre<i,-o Dio, che riesca t'e- 
lice e di pubblica soddisfatione l'opera mia. Ardisco d'anteporre alla pietà 
dell' Ecc-ze V-re, che diano ordine, che sia raccolto ciò, che può essere ri- 
masto della robba e denaro dell' architetto defonto, e che a suo tempo sia 
trasmesso qua a beneficio de suoi heredi, che servirà a render più pronti 
gì' huomeni di (pii ad impiegarsi al Loro servitio. 

La lettera del signor prencipe di Palestrina sarà da me presentata a 
8ua Eccellenza et accompagnata da proportionato complimento a bocca, come 
r Pjcc-ze V-re mi comandano. 

Non sento più ragionare delle cose di monsignor arcivescovo, se bene 
rimane tuttavia nel suo essere il sentimento, che sia sovvenuto, ne posso in- 
dovinare, che effetto da questo possa col tempo provenire. L' Ecc-ze Y-re 
m'ordinarono all'arrivo qui di 8ua Signoria illustrissima, che procurassi di 
seco destreggiare, in ordine a che fra V altre cose ho giudicato espediente al 
servitio pubblico di aderir alle calde instanze, che mi faceva, che dai signori 
Sinibaldi li fossero dati a cambio cento scudi pagabili a signori tesorieri, 
aftermando, che detti signori haverebono approvata la lettera, il cui paga- 
mento Sua Signoria illustrissima dicea che haverebbe costì fatto prontamente. 
Sopra questo negotio non ho poi saputo altro dopo lo sborso del denaro fatto 
da detti signori: però lo raccomando all'infinita prudenza dell' Ecc-ze V-re, 
alle quali non mancano modi soavi da fare, che se non è seguito detto pa- 
gamento segua e questa partita fra i signori tesorieri e signori Sinibaldi 
habbia il suo esito. Tanto mi occorre di dire all' Ecc-ze V-re in replica delle 
Loro humanissime lettere di 29 e 80 del mese passato. 1671. marta 4. (originai sv. XIV.. br. 1493.) 

Princip od Palestrine veoma je dobrostivo primio čestitku Dubi'ovćana i 
sale odgovor na hu. Nastojane Gradićevo^ da pribavi od pape novaca za 
građene katedrale : u to je ime dobio od nega i pohranio u bankara 

Sinibaldi 800 skuda. 

Fu poi da me eseguito il comandamento dell' Ecc-ze V-re di portar 
la Loro lettera diretta al signor prencipe di Palestrina e d' accompagnarla con 
offìtio conveniente a bocca, et è indicibile l' humanità, con la quale da Sua 
Eccellenza sono stato ricevuto, e l' espressioni di stima, che ha meco usato Terso r Eec-ze V-re rendendo Loro somme g'ratie di questo affettuoso atto vt*rso> 
la sua persona. E m' ha dato anco la risjiosta in lettera, che mando qui 
annessa all' Ecc-ze V-re. 

Provvidero li mesi passati rp^cc-ze V-re scudi .SUO alli sis'nori Sinihaldf: 
con ordinatione, che ne osservassero la mia dispositione, che dovea essere di 
contarsi questo denaro al Monte della Pietà all' incontro della partita d' altre- 
tanta somma pagata per ordine della santa memoria di papa Clemente nono 
a monsignore arcivescovo. Dopo V arrivo di questo denaro da me fu penetrato^ 
che non v" era tanta premura di questo rimborso, quanto da me si credeva 
per le spesse instanze fattemi da uno di (juesti nostri deputati e da me 
significata all' Ecc-ze V-re, et hebbi per bene di prevalermi di questa notitia 
per avanzar questa somma a beneficio pubblico e per agevolare la strada di 
prevalermi d'un titolo specioso, e fu la riparatione del nostro Domo. Feci 
dunque instanza a Nostro Signore per la grafia di questo denaro air uso sud- 
detto e che la Santità Sua facesse gratiosamente altro assignamento per lo 
rimborso del Monte, e (juando non paresse a Sua Santità di farcene piena- 
mente il dono, si contentasse, che il Monte prendesse in sua soddisfatione i 
frutti de luoghi di Monti già assegnati per il debito delli oO.OOO scudi otte- 
nuti dal signor Niccolò Gozzi B. M., e ciò dopo soddisfatti li 30.000. L' esito- 
è stato, che quanto ad usar con 1" Ecc-ze V-re piena liberalità ne in questo- 
caso ne in alcun altro non incontro dispositione alcuna. 11 papa strettissimo 
e che da se stesso pochissime cose risolve, et il cardinal Altieri allenissimo' 
da simile sorte di grafie et impossibile a lasciarsi persuadere. Quanto poi a 
fare, che il rimborso si facci dall' assignamento suddetto, ho incontrato ogni 
facilità. Rimangono per tanto li 800 scudi in mano de' signori Sinibaldi e- 
dall' Ecc-ze V-re possono essere convertite a beniticio della fablnica suddetta^ 
che sarà opera la più accetta a Sua Divina Maestà dogni altra. iZ. 

1671. aprila 1. (ori<>inal sv. XJV.. hr. 149-5.) 

pontitikalniìn znacima za opate hefiedikfinsJie. Teško ce se dobiti polo- 
vica prihoda od zaklade „opere pie", koja je u banci n Rimu za repub- 
Hini, Joi^ se ncijek ne može naći graditel za Dubrovnik. 

Tre humanissime lettere dell' Ecc-ze V-re mi pervengono in un' istesso 
tempo di 20, 26 e 28 di febraro con tre altre da ricapitare con copie delle 
medesime. Ho fatto già instanza per il dupplicato del decreto della congre- 
gatione di riti, emanato ad instanza dell' Ecc-ze V-re da me fatta a maggio 
del 1661 a favor degl'abbati Benedittini, che a quello, che basta per la 
controversia con monsignor arcivescovo in materia degl' ornamenti pontificali 
de medesimi nelle funtioni^ dall" Ecc-ze V-re desiderate; m' è stato promesso 
e subito, che V havrò, sarà da me trasmesso in forma autentica all' Ecc-ze V-re. 1 toj zabrani nadbiskupovoj piše senat Gradiću u pismu od 26. 
februara 1671. ibr. 1491. u sv. XIV.) Ako se ne pokore iiegovoj zabrani, 
zaprijetio je on opatima ^,con pena di sospensione ed interditti*'. 18H 

Neir ottenere la. j^-nitin della metà dell'opere pie^ da papa Alessandro 
S. M. furono da me provate immense diftìcoità con tutta l'entratura, che 
havevo appresso (juel s-to pontitice, e T ho havuta limitatamente al consenso 
degl' amministratori di essi luogi delT opere pie. Hora di (pu s' ai!;i>'iun<^"e, che 
per 10 anni è stata già all' incirca concedutaci questa gratia e dato antici- 
patamente il denaro, die portò seco il signor Nicolò (ìozzi !>. M. e per ciò 
concepisco pochissima speranza del buon esito di ciucilo, che in questa ma- 
teria mi viene dell' Ecc-ze V-re comandato, tanto più, che V instanze di questa 
sorte di monsignor arcivescovo hanno intinitamente difficoltato T aitare, e corre 
un certo tempo, che a negotii, che riguardano luoghi e conseguenze lontane, 
pocchissimo s' abl)ada. Non mancare tuttavia d' ul)bidii'e l' Ecc-ze V-re pren- 
dendo ardire di rappresentare Loro riverente, che tal volta in virtù del breve 
suddetto di papa Alessandro si può bavere ristesse emolumento, che s'Iiav- 
rel)be da (piesto nuovo, non essendosi per le notitie, che io v' ho mai ese- 
guito. E l)ene vero, che in questo sarebbe di vantaggio la remotione della 
clausula „Dummodo accedat consensus ecc."', ma per c[uesto io non vedo alcun 
taglio per poterlo sperare, perchè non habbiamo previo alcun esempio, che 
e' appiani la strada. 

Provo infinite difficoltà per l'architetto dall' Ecc-ze V-re desiderato per 
le sinistre relationi, che vengono delle cose nostre da maestri di qui ritor- 
nati da coteste parti. Havevo quasi concluso con uno, che hora sfugge di ve- 
nirvi, e sto in pratica o di persuaderlo o di trovare altri e sommo dispia- 
cere ricevo in veder interporsi questa dimora. 73. 

Wuì. a])rila 1. (onu'inal sv. XIV.. br. 1494.) 

Dopusta se benedikthisJiim opatima u dubrovačkoj republici, da se služe 
ponti fikalnim znacima kod svečanosti. 

In proposito dell' uso di pontificali per i PP. abbati Henedittini di 
cotesto stato nelle solennità costi consuete mando qui annessa all' Ecc-ze V-re 
la copia della lettera, che io scrissi Loro in quel tempo, assieme coli' esempio ^ Senat mu naloži u pismu od 20. februara IH 71.: ,,(^uali e quanto 
grandi siano le necessità di (piesta patria dopo il lagrimente accidente del 
terremoto, molto ben è noto a V. 8. Onde non è necessario dirli, quanta ne- 
cessità s' ha da noi per ottener dalla Santità di Nostro Signore la dispensa 
della mittà de' frutti dell'opere pie; in questo proposito si scrive a Sua San- 
tità ed al signor cardinal Altieri, come anche al signor cardinal Barberino, 
e qui ingionte le si mandano le copie, in conformità delle quali V. S. dovrà, 
supplicar a Nostro Signore per la grafia, supplicandolo di volercela concedere 
per cinque anni, come è stata ultimamente quella d' Alessandro settimo di 
gloriosa memoria. Dovrà però V. S. procurare d' ottenerla senza la clausula 
apposta ultimamente .,dummodo accedat assensus administratorum^', conplendo 
così al pubblico interesse". 184 

semplice del decreto dalla sacra coagTegatione de" riti, il quale sto attendendo 
che sia mandato a monsignor arcivescovo da persona sua contidente, perchè 
g-rhabbia fede, giacché non trovo, chi con titolo d'agente attenda qui alU 
negotii di Sua Signoria illustrissima, che è tutto ciò, che può operarsi, perchè 
r Ecc-ze V-re rimanghino consolate in questa materia e per 1' avvenire non 
s' incontri da detti padri difficoltà nel seguitare il consueto. 74. 

1671. inaja <*). u Kimu (onaiiial sa'. X1\\. br. ]49<).) 

Kongregacija „de j^fopagaìida fide'" pristala bi na to, da se osnuje u 
Dubrovniku sjemenište za Istok. Uvjeti, uza koje in to moglo biti. 

Mi perviene il pregiatissimo comandamento dell' Ecc-ze V-re trattar con 
questi eminentissimi signori della congregatione de propaganda tide, che V ese- 
cutione della volontà di quondam signore Demetrio Serratura sia fatta nella 
nostra città, in esecutione del quale mi sono portato da monsignor Ualdeschi, 
secretano di essa congregatione, con la lettera diretta alla medesima e con 
l'esemplare del testamento.^ Non potevo arrivar in congiuntura più opportuna 
di quello, eh* ha fatto questo uegotio, liavendosi nelle mani e stando per 
trattarsi nel primo congresso di detti eminentissimi F affare del colleggio di 
Fermo già destinato di fondarsi costì e poi non eseguito per le conditioni, 
che r Ecc-ze Y-re ricercano nella persona del rettore di esso, e perchè della 
riuscita di detto colleggio s" hanno le medesime relationi, che dall' Ecc-ze V-re 
mi si accennano. Viene proposto dal rettore del collegio Illirico di Loreto, che 
veng-ano ivi trasferiti i scolari di (juello di Fermo, anteponendo, che atteso, che 
con tale translatione cessarel)be la necessità della habitatione apposta e di re- 
genti e ministri speciali, si potrebbono mantenere scolari a numero doppia- 
mente maggiore, cioè in cambio di sette quattordici con offerirsi assignamento 
intenticmato da persone pie per sei altri, che perciò verrebbe ad arrivarsi a 
venti. Al quale partito per esservi di mezzo i PP. Gesuiti, co quali la sacra 
congregatione mal volontieri tratta, si crede non sarà accettato con tutto, che 
per altro contenga grandi et evidenti vantaggi e per maggiore cautela venga 
portato a nome del corpo della natione illirica, nel quale, se non vi fossero 
(juesti ordini dell" Ecc-ze V-re, sarei concorso per mia parte ancor io. Detto 
monsignor secretarlo mi disse, che era ottima come dico la congiuntura e che ^ Dimitar Serratura, građanin dubrovački, unir" o je u početku IOTI, 
godine ostavivši veéi dio imutka kongregaciji ..de propaganda tìde" za širene 
katoličke vjere ..nelle provincie dell" Illirico, inclusa la Bulgaria, che sono 
soggette al dominio e giurisdittione turchesca", napose za skole u tim krajevima. 
Senat piše Gradiću, Barberinu i kongregaciji ,,de propaganda fide" 20. aprihi 
1671. šalući prijepis oporuke Serraturine i izričući žeju, da bi se takovo 
sjemenište za Istok podiglo u Dul)rovniku sv. VII., br. 570.) Prije, 1(^6 1. 
i 1662. godine, kad je rečena kongregacija htjela osnovati u Dui)rovniku 
takovo sjemenište, Dul»rovćani su se oprli tomu. 185 

però v" liavrebbe mandato le scritture necessarie mI signor cardinal Spinola, 
ponente del suddetto aftare del collegio di Fernio^ che egli vi sarebbe per sua 
parte concorso molto di buon animo, perchè la propositione dell' Ecc-ze V-re 
riuscisse come quello, il quale apprende molto bene, (pianto i inporti, che i 
giovani, che si tratta di instruire per servitio della i-eligione in Levante, non 
passino il mare, ma siano educati in luogo il più vicino et il più conforme, 
che sia possibile, al loro proprio paese. 11 tutto è, mi soggiunse, se in Ragusa 
si trovi soggeti per governarli e dare loro le lettioni necessarie air eser- 
citio, al quale si pretende di tarli habili. Disse anco di voler attacciarsi alle 
memorie, che vi sono nella secretarla delle cause, nelle quali in punto altre 
Tolte questo trattato per potersi fondatamente discorrere, e se bene a me era 
notissimo, che lo scoglio, al quale si ruppe quel negotio, fu la conditione, 
che 1" Ecc-ze V-re v' apponevano di dover sempre essere il rettore dal collegio 
un nostro cittadino, alla quale sono certissimo che questi signori, sicomc 
^ir hora non accettarono, così ne anco in avvenire assentiranno, non hebbi 
per bene di mettere in campo questa difficoltà, perchè sarebbe apparso ri- 
dicolo il mio trattato e perchè s" ha più voglia qui di nostro cittadino a tale 
elfetto, che non habbiamo occasione di haverne noi stessi, come dal discorso 
di esso monsignore potevo manifestamente raccogliere, e per altro ancora 
11' ho piena notitia, ma perchè è mancamento di soggetto a proposito et altri 
cospetti, che il lungo tempo può seco portare di far diversamente, non vog- 
liono i signori cardinali sottoporsi a legge, che venga a ristringere il loro 
arbitrio in questa parte, oltre che ne anco credono di poterlo fare senza 
discapito di loro riputatione. Ond" io non ho voluto entrare a discorrere di 
questo punto. Ma perchè T Ecc-ze V-re mi danno ([ualche cenno di persistere 
tuttavia nel sentimento di prima in cpiesta parte, però si compiacciano di 
parlarmi chiaramente, se vogliono, che sia apposta la suddetta conditione di 
rettore nostro paesano, o basta Loro la notitia, che (|ui ricevono per mio 
mezzo deirinclinatione, che hanno i signori cardinali di farlo senza espres- 
samente obbligarsene. Poiché nel primo caso è bello et escluso questo trattato 
et ogni altro d' haversi a cavar utile a prò della nostra patria dalla disposi- 
tione del Serratura. Saranno poi le parti della somma prudenza dell" Ecc-ze 
V-re di riflettere, se sia di tanto peso il rispetto della gelosia, che può ca- 
dere nella persona d' un superiore di pochi scolari, eh' babbi a prevalere al 
rispetto di molti emolumenti, che riceverebbe la città dall' introduttione di 
questo collegio. Io mi ricordo, che, (piando fui costà dell' anno 62, da molti 
del senato di quel tempo, che era fresca la memoria del trattato all' hora 
sconcluso, mi fu aftermato, che si pentivano di quella risolutione, come che 
in etfetto non fosse considerabile in modo alcuno la detta pretesa gelosia, 
mentre la qualità del forestiero non solo per costume in ogni tempo pra- 
ticato nella repubblica, non è sfuggito, ma piuttosto ricercato studiosamente 
in materia di cariche molto più importanti o molto più gelose di questa, 
come sono quelle del rettore di Gesuiti, presidente di monaci, commissarii dei 
Frati, vicarii, arcivescovi e del secretarlo stesso della repubblica, dei quali 
l'ultimo per nome Bartolomeo Guidotti è stato da me conosciuto in Bologna . 
Sopra (piesto punto si degnino, come ho già detto, 1' Ecc-ze V-re di spiegarmi 
idiiaramente il senso Loro, con suggerirmi intanto diversi soggetti di cotesto 
clero, che potrebbono essere habili per (piesta regenza come anche per maestri 
delle scuole e ministri della casa, perchè ne sono instantamente ricercato, ISij 

onde possono T Ei-e-ze V-re raccoglieiv. che v' è buona inclinatione verso la 
l^oro proposta e die non è difticile a riuscire la cosa, se per mancamento o 
impedimento della parte nostra non sarà trattenuta. 11)71. uuiia (j. (oriaiiial sv. XI \'.. l»]'. 14l>7.) 

Arhitekt Pacao Andreottl {gradi tei katedrale dubrovačke) potpisao je 
ftr/ovor, da .^tupa u siužhti repuhlike. Pìsìrk se prilaže taj ugovor. 

Ho eseg'uito il comandamento dellEcc-ze V-re di formare il partito con 
r architetto, che è il sig-nor Paolo Andreotti. huomo attempato, prattico et 
a punto quale mostrano di desiderare 1" Ecc-ze V-re a comparatione del pas- 
sato, in modo che spero in Dio riuscirà a soddisfatione. Ho stipulato seco 
nella forma contenuta nell' acchiuso fosrlio non mi essendo stato possibile di 
farlo a meno prezzo^. Non so, se mi riuscirà di farlo essere in tempo col 
passaggio, che si trova pronto in Ancona dicendomi, che non può essere in 
ordine prima di martedì a 12 del corrente, e non mi par conveniente, che 
il vascello si trattenga tanto per suo rispetto, se non lo facesse per altra 
cagione, et intanto intendo dire, che n' è per capitar un altro. Prego Dio. 
che facci buona riuscita e lo spero per la fiducia, die ho nella somma pru 
denza delF Ecc-ze V-re, die sapranno tenere modo, che stia contento et adegu- 
puntiialmente la sua carica. ^ Ugovor I condotta . što ga je Gradić u ime republike dubrovačke 25. 
aprila 1671. učinio s Andreottijem u Kimu, priložen je pismu, a određuje ovo: 

Essendo stato ricercato all' ill-mo sig-r abb-e ^^tefano Gradi per nome 
dell" ecc-ma rep-ca di Ragusa io infrascritto Paolo Andreotti Pomano architetto 
di portarmi personalmente a Ragusa per ivi servire queir ecc-mi sig-ri in 
(iualità d'architetto in tutte le fal)l)ric]ie, che in detta città o suoi contorni 
occorreranno d' alsarsi da fondamenti o rìsarcisi in nome pubblico, con oppor- 
tuno e conveniente salario, son convenuto con detto sig-r abbate contraente 
in nome procuratorio di detti ecc-mi sig-ri e non altrimente in nome proprio, 
neir infrascritti capitoli cioè : 

1. Che io mi parta da Roma fra un mese incirca verso Ancona a di- 
rittura et ivi m" imbarchi col primo passaggio di vascello, che troverò, verso 
la detta città di Ragusa et ivi m' impieghi in servitio di detti ecc-mi sij^-ri 
con disegnare e dirigere le fabbriche, che al pubblico occorrerano nella città 
o altrove, secondochè da detti sig-ri mi sarà comandato, havendo soprainten- 
denza alli lavori delle maestranze, perchè siano fedeli e leggitimamente fatte, 
e neir altre cose facendo V oftitìo spettante alla mia professione d' architetto. 

2. Che mi sia lìbero di prestar la medesima direttione e conseglio a 
(iualun([ue de privati, che si vorranno valere dell' opera mia nella detta pro- 
fessione d'architetto con giusta et opportuna ricompensa. 

3. Che questa mia condotta debba durare un anno da cominciare dal 
giorno, che partirò da Roma, a capo del qual tempo se io dui mesi avanti 187 1()71. iiijija 1.-). (original sv. \I\'.. Iir. J49(S.) 

Arhitekt Andreotti polazeći u Dubrovnik dobio je predujam od (iradića^ 
koji ga n ovom pismu nanovo pi'epoi-učiije senatu. 

Sarà esibita la presente airEcc-ze V-rc dal signor i*aolo Andreotti^ 
che sene viene costà a servirle nella carica d" architetto in esecntione dell' 
ordine a me dato a (juesto etietto^ havendolo io per nbbedirle condotto col sa- 
lario di venti scudi di paoli al mese, come con le mie della settimana pas- 
sata ho scritto all' Kcc-ze \'-re e gì' ho già pagato tre mesate antecedente- 
mente, due qui in cotanti e la terza per mezzo d' un* ordine diretto in Ancona ; 
come ho l'atto di dieci scudi per lo più per il viatico. Egli si parte con grand' 
animo d" impiegarsi fedele- e diligentemente in servitio di cotesta eccellentis- 
sima repubblica et è soggetto di vabre^, intelligenza e pratica tale, che tenga 
certa speranza della sua ottima riuscita e che si farà honore in (piesto suo 
impiego e che con le sue operationi meritarà dall" Ecc-ze \"-re quelle gratie 
e favori, per le quali io humilissimamente Le supplico premendomi somma- 
mente in ordine all'utile pubblico, che (pii corra buona opinione del tratta- 
mento, che ricevono i soggetti, che di (pii si partono per servirle. non bavero rinuntiato espressamente o da detti ecc-mi sig-ri non sarò espres- 
samente licentiato, che detta condotta s^ intenda ipso facto rinovata per V anno 
seguente et il medesimo segua per gì' anni in avvenire in modo, che non 
seguita la renuntia o licenza da una delle parti nel modo et in termine 
ciascun' anno di due mesi antecedenti, la condotta s' intenda continuata d" un 
anno all' altro e cosi di mano in mano. 

Al incontro detto sig-r abb-e a nome procuratorio, come è di sopra, 
promette scudi venti il mese di moneta romana di paoli dieci per scudo o 
suo giusto valore, conforme correrà il cambio nella piazza in tempo dei miei 
pagamenti, che sarà ciascun' mese, con patto, che il detto denaro mi si debba 
dare e pagare, dove parerà al detto sig-r Andreotti, e caso che ordinasse, 
che si li pagasse in Roma (lualche somma di denaro o tutto della sua pro- 
visione, siano obbligati li detti ecc-mi sig-ri farli rimettere e pagare gratis 
senza cambio di sorte alcuna. E che detti ecc-mi sig-ri debbano dare anco 
al medesimo sig-r Andreotti per agiuto di costà tre mesate anticipate qui 
in Roma, le quali vadino a conto del suo salario, e per mio viaggio da 
qui in Ancona scudi dieci moneta et imbarco del vascello franco di nolo per 
me et un giovane, mio scolare, et per le mie robbe. Et il simile mi sarà 
dato al mio ritorno sino a Roma. E per osservanza delle quali cose s' obbli- 
gano ambi le parti in forma camera apostolica, questo dì 25 aprile 1G71. Roma. 

Io Stefano Gradi m. p. 
Io Paolo Andreotti m. p. 188 t i. liui. jaua '2^. (urigiiial sv. XIV., hr. lòdi.) 

r poslu kolegija odlučilo se, da ostane u Fermii. Bankaru Sinibaldijii 

treba vratiti novac, što ga je u ime predujma isplatio Andreottiju. 

Igarskih dukata, što bi ih republika trebala, malo ima u Rimu. 

Dopo il discorso da me tenuto con nionsig-nor Baldeschi. secretarlo della 
congTegatione de propaiianda Me, ho dato ricapito alle altre lettere dell' Ecc-ze 
V-re scritte in questa materia et accompagnatele con offìtio a bocca oppor- 
tuno et in specie quella del signor cardinal Altieri, che benignamente m' ha 
ascoltato e con termini pieni d'humanità. ma generali m'ha espresso il suo 
sentimento propenso alle giuste soddisfationi dell" Ecc-ze \'-re, come anco ha 
fatto r eminentissimo Barberino. Ho riparlato di nuovo al detto monsignor 
secretarlo, il < uale alla conclusione del primo discorso era rimasto, d' infor- 
marsi della cagione, per la quale si sconcluse questo trattato 10 anni sono, 
e mostrò d' bavere notitia. che da pai*te nostra si fosse preteso il ius nomi- 
nandi del rettore, ma io 1" assicurai, che non fu altro il desiderio della re- 
pubblica in quel tempo, che di sfuggire in quei moti di guerra la materia 
dì gelosia, che havrebbe dato al governo del collegio un forastiero senza 
altrimente trattarsi della nomina, e che di ciò potrà certiiicarsi dal tenor 
delle risposte, date alla sacra congregatione, che devono conservarsi. Onde 
godendosi hora per Dio gratia la pace veniamo a cessar queste considera- 
tioni. Col maneggiar quest' atfare m" accorgerò, che incontrava due opposìtioni. 
r uno, che i PP. Gesuiti facevano comparire per opera di diversi nationali 
r instanza dell' unione del collegio di Fermo con quello dell' Illirico di Loreto 
con larghissimi et bonissimi partiti, ma che non v" era grand' apparenza, che 
havesse a riuscire per la ripugnanza, che ha la sacra congregatione di trattar 
con ([uella compagnia. L' altra oppositione, che dava più da temere, era la 
potenza degl' interessati nel beneficio, che perveniva dal detto colleggio alla 
città dì Fermo, in ordine a che mi sono aiutato con ridur in memoria i mo- 
tivi, da quali hebbe origine 1' erettione dì ([uesto collegio, che solo nella città 
nostra han luogo. Ma essendo corso gran tempo, da che di questo si discorse, 
€ mutatesi le persone e rifreddatosi il zelo, che all' hora correa, sono final- 
mente prevalse le consideratìonì a favore di Fermo, di dove la congregatione 
tenutasi lunedì non inclina di rimovere il collegio ne senza ([uesto aparisce 
maniera probabile per hora di compiacer 1' Ecc-ze V-re in ciò, che antepon- 
gono in materia dell' heredità del Serratura alla sacra congregatione, della 
quale m'ha il detto secretarlo affermato, che all' Ecc-ze V-re è stata data 
risposta concepita con termini honoriticì e me n' ha letta la copia, nella ((uale 
si contiene una dilatione piuttosto che negativa. Ma il partito proposto da 
PP. Gesuiti è stato per ([uello. che intendo positivamente escluso. 

Godo, che sia arrivato T Andreotti architetto rendendo somme gratie 
all' Ecc-ze V-re della benignità, con cui l'hanno ricevuto, e perchè a conto 
<lelle sue paghe gì' è stato contato di mio ordine sino a 60 scudi, dieci per 
viaggio di terra e nove per quello dì mare, in tutto scudi li) : si degnino 
r Ecc-ze V-re di dar ordine alli signori Sìnibaldi, che ne hanno fatto l'esborso, 
sia da signori tesorieri approvato il pagamento e datone credito. 1(S9 

Per iii'oiiirjiri, che desiderano T Ecc-/e V-re, ho dato ordine al detto 
signor Sinibaldi, ma se ne prova un' indicibile carestia e non aparisce modo 
di potersene in (piesta piazza provedere, il che serva all' Ecc-ze V-re d'avviso. 78. 

1()71. jnla ,25. (originai sv. XIV., br. 1504.) 

Javla^ što je sve uradio^ da benediktinskim opatima pribavi pontijikahie 
znakove. Razlaže^ kakovi moraju biti ti znakovi i kako se vala itima služiti. 

hi esecutione dì ciò, che desiderano l' Ecc-ze V-re in materia dell'uso 
de' pontificali deg'l' abbati Benedittini di cotesto stato, ho ottenuto, che mon- 
signoi' Casali, secretarlo della congregatione de riti, s'abboccasse, come è 
seguito, col signor marchese Sachetti, cavaliere neapolitano, amico contidente 
di monsignor arcivescovo, e gì' esponesse la mente de signori cardinali in 
conformità del decreto sopra ciò tatto gì' ainii passati. E detto signore, così 
da me pregato, ha signiiicato tutto questo a monsignore con inviare la lettera 
a Tra ni et acchiusa in essa la copia del medesimo decreto, che è diligenza 
simile a quella, che si fece gl'anni passati, quando il decreto s'ottenne e 
tiftto questo, che a favore degl'abbati in questa materia può farsi. Ma per 
servire, come devo, pienamente Y Ecc-ze V-re in questo all'are, non devo tra- 
lasciare di portare Loro a notitia quel, che vengo d' essere avertilo, e sono 
regole volgari ssime in materia de riti sacri e nella chiesa cattolica puntual- 
mente osservate, che le mitre degl' abbati non devono essere pretiose, ma 
semplicissime, e che per metterle in capo e levarle non v' ha da intervenir 
ministerio d' alcuno, ma ciascuno con le proprie mani deve farlo, come usano 
di praticare i cardinali, quando intervengono pontificalmente nelle funtioni 
delle capelle papali, e che ne anco sia loro permesso Fuso del baculo pas- 
torale. Mettendomisi inanzi agi' occhi, che in questa materia de riti sacri non 
è da riguardare solamente all' apparenza degl' atti di fuori, la quale non pare 
degna di troppa riftlessione, ma Y importanza di ciò, che con queste atti oni 
di fuori viene significato interiormente. Rispetto a che non è permesso di 
preterire le regole stabilite dalla chiesa e s' incorre grave peccato nel mancai" 
d' osservarle. Trovino buona per Loro somma benignità l' Ecc-ze V-re questa 
mia semplice relatione e riconoschino in essa il sentimento riverentissimo verso 
la maestà et il decoro della comune patria, che da me si professa. 1671. aug'ustii 5. (origiiml. autogrraf sv. LXXIX., ])r. 2140.) 

Gradiću je dobro poznat sadržaj molbe nadbiskupove (da bi se povećali 
negovi dohoci) i rjesene.^ što ga je na mi dobio : najbole je, da se u taj 
posao ne dira nanovo, dok ne bude potrebno. Nastojanc, da se pribavi 

novac za građene stolne crkve. 

Mi perviene 1' honore di due humanissime lettere dell' Ecc-ze V-re di 
18 e 21 del passato con due acchiuse nella seconda, dirette agi' eminentissimi. 190 

Barberino et Altieri, in replica delle quali mi occorre di dire, che il me- 
moriale dato da mon-r arcivescovo a me è stato ben noto, sicome mi è stato 
noto il rescritto, che n' ha riportato della semplice remissione a mos-r de 
Vecchi, e la poca dispositione d' esso mons-r di secondar le sue instanze con 
havermi più volte attermato, che non operarebbe in (questa materia cosa al- 
cuna senza participarmela. E però non ho stimato a proposito di farne stre- 
pito, sicome tuttavia stimo prendendo tempo a considerar, se sia bene di 
risvegliar questo negotio con presentare le lettere dell" Ecc-ze V-re andato in 
oblivione, giacche V Ecc-ze V-re mene darà qualche arbitrio, e non si può 
per mezzo di esse ottenere più del già ottenuto, che V instanza di mons-r sia 
regettata con tenerla in pronto in caso, che si instasse di nuovo. 

Non mancarò di stare sul" aiuto, se nascesse buona congiuntura per 
il negotio con la congregatione de propaganda, e perchè 1" Ecc-ze V-re me 
lo comandano e perchè dal proprio genio sono etticamente parato a bramarlo 
almeno in ((ualche parte riuscire o con questo titolo ottenere qualche sovven- 
tione per la fabbrica della chiesa, il cui interesse mi sta in cuore, quanto 
cosa la più cara, che sia al mondo. 80. % 

1671. septembra 5. (original sv. Jl.. l)r, IH^.) 

Sto se govori o ure<fenu granire između Mletaka i Turske u Dalmaciji. 

Mi pen enne venerdì, che fu 28 del passato, V humanissima lettera dell' 
Ecc-ze V-re in data di lo del medesimo con l'annessa del signor Turriti^ 
diretta a Nostro Signore, alla ([uale fu da me immediatamente dato ricapito 
con i dovati avvertimenti. Ho poi penetrato il contenuto, che è sopramodo 
importante, ma ancora non se ne ha rincontro alcuno con tutto, che dalla 
Dalmatia vi siano lettere di 22, e delle più fresche ancora, che portano la 
morte del bassa di I]osna. seguita dopo la dispartenza dal commissario veneto 
e dal trattato seco sopra i cont^ni'^. Onde temo forte della verità dell' avviso. 
e che gì" amici del signor Turriti habbiano preso un grosso sbaglio e dato 
a lui materia di farsi pochissimo honore. il che sarebbe gran fatto, perchè 
essi amici si trovano in luogo da sapere con sicurezza ciò, che passa, e sono 
huomini di spirito e di senno. Però io ne sto molto sospeso, riguardando 
hormai con qualche rossore i ministri della secretarla, che mene hanno par- 
lato. C ■ è tanto di buono, che non se né ancora niente pubblicato. Viene (jui 
annessa la risposta, la quale ho giudicato espediente di trasmettere per la 
medesima via di Napoli. ^ Tajno ime za republiku dubrovačku. 

'^ Odmah nakon skloplena mira među Mlecanima i Turcima nastale 
su raspre glede nove granice u Dalmaciji, gdje su Turci ustupili Klis, a 
poravnale su se prijatelskim putom. 191 

81. 

1071. septembra 19. (original sv. \]\'.. ))r. i 51)7.) 

Trgovina jf s Mlecima spriječena^ ali samo na nel'oliko dana, radi glasa 

klizi u Sarajevu. 

Mi perviene F hoiiore deirhumanissime lettere clelF Ecc-ze Y-re di 27 
del passato con una di ricapito per V eminentissimo protettore. Non ho man- 
cato di considerare la novità di Venetia nel caso del vascello obbligato alla 
contumacia in ordine all' esempio, che potesse prendersi di far il simile in 
Ancona e d' intendermi sopra ciò con i nostri di quella piazza. Ma essendo 
stato avvisato, che ivi non si faceva alcmi motivo, ho havuto per bene di non 
entrare in trattato alcuno, tanto più, die m' è poi pervenuta a notitia la libe- 
ratione, seguita dopo pochi giorni del vascello suddetto. E perchè mi viene 
.iitfermato, che anco le ro])lje venute da Spalato, hanno incontrate in Venetia 
delle durezze in materia della sanità, rispetto al contaggio del Serraglio. 

Pare, che comincino a venire i riscontri delle nuove del signor Turriti, 
il quale, quando ne venghino l' intiere certezze, si sarà fatto grand' honore con 
haver prevenuto gì' avvisi venuti per altre parti di venti giorni intieri, con 
che verrà a conpensarsi la sospensione dell' animo causata dalla dubietà corsa 
di mezzo. 

Saranno servite TEcc-ze V-re del ricapito della lettera suddetta e dell' 
-oftitio a l)Occa, col quale conviene d' accompagnarla. 82. 

1671. oktobra 10. (original, bez minute sv. XIV, br. 1509.) 

Stroge odredbe francuske protiv duìnvvackih brodova. Ima nade, da će 
pomoći kardinal d' Estrćes, pa da će zima pi'oći u miru^ ali dotle 
neka Dubrovčani urede luku svoju i nastoje, da hihove lađe u tuđim lu- 
kama budu 'mirne. Frema generalu Zorziju ponijeli su se Dubrovčani 

kako vala. 

E venuto al signor cardinal d'Estrèes da Francia l'avviso dell'arrivo 
della nostra instanza, in proposito della quale monsignor Pompone scrive a 
Sua Eminenza da parte del rè, come nell'aggiunta carta dettata a me dal suo 
secretarlo. Il detto signor cardinale a me ha sempre date risposte non troppo 
piacevoli pretendendo di adolcirle con far carezze nel medesimo tempo a 
me proprio, che a me non è mai piaciuto, perchè io quanto a me non ho 
])isogno alcuno della Francia con tutto, che per esercitio dell' ingegno mi 
siano scappate dalla penna cose espresse di stima verso (piella natione e di 
veneratione verso la persona del rè, che sono state lette et applaudite dagl' 
intelligenti di quella «m*t^, -et a ciò aiìude tal volta ciò, che di me pi-^rio 
si contiene nella detta carta. Il dovere vorebbe. che mentre Suxi Maestà ri- 
ceve le nostre giustiticationi (che giustiticationi e non scuse, come la carta 
dice, sono state quelle della nostra instanza) rivochi, se mai ha dato, gì' or- 192 

dini rig:oi'osi contro i nostri vascelli, e talvolta ììI" liavrà l'ivocato. Ma perchè 
air effetto di ciò è necessaria V assistenza di nostro interveniente alla corte ^ 
il quale lo ricordi^ che altrimente in quel chaos d' infiniti altari esce dalla 
memoria de ministri queste credute da loro minutie, io ho grande dubbio, che 
non se ne sarà fatto nulla, e perciò sono attorno il detto si^^nor cardinale, 
che in vigor della detta risposta scriva egli qualche cosa al signor duca di 
Vivone, che ordini, che siano trattati amichevolmente dai capi di mare, e 
m' aiutò per ottenerlo con tutte le più esquisite finezze, ma trovandosi Sua 
Eccellenza più che mai alle mani col signor cardinal Altieri per le differenze 
restate d'aggiustarsi con la Francia dopo d' aggiustamento con gì" altri, trovo 
difficile e scabroso il trattare seco. Tuttavia non mi perdo et opero anco 
per la restitutione del vascello del capitano Bizar, che serve, se non altro, 
per mostrare una certa fiducia della ragione a nostro favore, che secondo la 
pratica del consolato del mare è indubbitata. Mi disse una volta, che hab- 
biano bon esempio di quel, che fanno, in questo genere i nostri vicini Ve- 
netiani, ma io ho finso di non intenderlo, come non intendo, che debba se- 
guitarsi in modo alcuno questo suo consiglio, e credo, che detti signori se 
no trovano molto pentiti hora, che vengono a^Msi de pessimi effetti, che ha 
]n-odotti ([uella loro attione delle militie alemanne, ritratte dal viaggio verso 
r Abruzzo e fatte sbarcare in Istria, che fu fatta da loro con fine della 
t[uiete dell" Adriatico, ma fu come rimedio al male presente, senza riguardo 
del peggio fra poco tempo, come segue a chi dall' aqua fredda a un febri- 
citante. Io spero in Dio, che quest' inverno havremo la pace, perchè V una e 
r altra parte è stracca e non ne può più, e cosi cesseran anco i rumori di 
Messina. Ma perchè questo non è certo, è bene, che 1" Ecc-ze V-re diano buoni 
ordini, che i nostri vascelli si guardino da dar occasione anco lontana dì 
dispiacere e per l' una pai-te e per 1* altra, almeno apparentemente, che poi 
nell'animo è troppo manifesto verso dove ha da propendere il nostro affetto, 
e provedano al possibile alla sicurezza del porto contro la maledetta inven- 
tione de vascelli brullotti. 

Vedo il complimento fattosi col signor generale Zorzi, al quale è paiso 
air Ecc-ze Y-re di infilar due affari della sanità e delle pesche di Tarpgliani. 
Il primo non era probabile, che riuscisse dopo 1" impegno, nel quale si tro- 
vava, e (juanto al secondo, altra risposta non dovca aspettarsi che quella, 
che ha dato di non poter risolvere sopra risolutione fatta dal suo antecessore 
del instanza d' altri, che pretendono haver\ i interesse senza prima sentirli e 
risposta, che va in forma. E (jui, se in caso tale si rispondesse altrimente, 
si stincarebbe manifesta ingiustitia. Bisognarebbe, che V Ecc ze V-re havessero 
in pronto le prove, che questa è novità, e che per 1" adietro era libero ad 
ogn'uno il pescare nelle valli di Narente, e con buona occasione fare, che 
gì" istessi Tarpgliani andassero a fare a nome loro privato l' instanze, che si 
levassero gì' impedimenti, che hora si danno, in modo, che 1" instanza del 
nostro rappresentante si risolvesse in una semplice raccomandatione. E con- 
siderato in questo modo l' atto non potesse dirsi andato in vano. 

Ho havuto informationi particolari dalli signori due fratelli di (iozzi, 
arrivati ci[ui ultimamente, delle qualità dell* artefice da Stagno e stimo, che 
sarebbe unicamente a proposito per 1 affare della Zecca, sopra il quale ho 
già scritto air Ecc-ze V-re con proporre questo soggetto. 19;^ 1671. oktobra 24. (original sv. XIV., br. 1510.) 

Novije vijesti o ratu Austrije s Turskom. Poradi općene nestašice teško 

je dobaviti žita. 

Arrivò poi qui il riscontro per altre parti dello scritto da quell' amico 
per via di Napoli, come io ho già significato all'Ecc-ze V-re, ma suseguen- 
temente poi vengono arrivando relationi, che la cosa sia svanita, et in specie 
da Vienna, e ciò per la novità promossa dal bassa di Buda, che mette in 
contributioni il paese vicino a Nihaesel^, fortezza cessata all' imperatore nelF 
ultima guerra, con prohibir, che a Sua Maestà non si diano le ricognitioni 
sin hora consuete. Et anco da Venetia s' hanno avvisi, che il fatto comincia 
essere meno considerabile. Però sarà sempre stimato e gradito ciò, che da 
coteste parti sarà scritto per informatione di ciò, che realmente passa, e se 
il Gran Signore seguita nel disegno di portarsi di la dal male e come effet- 
tivamente passa il successo di quella sollevatione. 

Per conto delle tratte ho cominciato a tastare e trovo delle durezze, e 
Dio sa, che mi riuscirà. Tutto il mondo è in apprensione della carestia, ili 
che può essere causa della futura abbondanza, perchè ogn' uno concorrerà di 
portarne da paesi, che tal volta non ne sono in tanta strettezza. Io non man- 
care alle mie parti ne lasciarò indietro diligenza alcuna, ma siamo in tempi^ 
che corre pochissimo sentimento verso le cose lontane. 84. 

1671. novembra 25. (original sv. LXXIX., br. 2141.) 

Breve papin za zenidhene oproste. Zela republike, da se rizničarima stolne 
crkve 800 skuda (vidi pismo od 4. marta 1671 ) isplati u ugarskim du- 
katima, teško se dade ispuniti, jer je malo toga novca u Rimu. Gradić 
se raduje, da je Dubrovnik dobro oskrblen žitom. 

Ubbidirò l'Ecc-zeV-re in procurare il breve della facoltà di dispensare 
sopra gl'impedimenti de' matrimonii altre volte conceduto a mons-r arcivescovo 
per i sudditi della repubblica con tutto, che V ultima volta, che l' hebbi, me 
ne fosse fatta difficoltà e la gratia si fosse ristretta a tempo minore che per 
r inanzi. 

Vedo r ordine, che nii danno per gì' ottocento scudi da trasmettersi alli 
signori tesorieri e procuratori di S. Maria in tanti ongari, ma correndo una 
somma scarsezza di tale moneta non vedo, come potermi far honore coli' ese- 
cutione di questo comandamento. Pui"e continuarò di procurarmene. 

Sento con piacere, che cotesta abbondanza si sia proveduta sufficiamente 
de' fermenti, perchè alli tentativi fatti per le tratte della Marca havevo qui 
incontrato un'incredibile durezza. Ne sia dunque ringratiato Dio. ^ Tvrđava Neuhiiusel u Ugarskoj, MONUM. HTST. XXXVII. \?) So. 

1671. decembra 7. (lirz .ininiite' sv. XIV.. i)r. 1513.) 

Jctdlùy da je teškom mukom pribavio Diihrovcanima 300 mjeroca fruhhia) 
zita. Dobit će jos jednom toliko za građene katedrale. 

■ • ■ Dòpo essermisi data iiitentioue della tratta di 60() riibbia, più volte 
m' e stata variata la parola sino a non volermi dar nulla, ne anco con tratta 
a nostre spese, allegando la scarsezza del grano e l'essere spirata la gratia 
di papa Clemente nono, stesa per sei anni solamente. Ma mi sono aiutato 
tanto, che 1" ho ottenuta per ?A)() rabbia, senza spesa della tratta, che va 
alla camera, che importare uno scudo per rubbio. Spero, che ne otterrerò 
per altri 300 ancora e per facilitarlo io vado insinuando, che quest' avanzo 
sarà dall' Ecc-zeY-re applicato per la fabbrica della cattedrale, e se bavero 
nova, che così sia seguito, e potrò mostrare la lettera, crederò per certo, che 
mi riuscirà. 86. 

1(37*2. januara i), (origiiial bez .ndimte* sv. XIV., In*. 1515.) 

Breve papin za oproste ženidbene u četvrtom kolenu. Trošak je namirio 
bankar Sinibaldi, kojega imadu isplatiti rizničari. 

Trasmetto qui annesso all^Ecc-ze V'-re il breve della facoltà a monsiii-nor 
arcivescovo di dispensare con gì' impediti a contrar matrimonio in 4^ grado, 
per la speditione del quale ho speso scudi ventuno e mezzo di questa mo- 
neta, somministratimi dal signor Amico Sinibaldi, esattore de" signori teso- 
rieri, con avviso di rivalersi dai medesimi, e l' Ecc-ze V-re si degnino fare 
ciò, che occorre per l' approvatione di questa partita. Incontrai difficoltà nel 
principio di quest' aliare essendosi rimesso il memoriale alla Dataria, dove 
sarebbe stata dispendiosissima la speditione, ma per mezzo di buoni padroni 
e con qualche spesetta per cavar documenti, che per lo passato si è caminato 
per la secretarla di brevi, s'è spianato il tutto. 87. 

1672. januara 9. (original sv. XIV., br. 1516.) 

Gradić se raduje^ što je senat zakiućio, da se gradi nova katedrala. 
predsjedniku mletske kongregacije. Skupoća u Dubrovniku. 

D' infinito giubilo e consolatione s' è riempito il mio animo per il co- 
mandamento, che ricevo dall' Ecc-ze V-re. di procurar da questa S. Sede la 
quarta de" futuri legati pii per essere impiegata nella riedilicatione della nostra m 

metropolitana contbrmandonii da questo tratto della Loro prov^videnza nel con- 
cetto, che ho sempre havuto della singoiar pietà e relif^ione, che vive nell' 
Ecc-ze V-re^ e che conoscano profondamente, di quanta importanza sia per it 
nostro futuro risorgimento il culto divino decorosamente esercitato, cosa, che 
senza la chiesa matrice è impossibile di praticare. Sopra quest' istessa ma- 
teria non cesso anch' io, come ministro e beneticiato lungamente dì quel santo 
luogo, di pensar da me stesso e d'operare, per quanto dalla mia debolezza 
m'è conceduto, e quando a S. D. M. piacesse di secondar i miei voti e 
progetti a questo iine, mi stimarei abbastanza felice e ben trattato dalla for- 
tuna, se bene non havessi alcun altro bene in questa vita, gì' avanzi della 
quale, che hormai pochi possono essere, stimarò sempre bene impiegati, 
quando a quest'uso solo mi riuscirà di rendergli utili. Da ([ueste espressioni, 
che provengono dall'intimo del mio cuore, puonno l' Ecc-ze V-re raccogliere, 
con quanta premura sono per adoperarmi nell' esecutione di questo Loro or- 
dine, ma si contentino, che lo facci con mettervi il debito tempo, che vi vuole 
per prendere prima i passi, per i quali prevedo che deve caminar questo 
negotiato, et andar digerendo e spianando, se sarà possibile, le difficoltà, che 
dubito saranno non mediocri. 

L'altro comandamento dell' Ecc-ze V-re in materia del presidente della 
congregatione melitense, essendo conditionale, attenderò, che la conditione si 
purifichi per attendere all' esecutione di esso. 

Gode poi sommamente, che sia riuscito all' Ecc-ze V-re di provedere 
opportunamente al pericolo, che era imminente della carestia de vivere ren- 
dendone le dovute gratie a Dio. 88. 

1672. februara 13. (original bez .minute" sv. XIV., br. 1519.) 

Sale pismo kardinala Barbe ri na. 

Dopo finito lo spaccio, che l' Ecc-ze V-re riceveranno da parte, e dopo 
serratolo mi viene mandata l' acchiusa risposta dell' eminentissimo Barberino 
protettore, che però trasmetto all' Ecc-ze V-re. 

89. 

1672. februara 1:3. (original bez .minute* sv. XIY., br. 1520.) 

Bazgovor Gradiéev s kardinalom Barberinom o slici^ koju su odnijeli iz 
manastira na Lokrumu, i zahvala senatu, sto je odobrio negov nacrt za 

građene stolne crkve. 

Leggo neir humanissima lettera dell' Ecc-ze V-re di 19 decorso il misfatto 
commesso dal monaco amministratore di cotesto monasterio di Lacroma, con 
infinito dispiacere del mio animo, e sommamente m'edifico della lenità, chi? 196 

hanno usato verso 1" offesa si grave dal pubblico ricevuta : mi sono portato^ 
dall' eminentissimo protettore con la lettera, che V Ecc-ze V-re li scrivono, et 
ho esposto a Sua Eminenza con espressioni, che ho potuto più significanti, la 
gravità del caso, e 1' Eminenza Sua V ha sentito con dovuta abominatione pro- 
rompendo con minacele di grave castigo contro il delinquente e m ■ ha pro- 
messo d" attendere con ogni premui*a, che torni al suo luogo il quadro. Ste 
a vedere, a che si metterà la cosa, e non dubitino l' Ecc-ze V-re, eh' io sia 
punto negligente o tepido in quest' affare da me appreso più vivamente, . 
eh' esse non possono immaginarsi. Appresso poi trattarò della residenza dell' 
abbate, nel che non mi riprometto d' havermi a far troppo honore et al più, . 
eredo, mi riuscirà di farlo comparir costì come per passaggio, e certo non. 
s' offerrà mai, che molto vi si fermi, e che in ciò dal successore sia imitato 
ì' antecedente, parendomi di sentire, che V entrate di cotesto monasterio appena 
si stimano bastanti per le spese de viaggi nelle diete dell' abbadia, alle quali,, 
quando si aggiimgano quelle dell' accesso e ritomo dal monasterio, rimarranno 
affatto manchevoli al bisogno. Oltre che si stima inutile la residenza dell' 
abbate, dove non v' è convento, ne può dirsi convento, ove non sono più di 
due tre religiosi, ne modo alcuno di mantenere Y ossei"vanza monastica, e. 
quanto al raccogliere l' entrate, nella quale opera si riduce, come intendo, 
r impiego de' monaci, che costà si mandano, due soli bastano. Tuttavia io ne 
trattarò, come 1' Ecc-ze Y-re mi comandano, e lo farò con calore^. 

Lodo senza fine la Divina bontà, che ha inspirato iiegl' animi religiosi 
dell' Ecc-ze V-re di compiacersi nel progetto da me. mandato della fabbrica, 
del nostro Domo^, e che con pieni voti l'habbino approvato, senza sbigotirsi 
della spesa, che gì' ornati contenuti nel modello mostrano di ricercare. Spero, 
che la sua Divina gratia, che mostra d' assisterci nell' intraprendere genero- 
samente ciò, che spetta al decoro del • suo culto, sia per assisterci parimente 
neir eseguir V intrapreso in ordine, a che io come Ijeneficato altamente da 
cotesto venerabile santuario non cesso di impiegare il mio debole ministerio 
et in specie per trovar denaro e fra l'altre mi sono raccomandato alla B. 
Vergine di Loreto pregandola et immediatamente nelle mie orationi e sacri- 
licii a soccorrere al nostro bisogno, e mediante T eminentissimo Altieri, pro- 
tettore di questo santo luogo, per mezzo della scrittura, la cui copia (jui invio 
all' Ecc-ze V-re. E l'Eminenza Sua, dopo haver considerato maturamente la 
cosa, s' è dichiarato, che la domanda è piena di convenienza e eh' egli si 
rende inclinatissimo a secondarla, ma vuol prima informarsi puntualmente, a 
che quantità si riduce il valore della sustitutione della Santa Casa, al che 
hora sollecitamente s' attende ; a più personaggi ha replicato questa sua ^ O toj zgodi vidi u Gelei eh a. Dello Sviluppo di Ragusa, str. 99. i d.. 

^ Da je nova crkva katedralna u Dubrovniku plod upravo Gradi ćeva 
truda i nastojaua. potvrdu nam za to podaju ne samo pisma negova, nego i 
opsežni spis: ..Instruttione per la fabbrica del Domo di Ragusa", što se nahodi 
u državnom arhivu u Dubrovniku (br. 802.), a podaj e potanki račun o trošku, - 
što je potreban za to građene. Pa i nacrt nove katedrale postao je prema 
negovoj osnovi, jer se kao vrstan matematik razumio i u graditelstvo. Pri- 
mivši taj nacrt piše mu senat 10. januara 1672. (sv. XIV., br. 1518. j: „II 
modello della cattedrale s' è ricevuto e i>er esser trovato bellissimo con applauso«« 
universale è stato approvato." 197 

«dichiaratione, e spero, clie non ingannare le mie speranze, ma non ardisco 
tuttavia d'assicurarmi, che così habbia ad essere. Ho per tanto giudicato 
conveniente di dar parte allEcc-ze Y-re di ciò^ che passa, e perchè il più 
efficace motivo, che tira l'animo di Sua Eminenza a quest'assenso, è la 
decorosa ricognitione di gratitudine, che si propone, è necessario per la con- 
clusione il Loro assenso, del quale io punto non dubito trattandosi a parlar 
economicamente di pigliar denari a interesse di meno d'uno percento, ma a 
considerar il negotio con riguardi spirituali di far in quest' oblatione maggior 
guadagno, che non è l' utile istesso, che si riceve, perchè non è solamente 
considerabile il prezzo della casa, che ofteriamo, ma s'aggiunge il culto reli- 
gioso professato pubblicamente verso il luogo, dal quale Dio e la JJ, Vergine 
M consueta di dispensar miracolosamente le sue gratie, che alle presenti nostre 
angustie e calamità sono precisamente necessarie. Io per tanto aspetto dalla 
benignità dell' Ecc-ze V-re, che primieramente si degnino di approvar e gra- 
dire r impeto della divotione, che a questo trattato m' ha mosso, e poi, che 
piaccia Loro di darmi modo per mezzo d' una Lor lettera diretta all' eminen- 
tissimo Altieri, di poter trattare a nome pubblico, sperando in Dio, che o il 
trattato riuscirà o 1' esclusione di questa ci farà scala ad ottener altre gratie. 90. 1672. marta 2. (oriràial sv. XIV., !)r. 1521.) 'to .Kardinal Altieri pripravan je ustupiti republici baštinu Isusovca Marina 

Gundulića za građene stolne crkve. Crkvi ti Loretu može se svake godine 

davati kalez kao uzdarje za tu baštinu. 

Tengo avviso da buon luogo, che 1' eminentissimo Altieri, protettore di 
»Loreto, è disposto intieramente di far alla nostra metropolitana la gratia dell" 
heredità del signor Gondola, essendosi ultimamente informato dello stato di 
essa et havute le relatioui, che aspettava per risolvere in quest'affare. Perciò, 
se bene io non cesso tuttavia di temere gì' avvenimenti improsperi, che in 
questo paese sono soliti di conturbar le cose, quando sono nel suo più verde 
le speranze, ho stimato conveniente darne parte all' Ecc-ze V-re anteponendo 
alla Loro innata prudenza, come sarebbe necessario, che per potersi stipular 
r effetto della detta gratia si mandasse da costà un instrumento di procura 
de' signori procuratori di Santa Maria in persona o mia o d' altro, che all' 
Ecc-ze V-re paresse più a proposito con facoltà di poter consentire ad un 
dono annuo in perpetuo da farsi alla Santa Casa d'un calice o altra cosa 
simigliante all' incontro della donatione, che si riceve dell' heredità suddetta. 
Il valore del calice ho grandi pegni che non si pretenderà ne anche mag- 
giore di 50 scudi Romani, ma io spero di poterlo aggiustar in scudi 30. 
Neil' instromento però potrebbesi far honore alla persona, in cui si fa la pro- 
•cura di rimettersi in cio al di lui arbitrio. Sarà bene, che esso instromento 
si facci con due testimoni intervenienti ; dico questo, perchè costì alle volte 
si tralascia questo in tutti gì' altri luoghi stimato necessario requisito. Lunedì 
.a 22 del passato furono creati tre cardinali (piše dale o novim kardinalima). 11)8 

91. 

1672. marta 19. (original sv. XIV.. l)r. 1525.) 

Sto se dosada uradilo^ da Diibrovranì dobiju iz Loreta bastimi Giindu- 
lićcvu za građene katedrale. Druga vrela, da se pribavi novac za to gra- 
đene : poslanstvo k velikomu vojvodi toskanskomu. koji je naklon Gradiću 
kao i kardinal Medici i još neki ugledni dostojanstvenici negovi. Najboli 
poslanik bio bi Marin Kaboga, koji je i bez toga naumio doći u Rim: 

treba mu dati pisma u to ime. 

Xon è credibile, quanta fosse la consolatione del mio animo in ricevere 
dall' Ecc-ze V-re le settimane passate ordini diretti a promovere con aiuti da 
ottenersi da questa Santa Sede la nobile impresa della fabbrica del nostro- 
Domo, parendomi di legger in essi a vivi caratteri il favore della gratia ce- 
leste disposta ad appoggiare a questo come fondamento la nostra futura sal- 
vezza, tanto per altro dubbia e periclitante, e che alla Divina provideuza piace 
di darci in questo modo sicuro pegno, non solo di servar la vita e la libertà 
e religione di cotesto stato, ma di augumentar considerabilmente le nostre 
fortune, e che erit gloria domus eius posterior maior priore. 

Di qui principalmente io presi animo di metter in campo l' instanza 
della cessione del fideicommisso del signor Gondola, con haver da Dio bene- 
detto ricevuti i lumi necessarii per operare in modo, che riuscisse, come già 
è seguito, contro 1 aspettatione di chiunque V ha da me antecedentemente sen- 
tita, e che r autore della gratia, stimato volgarmente d' animo ritenuto e ris- 
tretto infinitamente, si compiaccia e glorii di questa sua attiene. 

Di qui medesimamente ricevo i stimoli d' applicar il pensiero a negotio. 
che potrebbe riuscire più pingue di questo, e già in ordine ad esso comincio 
ad operare, ma sordamente et in modo, che non appariscano i miei fini, ne 
entra in alcun impegno. 

Il negotio, che dico, sarebbe, che s' inviasse un gentilhuomo al Gran 
Duca di Toscana e si riattacasse presentalmente il trattato, che già con let- 
tere s' incominciò con la felice memoria di Gran Duca, suo padre, lo ho ho- 
nore d' esser conosciuto da Sua Altezza serenissima et incontro fortuna, che 
prende de sbagli per me honorifichi, quando parla di me, e quesf istesso mi 
succede col signor cardinal de ^ledici, suo zio. Ho confidente servitù con più 
soggetti, che sono potenti in quella corte, ne mancarebbe qui d'amici e pa- 
droni, che per mezzo de' buoni officii aiutarebbono la cosa in modo, che potrei 
ripromettermi di non haver ad essere punto inutile instromento per la buona 
direttione al soggetto, che s' inviasse. Ma il tutto sta, che questo sia a pro- 
posito e vorebbe essere spedito in modo, che sino a tanto, che arrivasse in 
Roma e vi stesse qualche giorno, non è impegnassimo nelF impresa, perchè 
tal volta tastata più d' appresso potrebbe scoprirsi inriuscibile. Circa 1' elet- 
tione di questo soggetto io ho fatte lunghe e diligenti rifflessioni e finalmente 
mi sono fermato nel credere, che migliore d' ogni altro sarebbe il signor 
Marino Caboga, il quale non solo con le suo conditioni delF animo e del 
corpo è atto convenientemente ad incontrar 1" humore di questo prencipe, ma 
col vantaggio d' essere fresco della sua carica d' ambasciatore alla Porta. In 
riguardo di che dal detto prencipe di natura curiosissimo sarebbe sentito 199 

avidamente e sopra modo accarezzato da Sua Altezza, e questo è punto il più 
considerabile per la buona riuscita doli aliare, e V Ecc-ze V-re si degnino di 
credermelo, perchè so quel, che dico. Questo gentilhuomo nel tornare dalla 
sua ambascieria mi scrisse, che pensava di portarsi a Roma per propria de- 
votioue, il che bisognarebbe che eseguisse con portar seco lettere credentiali 
necessarie a ([uest' effetto, e quando si fosse partito, che se gli inviassero 
appresso con mandarsene a tutti e due qualch^ una in bianco per ogn' occor- 
renza, neir uso delle quali io prometto all' Ecc-ze V-re ogni più essatta fedeltà. 
Io vedo molto bene, che incontro la nota di troppo ardito con entrare 
non richiesto a dar consegli, a chi devo ossequio e da chi devo attendere e 
consegli e comandamenti ; ma da quest' istesso si degnino V Ecc-ze V-re d' ar- 
gomentar il zelo del pubblico servitio, dal quale procede questa mia attione, 
mentre non curo mi costi il prezzo del concetto di modesto e reverente, che 
metto a pericolo perdere, et in ogni caso me lo condonino benignamente la 
Loro irenerosità. 92. 

1672. marta 19. (originai sv. XTY.. br. 152:].) 

Kongregacija „ad hoc'^ dopustila je^ da se Gundidléeva baština upotrijebi 
za građene katedrale: natpise o tom daru treba postaviti u novoj kate- 
drali i u Loretu. Prokuratori katedrale moraju se obvezati^ da će svake 
godine crkvi u Loretu dati kalež u vrijednosti od 40 škiida. Kardinal 

Altieri naklon je Dubrovčanima. 

II trattato sopra il tìdeicommisso del signor condola a favor del nostro 
Domo è già ridotto Dio lodato in porto per bavere 1 eminentissimo Altieri 
proposto quest" affare in una congregatione di deputati agli interessi di Loreto 
con essersi in questo risoluto, che la cessione del tìdeicommisso debba farsi 
nel modo da me proposto, aggiungendo, che per maggior decoro et edilìca- 
tione del mondo s' habbia da fare et in Loreto e nella nostra futura chiesa 
una memoria in lapida marmorea^ di questo fatto, che è cosa solita qui in 
Roma di praticarsi in occasione di legati perpetui e cose simili a favor delle 
chiese, e mia sarà la cm-a di concepir la formula delle parole decorosamente. 
La risolutione di questa congregatione ha voluto 8ua Eminenza che vi pre- 
cedesse per una certa convenienza, poiché per farci la gratia non mostra 
d' haver bisogno ne di stimolo ne di consiglio portandovisi per propria inclì- 
natione, concepita dal riflettere ai motivi rilevanti, che la persuadono e pa- 
rendogli di farsene grand' honore, e però maravigliosamente se ne compiace 
con darne sempre di ciò più espressi i contrasegni. Sarà dunque tratto di 
singoiar prudenza dell' Ecc-ze V-re di abbondare in espressioni di gradimento 
e stima verso questa gratia, perchè in effetto e da essere sommamente gra- ^ Uz ovaj prijedlog senat nije htio pristati, kako javla Gradiću u pismu 
od 15. maja 1671. (sv. XIV., br. 1520.), držeći, da svota od 4000 škudn 
nije tolika, da bi se zbog ne republika javnim natpisom vezala za sva vre- 
mena. Zato i do rješeiia dosta dugo nije došlo. 200 

dita e stimata non solo per quello, che rileva in se stessa per l' interesse 
pecuniariOj che pur è di somma considerabile et in contanti pronto e vivo, 
come con mie susseguenti lettere intenderanno. Ma perchè con essa s' impegna 
Sua Eminenza a riguardarsi con affetto come beneficati da lui e perchè può 
essere questo scala a cose maggiori da tinir in pochi anni la nobile impresa 
di questa fabbrica, che sarebbe preggio e decoro di tutta la Dalmatia. 

Scrissi all'Ecc-ze V-re in data di 2 corrente, che vi voleva mandato 
di procura de signori procuratori di Santa Ilaria per stipular il contratto 
della cessione delle ragioni et ali" incontro obbligarsi per lo calice, che Sua 
Eminenza finalmente ha arbitrato in valore di scudi 40. Ma dopo ciò m' è 
stato insinuato, che il signor cardinale ha per cosa più decorosa di contrattar 
con la repubblica, la quale in effetto ha in mente nelF usar C[uesta generosità, 
e m' è stato dato imo sbozzo della sostanza del decreto pubblico, in vigore 
del quale io possa stipulare, che mando qui annesso, che dovrà a mio cre- 
dere, quanto all' estensione addattasi alle formule costì consuete, e che il 
secretarlo lo faccia in latino con frasi decorose, in modo, che apparisca la 
vStima, che si fa di questo signore, che è gran fortuna nostra haver incontrato, 
che applica alle cose nostre e mostra di considerarci altamente, dove che da 
altri ne tempi passati appena si poteva ottener, che ci sentissero. Aspetto con 
desiderio dall' Ecc-ze V-re questa scrittui-a e che sia fatta con abbondanza di 
espressioni, acciò non intoppi la speditione di questo importantissimo affare 9 o 1672. aprila 2. (originai sv. XIV., hw 1526.) 

>S'a/^ duplikat pisma od 19. maHa. Xasla se slika, sto je bila ukradena 
na Loknimu, i saie se nazad preko Jakina. 

Viene qui annesso il duplicato di ciò, che scrissi all'Ecc-ze V-re in 
proposito dell' aliare con la Santa Casa per via di Napoli : si degnino. Le 
prego, di leggerlo e darmene quanto prima adequata risposta. 

Il quadro della chiesa di Lacroma, credo, si sia già trovato per mezzo 
delle notitie. che portò seco il converso inviato per quest" effetto in qua per 
via di Venetia. Per mezzo di questo habbiam saputo, come da cotesto padre 
amministratore fu mandato al signor Enea de Vecchi, il quale in esecutione 
de nuovi ordini di detto padre gle Y havesse rimandato indietro con rac- 
comandarlo per r imbarco al signor Diodono Bosdari in Ancona, et io stesso 
ho letto la lettera in data di 24 del passato, nella quale il signor Diodono 
da avviso al detto gentilhuomo d* haver ricevuto una cassetta, che 1" havrebbe 
servito di mandar al detto padre col primo passaggio. Hieri poi è partito detto 
converso per Ancona, il quale aprirà ivi la cassetta e riconoscerà il quadro 
per levar ogni sospetto di cambiamento. Di tutto questo ho stimato mio de- 
bito di dar avviso all' Ecc-ze V-re. Wì 94. 1672. aprila 1). (oni>iiial sv. XJV., br. 1527.) 

Nanovo se poliva senati da prihvati poìiudu o kalezu, i upućuje, kako 
treba sastaviti punomoć prokuratora. Ponuda se ne smije odbiti već po- 
radi kardinala AltieHja. Pismo Barberinovo o slici na Lokrumu. Martinis, 
biskup mrkanski^ postao je biskupom u Pulignanu. 

Dopo scritte le lettere, delle quali viene annesso qui il duplicato, ri- 
lievo quelle dell' Ecc-ze V-re di 18 caduto con ordine di non promettere nulla 
in nome della repubblica, il che essendo contrario, come vedono, alli senti- 
menti di qui, viene in conseguenza la totale discussione di questo trattato 
-con levarsi a me il modo di più comparire ne per questi ne per alcun' altra 
gratia parendomi di scorgere e ciò da segni evidenti, che s' apprenderà, che 
noi vogliam' ingannare il signor cardinale anteponendo per debitore di ciò, 
•che offeriscono per ricompensa i signori procuratori di Santa Maria, che non 
aparisce, habbino beni bastanti a sostener in perpetuo il peso, di cui si tratta. 
Aggiungosi, che il mandato inviatomi di procura, se bene amplissimo in ma- 
terie, che non bisognono, è ristretto e secco affatto in quella, che corre, 
anzi ne anco nomina bastantemente l'atto, che in virtù d'esso vuol farsi. Mi 
lia insinuato ancora il procuratore di Santa Casa, che non è bene espressa 
la legalità delle persone de signori procuratori, credo vogli dire, che il can- 
celliere dovea dire, che gì' erano (clausula solita degli mandati; benissimo noti 
« quanto alle persone e quanto alla carica, e che per maggior sicurezza vadi 
agiunto, che consta della loro elletione o creatione per partita esistente nel 
libro del conseglio grande sotto il dì ecc. dal cancelliere creduto. Però l' Ecc-ze 
Y-re si degnino di far bene i conti Loro con riflettere, che non è cosa nova, 
che un prencipe prenda denari ad interesse, come voglio, che sia questa 
gTatia, e così non fosse, come v' è pieno tutt' il mondo d' esempii : che questo 
signor cardinale è consueto di maneggiar negotii della camera apostolica per 
-essere stato in sua minor fortuna chierico di essa et auditore, ove si camina 
con infinita cautela, e che la prudenza vole d' andar secondando il suo hu- 
more, oltre che ne anche e' è modo di persuaderlo in contrario, et intanto 
«i perde il tempo e corre pericolo, che si mutino le cose et il trattato sva- 
nisca et da noi oltre il danno s' incorri la nota di poca lode, e che il non 
bavere del bene manca da noi. Aspetto per tanto dall' Ecc-ze Y-re nuovi 
ordini e nuovi ricapiti, o che facciamo conto di stare parecchi anni senza 
lussare a questa porta. 

Yedo la risposta del signor cardinal Barberino, data all' Ecc-ze Y-re in 
materia del quadro, e pochissimo me ne edifico. Sua Eminenza è vecchia et 
infastidita, bavera lasciato fare al secretarlo e questo al padre procuratore 
generale, col quale è tutt' una cosa ; ma l' Ecc-ze Y-re han fatto benissimo 
di far operare costì nel modo, che s'è operato, e stante la gravità et im- 
portanza dell' affare pare, che qui il tutto s' approvi. E me V ha detto espres- 
samente monsignor de Vecchi, secretarlo della congregatione de vescovi (e) 
regolari, che ha letto hieri a' signori cardinali ambe le lettere da costà ve- 
nute, ma perchè potessero dare adegnata risposta, era necessario, che venisse 202 

il proce^^sOj che 1" Ecc-ze V-re accennano^ il quale non è venuto. Intanto ini 
ha detto il medesimo monsignore, che la sacra congregatione è di senso, che 
contro il monaco si proceda al castigo, cosa, che toccarà al suo giudice, che 
ancora non ho potuto discernere quale sia. 

Riceveranno V Ecc-ze V-re qui alligato un piego di monsignor Martinis,. 
già vescovo di Mercana, che da parte della sua promotione alla chiesa di 
Pulignano. M'insinua, che sarebbe ben fatto, che l' Ecc-ze V-re complissero 
per mezzo d^una lettera con quCvSto monsignor arcivescovo d' Edessa, ambas- 
ciatore cattolico, che da me sarà volontieri portata et accompagnata con offitio 
a bocca, se si degnaranno di commettermelo e nominarmi in essa lettera, 
ma sappiano, che va trattato nel soprascritto d' eccellentissimo e reverendissimo^ 
nel corpo della attera d'Eccellenza e nella sottoscritione di V. Eccellenza 
reverendissima. Questo soggetto è di grand' autorità nella corte di Spagna 
e da lui depende totalmente il presente viceré. Si ricorda della mercede 
delle tratte, ottenuta a tempo della sua privanza in Spagna, e può far molte 
buone cose a prò nostro. 95. 

1672. maja 4. (original sv. XIV.. ])r. 1528.) 

Dok Dubrovčani oklijevajte prihvatiti ponudu o baštini GundiUićevoj , 

moglo bi im se desiti, da ne dobiju ništa, jer je potres uništio grad Rimini, 

kojemu sada treba 'pomoći. Monah lokrumski^ koji je ukrao sliku, ne će 

biti strogo kažnen, pošto se slika našla. 

II vascello giunto ultimamente in Ancona con lettere del mese passato 
non me ne ha portato dell' Ecc-ze V-re, che molto mi dispiace, poiché atten- 
devo i ricapiti per ultimare il negotio con la Santa Casa, ma bisogna, che 
non si fossero per ancora havute le mie lettere, scritte per via di Napoli e 
Venetia, che denotavano la necessità dì detti ricapiti. La ([uale necessità 
hora è di molto cresciuta per gì' accidenti della città di Rimini, somigliante 
del nostro, che ha fatto grande strage, sì delle persone, come degl' edificii et 
in specie di quello della cattedrale, trattata dal terremoto nel modo appunto, 
che é seguito al nostro Duomo. E se troppo stiamo a stipulare la gratia in- 
tentionataci, corriam pericolo, che V aiuto destinato per noi si conferisca a 
detta città. E non manca, chi lo proponghi, ma perchè vi manca l' honesto 
titolo di tale mutatione, non se ne tratta apertamente. Però io antepongo ri- 
verentemente all' Ecc-ze V-re, che si degnino di far i mandati chiari, ampli 
e sufficienti, che non vi sia materia di differire la cosa, e che con la dilatione 
pigli vitio e si corra pericolo di perdere questo considerabile aiuto. 

Quanto al monaco di Lacroma, mentre s' è ricuperato il quadro e qui 
non è comparso il processo costà fabbricato, non mi par di vedere, che si 
corra troppo al castigo. E bisogna pregar Dio, che con le sue sante gratie 
assista a cotesti monaci prò tempore, perchè non commettino delitti, che 
([uanto al rimedio della disciplina atteso le conditioni di cotesto monasterio 
è cosa da Ijramarsi clie da sperarsi. 96. 

1672. maja 28. (original sv. XIV., hr. 1538.) 

Dubrovčani još uvijek odgađaju odluku o ponudi Loreta. Gradić dotle 
ue može ništa započeti, da hi za građene katedrale dobio četvrtinu po- 
božnih legata. Treba što prije čestitati jposlanlku španolskomu, koji je 
postao kardinal, pa će otići iz Rima. 

Sto con g'mii sospensione d' animo aspettando i dispacci dell' Ecc-ze 
V-re per stipular la cessione della Santa Casa e per trovar il denaro, che si 
tratta d'avanzare a beneficio della fabbrica del nostro Domo, temendo forse,, 
che la cosa con la dilatione non pigli vitio e non svanisca il tutto ^ 

M' è molesta in oltre (piesta dimora, perchè mi leva il modo di comin- 
ciar ad eseguire V ordine datomi con le passate dall' Ecc-ze V-re intorno alla 
t][uarta de legati. Intanto m' è riuscito d' ottener gratia, che tal volta non 
sarà meno fruttuosa di essa, et ho potuto farlo per essere facile la mia, con 
la quale s' è caminato. ne è occorsa la gran manifattura, che a trattar il 
detto negotio bisognarà, e diretta a nostro monsignore arcivescovo, dal quale 
r Ecc-ze Y-re potranno intenderla. 

Tarda tanto la lettera, che io aspettavo dall' Ecc-ze V-re per ambas- 
ciatore cattolico, che intanto egl" è stato promosso al cardinalato e sarebbe 
molto a proposito di scriverli una lettera di congratulatione, ma faccino presto, 
perchè si corre pericolo, che non lo trovi in Roma dicendosi, che fra 
non molto tempo deve tornare in Spagna al luogo della pristina sua grandezza 
et autorità. 

97. 

1672. juna 11. (original sv. XIV.. l)r. 1584.) 

Dubrovčani nijesu odmah prihvatili ponudu o baštini Gundulićevoj, jer 
ih je vrijeifao ugovor, Što su ga zbog ne imali potpisati. Gradić ih upu- 
ćuje^ daje takav kurijalni stil, i šale nov ugovor, koji je obzirnije sa- 
stavlen. Poslanstvo k velikomu vojvodi toskanskomu sada je zcdišno. Pismo 
za kardinala Barberina (o požaru u Biogradu). 

Io conosco d' essere stato poco avveduto in mandar air Ecc-ze V-re quel 
contenuto dell' instromento di procura così crudo, come mi fu dato dai mi- 
nistri del signor cardinal Altieri, i (juali sono puri curiali e parlano con 
termini puramente di curia senza punto sollevarsi alle considerationi pruden- 
tiali, e per necessità bisogna trattare con loro. Xe è cosi facile d' haver Sua 
Eminenza alla mano, non è per questo, che mancassero modi di soddisfar 
costoro in maniera decorosa senza mistura d' alcuna cosa sconvenevole alla 
pubblica riputatione, e compatisco l' Ecc-ze V-re, che sono entrate in ombra di 

1 Senat je odgađao odluku o ponudi baštine Gundulićeve poglavito zato, 
jer su rizničari morali založiti 600 „luoghi dei Monti^- za jamstvo, da će se 
držati obećana, kako doznajemo iz pisma senata Gradiću od 7. jula 1672. 
Senatu se jamstvo čini preveliko „per una bagatella di 4000 scudi^'. 204 

-quest' aliare per non liaver presente notitia di questa distintione. Io già ha- 
vevo nota la Loro intentione, che non entri la repubblica a prometterò il ca- 
lice, et aspettavo dall' Ecc-ze V-re, o che si mutassero in questa parte, o che 
mi mandassero nuovo mandato in miglior forma de' signori procuratori, i 
quali perchè non hanno in Roma se non 16 luoghi di Monti, e questi sot- 
toposti a estrattioni e reduttioni e per conseguenza non idonei a giuditio di 
detti ministri per la siciu'tà da loro desiderata, havevo anteposto, che vi 
s' aggiungessero i signori tesorieri, ma l' Ecc-ze Y-re richiedono la minuta 
precisa, la quale per tanto invio qui annessa et è formata con parere di per- 
sone intelligenti e discrete in termini decorosi et espressioni di pietà e di 
devotione e maestà. Habbiamo ragionevole e pienamente a credere, che il primo 
motivo di (juesta sorte di soccorso alla nostra cattedrale proceda immediata- 
mente dalla Vergine Santissima, e che noi altri, che vi appariamo di mezzo, 
ne Siam seconde cause, la basezza et inhabilità delle quali non deve essere 
-d' impedimento air esecutione della sua sovrana volontà, perchè potrebbe adi- 
rarsi contro di noi e sottrarci i suoi celesti aiuti, che tanto ci bisognano nelle 
.nostre presenti angustie, e liberale e benefica la Regina de cieli, più che da 
x)gn' altro del mondo da quel miracoloso santuario della sua propria Casa. 
Di questa sua ])eneticenza da stendersi probabilmente ad altre maggiori grafie 
spirituali e temporali ci da pegno con il presente atto di sollievo, che da 
una delle sue case si porge ali" altra, e le fa con modo solito alla divina 
provvidenza per mezzo d' instromenti bassi e sprezzabili, che lo trattano, a fine 
^he tanto maggiormente apparisca, che lei n' è intieramente la cagione, e se 
noi air incontro farem le parti nostre con atti di religione e pietà verso la 
nostra santissima benefattrice, si vedrà uscire in campo una nobile contesa 
di favori e grafie con 1' osequio e devotione, ehe sarà d' edificatione al mondo, 
e quesf affare caminerà per la sua strada vera e naturale, la quale non è 
punto maraviglia che venghi traversata dal demonio e che questo prenda 
per instromento la rozzezza di questi curiali, i quali con le loro importune 
cautele mettono in apprensione l' Ecc-ze V-re e far capitar nel Loro candido e 
sincero animo le specie odiose di soggetione di tributo e d' indignità, e che 
però prendino esse cautele in cattiva parte; onde poi venga in conseguenza, 
che in cambio di godere delle grafie Divine, corriam pericolo di provocar lo 
sdegno del cielo contro di noi, che pur troppo esperimentiamo con i flagelli, 
che cotidianamente ci manda. Onde et a me è caduto nella mente e da più 
prudenti ne sono esortato di metter nella minuta la promessa del calice in 
forma di voto a Dio fatto, il che in oltre solleva la scrittura dalla basezza 
curiale e concilia alle persone dignità e veneratione. Ma quando all' Ecc-ze 
V-re non piacesse, tralasciato questo, mettino il rimanente, come anco faccino, 
quando altra cosa Loro parimente non piacesse. Ma in questo io prego l' Ecc-ze 
V-re ad haver in consideratione le lunghe e m.ature riflessioni, da me fattevi, 
con prendervi parere dagl' intelligenti. Quando fosse cosa praticabile di 
stendere discorso sopra questa materia col signor cardinale, il tutto sarebbe 
facile, ma riferendosi Sua Eminenza ad una congregatione speciale delle cose 
di Loreto bisogna dependere da loro, che oltre l' altre cose ricercano nell' 
instromento cose di stilo, richieste dall' arte del notaro, com' è in specie il 
mettervi la partita della creatione de' magistrati, che compariscano nel man- 
dato. Però r Ecc-ze V-re non si maraviglino di ciò, che in questo proposito 
.si mette nell* instromento. 205^. 

Venuta che sarà questa procura, m' iugegnarò di metterla iu opera e 
che Sua Eminenza si diporta dal voler trattare con la repubblica, come i detti 
ministri m' accennarono, e se mi riuscirà, ne rigratiaremo Dio. 

L' arbitrio del ricorrere al Gran Duca presuponeva fattaci e da noi 
accettata questa gratia di Loreto da farsi a Sua Altezza comparire quattro 
volte più grande e più magnifica, che non è, e la venuta in qua spontanea 
del soggetto proposto, i quali supposti mancati non occorreva mettere la cosa 
in consulta, onde non occorre più parlarne. 

Ho reso la lettera diretta al signor cardinal Barberino in materia dell' 
accidente di Belgrado, come farò dell'altre. 98. 

1672. juna 15. (original sv. XIV., br. 1535.) 

Pismu senata o požaru crkve u Biogradu nije bilo priloženo pismo Bio- 
građana, koji mole od kongregacije „de propaganda fide^' potporu zw 
građene nove crkve. Još uvijek ne ima odluke Dubrovčana o prihvatit' 
baštine Gundulićeve^ ali kako su gospoda dubrovačka mudra i obzirna, 
Gradić se nada, da će je doskora dobiti. 

Ho recapitato a monsignor secretano della propaganda la lettera dell' 
Ecc-ze V-re diretta a quella sacra congregatione^ e perchè in essa viene 
enuntiata un' altra simile dei mercanti di Belgradi con affermar, che fosse 
nella medesima inclusa, esso monsignore nell' aprir in presenza mia il piego 
m'ha fatto avertito dell'errore corsovi non havendola trovato. E perchè di 
questa Loro lettera l' Ecc-ze V-re a me non mandano la copia, non ho havuto 
modo d' avertirlo da me medesimo. Le dirette a Nostro Signore et al signor 
cardinal Altieri aspetto di ricapitare, quando sarà tempo più prossimo di fare 
la congregatione suddetta, alla quale indubbitamente sarà rimessa la cosa. 

n negotio della Santa Casa con la tanta dimora per parte nostra piglia 
vitio e si corre pericolo manifesto, che svanisca. Però io per sollecitarne la 
conclusione ho spedito quel, che occorre, di qui per tutte le due strade di 
Napoli e Venetia, e sono i duplicati dell'acchiuso piego, che contiene una 
lettera per l' Ecc-ze V-re e la minuta dell' instrumento di procura a modo 
loro; non comportando ne la strettezza del tempo ne la convenienza, che mi 
metta a spiegare il molto, che debitamente può dirsi in replica a ciò che 
dall' Ecc-ze V-re saprà la scrittura del notaro di qui crudamente Loro trasmessa 
mi scrivono circa il non dover entrare in questo affare la repubblica. L' Ecc-ze 
V-re sono signori prudenti e savii, e piene di zelo verso il bene pubblico e 
di pietà verso Dio e la religione, con la riflessione de quali due punti non. 
dubito che non habbianno a governar le Loro risolutioni in quest' occasione. ^ Crkva u Biogradu izgorjela je 30. aprila 1672., kako doznajemo po 
pismu senata Gradiću od 16. maja 1672. (sv. XIV., br. 1530.). Zajedno. 
s crkvom požar je uništio sav posjed dubrovačkih trgovaca. -206 

99. 

1(37*2. juna 18. (original sv. XIV.. br. 1536.) 

Dopušteno je franevackomii redovniku Bonifacijit Privciću. da iz Bosne 

prijeđe ti Dubrovnik. 

Ho ottenuto immediatamente V ubbidienza per il P. Fr. Bonifatio Privcich 
di potersi trasferire dalla provincia di Bossna Croatia costà a sei*vir l' Ecc-ze 
V-re e la riceveranno qui annessa. E tanto devo per replica alla Loro hu- 
manissima lettera di 27 del passato, venutami per via di Napoli, per la quale 
questa sera mando il duplicato di essa ubbidienza^. 100. 

1672. jnna 21. (originai sv. XIV.. br. 1538.) 

Frimajuói čestitku Dubrovčana.^ Ho je ptostao kardinalom, jj05/a;//X' špa- 
nolski obrekao mu je i dalu svoju pomoć. Rat između Francuske i Ni- 
zozemske. 

Ho tardato di comparire inanzi l' eminentissimo ambasciatore cattolico 
con la lettera dell' Ecc-ze V-re per bavere stimato necessario, che si fosse 
prima parlato di me e dell' offitio, che ero per passare e dell' incongruenza 
del titolo in essa lettera, acciocché in comparirli all' improvviso non lo com- 
movesse. Dopo le quali premesse, fatte dal signor agente di Sua Maestà, 
mio amico, v' andai e dopo qualche parola sopra il titolo, che ricevette in 
ottima parte, esposi V imbasciata secondo il contenuto deUa lettera, e Sua 
Eminenza rispose, che gradiva sommamente l' offitio dell' Ecc-ze V-re, che era 
verissimo ciò, che io gli ho ricordato dell' operato da lui a favor nostro 
appresso la Maestà della regina e che nel conseglio regio s' era pienamente 
risoluto di favorir in tutte le cose la nostra repubblica con darsi ordini 
chiari al viceré di Napoli, che l' assistesse et eseguisse le mercedi conce- 
duteli in riguardo dell' ultimo infortunio, e mi domandò, se il viceré passato 
r havesse fatto. Io replicai, che quanto alli tre milla ducati V anno, consis- 
tenti in tratte, s' erano prima interposte alcune difficoltà e poi sopravenuta 
la carestia, che non lasciava luogo al praticarsi, ma che, quando piacerà a 
Dio, che vi sia, come è solito, l' abbondanza, speravamo, che non mancarà 
d' bavere il suo effetto la beneficenza di Sua Maestà. E mi replicò, che e 
per questa e per ogni altra occorrenza havrebbe scritto a favore dell' Ecc-ze 
V-re al viceré con ogni efficacia con usarmi altre dimostrationi d' affetto e 
stima verso di Loro affermando, che intanto risponderebbe alla lettera, che 

^ Taj Franevac bio je podrijetlom Dubrovčanin, i bilo je u interesu 
republike, da on stupi u nezinu službu, kako javla senat Gradiću u pismu 
od 27. maja 1672. Kako ga je republika naumila upotrijebiti, o tome pismo 
ne pomiue ništa. 207 

veniva di ricevere. E l' bavero, credo, (guanto prima. Non ho dubbio, che sen- 
titasi costà la nova della sua promotione, non habbino 1' Ecc-ze V-re a passai- 
seco r offitio di congratulatione, perchè è necessario, et io gV ho affermato a 
Sua Eminenza, che si sarebbe fatto. 

È arrivato ieri un corriere di Francia i dale o ratu između Francuske 
i Nizozemske.) 

101. 

1672. jula 2:]. (original sv. XIV.. i)r. 1541.) 

Senat je saopćio Gradiću svoje žele o baštini Gundulićevoj, a on će ku- 
šati, da ih izvrši, i obavijestit će o uspjehu. Tako isto predat će čestitku 
senata novoimenovanomu kardinalu Nitardii. 

Vedo quello, che sono servite T Ecc-ze V-re d'ordinarmi in materia 
dell' affare con la Santa Casa sopra le propositioni fattemi per parte dell 
eminentissimo protettore da me trasmesse, e con ogni puntualità attenderò di 
conformarmene con procurar di tirar, se sarà possibile, Sua Eminenza alla 
desiderata conclusione. A suo tempo darò all' Ecc-ze V-re parte di ciò, che 
sarà seguito. Sarò con la lettera diretta al signor cardinal Nidard a passar 
il complimento, che m' ingiungono con Sua Eminenza. 102. 

1672. augusta 27. (originai sv. IL. br. 582.) 

Novac za gradnu crkve u Biogradu dobit će iz Rima^ ako izrade dopuš- 
tene Porte za to građene. Posao mletske kongregacije. Pitane je o baštini 
Gundulićevoj povelnije za Dubrovčane, otkako se zauzeo za nih kardinal 

Barberino. 

Ho lettere dell' Ecc-ze V-re di 8 caduto. Dopo la risposta datami in 
propaganda, accennata all' Ecc-ze V-re dal signor cardinal Altieri, io comparsi 
di nuovo e specificai, che la spesa della fabbrica sarebbe stata all' incirca di 
«cudi mille, ma che quella dell' ottenerne alla Porta la permissione era af- 
fatto incerta. E la seconda risposta è stata, che havendoci molti rinconti delle 
difficoltà insuperabili di questa permissione, ha per bene la santa congrega- 
tione di vedere prima, che esito ha'STà il negotiato intorno a ciò alla Porta 
dell' Ecc-ze V-re, e poi si dichiararà et in effetto darà V aiuto, che quei emi- 
nentissimi sono veramente di parere che della darci si. Quando piacendo a 
Dio saremo a quest' atto, non saranno da me tralasciate le diligenze, che mi 
sono suggerite per fare, che non vengano i Bosnesi ad acquistarne alcuna 
ragione. 

Ubbidirò l' Ecc-ze V-re per conto de memoriali, che il padre procurator 
generale de Cassinensi scrive porgersi a Nostro Signore per la deputatione 208 

del visitatore apostolico de Meliteusi. liisogna, che detti memoriali incontrino 
poco favore, perchè da monsignor de Vecchi, al quale, quando s'inclinasse 
a compiacerli, capitarebbono, non me n' è stato detto cosa alcuna in molti 
ragionamenti passati fra noi, et è solita di non mi tacere cose tali; tutta- 
via attenderò positivamente ad bavere le dovute notitie. 

Il negotio di Loreto mostra altra faccia trattato immediatamente coli' 
eminentissimo protettore da quella, che pareva per mezzo d" alcuni ministri. 
e spero in Dio, che lo terminaremo con soddisfatione. 103. 

1()72. oktobra 5. (original veoma oštećen sv. XIY., i)r. 1544., 
.Hiinnta* br. 803.) 

Posao zbog baštine Gtmdulićeve u Loretu bit će doskora povolno riješen. 
Papa će dati dopuštene^ da se četvrtina pobožnih legata upotrijebi za gra- 
'fehe katedrale. Dobilo se oproštene nepoznatim dužnicima, ako polovicu 
duga dadu katedrali. Osuda kaluđera, koji je ukrao sliku na Lokrumu. 
mletskoj kongregaciji. crkvi u Biogradu. Kaluđerl pravoslavne vjer( 
traže u Rimu dopuštene, da se u Dubrovniku sagradi crkva za nihove 
vjernike, kojih ima dosta u tom gradu. 

Al primo ordine, che ricevei dall' Ecc-ze V-re, che fu in data di 15 
decembre passato di procurarle la gi*atia, che s' assignasse la quarta parte 
de legati pii in futuro in aiuto della fabbrica della cattedrale, io risposi, che 
r havrei eseguito, ma dopo, che si fosse tinito di ottenere il negotio di Lo- 
reto già cominciato a trattarsi, il che hormai si può dire che sia seguito, 
come appresso sarano avvisate l' Ecc-ze V-re, quando si sarà stipulato, come si 
farà un giorno di questa settimana essendo in ordine il tutto. 

Starò per tanto quanto prima V instanza suddetta della quarta de legati 
e spero in Dio, che 1' otterremo. Intanto s' era ottenuto una facoltà per via 
della S. Penitentieria a favore di chiimque si sentisse gravato in coscienza 
d'haver a far restitutione a padrone o creditore incerto per qualsivoglia ca- 
gione in tutto e qualsivoglia parte del tempo passato possa lecitamente 
dandone la metà in aiuto della suddetta fabbrica ritenere per se proprio l'altra 
metà. La quale facoltà, essendo stata da me notificata alli nostri nationali di 
Napoli, ha operato, che il signor capitano Paolo de Ruschi, che sia in cielo, 
nel testamento, che intanto ha fatto, habbia lasciato alla detta santa opera 
200 ducati, come io vengo avvisato dagl' esecutori da lui fatti della sua 
ultima volontà. Cosi deve sperarsi, che siano per fare delle altre persone 
timorate, quando costi sia notificata con buona maniera questa gratia apo- 
stolica. E se bene spetta principalmente quest' incumbenza a monsignor arci- 
vescovo, quando Sua Signoria illustrissima tardi maggiormente a comparire, 
lo può fare il signor vicario, al quale alternativamente col prelato è stato 
diretto il breve, il quale è molto ampio e netto da molte difficoltà, che fu- 
rono considerate nel breve simile, mandato per prima. Dico tutto questo all' 
Ecc-ze V-re, perchè non mi pare di vedere, che la cosa sia troppo nota. 209 

Fu letto in congregatione de vescovi e regolari il processo del quadro 
di Lacroma e sopra di esso risoluto, che il Pre D. Gregorio sia mortificato 
havendo ingionto qui alli de lui superiori, che lo rimoveaiio da cotesto con- 
vento con aggiongere poi altre mortificationi, che verranno successivamente 
ordinate da signori cardinali, sicome viene significato dalla detta sacra con- 
gregatione in lettera diretta a monsignor arcivescovo, che da me si trasmette 
in sua vice al detto signor vicario. 

Ho poi fatto esquisita diligenza intorno ai ricorsi, che si suppone essere 
stati fatti contro il P. presidente de Melitensi, e non ne trovo rincontro alcuno 
ne nella secretarla de memoriali, che si danno al papa, ove di ciò si tengono 
diligenti note, ne in quella della suddetta congregatione, che sono le porte, per 
le quali entrano i negotii di questa sorte, con tutto, che il P. procurator ge- 
nerale de Cassinensi anco a me habbia affermato ciò, che in questo proposito 
havea scritto costà. Onde m' immagino, che vi sia corso di mezzo qualche 
equivoco. 

S' hanno qui rincontri, che per ottenere la licenza di riedificare le 
chiese nel dominio de Turchi in effetto non s' incontrino le difficoltà, che si 
supponevano. Però spero, che presto sia per haversi nova, che si sia ottenuta 
quella, che si desidera per la capella di Belgradi, e sarà tempo di godere 
le grafie intentionate all' Ecc-ze V-re nella lettera della congregatione de pro- 
paganda fide, e procurar, che siano concepite et ordinate nel modo, che l' Ecc-ze 
V-re desiderano. 

Trovandosi qui al presente due monaci Rasciani di Popovo, accarezzati 
e ben visti da questi superiori, attesa l'ubbidienza e sommissione, che fanno 
a nome del loro metropolita a papa et alla santa sede, e dando relatione, 
come in Ragusa si trova gran numero d' huomini di rito loro, m' è stato sug- 
gerito da persone prudenti, che non sarebbe male di conceder loro costì una 
chiesa, nella quale uniti alla chiesa Romana potessero esercitare il rito loro, 
come fanno qui in Roma et in molte altre città cattoliche. L' ho conferito con 
monsignor assessore di sant' offitio, per le cui mani passerebbe \ assenso, che 
sarebbe necessario di questa santa sede, e m' ha detto, che il negotio non 
li pare difficile, perchè in molti luoghi viene lodabilmente praticato et ha le 
sue forme e cautele, che sono in pronto. E perchè mi pare d' haver inteso, 
che costi si sia parlato di questo a fine di dar occasione, che alcuno di detti 
huomini elegga per habitatione cotesta patria e questa ne senta il vantaggio 
della frequenza, che in questi tempi più che ogni altra cosa li bisogna. 
Ho stimato essere mie parti di dar questo cenno all' Ecc-ze V-re, perchè se 
ne vaglino della notitia, come dalla Loro summa prudenza li sarà dettato^. ^ tome ne ima nikakav odgovor senata, koji je, èini se, bacio cijelu 
stvar „ad acta". Toliko je pouzdano, da to poslaništvo kaluđerske nije imalo 
uspjeha. V Dubrovniku još potkraj 18. vijeka nije bilo pravoslavne crkve, 
premda je pravoslavnih uvijek bilo dosta u gradu i u okolici. Gradić, kako 
vidimo iz ovoga pisma, bio je za to, da im se dopusti u Dubrovniku osobita 
crkva. MONUM. HIST. XXXVII. 14 210 

104. 

1672. oktobra (S. (original sv. XIV.. br. 1545.) 

Zaslugom .kcirdinala Barberina povolno se za Dubrovčane svršio posao 
glede Gnndulićeve bastine u l-orisf nove stolne crkve : Gradić mu se za- 
hvalio u ime repid)like. Kako je sastavlen ugovor. Odluku o žitu za Du- 
brovnik nije mogao jo^ dobiti^ jer se ne zna^ kolik je p^rihod ove godine 
i kakva će biti nova godina, kad će biti jubilej. 

8' è finalmente, Dio sia lodato, finito di stipulare la cessione dell" lie- 
redità del signor Pre Marin dondola beata memoria per parte della santa 
casa a favore della fabbrica della nostra chiesa, con essersi esperiraentata nel 
signor cardinal protettore di quel santuario ogni maggior benignità e fran- 
chezza d' animo, rivolto sinceramente a compatir alle nostre calamità et a be- 
neficarci, che però è stato suftìcientissimo. Il mandato de signori procuratori 
ne è stato di bisogno altrimente d' obbligare in specie corpo alcuno de beni 
di detti signori, che potranno da loro essere liberalmente disposti, non ostante 
questo contratto. Havrebbe voluto qualche ministro, che si fossero hipotecati 
parte di luoghi de' Monti, che qui si trovano d' bavere, ma Sua Eminenza 
non ha voluto, che s* entrasse in questa sottigliezza di cautele, parendoli, che 
da ciò si renderebbe meno decorosa quest' attione. Io sono stato dall'Eminenza 
Sua e resoli le dovute gratie e sono stato consigliato a parlar della cosa 
magnificamente et in modo, che il prencipe si persuada d' bavere non me- 
diocremente meritato con noi, sicome ho fatto, e m'è riuscito di dar gusto 
e credere quello, che dagF huomeni prudenti mi viene affermato, che così 
l'haveremo più propenso a farci nove gratie, che non sarebbe per .far, che 
le cominci a fare. E tutti mi dicono, che il ius universale dell' heredità di 
questa casa è tutto intiero della santa casa, susistuita universalmente da chi 
di tutto era padrone, con tutto, che vi siano i debiti e le detrattioni, che di- 
minuiscono il suo valore, ma non il titolo, se da questo il mondo apprenderà, 
che la santa casa ci benefica più, che in realtà non fa. A me si dice, che 
tale apparenza superiore al vero non punto ci nocerà, anzi che sarà di nostra 
riputatione. Ne sarà nostra colpa, se sarà creduto più del vero, mentre noi 
non siamo quelli, che T affermiamo, sicome ne anco dell" eminentissimo protettore, 
che neir instromento nomina la cosa co suoi nomi puri e naturali, A me giova 
ancor di mettere a qualche parte del prezzo la qualità della nostra Santa 
Benefatrice impegnata in un certo modo a rendere fruttifero il suo dono, e 
sarà più propensa ad intercedere per noi, quando nella nostra chiesa sarà 
cantato „confirma hoc. Deus, quod operatus es in nobis a tempio satìcto tuo, 
cpiod est in lerusalem'"'. 

Ho supplicato nel medesimo tempo Sua Eminenza per la tratta et ha 
mostrato d' haver animo di compiacerei, ma che in questa parte si stava in 
grandi angustie rispetto al vicino anno santo e il dubbio, di quale habbia 
essere la raccolta dell' anno, che viene, che però non s' era ancora fatto il 
calcolo dello stato dell' annona, e m' ha rimesso a signor tesoriere, col quale 
andarò trattando per ottener qualche cosa. I 211 

105. 

1672. novembra 2. (original sv. XIY., br. 154G.) 

Ugovor s Loretom predat će im Jimije Cerva zajedno s drugim spisima, 

koji su li vezi s preuzimanem te baštine. Trošak će namiriti rizničari 

katedrale. Kako se vala nagoditi s Pavlom^ sestrom 0, sfarina Gundulića, 

koja tako isto ima pravo na tic baštinu. Žito za Dubrovnik. 

Diedi parte nW Ecc-ze V-re in data di 8 caduto delia stipulatioiie^ 
seguita dell' instromento con »anta casa, dopo di che è occorso di far molte 
•cose per ridur la scrittura in forme probanti, come già è stata ridotta, e 
r Ecc-ze V-re la riceveranno dal signor Giugno Cerva, mio cugino, al quale 
insieme con alcune robbe per lui 1' ho inviata con coperta diretta all' Ecc-ze 
V-re. Nel detto instromento è stata da me promessa la ratiticatione de' signori 
procuratori, a nome de' quali ho contratto da recarla in termine di 4 mesi, 
al quale fine ho procurato dai pratici di qui la formula conveniente, e 
perchè deve farsi con inserirvi il tenore deir instromento, che si ratifica, ho 
fatto stendere il tutto nel modo appunto, che va formata la scrittura e la 
troveranno nel medesimo instromento insieme, e bastarà, che si riempia il 
lasciato in bianco per il giorno e per il mese della data e per i nomi de 
testimonii, e s'aggiunga la legalità, che la ratifìcatione sarà ])ella e fatta. 

È occorso di spedire il breve, che vedranno pagare il rogito et il pub- 
blico dell' instromento regalar il notaro e qualche ministro, che s' è portato 
bene in quest' affare, con altre spese, per le quali io m' intenderò con i signori 
deputati della fabbrica, che hanno qui qualche denaro, e quello mancarà, 
prenderò dal signor Amico Sinibaldi con farne dar debito alli signori tesorieri, 
che hanno qui degl' effetti, pregando 1' Ecc-ze V-re a degnar di credermi, che 
le spese da me fatte, sono giustificate, in sollievo delle quali non mancarò 
di procurar, che da qualche parte mi venga denaro in mano, come ho fatto 
per lo passato. 

Non devo tralasciare d' antepor all' Ecc-ze V-re i sentimenti, co quali 
s' è corso qui verso la stirpe, che rimane nella città nostra della casa, da cui 
procede questo benefitio alla nostra fabbrica, verso la quale vedo essere be- 
nignissimi quelli dell' Ecc-ze V-re e sono simili a quei, che e' è memoria essere 
stati praticati da signor Agostino di non caricare la chiesa beneficata col ti- 
tolo pesante e fastidioso d' herede, ma piuttosto comporsi in somma ragionevole 
con gì' heredi ab intestato del benefattore, a fine di che si sono qui et a 
Loreto usate esatissime diligenze nello stimare de' beni in Ancona e suo 
territorio considerar le detrattioni delle legitime e debiti dotali e legati et 
altro con mettere a conto qualche punto controverso in iure, e s è conchiuso, 
che quando la santa casa conseguesse liberi 4 mila scudi di paoli, starebbe 
per lei benissimo l' accordo. E se non seguiva la morte del signor cardinal 
Antonio, era in pronto di conchiudersi anco per meno. Col nuovo eminentissimo 
protettore si cominciò il medesimo trattato e vedute da ministri le stime e 
considerate le detrationi, stava per farsi il medesimo partito. Ma perchè non 
mancava, chi procurasse lunghezze, et io co nostri ministri non havevo quella 
confidenza, che mi favorivano di concedere i dependenti della casa Barberina, 
hebbi per bene di mettere inanzi il negotio della cessione, admessa la quale 212 

non è stato possibile d" ottenere, che si tinisse l' ag-giustamento con la sig-ra 
Paola, perchè assolutamente non si volse il poco fastidio, che rimaneva, ma 
si credette di farli favore con lasciarla, che tratti i suoi vantaggi piuttosto- 
co suoi cittadini che co forastieri, e che cosi havrebbe, come è di ragione, 
trovato meglio il suo conto. Ma perchè il conto delle legitime et altro costà 
passa diversamente di quello, che fa qui, dove in questo caso si sarebbe ha- 
vuto riguardo alla dispositione del ius comune, s" è fatta espressa dichiaratione- 
neir instrumento, che non s' intende di deteriorar con questa cessione la con- 
ditione ne dalla sig-ra Paola ne di alcun altro, ma che la chiesa cessionaria 
si contenti delle sole e precise ragioni, che havrebbe la cedente, e che nel 
medesimo modo babbi da usarle et esperimentarle. Sono hormai quattro anni,, 
che a me passa per l'animo quest'affare, e l'ho in tutto questo tempo dili- 
gentemente e sottilissimamente considerato con Hne sempre di far, che la 
chiesa nostra consiguisca questo guadagno con il zelo et affetto, che ogn' uno 
conosce. Onde se ardisco d' ambire, che in questo punto sia deferito qualche- 
poco al giuditio, che da me si spende, non credo, che sia, se non giustificato 
e scusabile il mio ardire, e che la somma prudenza dell' Ecc-ze V-re sia per 
differir (gualche cosa al mio parere, non come al più intendente, ma come al 
più pratico del fatto e de particolari di esso e come a quello, che ha intesi 
i pareri d' huomini intelligenti della parte, che concerne il ius e discorso più 
volte con Loro, s aggiunge a tutto questo la prontezza, che la detta signora 
i spressami più volte dal signor Marino Bonda, suo consorte, di concorrere a 
questa cessione e di volere, che si spenda il suo nome nelle suppliche, che si 
sono fatte, merita, che si proceda seco con franchezza e benignità e s' in- 
contri in questa parte il verisimile sentimento del suo già frattelo e suoi 
maggiori, stati tanto riguardevoli nella nostra patria, a' quali non è mai ca- 
duto in pensiero, che da questa signora havesse a dependere la continuatione^ 
in questo mondo della loro stirpe. 

Attendo di servir l' Ecc-ze Y-re per le tratte, ma il mese passato s'è 
potuto negotiar poco per essere mese di vacanze o di villegiature. Spero 
d' haver a ottenere, ma non ne sono sicuro. 106. 

ir572. uovemljra 16. (originai sv. XIV., br. 1548.) 

Dubrovčani su dobili u Rimu 600 mjerica žita. Od baštine Gundulićeve 
isplatilo im se već 3750 škuda. Svega će dobiti 4000 škuda bez ikakova po- 
reza ili troska. Opet o Pavli Gundulićevoj i zasluzi nezitioj. da je katedrala 
dobila onu baštinu. I Marin Bonda ima zasluge kod toga. 

8' è ottenuta la gratia della tratta di 600 rubbia di grano, per lo 
trasporto del quale ho avvisato in Ancona, che si fermi il vascello, giontovi 
da costà ultimamente. V'è bisognata qualche manifattura per la tema, che 
s'ha della carestia nelF imminente bisogno dell' anno santo, ma l'haverci con- 
tinuato Sua Beatitudine a favorire, si rende facile a continuarlo. V è occorsa 
spesa d' una duzzina in circa di scudi^ per i quali mi sono valso da questo 213 

:sig'iiore Sinibaldi^ clie ne darà debito ai signori tesorieri. Vaglin.si l'Ecc-ze 
V-re della notitia. 

Io ho già in mio potere scudi 3750 e sono sicuro del rimanente sino 
a 4 mila, che devono essere la somma da sborsarsi franca e libera di pesi 
hereditarii a benefìtio della fabbrica della nostra chiesa cessionaria della 
santa casa. Io non dubito, clie TEcc-ze V-re non habbino a contentarsi di 
questo partito da me inteso per fatto con i ministri della parte cedente, in 
luogo della quale entra puramente la nostra parte. 

Haverà la signora Paola Gondola da me tutti i ricapiti delle stime e 
calcoli, ove apparisce il vantaggio, che gode lan ostra chiesa a fare in questa 
conformità, verso gl'interessi della quale essendo calde, come vedono, le mie 
premure, et essendo io più d'ogn' altro informato di quello, che passa in 
quest' affare, ardisco di sperare, che l' Ecc-ze V-re siano a difterire qualche 
cosa al mio parere per obbligarmi in oltre di tanto più caldamente continuar 
nel procurare gì" utili e vantaggi a questa santa opera, e già sono in strada 
di avanzar per essa tanto, che vale molto più di quello, che non troppo ri- 
gorose vessationi di questa dama potrebbe mai haversi, la quale con ogni 
ragione deve sperar d' ottenere nella sua patria e dal proprio prencipe quelle 
facilità alle sue buone ragioni, delle quali provano tanta prontezza appresso 
gì' alieni. La mia principal mira di servirla in quest' interesse e difenderla 
è stata di venir a line di questa cessione e col signor Marino Bonda, suo 
consorte. L' ho sino dal principio conferito et ottenuto, che nelle suppliche, 
date e Nostro Signore, si spenda la parola di lei desiderata di questa gratia, 
che è stato uno de' motivi per ottenerla, il quale suo atto non è ragione, 
che hora vaglia in suo pregiuditio e per deteriorare la sua conditione, ne io 
vorrei in correre nella nota d' haverla ingannata. Si degnino l'Ecc-ze V-re 
di riguardar benignamente a queste mie attestationi e motivi e di far cam- 
peggiar in questa contingenza il Loro effetto verso i proprii cittadini nel buono 
stato, de quali il pubblico è strettamente interessato. 107. 

1672. novembra 28. (original sv. XIV., br. 1549.) 

O baštini Gunduliéevoj. Zito, što su ga dobili u Rimu, otprem/eno je u 
Dubrovnik. Trošak otpreme treba namiriti bankaru Sinibaldiju. 

Già è stato da me inviato all' Ecc-ze V-re V instromento in forma pubblica 
'della cessione alla nostra cattedrale della santa casa di Loreto, del quale 
:aspetto la ratiticatione. 

Già mi significano i signori procuratori di Santa Maria, che conforme 
alla mente dell' Ecc-ze V-re faccia la retrocessione delle ragioni aquistate 
sopra r heredità del signor Gondola, e saranno da me ubbiditi e con Loro m' 
intenderò sopra lo sborzo del denaro da farsi correspettivamente a quest' atto. 

La gratia delle tratte di sei cento rubbia di grano è stata fatta e man- 
datosene le speditioni in Ancona con spesa di scudi dodici e bajocchi 50, de 
quali mi sono valso da questo signore Sinibaldi, che ne ha dato debito alli 
signori tesorieri, eh' è quello, che m' occorre in replica dell' humanissima let- 
tera dell' Ecc-ze V-re di 5 corrente. 214 

108. 

1673. februara 22. (original sv. XIV., hv. iool.) 

baštini 0. Gundiilića i o četvrtini legata ea gradehe stolne crkve. 

Ho ricevuto 1" instromento della ratilicatione dell' operato da me nella 
cessione, ottenuta alla nostra chiesa, e F ho dato immediatamente a riconos- 
cere a questi ministri della santa casa per haverlo dopo che l' havranno ve- 
duto a portare all' eminentissimo protettore e seco passare gì' oftìtii del do- 
vuto ringratìamento. 

È molto tempo, che sono fuori con 1" instanza fatta a Nostro Signore 
della quarta de legati, e più volte d' ordine di Sua Beatitudine se n' è par- 
lato nella congregatione del concilio senza essersi risoluto altro che di mandar 
il memoriale a monsignor arcivescovo per sentire da lui alcuni particolari. 
E già da Sua Signoria illustrissima è stata data la risposta assai favorevole,, 
sopra la quale io spero che si risolverà a favore della gratia, in ordine a 
che io non mancare d'usar le dovute diligenze. lUO. 

1673. aprila 20. (originai sv. XIV., l)r. 1554.) 

Sale papin breve o četvrtini pobožnih zapisa, za koji je trebalo dosta vre- 
mena y dok se dobio. 

Viene qui annesso all' Ecc-ze V-re il breve, che desiderano della quarta 
de legati, per ottener il quale v' è bisognata una lunga e fastidiosa pratica 
per essere stata rimessa da Sua Beatitudine la nostra instanza alla congre- 
gatione del concilio, et in questa trattatosene più volte con informar a ciasch' 
una di queste buon numero de signori cardinali, finché s'è poi spuntata la 
cosa. Non s' è potuto far a meno, che non v' intervenisse nel modo, come 
vedono, monsignor arcivescovo, il quale sono sicuro che usarà la dovuta pru- 
denza, perchè questo negotio camini pianamente e con soddisfatione dell" Ecc-ze 
V-re. 

Ho speso nella speditione del breve venti scudi presi dal signor Amico 
Sinibaldi, che n' ha dato debito alli signori tesorieri, che si degneranno di 
farli buona questa partita. 110. 

1673. maja 10. (original sv. XIV., br. 1555.) 

predsjedniku mletske kongregacije. Biskupu stonskomu ne treba osobito' 
ovlaštene^ da zamjenuje nadbiskupa, ako nije kod kuće.^ nego sam nad- 
biskup može ga ovlastiti na to. 

Vedo quello, che desiderano nella Loro humanissima lettera di 27 del 
passato per la deputatione d" un presidente dei Cassinensi al governo di co- 215 

testi monaci delhi congregatioue Melitense^ o per le facoltà di celebrar poii- 
titicalmente, in assenza di monsignor arcivescovo, 1 vescovi dì Stagno e di 
Mercana, et attenderò di servirle, occorrendomi intanto di dire, quanto al 
primo, che il quinquennio dell' hodierno presidente cominciò ritorno al prin- 
cipio dell'anno 1671 in modo, che vi restano ancora più di due anni per 
terminarlo. E detta gratia fu conceduta dal presente pontitìce e non da Cle- 
mente nono, come s' aiferma nelle lettere delF Ecc-ze V-re da essere da me 
presentate. E quanto al secondo, che per monsignor vescovo di Stagno non 
so che vi vegli altra facoltà, che la licenza dell' ordinario, essendo vietate 
simili funtioni nelle diocesi aliene solamente a vescovi, che hanno diocesi 
nelle parti degF iniideli. Non per ciò io lascerò d'operare ([uel poco, che posso. 111. 

1G73. jiiim 10. (originai sv. XIV., l)r. 1558.) 

Sto se uradilo u oba posla gornega pisma. Glede slanica iia Neretvi 
raspravlat će s Barherinom doskora^ a zasada je uputio u taj posao kardi- 
nala Altierija, koji je pisao nunciju u Mlecima, da se zauzme za Du- 
brovčane. Kalež u Loretu prvi put treba svečano predati. Razjashene o 

breveu zbog četvrtine zapisa. 

I due affari dell' Ecc-ze V-re. nel presidente de Melitensi o della facoltà 
di celebrar pontiiìcalmente da uno de vescovi dello stato in assenza dell' 
arcivescovo, sono stati rimessi il primo alla congregatione de vescovi e rego- 
lari, r altro a (quella de propaganda fide. S' attendono per tanto le resolutioni 
di quelli eminentissimi, che da me si procurarà che siano conformi al desi- 
derio dell' Ecc-ze V-re, in nome delle quali ho anche parlato all' eminentissimo 
protettore, dal quale ho riportato ciò, che Sua Eminenza scrive all' Ecc-ze 
V-re neir achiusa sua lettera. 

Mi perviene dopo ciò la Loro humanissima di 25 del pasato^, da me ^ Predsjednik mletske kongregacije, o kome je ovdje govor, zvao se 
Karlo Franchi, kako dozuajemo po senatovu pismu Gradiću od 27. aprila 1673. 
Senat hoće, da ta kongregacija ne zavisi od nadbiskupa. 

^ U pismu od 25. maja 1673. senat piše (iradiću o novim zaprekama, 
što ih Mlečani stadoše stavlati trgovanu nihovu sa solu na Neretvi : „Già 
sono note a V. 8. le molestie, che continuamente ci si danno dalli signori 
Venetiani nel traffico de' sali da Stagno verso Narente. Per il passato fu presa 
una tartanella col carico di sali e condotta a Spalato : ivi fu tratenuta tanto 
che andò sotto aqua con perdita e del corpo del vascello e del carico. Poi 
incontrata una barca dai Bergantini, che col medesimo carico si portava a 
Narente, il sale immediatamente fu gettato in mare e la barca condotta a 
Spalato, lasciata però subito dal signore generale. Successivamente havendo 
i medesimi Bergantini incontrato un grippo, che tornava da Narente, ove ha- 
vea scaricato il sale, fu spogliato di quanto havea sopra se delle robbe de' 
marinari come degl'arnesi dalla barca. Finalmente li 18 del mese di Marzo 216 

letta attentamente e considerata. Mi sono subito portato dal suddetto eminen- 
tissimo protettore e presentatoli la lettera et accompagnatala con offitii 
opportuni a bocca, e s' è essibita Sua Eminenza d' adoperarsi con tutto lo 
spirito a nostro favore mostrando d' intendere profondamente V importanze di 
esso. Ma perchè stava in procinto di trasferirsi a Velletri per ivi celebrare 
il sinodo, habbiam differito d" operare ciò, che occorrerà al suo ritorno a 
Roma, che sarà fra quatro giorni. 

iSono poi stato dal signor cardinal Altieri, dal quale sono stato udito 
benignamente con h averlo minutamente informato della natura dell' aftare di 
Narente, del titolo delle nostre ragioni e della pratica nell' esercitarle e 
della novità susseguita e, perchè potesse formare aggiustato concetto della 
cosa, gì' ho portato e lasciato in mano la stampa d' una carta geografica, che 
rappresenta assai naturalmente tutto quel tratto di j)aese, e Sua Eminenza 
m' ha detto prontamente, che si scriverebbe a monsignor nuntio con ordine 
d' interporre per parte di Sua Beatitudine offitio di raccomandatione con quella 
repubblica, e m' ha avertito, che sarebbe bene, che si trovasse a Yenetia per 
parte nostra, chi s" intendesse con detto monsignor nuntio, il che io ho no- 
tifieato al signor Michele Sorgo. Ha anche voluto un foglio d' informatione, 
che io non ho mancato di dare accomodandoli a ciò, che per avviso dato 
da gran personaggio (dì Yenetia) ho penetrato, che quella repubblica pre- 
tende di proibire il commercio di Narente in Virtù di sua antica legge, che 
prohibisce il transito de sali per l' Adriatico. L' ordine a monsignor nuntio 
s' inviarà questa sera e da me si procurarà, che il medesimo offitio si passi 
immediatamente qui col signor ambasciatore, come Sua Eminenza mi ha dato 
intentione di voler fare. 

Antepongo riveritamente ali" Ecc-ze Y-re la convenienza di far compari.i 
a Loreto il primo presente del calice promesso da signori procuratori di S. 
Maria con qualche forma espressiva di divotione, della quale apparisca piut- 
tosto scioglimento di voto che pagamento di censo. Il signor cardinal Altieri 
protettore ho rincontro che s' aspetta, il ({uale con la sua prontezza, signifi- 
cata di sopra, merita, che li si dia questo gusto, e sarebbe bastante, che si 
significasse in Ancona, che l' Ecc-ze Y-re hanno gusto, che visiti con quest' 
occasione la santa casa qualche paesano. Io stesso con maggior animo atten- 
derò a servir l' Ecc-ze Y-re e con maggior fiducia del buon successo delle mie 
fatiche, se mi riuscirà d" eccitar il Loro religiosissimo animo a quest' atto di 
pubblica pietà. 

Della clausula del breve della quarta de legati, che concerne monsignor 
arcivescovo, l' Ecc-ze Y-re mi credano, che non c'è occasione di temere ciò, 
che la Loro lodevole circospettione Le fa temere, perchè bastarebbe, che cor- 
ressero gì" ordini del prelato, senza che li venisse il denaro effettivo in mano, 
e stimo, ch'egli stesso se ne contentarebbe, quando seco si negotiasse della 
forma di praticar questa essatione, ma in ogni caso ci sono qui i superiori, passato havendo trovato una barca col istesso carico dentro alla fiumara la 
levarono via e cacciando violentemente i marinari la condussero a Leonia, 
ove intendiamo essere stato scaricato il sale'". Senat piše dale, da je bez 
uspjeha bilo poslanstvo u Mletke i pismo generalu Dalmacije, pa da se re- 
publika zato obratila na Portu, da posreduje. ('Yidi o tome i Lub ića, Odno- 
šaji medu republikom mletačkom i dubrovačkom, Rad 53., str. 173. i d.) 217 

de quali bastarebbe un cenno solo per aggiustare ogni cosa. Il iiegotio è pas- 
sato per congregatione e sarà stato pensiero di qualche cardinale, che si 
metta la clausula, che è legitima e ragionevole e stimata, et havrebbe scan- 
dalizzato, chi ne si fosse opposto. 

All' instanza da farsi al signor cardinal Nidard attenderò opportuno. 112. 

1673. juiia 17. (originai sv. XIV., br. 1559.) 

Kardinal Altieri odgovara Dubrovčanima u poslu slanica na Neretvi. I 
Barberino će se zauzeti za nih. tome, da biskup mrkanski zamjehuje 
nadbiskupa, nije još ništa zaklućeno. 1 odluka o pi'edsjedniku mletske 
kongregacije zateže se: šest redovnika s Mieta boravi nauka radi u Italiji. 
Nanovo razjašhene brevea papina o četv?'tini pobožnih legata u korist gra- 
đena katedrale. 

Ecco ali Ecc-ze V-re risposta del signor cardinal Altieri, il quale attenderò 
■che la prossima settimana tratti del nostro affare col signor ambasciatore, 
perchè nella presente non v' è per lui udienza. Farà intanto qualche cosa il 
signor cardinal Barberino, ritornato già da Velletri. La cui risposta sopra la 
medesima materia è andata per errore alla posta a dirittura et all' Ecc-ze V-re 
capitarà, spero, immediatamente. 

S' è parlato in propaganda della facoltà exercendi pontificalia di mon- 
signor vescovo di Marcana, e non s' è nulla ottenuto. Depende la cosa dall' 
arbitrio di gran numero de cardinali, che hanno le loro massime, dalle quali 
è cosa difficile a rimoverli. L'altro negotio del presidente andarà un poco in 
lungo per la promotione al cardinalato del secretarlo della congregatione de 
vescovi e regolari, ma credo s'otterrà. Già il padre procuratore generale de 
Cassinensi è ritornato et habbiam cominciati et abbozzato il negotio. Si trovano 
sei monaci Melitensi in Italia, tre a titolo di studio, fatto per uno anno a 
Perugia, e perchè è mancato loro la provisione de propri! conventi, che gì' han 
sin' hora mantenuti, è piaciuto a quei buoni religiosi di farli non di meno 
continuar il corso incominciato ne monasterii di Perugia, di Messina e di 
Palermo, ne quali sono stati distribuiti per usar quest' atto di carità verso 
religiosi militanti sotto la medesima regola di San Benedetto. Sono stato 
interrogato, come ciò piacerebbe all' Ecc-ze V-re, et ho risposto, che piacerebbe 
senza dubbio trattandosi del profìtto di questi giovani nelle lettere e nella 
disciplina, sommamente desiderato dalla pubblica pietà. Grl' altri tre si sono 
partiti e portatisi a Venetia senza licentia del superiore, del quale acramente 
si dogliano, e perchè non vadano vagabondi, sono stati raccolti da medesimi 
padri Cassinensi e messi in diversi tre monasterii, sino a che si risolva 
qualche cosa sopra di loro. Me v' ha dato parte il detto padre procuratore 
generale con mostrar desiderio d' incontrar il gusto dell' Ecc-ze V-re, et io mi 
sono preso l' arbitrio d' assicurarlo, che non dispiacerebbe, che stessero così 
sino alla venuta del nuovo presidente. 

Di nuovo ho fatto reflessione alla clausola del breve della quarta, che 
concerne monsignor arcivescovo, et ogn' uno mi dice, che scandalizzarebbe il 218 

e ontra venirla, e che, se la chiesa ha i suoi operarli, è una mera apparenza 
quella del prelato in questo caso, perchè in ett'etto i medesimi operarli han 
da riscuotere il denaro, ma con rispetto dovuto al prelato, che fa la ligura 
spirituale e principale e non può mettersi in un cartone. Il concepirne de 
sospetti è un trepidare timore, ubi non est timor, e privar questa sant' opera 
dell' emolumento concedutoli leggitimamente, e che, come mi si dice, con buona 
conscienza non può esser impedito. 113. 

1(373. jnla H, (originai sv. XIV., br. loOl.ì 

Tvrdite Mlecana o slanù'ama na XeretvL da je iiìhoco pravo stanje. Traže 
se svjedočanstva stanovnika na Neretvi i Gabeli. Gradić je našao svjedoka, 
koji je mletačkomu poslaniku potvrdio, da su Dubrovčani u pravu.. Treba 

u arhivu prih)-ati dokaze. 

Io non trovo altrimente il negotio de sali di Narente quasi concluso, 
come r Ecc-ze V-re mi presupongono nella Loro humanissima di 25 di Maggio, 
ma piuttosto con entrarvi dentro e mettere di mezzo l'interventione di Nostro 
Signore, scuopro, che è molto più arduo di (juello. che mai potevamo immaginarci. 
Et ho ricontro da più parti, ma in specie da un luogo sicuro di Yenetia, 
che da (pei signori si camina con presuposto (impresso loro da qualche 
particolare intento a promovere interessi proprii sotto pretesto del zelo verso 
i pubblici), con presuposto dico, che la pratica del vendersi il sale al Narente 
da noi è nova e cominciata solamente in tempo dell'ultima guerra e che cosi 
habbia affermato il bailo al gran vesiere in risposta dell' ordine havuto »che 
in Venetia chiamano officio passato) di desistere dagl impedimenti, che prestano 
a quel commercio, e per questa risposta s' è, come dicono, rimasto alla Porta, 
che così per parte nostra come per (quella de signori Venetiani si procurino 
le fedi et attestationi degl" habitanti di Gabella e Narente, e secondochè 1" une 
r altre prevalerano, vogliono, che questa causa habbia colà a decidersi. Nel 
che io scorgo uno gravissimo pericolo per noi per l' infedeltà di questa sorte 
di prove, che verisimilraente si procuranno di corrompere con denari, non 
ostante la notoria e manifesta verità a favor nostro, la quale potrebbe non 
bastare in luogo tanto distante dal fatto, sicome vedo che non basta in 
luogo molto più vicino, che è Venetia, dove io vedo manifestamente che que' 
signori sono ingannati, e mi stupisco, che ciò sia comportato da chi ha cura 
colà de pubblici interessi. Io qui ho trovato, chi sinceramente attesta la verità, 
come in effetto sta. a questo signor ambasciatore, il quale spero la signitìcarà 
a »Sua Serenità, e perchè monsignor nuntio per questo rispetto ha trattenuto 
di eseguir l' ordine già datoli di passar efficace oftitio per quest' interesse, li 
si daranno di qui i lumi necessarii con replicarli detto ordine con essersene 
già passato 1" oftitio immediatamente col signor ambasciatore, che si mostra molto 
bene inclinato a nostro favore. Ma il male consiste nel pericolo suddetto. Non 
perciò bisogna sbigottirsi ne abbandonare T impressa, ma persistere in ogni 
evento e qui et alla Porta, quando anco si havesse da quella parte qualche 
decreto preguidiciale, che al fine la verità sì manifesta havrà sempre il suo luogo. 21f> Alle quali antepongo riverentemente, che sarà bene oltre gV attestati 
suddetti, che i Turchi chiamano „arsi", mandar diversi documenti di scritture 
spedite alla Porta et autentiche, nelle quali apparisca la pratica attuale di 
detta vendita esercitata di fatto e praticata, che renderebbe vane le falsità 
delle attestati oni in contrario^. 114. 

1673. jula 20. (original sv. XIV., l)r. 15()2.) 

Frema savjetu kardinala Barberina Gradić Je raspravìao o slanicama na 
Neretvi s poslanikom mletačkim ti Rimu. Citava je raspra po negovu 
sudu plod nastojana, da hi ojačale slanice ii Makarskoj. Mlečani su se 
obratili na Portu, da bi potvrdila itihovo pravo. Opet o tome, da biskup 
mrkanski ne može zamijeniti nadbiskupa. 

Non ho fatto si volentieri cosa al mondo, quanto eseguir il comanda- 
mento dell' Ecc-ze V-re concernente l'interesse de sali di Narente^. Immedia- 
tamente diedi recapito, come dalle risposte vedraimo alle lettere dirette tanto 
a questi padroni, quanto al signore cardinal Barberino, il quale ha voluto, che 
io m'abboccassi col signor ambasciatore Veneto, sicome ho fatto più volte 
professando di venirvi per ubbidir il detto signor cardinale, che mi mandava, ^ Zbog tih slanica bili su poslanici dubrovački već u to vrijeme u Dri- 
nopolu; vidi St. Novak ović. Audijencija dubr. poslanika kod poslanika fran- 
cuskog Noantela 3. juna 1673. u Drenopolu, Srđ IV, str. 354. — 6. 

^ Senat naširoko razlaže Gradiću položaj u pismu od 25. maja 1673. 
.,V. S. sa molto bene, che questo traffico de' sali per Narente è antichissimo 
da parte nostra e goduto libero e pacificamente per corso di più secoli, con- 
fermatoci da molti Gran Signori con una lunga serie di successione di co- 
mandementi, dei quali amplissimi a favor nostro si conservano nell' archivio 
nostro. Il comandamento del presente Gran Signore è così ampio e favorevole 
per noi, che non si può desiderare cosa alcuna di vantaggio. Imperochè oltre 
che concede a soli Ragusei il vender il sale a quella scala, prohibisce espres- 
samente, che ninno il possa condurre, e quando vi fosse condotta, ordina, che 
si pigli in fìsco e che sian castigati coloro, che havessero havuto ardire di 
condurnelo. (Ovaj se ferman ne naliodi više u arhivu.) Habbiamo avviso 
delti signori ambasciatori, che il signor visiro ha scrìtto al signor bailo (e 
la copia della lettera s'è hauta), nella quale lo ricerca, che non ci diano 
molestia nel traffico de sali, perchè ancora noi, come dependenti dall'imperio, 
eravamo inclusi nella pace segHÌta. Crediamo, che alla volontà del signor 
visiro si conformarà la serenissima repubblica, e però V. S. (come suppo- 
niamo) trattarà un negotio quasi aggiustato. È però bene, che V. S. procuri 
le raccomandationi di Sua Santità e delli signori cardinali, accciocchè i signori 
Venetiani tanto più facilmente condescendano alle nostre instanze, salva la 
loro reputatione, perchè mostraranno di farlo in grafìa di Sua Santità ed in 
risguardo delle raccomandationi de' signori cardinali". 220 

come Sua Eminenza istessa gli signiticò antecedentemente di voler fare. 
Trovai la prima volta questo signore digiuno dell' affare, e che solo faceva 
mentione d'un accordo dell" anno 1636, e l'informai d'ogni caso accen- 
nandoli i modi di certificarsi dell" antichità del nostro privileggio e della con- 
tinuatione d" usarlo sino al tempo della guerra e per qualche anno essa guerra 
durante, con farli capitar alle mani libri stampati, che V affermano, e sentir 
relationi di persone suddite della serenissima repubblica, che l' attestano. E 
vedo, che tutto il punto consiste qui, venendomi a mente, che il supposto in- 
contrario, che la nostra sia novità, possa essere effetto della machina drizzata 
dal partitante con la repubblica de sali, che si vendono a Makarska, al quale 
torna conto infinitamente, che duri questa differenza, e bisogna, che si sia 
ripromesso di supprimere a forza d oro la verità alla Porta dando ad inten- 
dere al signor bailo, suo confidentissimo, che la cosa passi, coni' egli afferma, 
e con artifitii a Venetia, dove monsignor nuntio soprasede tuttavia di parlarne 
in collegio, non ostante, che il signor cardinal Altieri al signor ambasciatore 
già n' babbi parlato e con molta premura, com' esso signor ambasciatore ulti- 
mamente m" alfermò, mostrando d' esser capace delle nostre ragioni et affer- 
mandomi, che gì' offitii di Xostro Signore non potean che giovare. Intanto 
ha havuto lettere sopra ciò da Venetia e dice, che il negotio è stato rimesso 
al signor generale, cred' io ad effetto d" haver più sincere informationi. La 
venuta poi del ministro d" Adrianopoli accellerarà il trattato, perchè si sarà 
messa in luce troppo chiara la verità. Et io insisterò et insisto, che non 
s'aspetti il decreto della Porta, come avanti di questa speditione, perchè 
fossero di senso quei signori, che si facesse, e sopra ciò scrivo ancor io a 
monsignor nuntio et al signor cardinal Basadonna, il quale nelle risposte alle 
mie precedenti afferma, che in quest' affare vi corre qualche equivoco, che 
secondo me in una parola voi dire ciò, che da me come sopra s' è andato 
immaginando. L* Ecc-ze V-re restino servite d' accennarmi, se hanno alcun rin- 
contro da Venetia di questo, perchè mi sarebbe di gran lume per seguitar 
d' operare accertatamente. 

La facoltà d'usar i pontificali ad altri vescovi sine consensu ordinarti, 
non e è pericolo, che ci sia mai conceduta, e 1' Ecc-ze V-re le raccogline dal 
vedere, che anco cum consensu l' hanno conceduta a chi de iure non l' ha, 
come il vescovo di Marcana per essere dependente della propaganda. 

Hora, che arrivato a Roma il nuovo secretarlo della congregatione de 
vescovi e regolari, spediremo il breve del presidente e già s' è pensato della 
persona da elleggersi. 

S' è ottenuta la lettera del signor cardinal Nidardo, diretta al viceré 
di Napoli et inviatasi, eh* è quello, che m occorre di dire all' Ecc-ze V-re. 221 115. Jt)?:>. juhi 29. (original sv. XIV., br. 156.'>. dosta oštećen, 
.minnta' ìn\ 808.) 

Xuncìj se u Mlecima zauzeo za pravo Dubrovčana u poslu slanica na 
Neretvi, i piše, da hi mu trebali dokazi za to pravo. Mlečani općeno 
drže, da su Dubrovčani prijevarom došli do tih slanica. Posredovane ništa 
ne koristi. Mlečani govore^ da je sultan odlučio hima u prilog. Gdje se 
mogu prikupiti dokazi za pravo Dubrovčana. 

Monsignor nimtio di Venetia passato efficace oft^tio per parte di Nostro 
Signore nell' affare de nostri sali di Narente e che havea riportato di favo- 
revolissima risposta datali ancora in poche parole in scritto, che contengono 
essersi cominciato a trattar di quest' affare in Dalmatia, ma che l' Ecc-ze V-re 
vedendo l' invalidità delle Loro ragioni l' havevano trasportato alla Porta del 
(Jran Signore, dove hora si trova. Aggiunge detto monsignore, che haverebbe 
voluto qualche sorte di prova in scritto per giustificar ciò, che affermava 
del possesso di vendere il sale e del solito di trasportarlo da Stagno a Na- 
rente per mare e che perciò scrive detto monsignore haver la sera precedente 
all'udienza chiamato il signor Michiel Sorgo, residente di Ragusa, e dettoli, 
che mi desse qualche cosa in questo genere di prova in scritto, il quale mi 
rispose, che non voleva in ciò impegnarsi, e cosi al partirmi non ho lasciato 
altro, che la distesa della instanza. Ho io per altre parti avviso, che in Ve- 
netia si suppone per cosa certa et indubitata, che in materia di vendersi da 
noi a Narente il sale è nostra mera usurpatione, fatta nella congiuntura della 
guerra passata, e che ciò spettasse per inanzi singolarmente alla repubblica 
di Venetia, ne manca, chi afferma essersi ciò messo in chiaro e trasmesso al 
bailo per opporre alli nostri ricorsi, è stata gran disgratia la nostra, che si 
sia potuta radicar una falsità sì manifesta, non mancando modi da provar la 
notorietà del contrario, come a me è riuscito di provarla a questo signore 
ambasciatore con testimonii e scritture in stampa d' autori, che lo riferiscono. 
Ma a Sua Eccellenza non tocca di risolvere questo punto e, se bene tre volte 
ne ha scritto in pubblico, non ha giovato. Ne monsignor nuntio ha stimato 
bene d' entrare in disputa del fatto, del quale non li si davano giustificationi, 
che potesse allegare con tutto, che il signor cardinale Altieri gl'havesse tras- 
messo sopra ciò una piena informatione, che contiene i luoghi di detti autori 
et accenna i testimonii, perchè la scrittura non era in forma mostrabile, come 
che fatta per lui solamente. Sua Eminenza di nuovo n' ha tuttavia parlato al 
detto signor ambasciatore, che dice di trovar bene disposto, ma non è lui 
quello, che ha da risolvere. Io m' veggo qui sotto un grand' artificio e le mie 
congetture cadono sopra V appaltatore de sali di Macarsca, che infinitamente 
s' otilita con questa ijrudenza et è, come intendo, confidentissimo del signor 
bailo, soggetto nostro pochissimo amorevole, il quale talvolta si ripromette 
di gran cose in quest' affare, e Dio vogli, che non sperì di fare per mezzo 
del danaro, che la relatione del ministro, mandato dal gran visir, si tras- 
formi per strada, perchè è troppo grande la franchezza, con la quale in Ve- 
netia si parla della risolutione alla porta favorevole per loro, ma talvolta in 
Venetia non sarà stata nota questa speditione o non debitamente considerata. 9->o Per parte nostra in quest'affare troppo s'è confidato nella bontà notoria delia 
causa ; ma (^uest' istessa notorietà era necessario avanti ogn' altro cosa di far 
costare, tanto in Venetia, che Porta, ove gì' huomini non sono obbligati d' essere 
informati de fatti altrui, se bene in se stessi notissimi. Con tutto, che la 
risposta, data al nuntio, è stata molto dura, non è di sbigottirsi ne abbandonar 
il trattato a Venetia, procurando, che si levi l' impressione falsa, che corre, 
dalla quale io punto non mi maraviglio, perchè quei signori stanno e ra- 
gionevolmente a quel, che da loro ministri viene loro riferito, senza che per 
parte nostra ne meno si senti di mostrarsi il contrario, e massime, quando si 
veda, che ciò si fa per tema d" impegno, che è appunto quella diffidenza 
delle buone ragioni, che si accenna nella parte suddetta. Onde io stimo neces- 
sario, che s' insista diligentemente in queste prove per haverle in pronto da 
valersene con la dovuta destrezza. In proposito delle quali a me cosi lontano 
come sono ('oltre i tre autori sopra accennati, che sono il Luccari e Serafino 
Razzi e Luca de Linda; sovviene, che ne primi anni della guerra, credo del 
1651, furono da barche armate prese alcune barche di questo sale,, che fu- 
rono condotte a Traù, e per ricorso havutosi a Venetia liberate come di co- 
mercio permesso di quella repubblica, e di questo ho trovato rincontro della 
memoria, che ne tiene un gentilhuomo a Traìi di molto garbo, il quale vi 
si trovò personalmente sul fatto. Di simili usi bisogna, che è prima e doppo 
di questo ne sia introvenuto e non mancarebbe talvolta modo di trovare ri- 
contro negl* atti pubblici in Venetia nelle lettere, che lo riferiscono di persone 
già morte, ove non può considerarsi fìntione et altre simili diligenze, con aiuto 
delle quali sarebbe bene d' aiutarsi riverente- insieme e strepitosamente per 
rimediar ali" error commune, che cosa corre a nostro disfavore, senza il quale 
havrebbono pure (juei signori un certo rispetto filiale, che si trattarebbe di 
rispondere, come hora fanno al nuntio. Il quale vedendo, che noi non ci 
aiutiamo per fare, che costi la verità, ne anco egli si sente obbligato di troppo 
aflaticarsene. 

Io spero, che il negotio anderà bene in Adrianopoli ; ma non per questo 
le cose nostre staran bene, perchè talvolta i Venetiani faranno quel conto 
degl' ordini del Gran Signore, dati ad instanza nostra, die vedono farsi de 
medesimi, dati ad instanza loro ai corsari di Dolcigno e Santa Maura, più 
obbligati, che non sono i Venetiani ad eseguirli, e più facili ad essere casti- 
gati, quando non obediscano. Haveranno ricevute V Ecc-ze V-re mie lettere 
in questo proposito per via d'Ancona. 116. 

1673. angusta 26. (originai, autograf sv. X\'.. l)r. 566.) 

Izvješćuje o pitanu monopola soli na Neretvi s Mlecima. vlasti podi- 
"ielenoj predsjedniku mletskomu. Zapreke dubrovačkim lađama u papinskim 
lukama zbog kontumacije. Prilaže svojemu jedno pismo iz Mletaka u poslu 

slanica. 

Gr offitii fatti a Venetia in nome di N. S-re non è meraviglia che 
siano rimasti poco fruttuosi, per essere stati nudi di motivi, non havendo 223 

mons-r nuntio liavuto clie replicare alla risposta datali, ma molto prima da 
8. S. ili-ma preveduta del presiiposto che colà camiua, che il torto sia dalla 
parte nostra; e non si stimando espediente dall' Ecc-ze V-re, che in Venetia 
si facci alcmia diligenza per levare dalle menti di quei signori questo palpa- 
bile errore, come a me viene affermato. Onde sto in una gran tema, se sa- 
ranno approvate le fatte da me con (piesto signor ambasciatore con mostrar 
passi di scrittori, che vanno in stampa, a procurar attestationi d' huomini ben 
informati, che provano il nostro continuato possesso, in materia della vendita 
de' sali di Narente, con tutto che mi sia riuscito di persuaderne Sua Eccellenza. 
Così credevo che si dovesse operare a Venetia, e così fu di senso il signor 
•cardinal Altieri che si facesse, quando m' averti, che era necessario che mons. 
nuntio fosse avvisato da qualch' uno per parte nostra, et io ne avvisai il signor 
Michele Sorgo, il quale mi signitìca di conformarsi in ciò, che opera pun- 
tualmente con gì' ordini delF Ecc-ze V-re, le quali devono saper molto bene 
■ciò che fanno, et a me non sta se non d'ubbidire, sicome ho fatto assai 
pienamente nell' insinuar le convenienze del non doversi procedere da Sua 
Serenità verso di noi con queste forme; e questo signor ambasciatore troppo 
bene l' intende, come fa cred' ia ogn" altro, che sia capace della verità del fatto : 
la quale a me si dice che non deve aspettarsi, che fosse insinuata dal cielo 
nelle menti de' senatori di Venetia, non obbligati ad bavere le puntuali in- 
formationi di ciò, die trent' anni sono succede a Narente, ma procurar con 
-destre e diligenti maniere, che sia paleso in Venetia, dove non manca di sog- 
getti da bene e discreti, che haverebbono preso a diffendere le parti della 
ragione e del dovere, che stanno manifestamente per noi. 

Quanto air aliare, rimesso alla congregatione de' signori cardinali, io trovo 
rincontri appresso di me, che anco altre volte s'è praticato in questo modo, 
et in specie a tempo di papa Innocentio, che previo decreto sacrae congre- 
gationis concesse le facoltà desiderate al presidente, come spero, che questa 
volta seguirà senza difficoltà, così ci riuscisse d' ottenere altre grafie, che più 
di questa concernono il benefìtio pubblico. 

È difficile r ottener ordini precisi alle comunità in materia delle con- 
tumacie volendosi per ordinario, che in questa parte habbino in un certo 
modo arbitrio assoluto. Io ho fatto, che precorresse qualche ordine, e 
fu, come m'immagino, piuttosto in forma d'avvertimento che d'assoluto co- 
mando in Ancona sopra la contumacia, che s" erano dichiarati quei signori 
voler che facessero le robbe di costì, et bavera operato che tutte le loro mi- 
nacele si terminassero nello spurgo delle lettere, perchè immediatamente poi 
si concedette la pratica al vascello. Niente di meno esporrò al signor car- 
dinal Altrieri le giuste instanze dell' Ecc-ze V-re. 

È stato presentato a Loreto il calice, e riportatasi la quietanza, come 
avviserà il signor Diodono Bosdari, che con molta sua lode ha voluto far 
personalmente (juesta santa funtione. 

L' acchiuso foglio è relatione, che per mezzo d' altra mano m' è venuto 
ultimamente da Venetia dello stato, in cui si trovava ultimamente il negotio 
de sali, nella quale l' Ecc-ze V-re si compiacciano di considerar la ferma 
credenza, che colà s' ha d' haver ragione e che il fatto sta nel modo impresso 
dal Germani, e che perciò anco i beni intentionati, se quali siano pur certe, 
che fra quei signori non vi manca, chi sono contrarli, il che non seguirebbe, 
se da noi non si fosse sfuggito di far diligenze necessarie anco a Venetia, 
che fosse notoria, come in se stessa è, la verità. 224 

117. 

1673. angusta 30. (sv. XV.. hr. 15()8. autograf j 

Pitane o slanicama, u Mlecima^ kreće na hole. Preporučuje umjerenost sa 

Mlečanima. 

Pare clie a Venetia cominci a tralucere la chiarezza della verità uell' 
interesse de sali a nostro favore, e che comincino a confessarla e pensare- 
al disimpeo'no, come lEcc-ze V-re vedranno dall' acchiuso foglio d' informa - 
(ione, che a me viene da alta mano, e che però deve tenersi secretissima. 
Ringratio Dio che la cosa pare che prenda buona piega et è segno, che a 
Venetia non manca di ben" intentionati et amatori del giusto. Ma quel che da 
noi si dice mucechiemu dietetu ni mati ne rasumie^. Suppongo per certo, che 
questi medes<imi avvisi non siano mancati di capitare a dirittura all' Ecc-ze 
V-re, alle quali io m' assicuro che non mancano ripieghi opportuni per non 
fare che rimanghi amareggiata con noi per questa disputa seco alla Porta la 
ser- ma repubblica, perch'è verisimile, che godereno, se non altro con gran 
nostro dispendio, quel che ci sarà riuscito di conseguire a loro dispetto, et 
il presente negotio n' è un troppo chiaro esempio. 118. 

1G73. septembra 2. (sv. XV.. hv. 1569. autograt) 

Predlaže, da mu se u poslu slanica posale po koja dokazna isprava, kako- 
bi posredovane papino bilo snažnije. 

II foglio, del quale parla la scrittui'a da me trasmessa ali" Ecc-ze V-re 
con r ordinario passato, inviato come in essa l' affermo al generale di Dal- 
matia, per rinvenire, se nel negotio de sali di Xarente vi corre V equivoco 
da noi supposto fra detti sali e quei di Macarsca deve essere il foglio da 
un cardinale amico di qua, fatto capitare ad un suo amico, che deve haverlo 
comunicato al pubblico di Venetia e da questo havuto in qualche considera- 
tione. Esso foglio è del tenore qui acchiuso, eh' è bene non sia ignoto ali* Ecc-ze 
V-re ; le quali se vogliano che sia fruttuosa 1" interpositione di Nostro Signore, 
quando siano in animo di seguitar a metterla in opera, sani necessario che 
trasmettano qua le giustificationi di ciò, che da noi s' asserisce della vendita 
di questi sali consueta da noi praticarsi avanti la guerra, e queste talvolta 
sarebbono : 1. lettere missive di (}uel t-empo de Venetiani di questa merce in 
Gabella; 2. partite di conti resi da medesimi esti-atti da libri di quei tempi: 
3. partite di pregadi sopra la medesima materia estratte similmente con T auten- 
tica dell" arcivescovo : 4. copie de comandamenti spiccati dalla Porta, ove appa- 
riscono atti possessorii di questa vendita et altre scrittui-e, delle quali possa 
haversi quest" istesso fine. Dico esser questo necessai-io, perchè gì" offìtii di ^ Il fanciullo che non parla non viene inteso neppur dalla pi-opria madre. 225 

8. S-tà devono essere sostenuti da rao'ìoni vive, perchè non siano nude pre- 
ghiere le sue ; ma atti non solo di nostro interesse, ma d' avvocato ancora ; e 
riferendomi nel rimamente al di già scritto air Ecc-ze V-re con le passate 
humilmente Le riverisco. 119. 

1673. septembra 6. (sv. XV., hr. 1570. autograf) 

načinu cisćena vune, koja dolazi iz turskih krajeva; šio o tome misle 
više vlasti u Rimu; kako se vrši taj posao u različnim lukama. 

Sopra la lettera dell' Ecc-ze V-re diretta all' em-mo Altieri in materia 
della pratica difficoltata alle lane, che da costà si trasmettano in Ancona, 
gli dimandata dalla congregatione de s-ri cardinali della consulta informa- 
tione di monsignor governatore di quella città, la quale letta all' Eminenze 
Loro, vi fu anco disgrata, e non ostante il molto, che si disse dai più pra- 
tici e più sensati di loro, si risolse, che prima di stabilire si scrivesse a 
mons-r nuntio in Venetia per intendere, come si pratica da quei signori con 
noi in questa parte. U signor cardinal Altieri è di senso, che si stia al con- 
tento senza cercar troppo sottilmente i conti del modo di purgare le robe 
approvato da lunghissima esperienza, e mons-r Fani secretarlo è del medesimo 
parere. Con tutto che gl'Anconitani antepongono l' instruttioni di qua loro 
mandata, che le lane venute da luoghi sospetti nel purgare si cavino da' sacchi 
et ogni di si maneggino, rivoltino, conforme si fa anche in Venetia e Genova, 
inferendo da questo, che non devono esse robbe haversi per legittimamente 
purgate, ove (come costà) si maneggino senza cavarle da sacchi, da quale 
illatione non piace a Sua Eminenza ne al detto monsignor secretarlo, a parò 
si farà e di già si sarà fatto buona ripassata air agente della città. Ma 
non s' a avuto per bene di sprezzar la resolutione dalla consulta, non man- 
cando modo d' esseguir il proposito di non alterare ne innovare cos' alcuna 
in questa materia, con buona grafia di quei signori cardinali, quando verrà 
la risposta da Venetia, et io vi usarò qualche diligenza con stranezza, che le 
cose si metteranno al buona senza far remore. Dice il detto signor cardinale, 
che risponderà all' Ecc-ze V-re a suo tempo ; e certo eh' è inclinato ad ogni 
Loro consolatione. Il pretendere, che non si rimettano i negotii a chi secondo 
la faro materie spettano, non a conveniente, perchè sa bene, è padrone asso- 
lutto il papa, intende e con molta ragione d' esercitar presto suo dominio da 
Consilia sententia, come non solo nelle repubbliche, ma anche ne regni ben 
governati si pratica. 

120. 

1678. septembra 29. (sv. XV., br. 1578.) 

Baz govor s mletačkim poslanikom o pitanu slanica. Blaže odredbe ti poslu 

čišćena dovezene vune. 

Ricevo l'humanissima lettera dell' Ecc-ze V-re di 29 d'agosto con i 2 
originali di comandamenti della Porta in materia da tali, che troppo provano 

MONUM. HIST. XXXVII. 15 226 

le nostre per altro manifeste ragioni, ma 1' autenticità d' essi non è più co- 
nosciuta, che però non so come farmi a legalizzarle. Xe farò ben fare la copia 
per tenerla appresso di me, e presto le mandare all' Ecc-ze V-re. Fui hieri 
dal signor ambasciator veneto, il qual è capacissimo della verità nel modo, 
che da noi si pretende, e dice francamente, quanto al merito della causa, che 
noi habbiamo ogni ragione; ma, altretanto torto quanto ali" ordine, intendo del 
ricorso fatto alla Porta con haver a ciò io dato risposte convenienti et 
aggiunto : che t^uando sarà finito il giuditio del gran visir, restarà tuttavia 
viva et in piedi (juesta medesima causa fra la serenissima repubblica e noi; 
e che habbiam in ogni modo a rivederci e trattare insieme. Perchè se il 
visire pronuntia a favor nostro, habbiam tanto senno da conoscere, che ma- 
lamente potrà da noi essere goduto il frutto della vittoria senza la buona 
grafia di Sua Serenità, e quando avvenga, ch'esca decreto contrario, toccarà 
a Sua Serenità di pensare, che ha da essere dello stato di Ragusa, reso per 
questa perdita impotente a mantenersi. Ho pregato il signor cardinal Altieri, 
che tenga con Sua Eccellenza proposito di (juesta materia e gV anteponga 
quest' istesse ritiessioni e 1" esorti, che l' anteponga al senato, e deve ha- 
verlo fatto nell' udienza di questa mattina. Xe per hora sono d' opinione di 
far altro, mentre sta ancor pendente l' aspettatione dell' esito della cosa 
alla Porta. 

È in ordine la speditione dell' affare del presidente, ma trovandosi gra- 
vemente ammalato monsignor secretano de' brevi, conviene haver patienza, sino 
a che si prenda (jualch' espediente in questa materia o il prelato gvarisca. 

S' è dato ordine ai signori Anconitani, che non stiano a cercar conto, 
come da noi si faccino i spurghi delle lane ; ma quando arrivino loro di 
Ragusa bollette di sanità nette, diano liberamente la pratica e la lettera è 
andata 1" ordinario passato. Xel che il signor cardinal Altieri s' è portato 
molto bene non havendo voluto, che il negotio ritorni più in consulta. Ma 
havendo havute da monsignor nuntio in Venetia, tanto che basta a risolvere, 
cosi ha fatto da se stesso e gP ha chiariti. 

Ilo poi havute migliori notitie, che anco la consulta è stata di senso 
che in Ancona si dessero gli ordini suddetti. All' Ecc-ze V-re fo poi ecc. 121. 1(373. oktol)ra 7. (sv. XV., br. 1574.) 

Tvrdoglacsioo MlecancL koji ne će da se predadu razlogu u pitanu slanica . 

— Govorit će o tone s kardinalom Basadonnom. — Javla^da se u papinskim 

pomorskim lukama već daje slobodno pristajane dubrovačkim brodovima, koii 

imaju cistu zdravstvenu izjavnicu (bolletta). 

Ho scritto all' Ecc-ze V-re per via di Venetia ciò, che occorreva in 
risposta della Loro humanissima lettera di 29 agosto arrivatami per quella 
parte. Tengo appresso di me due comandamenti trasmessimi in prova delle 
nostre ragioni nella vendita de' sali di Xarenta ; in proposito della qual prova 227 

si contentino V Ecc-ze V-re di considerare il disteso e l' acchiuso foglio, che 
tratta pienamente di questo punto; oltre il quale ne troverano un altro tras- 
messomi da Venetia per mezzi altre volte accennati ; e contiene la risposta del 
generale di Dalmatia alli motivi a nostro favore, mandati a Sua Eccellenza, 
del quale mandai costà la copia, che vedo essere stata da Loro ricevuta per 
quello, che mi scrivono dopo in data di 20 del caduto portatomi della filucca 
spedita in Ancona. Io scopro da questa risposta del generale, che in Venetia 
si camini pur troppo mila cecità del falsissimo supposto d' liaver ragione e 
che non a tutti è noto, come passi la cosa, o che vi sia di mezzo un grand' 
artificio di nutrir l' impressione concepita, e però sono di senso, clie in ogni 
modo si mandino qui le chiarezze necessarie espresse nel foglio suddetto. 

Sarà qui fra breve il signor cardinal Basadonna, col quale io ho for- 
tuna di trattar domesticamente e mi metto in ordine di parlar bene a lungo 
e più volte, non può essere che li cavi della bocca di buone notitie utili per 
nostro governo in quest' affare, e mi farà gran gioco il poter mostrare V evi- 
denza del fatto abbondantemente provato, che in questa consiste il tutto, per 
quello, che concerne i signori Venetiani, co quali ci resterà da fare, quando 
anco esca il decreto della Porta a nostro favore, perchè metteran fuori la 
pretensione del dominio del mare stendendolo anco nel seno di Malo More, 
e non è controversia da poter essere superata da noi, e ne anco da essere 
disputata alla Porta, ma con grande circospettione da noi declinata, e quando 
ci toccasse il trattarne a questo signor ambasciatore (che non dissimula punto 
la continuatione della lite con questo motivo), facilmente spero in Dio vi tro- 
varessimo il mezzo termine. 

Vedo il senso dell' Ecc-ze V-re in materia dello spurgo delle lane, et 
avanti che arrivassero questi Loro ultimi ordini, già s'era scritto dalla con- 
sulta in Ancona, che si desse libera pratica et alla robba et alle persone, 
che vengono di costà con bollette di sanità nette, come io Le ho avvisato 
nella suddetta mia trasmessa per via di Venetia. 

Resta non dimeno una soddisfatione piccola a mio giuditio, che questi 
signori cardinali desiderano dalF Ecc-ze V-re, et è, che si contentino di far le 
diligenze qui stimate necessarie nel ricevere le lettere, che vengono da luoghi 
sospetti, con profumarle e bagnarle d' aceto. Mi attesta il signor cardinale 
Gastaldi, che il prescriversi da un prencipe all'altro il modo di guarirsi 
dalla peste, è cosa assai usitata, e che in occasione dell' ultimo contaggio, 
non ancora arrivato a Roma il Gran Duca, s' era dichiarato col papa, che se 
non si risolvevano i suoi ministri di correggere non so che pretesi da Sua 
Altezza errori in questo genere, haverebbe levato la pratica allo stato 
ecclesiastico, e che ne fosse da Sua Santità compiaciuto. Delle lettere, che 
restano in Ragusa, l' Ecc-ze V-re l'acino ciò che Loro piace ; non se per 
esempio quelle di Corfù ò di Albania verran da costà in Ancona non profumate 
ne bagnate, si corre pericolo che (se non per altro per un certo giusto ri- 
sentimento a non differirsi in una bagattella di niente a consegli di qui) si 
nieghi a nostri vascelli la pratica. 

Faccinlo l' Ecc-ze V-re per levar quest' attacco alla perversità degl' 
Anconitani, e per non haver a contendere con loro. Io mi sono ripromesso, 
che la discretezza dell' Ecc-ze V-re non ne faran difficoltà e sopra questa 
mia parola si sono dati in Ancona i suddetti ordini senza riserva alcuna. 228 

E stato questi giorni sul punto di morire monsignor secretano de brevi, 
che se bene hora è fuori di pericolo, è per qualche giorno ancora per stare 
impedito dalF operare, in modo che la speditione del presidente de Melitensi 
resta ancora incagliata, che per altro è agiustata ogni cosa, et all'Ecc-ze 
V-re fo humilissima riverenza. 122. 

1673. novembra 18. (sv. XV.. br. 1578.) 

Očekuje nove isprave o monopolu slanica, osobito namirnicu danka za 
Gabelu. Nova stroga određena o nadziranu brodova u papinskim lukama 

zbog nedavnih slučajeva kuge. 

Ho già scritto all' Ecc-ze V-re, quanto occorreva sopra i comandamenti 
del Gran Signore in materia de sali trasmessimi, et aspettavo l'altre scrit- 
ture, che pernotono più particolarmente il possesso, et in specie le que- 
tanze successive de pagamenti del canone per la salara in Gabella, che forse 
mi saran mandate col vascello venuto di nuovo, del quale non ho ancora ri- 
cevute le lettere. 

In materia della pratica de nostri vascelli in Ancona resta qualche 
intrigo per causa de novi casi di peste avicinatasi alla Dalmatia, et i signori 
deputati di quella città alla sanità han scritto in consulta, che a Venetia 
per detto rispetto si trattiene a nostri per qualche giorno la pratica, e che 
da colà si prega, che altrimente si facci in Ancona. 

Con quest' occasione monsignor secretarlo m' ha detto di nuovo, che costà 
non si vogliono fare le diligenze di profumar e bagnar con aceto le lettere, 
ne io ho saputo replicare altro che stringermi le spalle; e dico liberamente, 
che non ho ne fronte ne parole da disputar questa materia con tutto, che 
sappi molto bene, che questa diligenza è superflua. Sarò più diffuso, quando 
riceverò le lettere sopra accennate non volendo intanto, che il primo vascello 
ritorni costà senza mie lettere. 123. 

1678. decembra 9. (sv. XY.. br. 1580.) 

Javla razgovoru s kardinalom Basadonnom o slanicama dodajući i svoje 

vlastite misli o tome. 

Ho tenuto proposito con il signor cardinal Basadonna sopra i nostri 
interessi delle saline, il quale primieramente si stesse meco lungamente nelF 
espressioni della brama, che ha di servire la nostra repubblica, professando 
d' esserne strettamente obbligato e che a quest' istesso è portato e dal genio 
e dal concetto, che porta, d' essere interessato nella nostra incolumità il pub- 
blico di Venetia. Ma affermato francamente, essersi in quest' affare di Xarente 229 

commesso da noi qualche mancamento ; che egli fosse stato d' opinione, che 
ci fosse compatito, ma che la maggior parte havea prevaiato al contrario ; et 
interrogato da me, quale sia nel senato il sentimento circa il fatto della ven- 
dita de' sali, se da partitanti Veneti o da nostri huomini s' esercitasse avanti 
quest' ultima guerra, mi disse liberamente, che non solo gì' altri, ma egli me- 
desimo, con tutta la propensione a favorirci, ha creduto, che il fatto passasse 
nella conformità delle relationi capitate al prencipe, tutte diverse da quel, che 
noi diciamo, e che ciò havea francamente affermato a monsignor nuntio, quando 
dopo fatto cardinale gì' è occorso di seco trattarne. Onde a me è parso. ne- 
cessario di narrar a Sua Eminenza distesamente, come in realtà passa l' affare, 
apportando primieramente per prova le notitie, che savevo io stesso, che nell' 
anno 1645 mi trovai personalmente nelle foci di Narente, e viddi co miei 
occhi ritornar da Gabella gì' offìtiali di questa vendita, e che savevo a me- 
moria anno per anno per lunga serie i nomi degl' altri offìtiali stativi suc- 
cessivamente ; al che mi soggiunse, che sarebbe facile di ciò la prova con 
estrar e metter in autentico le partite delle creationi di detti offitii. Passai 
dopo questo all' attestationi degl' istorici, la fede de quali massimamente è 
adminicolata da altra sorte di prove e di grandissimo momento : v' aggiunsi 
r esistenza delle saline di Stagno, nelle quali si fabbrica sale di color rosso 
e di qualità e perfettione particolare, che altrove non è solito d' esitarsi se 
non a Narente ; il possesso, nel quale i nostri si trovano de magazzeni nel 
luogo, ove il sale si vende, e la prova degl' atti possessori! di questo, con- 
sistente ne' pagamenti continuati per 148 anni del canone dovuto alli padroni 
del sito d' essi ; della qual prova aspettavo i necessarii ricapiti in forma 
autentica. Fatte le quali cose rendono chiaro et indubitato il possesso a favor 
nostro del dritto di questa vendita, e quanto al titolo et alla proprietà niun' 
altra cosa poteva rilevantemente allegarsi, che la concessione del prencipe 
sovrano del luogo, in cui si pretende d' bavere vendere il sale a minuto et 
all' ingrosso, trattandosi di materia, eh' è riputata, et è da regalibus più di 
qualunque altra, che di queste concessioni vi si trova a nostro favore copia 
sì grande, che me n' erano state trasmesse qui in Roma due originali fatti 
da me riconoscere et autenticare da uno dei secretarli della lingua turchesca 
dell' imperatore del numero di quelli, che Sua Maestà Cesarea tiene et in 
Constantinopoli e qui in Roma a fine d' esercitarsi nella lingua araba, per 
intender meglio la turchesca litterale. Perchè poi m' è riuscito d' eseguir in 
ciò il comandamento dell' Ecc-ze V-re. 

Di tutto qnesto ho formato una distinta relatione, che ho annesso in ordine 
per un altro congresso con Sua Eminenza a fine di lassargliela in mano. Quel 
che l'Eminenza Sua finalmente in ristretto ha concluso è, che bisogna aiutarsi 
di guadagnar il generale di Dalmatia, a fine di che (se bene è cosa molt' 
ardua) io scrivo a monsignor nnntio, che vada di trattare con monsignor Ziurano, 
vescovo di Vicenza, eh' è fratello del detto generale, et al medesimo monsignor 
nuntio è stato scritto dalla secretarla di stato la passata settimana, che vada 
operando quel, che giudica espediente per servitio di quest' affare. Io spero in 
Dio, che finalmente il decreto della Porta ci sarà favorevole atteso massima- 
mente il caso della morte che s' avvisa (e costà deve sapersi s' è vero) del 
Panniotto, favorito del gran visire, eh' era come a me si riferisce mantenitore 
della causa de' Venetiani contro di noi. Ma questo non bastarà per l' intiero 
nostro intento, perchè le cose de Turchi non sono al presente in stato da 230 

essere temute troppo le loro mìnaccie, alle quali ne anco è per venirsi, e 
troppi denari bisognarebbe spendere per ottenerle. 

Ne r interpositione d' altri prencipi, e ne anco del papa è troppo efficace, 
anzi corriamo pericolo, che non s' inasprisca lo sdegno di quei sig^nori, quando 
a Venetia s' apprendesse, che da noi si tratti piuttosto di constringerli con 
r autorità d' altri, che piegarli con le nostre preghiere. 124. 

1673. decembra 27. (sv. YL. br. 585. autograf) 

nenaklonosti PortinoJ Dubrovčanima u poslu slanica. Priopćuje razgo- 
vor sa Basadonnom i Barberinom o istome predmetu. — Turci poraženi od 
Folaka. — Javla imcnovahe oca Don Jovite Vitala za predsjednika mlet- 
skoga zbora i preporučuje ga blagonaklonosti dubrovačke vlade. 

Sento con quel rammarico, che l' Ecc-ze V-re possono immaginarsi, gì' 
avvisi poco desiderabili delti sensi della Porta in materia dell' altare di Narente 
e della molestia deir animo, con cui vedo essere da Loro ricevuto ravviso. Io 
aspettavo i recapiti più volte accennati in ordine alla prova del fatto in questa 
materia, per poter replicar all' unica risposta, della quale i Veneti si servono 
contro di noi, atfermando, che la nostra è una usurpatione recente e dal 
tempo della guerra solo cominciata ; e ciò tanto più che 1" em-mo Basadonna 
m'ha candidamente affermato, ch'era anche egli in quest'opinione. Ma come 
vedo, r Ecc-ze V-re ne anco stimano dover più metter in consulta questa cosa 
ne io posso far altro che quietarmi alle Loro dispositioni. Xon m' è parso bene 
d' andar troppo pubblicando questo decreto della Porta. Ma il signor cardinal 
protettore non ha potuto tacerlo, il quale infinitamente ci compatisce, esor- 
tando insieme V Ecc-ze V-re a non si perdere per ciò d' animo, come mi ha 
detto, che per lettera espressa L' esortarà immediatamente. Mi disse, che ha- 
veva tenuto serio proposito dell' affare con detto em-mo Basadonna e d' ha- 
verlo trovato nostro buon amico. Questo e' esorta ad insistere per tutte le vie 
di placar e guadagnar il signor generale Ziurano, in esecutione di che s' è 
scritto da padroni e da altri personaggi a monsignor nuntio di Venetia, che 
in ordine a questo si compiaccia d' operar con ogni attentione, e gli s' è 
suggerito, che si vegli del mezzo di monsignor vescovo di Vicenza, fratello di 
esso generale. Io gì' ho trasmesso la copia de' dui comandamenti, i luoghi 
degl' historici a nostro favore e la nota degl' atti possessorii de' pagamenti 
de' canoni per le saline con affermare, che aspettavo le copie autentiche delle 
ricevute, e molt' altre prove della medesima sorte, e ciò ho fatto, perchè ho 
gran rincontri, che quel prelato non è sinceramente persuaso, che il negotio 
passi conforme da noi si figura, e per conseguenza non può operare con 
franchezza ne troppo fruttuosamente a nostro favore. 

Sarà già pervenuta costà a notitia la rotta data alli Turchi dall' armata 
Polacca, che gì' ha sforzati negl' istessi alloggiamenti con infinita occisione, il 
qual caso potente a portare gran disturbi nell' imperio ottomanno è molto 
considerabile per detto nostro affare a fine, che non speriamo d' haversi a 
terminar perfettamente la controversia alla Porta, la quale per meno altera- 231 

tione, che ricevano hora le cose di queir imperio, per parecchi anni non staran 
in stato di dover e voler aiutarci nel modo praticato da Sultan Murat ; et il 
detto signor cardinal Barberino m' afterma, che anco senza quest' ultimo acci- 
dente a lui pajono i Turchi aviliti e diventati verso i Venetiani molto ri- 
spettosi, e che talvolta l' animo loro sia di compiacer l' Ecc-ze V-re in quest' 
altare de sali ; ma che i signori Venetiani vi vengano piuttosto persuasi che 
forzati. 

S' è finalmente spedito il breve del presidente della congregatione meli- 
tense in persona de Padre D. Jovita Vitale Romano, religioso d' ottime qualità 
per quel, che io da fedelissime relationi ho raccolto, e che viene con certo 
proposito d' impiegarsi virilmente cosi in servitio di Dio e buon indrizzo della 
disciplina monastica in cotesti conventi. Si degnino per tanto l' Ecc-ze V-re 
riceverlo benignamente et accarezzarlo et in quello, ove bisogna 1' assistenza 
Loro, favorirlo e proteggerlo. Et all' Ecc-ze V-re fo humilissima riverenza 
pregando da Dio Loro felice il nuovo anno. 125. 

1474. januara 6. (sv. VI., br. 586. autograf) 

Mlečani su obaviješteni o nima povolnoj odluci velikoga vezira u pitanu 
slanica. Glasovi o porazu Turaka kod Hoćima. 

Sono giunti in Venetia avvisi più freschi delle risolutioni del gran vesiere 
nell'affare di Narente, come monsignor nuntio avvisa in secretarla di stato e 
monsignor vescovo di Vicenza partecipa a personaggio, che V ha ricercato dell' 
interpositione col generale di Dalmatia, suo fratello. Il primo afferma essersi de- 
cretato, che sali Venetiani conduchano il sale in Gabella per il loro mare, et i 
Ragusei per terra solamente, e che il bailo haveva spedito nel campo, perchè 
s' ottenessero gP arsi (cosi chiama credo per errore il nuntio i comandamenti 
regii) per 1' esecutione del risoluto. E' il secondo manda nella lettera il foglio 
dell' acchiuso tenore. A me pare di stravedere et a miei stessi occhi non credo 
in leggere questi avvisi e dico fra me, chi sa, che non si verificano queste 
nuove contrarie a noi, come non si verificarono le favorevoli, che corsero i 
mesi passati, attesa massimamente la morte del Panaiotto. E cosa difficilissima 
il pigliare partito in questa gran contingenza. Il ricorrere con motivi di con- 
passione per mezzo di gentilhuomo espresso è troppo tardi, e senza esplorar 
previamente 1' animo di Sua Santità è un andar incontro a un' aperta negativa. 
Continuar intanto, ma con modi più efficaci, le diligenze alla Porta sarebbe 
più fruttuoso, de quali modi a me van sovenendo non pochi, ma non devo se 
non imparare dall' Ecc-ze V-re, alle quali prego Sua Divina Maestà che dia 
lume necessario a conoscere il migliore conseglio e vigore e fortezza per 
eseguirlo. 

Intanto non cessare ne cesso di procurar delle notitie per la nostra 
buona condotta verso i signori Venetiani dall' em-mo Basadonna, come anco 
del signor ambasciatore, il quale torna fra breve a Venetia per fare le sue 
diligenze nel concorso al ballato di Constantinopoli, come i mesi a dietro mi 232 ■ ■ 

fece gratia di dirmi, che haveva animo di fare, aggiungendo, che sarebbe 
nostro buon amico. Ma le cose si sono ridotte in stato, che dall' amico a poco 
amorevole poca differenza vi corre. Altre A'olte i Yenetiani han" ottenuti dec- 
reti favorevoli in questa materia, come dai comandamenti a me trasmessi 
apparisce, e poi sono stati rivocati. X' è impossibile, che di nuovo succeda 
ciò, che altre volte è succeduto. È considerabile in ordine a quest' affare ancora 
la rotta sanguinosa de' Turchi sotto Cotai, la quale però è non per portare 
le gravi conseguenze a loro danno al primo avviso credutesi, per essersi 
abandata in buona parte l'armata Polacca doppo il ricco bottino, che in quella 
fattione gì' è riuscito di fare a segno, che la rivolta de Moldavi e Yalacchi 
«ria a'\'visata sarà diffìcile che vada inanzi 126. 

1674. februara 24. fsv. VII., br. 112,) 

Opširna razmatrana o zapletenom pitanu slanica. Ište načine, kako će se 

Dubrovnik izbaviti iz toga neugodnog položaja. Pogovara se o skoroj za- 

\brani uvoza istočne vune a papinske države. 

II sentimento dell' animo mio e quel poco, che vado facendo verso le 
cose correnti della repubblica, a me pare, che a gran lunga non arrivi a quel, 
che ogni buon cittadino deve alla patria : nella quale, quando sta pericolatante 
di salute, ha maggior interesse ogni privato, che neproprii e domestici inte- 
ressi. Onde sentirei malvolentieri 1" esagerationi humanissime delle lodi, con 
le quali 1" Ecc-ze V-re in questo mi honorano, quasi il mio sentire ed ope- 
rare havesse niente di straordinario, se non fossi certo, che il preggio co- 
mune in questa parte de cittadini è superiore al mio. Vedo la santa risolutione 
di trattar con la ser-ma repubblica 1' affare de sali di Xarente, in ordine a 
che io qui ho atteso di scoprir paese accennando, come da me, a signor 
cardinal Basadonna il partito di mandar a Venetia un gentilhuomo espresso ; 
e m' ha detto apertamente, che le cose sono ancora crude e s" andarebbe 
incontro ad una manifesta negativa : che sarebbe meglio d" aspettar, che si 
mutino et almeno venga in chiaro, che quel commercio non è di quella grande 
utilità, che hora s'apprende. Scopro ancora, che il procedere di quei signori 
così aspro con noi si appoggia a pretesi nostri mali portamenti verso la 
ser-ma repubblica e massime in tempo di guerra, e che si sia operato da 
noi. perchè si serrasse la scala di Spalato : e che sia conspicuo ne' ragiona- 
menti de" nostri cittadini il poco affetto verso la medesima repubblica, e quanto 
al fatto della vendita de sali a Xarente, inanzi alla opera sono comune- 
mente fissi quei signori in credere, che la cosa passi nel modo, che contano 
sino le loro gazzette, cio è, che la nostra sia stata un' usurpatione. Il signor 
cardinale Basadonna m'ha confessato ingenuamente quest'errore in se stesso, 
del quale non sono ancor sicuro che se ne sia corretta, e monsignor nuntio 
in Venetia mostra di non restare ben soddisfatto di quanto da me, per 
confutatione del medesimo errore, gì" è stato allegato. Io in questo proposito 
aspettavo dair Ecc-ze V-re i ricapiti più volte richiesti, che sono il fonda- 
mento della nostra causa e l'unica prova della nostra intensione, ma che ne 233 

anco dall' Eccellenze Loro mi si facci alcuna mentione in risposta di esse, dico 
la verità, che mi fa cascare le braccia. 

Ho fatto diligenze finissime per guadag-nare di qua 1' animo del signor 
generale Ziurano adoperando per mezzo monsignor vescovo di Verona, suo 
fratello, al quale m' ero indrizzato per vie le più efficaci, da movere un sog- 
getto di posto simile al suo : e le risposte sue ultime sono state, che già quest' 
affare è ultimato, ne piìi vi sia luogo a trattato alcuno, e stante questo, non 
è più punto a proposito V impeto, che in me era nato, d' andarlo io stésso a 
trovare in Dalmatia ; e fo conto, che a lui, che si trova sì vicino al luogo, 
sia pur troppo nota la verità sincera del fatto ; ma che il male provenga 
dall' intentione poco retta e che vi sia degl' imbrogli in questa parte del suo 
operare, e s' offenderebbe altamente a chi si mettesse a mostrargli quel eh' 
er^ sua carica speciale di conoscere, hora che attende di metter in esecu- 
tione la speditione della Porta e gì' ordini di Venetia, appogiate sopra le 
informationi di lui, contrarie a quello, che hora si tentasse di mostrargli. 

Intanto sono rilevanti le particolarità, che l' Ecc-ze V-re mi significano 
della mala qualità de' sali Veneti : del vile prezzo assignato per essi nella 
speditione riportata dal gran vesire, e dei ripieghi improprii, a quali si met- 
tano i loro ministri, e del seguitar a volersi da quel paese il sale di Stagno. 
Potrebbono tal volta mettersi per questo verso le cose in pristino, come altre 
volte è seguito, et io lo raccoglie dal tenore d' una delle scritture tr.rchesche 
mandatemi. La morte del Panaiotto seguita è vicina a seguire quella del gran 
visire, et il bisogno nel paese del nostro sale può agevolmente far mutare 
la faccia delle cose, e quando da noi in occasione di mandar novo tributo si 
comparisce inanzi al Gran Signore con modi adattati alla presente nostra 
fortuna (sopra di che io ho spiegato il mio parere diffusamente in una scrit- 
tura vedutasi costi e come intendo non dispiaciuta) non potrebbe che vedersi 
de buoni effetti. Intanto cosi il bailo come il generale, nostri poco amorevoli, 
fìniran le loro cariche. 

Io qui contìnuo le diligenze con questo signor ambasciatore e con 1' em-mo 
Barberino per insinuarmi in qualche apertura della detta missione, 'la quale 
non può essere mai a proposito se non dopo qualche mese almeno ; nel qual 
tempo io non mi posso ripromettere della sanità ; che in quest'età di 61 anno, 
che mi trovo sopra le spalle, non mi riesce dì godere se non con esquìsita 
cura e con guardarmi da ogni minimo patimento. Aggiungasi, che, quando io 
portassi il carattere espresso dì rappresentante pubblico, mi sarebbe vietato 
ogni colloquio di quei senatori, il che non seguiva, se io quest' ottobre con 
titolo di viaggio curioso, in tempo di vacanze, mi fossi colà portato, e con 
altro simile titolo privato in avvenire mi portassi, e nel medesimo tempo dall' 
Ecc-ze V-re fosse eletto altro soggetto a questo ministerìo, dal quale separa- 
tamente io habitassì. Ma come ho detto, il tempo per questo non è maturo, 
attesi i freschi pregiudìtii della Porta, massimamente dopo 1' aperture suddette 
a qualche rimedio da parte di Levante. E stanti le diligenze, nelle quali vedo 
che continuano per quel verso l' Ecc-ze V-re, il venire a trattati espressi con 
quei signori sarebbe un' andare incontro a disprezzi, com' io raccoglio da ciò, 
che r em-mo Basadonna, come sopra ho detto, m' ha affermato. Stimo ancora 
necessario d' aspettar per vedere, in che pararanno le conseguenze dell' ultima 
rotta de Turchi, le quali quando s' avvanzassero, molto e' è pericolo, che pro- 
ducan effetto contrario, il miglior nostro motivo con i signori Venetiani, che 234 

è quello della nostra impotenza, perchè, come alle volte i conseg-li degl' 
huomini sono mal misurati, potrebbono detti signori indi concepire speranze 
da ciò, che in altri tempi dava loro occasione di temere, cominciando a cre- 
dere di poter impune- e liberamente fare 1' aquisto del nostro stato e pren- 
dendo stimolo di quesf appetito dalle voci poco considerate di molti de nostri 
cittadini contro di loro nominandoli nostri nemici, machinatori della nostra 
destruttione, che sempre e' han odiato e mal veduti, et altre simili, che non 
stan bene in bocca del più debole verso il più potente, e quando fossero vere, 
la prudenza non vuole che pubblicamente si proferiscano, ma piuttosto d' andar 
cercando studiosamente motivi habili a persuadere a se stesso il contrario, a 
fine di poter usare la necessaria dissimulatione. Io in me medesimo vado 
praticando questo consiglio, con ritlettere alle cose passate dal tempo antico 
in qua fra Venetiani e noi e massime dopo 1" ambasceria del signor Michele 
Sorgo, e per parecchi anni della prossima guerra esimendo dalla colpa pub- 
blica i travagli posteriormente da noi sofferti. I strapazzi, che hora andiam 
ricevendo dagl" Anconitani ne vascelli, che portano ricchezze alla loro città, 
eccedono ogni termine. Han trattato di mettere alla contumacia quest' ultima 
nave con tutto, che havessero certezza essere stata ammessa a libera pratica 
la robba venuta pochi di inanzi da Ragusa a Venetia, ne per questo deve da 
noi sospettarsi, che la sede apostolica habbia animo di rovinarci e distrug- 
gerci. Ma che diranno V Ecc-ze V-re, quando sentiranno, che al presente si 
tratta a Roma di prohibir in Ancona il commercio delle lane di Levante? e 
Dio sa quel, che risolveranno. Sono materie, nelle quali ogni prencipe mira 
il proprio interesse senza riguardo di quello degl' altri, e se ciò è mal fatto, 
è una sorte di peccato, che è molto frequente fra gì' huomini, e chi è savio, 
non deve molto turbarsi in vederlo commettere : sono controversie civili quelle, 
che da simili capi insorgono fra prencipi, e civilmente e senza rancore de- 
vono trattarsi, astenendosi da entrare in soverchie doglienze, che han del cri- 
minale, che nel più potente sono solamente sconvenevoli, ma nel più debole 
a lui stesso perniciose. 

Ho consegnato ali" em-mo Barberino la lettera direttali e pregato Sua 
Eminenza, che s' interponga col signor aml)asciatore per l' apertura a qualche 
trattato con la ser-ma repubblica, che talvolta sarà più approposito, mentre 
nella persona di Sua Eccellenza non potrà considerarsi altra qualità che 
d' amico comune, dove che nel papa pare che si habbia fine di far correre 
di mezzo 1' autorità ; m' ha promesso di farlo, ma anco con Sua Em-za ha bi- 
sogno della chiarezza sopra dette prove. Non sarebbe inutile qui la copia in 
turchesco con la sua versione in italiano della speditione o sia decreto ul- 
timo della Porta in materia de sali. 

127. 

1674. marta 14. (sv. VII., In*. 713.) 

Javla, da je izasla zabrana o vuni^ koja se uostalom ne može održati. 

Primio je dokazne podatke za dubrovačko pravo slanica u Neretvi. Pokro- 

vitel Barberino misli uzeti na se ulogu 'posrednika u toj raspri. 

Nella consulta, che qui s'è fatta intorno alla prohibitione dintrodur 
nello stato ecclesiastico lane forestiere, s' è havuto solamente riguardo all' 235 

interesse del medesimo stato^ e non s' è potuto parlare da altri in tal propo- 
sito con troppo frutto; io tuttavia non ho mancato di fare le mie parti con 
dovuta cautela, ma mi sono presto accorto, che la cosa non sarebbe andata 
avanti, perchè era troppo chiaro, che la camera non v' havrebbe trovato il 
conto suo, e così appunto è seguito essendosene già levata la mano con scri- 
versi diverse lettere, che dichiarano, come non s' è in animo altrimente di 
venir a questa risolutione, e ciò a fine, che la voce sparsasene non riesca 
dannosa al traffico, come l' Ecc-ze V-re saran state avvisate d' Ancona. 

Ho ricevuto le partite delle creationi de' venditori de' sali, che stanno 
bene e servironno, ma vi vorrebbe copia grande di prove di questa sorte, 
come si contiene nella nota da me un pezzo fa trasmessa, et in specie 1' es- 
trattQ autentico delle ricevute o di buona parte d' esse, nelle quali appariscono 
i pagamenti de livelli della salara. 

Il signor cardinal Barberino nostro protettore pensa d' interporre la sua 
mediatione con la ser-ma repubblica per ottener qualche apertura, che si 
venga a trattato amichevole in questo negotio de sali, et in ogni caso che 
non si stia nella contumacia, in cui al presente si sta, senza eh' è cosa attatto 
incongrua il venir alla missione espressa in Venetia, et a Sua Emi-za l'em-mo 
Basadonna, a cui ne parlò ultimamente, ha detto espressamente, che le cose 
al presente sono troppo crude, intanto quei signori s andaran chiarendo del 
poco ntile, che reca loro questo arbitrio, e di quanto poco frutto riesce loro 
la vittoria con tanta applicatione procurata. 128. 

1674. aprila 28. fsv. VII, br. 614.) 

Nastavla o slanicama. Vojničke zgode medu Turskom i Polskom. 

Mi perviene 1' honore dell' humanissima lettera dell' Ecc-ze V-re di 9 
cadente per via di Napoli, con 1' avviso della novità seguita in Narente, e della 
missione sopra ciò al signor generale della Dalmatia e delle risposte ripor- 
tate, delle quali notitie non mancarò di valermi a fine di coadiuvar il tenta- 
tivo intrapreso con questo signor ambasciatore Veneto dall' eminentissimo 
Barberino per ottener qualche apertiu'a a trattato immediato con quella se- 
renissima repubblica. Questi giorni passati, ne' quali possan essere arrivate a 
Sua Eccellenza le risposte a cio, che a detto eminentissimo è parso d^ ante- 
porre, Sua Eccellenza è stata fuori di Roma, che però non s" è potuto saper 
nulla deir operato ; fra poco spero in Dio lo sapremo, e potran governarsi 
(da ciò, che sarà seguito,) le risolutioni dell' Ecc-ze V-re in questa materia. 
Fra, tanto io attendo con impazienza le Loro lettere per via d' Ancona, e con 
quelle altri ricapiti esclusivi della pretesa usurpatione di vender i sali in 
Narente, et in specie le copie autentiche delle ricevute dell' annuo canone 
del terreno della salara. A me sarà gran cosa, che senso della repubblica sia, 
che questo negotio si maneggi con modi sì improprii, e concorro con 1' opinione 
dell' Ecc-ze V-re, che il tutto proceda dal detto signor generale, il quale se 
opprovasse in conscienza l' attiene, non s' asterrebbe di confarsene per autore. •236 

129. 

1674. maja 5. (sv. ML, br. 715.) 

Saopćuje pismo pukovnika Gimdulića, po kome ga je car imenovao za- 
povjednikom oklopnivke pukovnije i komornikom. U istom je pismu riječ 
i ženidbi iiegovoj kneginom Strozzi, dvorjankom carice Eleonore. 

koristi toga događaja po republiku. 

Trasmetto alF Ecc-ze V-re 1" acchiusa del signor colonello Gondola, nella 
quale leggeranno l'iionore fattoli da Sua Maestà cesarea del pieno comando 
del regimento di corazze da lui sin hora comandato a nome d altri, con 
dichiararlo suseguentemente suo cameriere della chiave d' oro. Di questa se- 
conda gratia ha gran parte la nostra patria, perchè non essendo solito di 
conferirsi (juesta sorte d" honori che a soggetti di nascita riguardevole e 
primaria, viene ad essere dalla Maestà Sua la nobiltà della nostra repubblica 
dichiarata di questa riga. La signora contessa Strozzi, con la quale egli ce- 
lebra in questi dì le sue nozze da molto tempo destinate per prima, è dama 
la più diletta e più stimata dell' inperatrice Eleonora, al cui servitio si trova 
e la cui autorità è oggi sommamente riguardevole in quella corte e somma- 
mente ambita da ogn' uno la protettione. Dico tutto questo all' Ecc-ze V-re 
per Loro notitia da servire per regolarsi nel trattamento della lettera in ri- 
sposta, die sarebbe bene d' inviarla qua ad effetto, che trovi sicuro ricapito ; 
et in questo proposito io antepongo riverentemente, che il titolo di conte, 
senza farli torto, non può negarseli, e perchè si tratta d' altezza di grado 
secolare, a segno della quale io non trovo memoria si sia mai asceso da nostri 
cittadini, non sarebbe che tratto dell" innata prudenza dell Ecc-ze V-re di met- 
tere qualche cosa del Loro per fondamento di detto tilolo a ciò, che non paja 
doverseli solamente per participatione di quello della sua consorte, et in ri- 
guardo di questa saltare ogni difficoltà, che potesse attraversare le Loro riso- 
lutioni, ; considerando anche il presente lubrico stato della repubblica, che ha 
bisogno estremo d" amici da per tutto. Xon mancarà, chi suggerisca i modi 
adattati di praticar questa honorifica dichiaratione verso questo soggetto, la 
quale quant" all' effetto nulla conterrà, et mentre si farà con motivo specifico 
delle cariche et honorevolezze, che ha conseguito questo soggetto, non potrà 
servire d' esempio altro che ne casi simili, i quali possono essere rarissimi, 
senza che nel conferir questi titoli guadagna più chi da che non fa chi ri- 
ceve, esercitando un atto possessorio di sublime e sovrana autorità, eh' è posto 
d' ogn' altro più riguardevole nel mondo civile. 

130. 

1674. maja 16. (sv. VII., br. 716.) 

Xastav/a o slanicama. X acini, kojima bi se mogli umnožiti fondovi vje- 
resijske ustanove ili banke (Monte) sv. Vlaha. Kakovi su takovi zavodi 

u drugim zemlama. 

S' interpose, come già significai all' Ecc-ze V-re, per tentar qualche adito 
a trattato immediato dell' Ecc-ze V-re con i signori Venetiani, 1' eminentissimo 237 

Barberino, e mandò, per mezzo del signor ambasciatore, copia di tutti (jiie' . 
documenti, clie da me li si sono potuti somministrare, da (luali apparisce il 
nostro possesso in materia de' sali di Narente, accompagnata da diverse sue 
ritlessioni e motivi, dirette non tanto a disegno di tener viva la controversia, 
quanto di liberar l'Ecc-ze V-re dall' imputatione, che Loro si dava, d haver 
usurpato quel dritto, e per conseguenza offeso la serenissima repubblica. Ma 
niente più favorevole risposta il detto signor ambasciatore ha riportato di 
quel, che riportasse altre volte. Si saran intanto letti e considerati i detti 
ricapiti, mediante i quali non mancaran almeno di far qualche buon effetto i 
stimoli della conscienza, che suggerirà a qualch' uno di loro la manifesta mala 
fede, in cui si trovano ; non mi meravigliando io punto, che maggiore frutto 
non pi;n3duca (hora che il negotio è incancherito) quel, che in altre dispositioni 
di cose sarebbe stato talvolta salutare. Vedo la nuova commissione, che mi 
si da per le dispense, la quale andare considerando per eseguirla, in tutto, 
in quella parte, che sarà possibile, e quanto alla prima, circa lo sgravio 
de pesi, io da me stesso gì' anni passati ho fatto gmn diligenze di mettere 
le cose in stato, che l' Ecc-ze V-re, volendo, potessero ottenere la gratia, sti- 
mandola, come vedo che l' Ecc-ze V-re la stimano di somma importanza ; ma 
ho trovato chiuse a fatto l'orecchie dei signori cardinali, co quali è stato et 
hora sarebbe bisogno di trattarne ; dicendomisi, che e' è la strada piana da 
caminare in questa materia, cioè che costà le parti da se stesse vengano a 
contratti di sgravii, che vogliono, come anco a transatione per i decorsi, con 
riserva del beneplacito apostolico, e poi vengono a Roma per ottenerlo, sopra 
motivi, che ogni contrattante havrà particolare, non si volendo qui venir ad 
approvatione di simile pratica in generale, perchè non è possibile, come di- 
cono, che militino in tutti i casi le medesime ragioni ; e quanto al Monte, 
vorrebbono sapere, come è stato eretto, e se v' è intervenuto quel che bisogna, 
per rendere leciti i frutti, che dai debitori di esso si pagano : sopra di che 
r Ecc-ze V-re possine prendere il parere de' theologi di costi, perchè il modo 
non è diffìcile, et in molte parti del mondo è praticato. Nel quale proposito 
m' occorre d' anteporre reverentemente all' Ecc-ze V-re la maniera usitata in 
queste parti d' accreditar il detto Monte e multiplicar il capitale di esso, con 
introdurre di far in esso i depositi di denari pubblici destinati a diverse spese, 
che si van facendo, e che per via de' mandati diretti al medesimo Monte si 
faccino i pagamenti, che occorrono allettando con questo i privati, che faccino 
il medesimo invece dell' uso presente di tenere i denari sotto chiave propria 
della dogana. Questa pratica è oggi d' universale in Roma et in tutte quasi 
le città d' Italia, et è causa, che deve anticamente diverse università come : con- 
fraternità, hospidali, amministrationi di tutele, fabbriche di chiese et altre 
simili, facevano un camerlengo, che teneva in deposito il denaro comune, hora 
è cessato da per tutto, e l'uso e'I bisogno di tale carica essendo per ordi- 
nario camerlengo d' ogn' uno il Monte ; in esecutione di questo, se a me fosse 
toccato, haveria depositato al nostro Monte di S. Biagio i contanti, che 1' anno 
passato mandai della gratia di S. Casa, e quanto prima commodamente potessi, 
ridurrei in moneta gì' argenti rotti del Domo, che in virtù del beneplacito 
apostolico possiamo impiegar nella fabbrica del medesimo, e la depositarci 
come sopra; dico questo per esempio, che a molti simili casi può applicarsi. 
L'Ecc-ze V-re si degnino di farvi riflessione, che da me è stata matura- 
mente fatta e conferita con molti huomini di senno e di prudenza, che larga- 
mente r approvano. 238 

131. 

1674. juna 6. (sv. VII., br. 717.) 

U poslu prihoda blagotvornih ustanova traži dala obavješiena. 

Ho messo mano ali" esecutìone degl' ultimi ordini dell' Ecc-ze V-rc co- 
minciando dal capo il più facile degl'altri, concernente l'entrate de luoghi 
pii nella città di Napoli, et ho indrizzato la cosa in modo, che spero in Dio 
otteiTemo l' intento, ma tuttavia ci vuol di manufattura ancora. Per gì' altri 
attendo di sentire il parere de periti, e quanto a modi d' indrizzar il negotio 
e quanto al pronostico della riuscita. Circa il Monte mi vengono fatte diverse 
interrogationi, di dove hanno a cavarsi i frutti da corrispondere alli montisti, 
e chi è il debitore di essi frutti, e che sicurezza si ha di essi, anteponendomi 
il solito di simili arbitrii, che è di constituir censo sopra 1' entrate pubbliche, 
il quale serva per fondo di questo negotio. Del che io procui*erò di trasmettere 
air Ecc-ze V-re degl' esempii per Loro governo : se il luogo è in credito nella 
piazza in modo, che altri cittadini siano soliti a mettere loro capitali a questo 
frutto, e se v' è quantità considerabile di questa ragione ; alle quali interro- 
gationi io non ho potuto dare categorica risposta. Seguitare tuttavia a di- 
scorrerne per vedere di portare, se sarà possibile, l' instanza in modo, che 
non sia certo, sicome sin hora sono certissimo, della negativa. Intanto 1' Ecc-ze 
V-re si degnino di darmi maggior lume in quest' affare. 132. 

1674. jima 6. (autograf sv. LV., br. 1950.) 

Freponicuje parnicu, koja je upravo u pretresu kod dubrovačkoga suda) 
jednoj testamentskoj ostavi na korist kongregacije za rasptlođene vjere- 

Monsignor Ranozza, secrctario della congregatione de propaganda Me, 
d" ordine di (|uei eminentissimi signori mi richiese, che passassi oftitio con 
r Ecc-ze V-re, espresso nell' aggiunto foglio, che così come m' è stato dato 
trasmetto Loro : appresso alla somma prudenza e pietà de' quali stimo su- 
perfluo ogn" altro stimolo, che però m" astengo da somministrarne di quelli, 
che da mio discorso potessero provenire. 

., Vertendo lite ne tribunali di Ragusa tra la santa congregatione di 
propaganda Ade, come herede di Demetrio Serratura e Michele Luccarri, 
si richiede il signor abbate Gradi di scrivere a quei signori, che si compiac- 
cano d" haver riguardo alle buone ragioni della sacra congregatione, che im- 
piegando ogni sua sostanza per la propagatione della nostra santa fede et 
in benefizio dell" anime, pare che meriti della pietà dei signori di Ragusa, che 
riguardino le cose sue con giusta propensione." 239 
133. 1674. juna 27. (sv. VII, br. 718.) 

O dispensi za plodove od založaka veresijskih ustanova. Neke opaske o 
slanicama. jednoj kući u Dubrovniku, koju je kongregacija za rasplo- 

đene vjere nasledstvom dobila. 

Attendo alla consecutione della gratia della metà de' frutti, come già 
scrissi, non è tanto diflicile di conseguire, e quanto alle due altre dello sgravio 
in futur*^ di beni stabili e della transactione per lo passato, durano a diffi- 
coltà di venir fruttuosamente all' introdutione del trattato formale, per che sin 
hora apparisce certa et indubitata la ripulsa. 

Fanno bene V Ecc-ze V-re d' andarmi informando de' particolari de stra- 
pazzi del generale di Dalmatia, il quale è cosa certa che è portato a questo 
da sensi suoi particolari, ma non è cosi facile d' ottenere a Venetia una dis- 
approvatione formale ; certo è, come io intendo, che in genere l' attieni sue 
non sono niente bene intese. Io ho introdotto commercio di lettere con une 
di quei signori, che potrebbe pur, se volesse, farci del bene, dico quel, che mi 
pare a mio nome privato, e se bene la risposta datami in quanto all' affare 
è in termini generali, so che non cade in vano ciò, che li si scrive. Questo 
signor ambasciatore m' esorta d' andare colà in persona, stimando che non 
sarebbe inutile la mia opera, anco senza il carattere solenne di pubblico rap- 
presentante, e se bene ne la spesa ne lo scommodo sarebbe troppo conside- 
rabile, mentre stando in Roma pure si spende, e '1 viaggio per Italia ne tempi 
d' estate per luoghi di buon' aria è assai facile, non ni' arischio di farlo, 
essendo concetti proprii di Sua Eccellenza, che non havendo motivi positivi 
da Venetia potrebbono non essere accertati. 

Lo spaccio diretto al signor conte Gondola sarà da me inviato a 
Vienna al Padre Montecuccoli della compagnia di Gesù, al quale m' ha ordi- 
nato che dirigga le mie lettere, eh" egli e andato all' armata e Dio sa, dove 
si trova. Ma la moglie, che ad uso della Germania ha condotto seco, sarà 
in qualche quartiere di città amica e vicina, e queste lettere, che non portano 
seco atfare d" alcun' urgenza, si potran in ogni caso diriggere a lei. Godo 
dell' honore che l' Ecc-ze V-re han fatto a questo gentilhuomo del titolo di 
conte nella lettera, che pur è riguardevole. 

(Questa mattina monsignor secretano de propaganda fide m' ha esposto 
per parte di quei eminentissimi, che essendo stato fatto costì dall' Ecc-ze V-re 
un' editto in materia di rifabbricar le case cadute in certo spatio di tempo, 
passato il quale s' intendano i padroni decaduti dal loro dominio, e possano 
le loro fabbriche ripararsi da altri a conto proprio, e che con tale disposi 
tione si pretende di comprendere la casa pervenuta ultimamente per heredita 
del quondam Serratura alla detta congregatione, ordinandomi, che ne scriva 
all' Ecc-ze V-re, che si contentino di desistere da tale comprensione, il che io 
eseguisco riverentemente e dico all' Ecc-ze V-re, che è punto troppo chiaro, 
e se ne offenderebbe altamente e '1 papa e la detta congregatione, quando ci 
mettessimo a disputarlo, e cosa che rilieva poco e non può essere allegata in 240 

esempio da altri padroni di caseine questo è il tempo d'entrare in contese 
col papa. Restino servite l' Ecc-ze V-re di darmi risposta a questo affare e 
dell' altro già scritto con lettera, che non contenga altro per poterla e mo- 
strare e lasciare a detti eminentissimi signori. 184. 

1674. jula 11. (sačuvala se samo .minuta') 

Uspjelo mu je dobiti dozvolu za polovicu zadužnica u napulske banke 
(Monti). Zahtjevi su graditela Marina Lucina namireni. Traži ohavještene 

banci sv. Vlaha. 

W è riuscito d' ottenere la gratia della metà dell' opere pie de Monti di 
Napoli nel modo, che l' Ecc-ze V-re potranno leggere neir allegato breve, la 
speditione del quale m' è convenuto pagare a mio credere esorbitantemente, 
non ostante la gran premura da me usata per essere trattato in questa parte 
con maggior piacevolezza. Sono andati sessanta scudi non tutta la somma per 
appunto in questo, essendovi compreso qualche giulio per copie di diverse 
scritture fatte da me per dar ad intendere a questi padroni et al signor 
cardinal Barberino lo stato del negotio de sali di Narente. L' espressione, che 
ho fatto di 2 milla ducati annui di questa ragione, è stata cavata da me da 
note mandatemi per prima da Napoli, nelle quali apparisce questa somma. 

Si degnino di trasmettermi le relationi opportune del Monte di S. Biagio, 
che fondamento è il suo, quale il capitale, quale il suo instituto, e quale il 
credito nell'opinione de' cittadini, che viene a dichiararsi con gl'impieghi, che 
ne furono de' proprii capitali. Tutto questo a fine d' operar come ho in animo 
utilmente all' esecutione degl'ordini in questa materia dall' Ecc-ze V-re. 135. 

1674. augusta 1. (sačuvala se samo .minuta) 

Javla^ da je poslao breve pò Boždaru ; traži ponovo podatke o vjeresijskoj 

ustanovi sv. Vlaha. 

S' è ottenuto il breve della metà de' frutti de Monti di Napoli e trasmesso 
già da me per recapito al signor Bosdari in Ancona, dal quale l' Ecc-ze V-re 
le riceveranno. Quanto all' altre gratie concernenti la translatione de pesi a 
favore de luoghi pii e corpi ecclesiastici di cotesta città dai fondi di beni 
stabili sopra i frutti del Monte di S. Biagio, aspetto quel che 1' Ecc-ze V-re 
mi danno intentione di giustificar con altre Loro per le notitie altre volte da 
me richieste. Si vorrà anco sapere, se esso Monte ha fondo d' entrate, a titolo 
del quale, come di cento, corrano i frutti da pagarsi ai creditori desso, come 
succede nelF esempio, che trasmetto qui del Monte simile di Siena ; e si 
vorran' inoltre haver notitie de' particolari atti a persuadere il credito nel 241 

quale appresso i cittadini il ^lonte si trova, se è, chi di ([ucsti per far in- 
vestimenti sicuri de'proprii capitali elegge il detto Monte, come dovrebbono 
fare tutti piuttosto che tener il loro denaro ne luoghi di Monti di Roma 
ne in (quelli di Napoli ne della Zecca di Yenetia, che oltre altri incommodi 
fruttano notabilmente meno di questo. 

i:56. 

1674. angusta 18. (sačuvala se samo ,iniiuita'j 

() kući, što je l'ongregacija za rasplodene vjere ima u Dubrovniku. Misli, 
da ì'asprét^ o slanicama ide na hole a Mlecima, i navodi jedno mjesto iz. 

pisma 2^f'okuratora Xanija. 

Riferirò a questi signori cardinali della sacra congregatione de propa- 
ganda tide i sensi dell' Ecc-ze V-re in materia della casa del Serratura con 
pregarli, eh' applichino Y animo a risarcirla, che il dire, che essa casa sia 
compresa neir editto generale sopra il risarcimento delle case cadute, non mi 
basta r animo e ne anco pare, che l' Ecc-ze V-re s' esplichino troj)po d' in- 
tenderla cosi, perchè se n' otfenderebbono altamente e si vedrebbe delle stra- 
vaganze, che non sono per noi frutto della presente stagione. 

Il mio andar a Yenetia in ([ualità di privato non mette in alcun im- 
pegno r Ecc-ze Y-re : però si degnino di permettere, che in ciò mi governi, 
secondochè vedrò essere espediente e n'havrò possibilità. Se vi vado, fo 
])ensiero di passare per Fiorenza e fare qualche tentativo con quel serenissimo 
Granduca per ottener qualche soccorso; ho buona mano in quella corte e 
Sua Altezza mi conosce e si trova con ([ualche non concetto, ma inganno della 
mia mediocrità : chi sa non si buscasse qualche cosa, ma sono cose incerte, 
nella speranza delle (juali non è dovere di troppo impegnarsi. Se all' Ecc-ze 
Y-re pare fcome mi par di vedere, che Le paia), che in Yenetia si sia mitigata 
r avversione alle cose nostre, non è inverisimile, che ciò proceda da offitii 
passati con molt' eftìcacia dal signor cardinale Barberino, che nelle scritture 
mandate per mano di questo signor ambasciatore ha parlato con molta chia- 
rezza e libertà con un finissimo rispetto a segno, che siano per vergognarsi 
dell' operatosi a nome Loro contro l' intentione, che certo non hanno, che si 
venga ad atti di manifesta ingiustizia. Jo mi sono preso ardire di scrivere 
di questa materia diffusamente al signor procurator Nani, il quale se bene 
nelle risposte humanissime, che mi da, non s' impegna meco a niuna partico- 
larità, arriva tuttavia a dirmi : „Posso assicurarla, che ne interessi ne pas- 
sione di chi si sia deviarà mai i sentimenti pubblici della ragione e della 
giustitia'-. Questo signore è di grande autorità nella repubblica, stimato da 
tutti di retta intentione; presentemente non si trova in collegio, ma vi sarà 
a gennaro, quando anco vi sarà questo signor ambasciatore, che mi promette 
gran cose. Almeno s' otterrà, che si levi la grossezza d' humori, con la quale 
si camina. E che per sincerarsi della verità del fatto nell'affare di Narente 
si adoperi altro mezzo che quello del generale di Dalmatia, apertamente con- 
trario a noi e di non troppo credito fra suoi. 

Per l'affare de'sgravii aspetto dall' Ecc-ze Y-re notitie più particolari 
della natura del Monte di S. Biagio, perchè con quello, che ho in mano, non 
mi da r animo di fare il tentativo, et all' Ecc-ze Y-re fo humil-ma reverenza. 

MONUM. HIST. XXXVTI. 16 242 

137. 

1674. .septembra 5. (jsv. VII.. )>r. 719. autograf) 

Naredba protiv izvoza novca iz države papinske i koraci ucineni. da hi 

se izmijenila. 

È uscito ultimamente un l)ando contro T esportatione del denaro fuori 
dello stato ecclesiastico, che ha dato grand" apprensione alli nostri mercanti 
in Ancona, e lo stesso è per fare alli medesimi di costì. A me è parso bene 
di ricorrere al signor cardinal Altieri per la medesima, con la quale siano 
eccettuati i zecchini ongari e le pezze di reali, come moneta non molto usuale 
in queste parti, e che intanto concorre, in quanto v" è in uso V esportatione, 
che hora si tratta d' impedire, pare, che S. Eminenza apprende bene il punto, 
e m' ha risposto in modo, che credo si moderar;» V editto, ma non ne sono 
sicuro. Sabbato si saprà spero la certezza, et in questo mi rimetto a ciò, che 
più diffusamente signitìcarà air Ecc-ze V-re il signor Diodono Bosdari, con il 
(juale m intendo. 138. 

1674. septeiiil)ra 19. (:sv. VI]., br. 720.) 

naredbi javlenoj u pre<tai<iìem pismu i o koracima uHnenim u toj 
stvari. Hvali vladinu odluku oskrbiti novcima vjeresijski zavod sv. Vlaha, 
i saopćuje podatke o istome predmetu u glavnih novčanih zavoda u Italiji. 
Odlučio je putovati u Mletke radi slanic/f. izlaže uzroke., nada se uspjehu. 

Ricevo con la iiluga spedita in .ancona 1" liumanissima lettera dell' Ecc-ze 
V-re di 4 stante con ordine di ricorrere alla protettione dell' eminentissimo 
Barberino sopra la novità del bando delle monete, per mezzo della lettera a 
Sua Eminenza diretta. Sopra questo affare io ho di già trattato immediata- 
mente col signor cardinal Altieri, e si sono dati in Ancona gì' ordini oppor- 
tuni in modo, che detto bando non ostarà alli nostri mercanti : ma potranno, 
come per lo passato han fatto, seguitare nel commercio e delle robe e delle 
monete. Ho già scritto all' Ecc-ze V-re in questa materia qualche cosa, et il 
signor Diodono Bosdari dovrà scrivere pienamente, alle cui lettere mi rimetto. 
Domani, che per altro devo essere dal signor cardinale Barberino, consegnare 
a Sua Eminenza detta lettera o no, secondochè in (juel punto stimarò opportuno. 

Han fatto benissimo T Ecc-ze V-re di dotare il Monte di S. Biagio, e 
con questo hanno rimesso una delle difficoltà, che ostava ad ottener la grafia 
dello sgravio. Ne restano però dell' altre, attese le quali non mi pare di po- 
tere ancora uscir fuori con Y instanza senza manifesto pericolo di negativa. 
Sento con piacere, che si trova de' privati, che impiegano il loro denaro in 
questo Monte. In altre città, ove si praticano Monti di questa sorte, vi si 
trovano interessate case principali et huomini facoltosi e prudenti, e s'ha 
riguardo, che questi siano gì' amministratori, anzi del corpo di questi, e non 
altri sene eleggono, e si fa conto, che questa sia una parte separata della 243 

repubblicu^ e non si lui rig'uardo, di che ordine siano i sog-g-etti, se g^entil- 
huomini o della seconda classe. Non manca costi, chi è informato pienamente 
<li ciò, che in ([uesta parte si osserva nel Monte di 8. Giorgio a Genova. Mi 
rimetto a loro e stimarei cosa espedientissima, che si procurasse al possibile 
di assomigliare questo Monte nostro a quello, con premere efficacemente 
<r accostarvisi^ e che il nostro riesca di credito simigliante al credito di quello 
<li Genova, e FEcc-ze V-re si degnino di fare particolare riflesso a questo 
punto. Perchè il pensiero, che Dio ha Loro messo nell'animo, d^ erigere questo 
Monte potrebbe essere d' intìnito accrescimento alla nostra patria. Tutta l' im- 
portanza sta di mettere tale temperamento nel governo et amministratione 
d' esso, che\la natura operi da se a renderlo diligente e fedele, come certa- 
mente sarà, se gì' amministratori saranno portati oltre la convenienza e 1' ho- 
nestà dall' interesse proprio a vigilare per la incolumità e profìtto di esso. 
Non molto dissimilmente da questo succede in parte nella Zecca di \'^enetia, 
ove gì' huomini concorrono a mettere volentieri i loro capitali, perchè è noto, 
che ne mìgttono similmente i loro proprii molti di quei nobili, i quali per 
loro privato interesse non permettono, che vada a male queir arbitrio 5 ne al 
nostro monte riuscirà mai di ottenere il credito necessario per lo suo buon' 
incaminamento, sino a che si vedran i nostri cittadini tenere piuttosto i loro 
•capitali impiegati ne luoghi di Monti di Roma a frutto di poco più di due 
per cento piuttosto che in quello della propria patria a quattro. 

Io penso finalmente d' eseguir il mio pensiero di portarmi a Yenetia 
a fare (piesto sacrititio della mia persona al servitio pubblico, senza riguardo 
ilegl' incommodi e patimenti del viaggio molto considerabili alla mia senile 
«tà et a pregiuditii, che naturalmente porta a chi naviga in questo mare 
della corte l' assenza di Roma anco di settimane, et a me sempre ha portato ; 
e della repugnanza di genio ad ogn' altro cielo che a questo : se però questi 
padroni si contenteranno di darmi licenza et a Dio piacerà di conservarmi 
sino al di della partenza la salute del corpo, che hora mi fa grafia di las- 
ciarmi godere. Penso di passare per Fiorenza, ove mi abboccare col serenissimo 
Granduca, e vedrò di disporre il meglio che saprò 1' animo di Sua Altezza a 
farci qualche cortesia, che poi al ritorno, se piace a Dio, si farà l' instanza 
formalmente e sollennemente. Questo signor ambasciatore di Yenetia m' esorta 
e sempre m' ha esortato di venire a questa resolutione promettendomi larga- 
mente il suo favore, quando sarà tornato (il che seguirà fra poche settimane 1 
<alla patria affermandomi, che havrà modo di farlo per haver havuto l' honore 
del luogo fra Savii del consiglio, che all' arrivo gli toccarà d' esercitare. 
M' ha dato ancora avviso, che il futuro genarale di Dalmatia egli crede che 
sarà il signor cavalliere Zorzi, nipote del signor procuratore Nani, descrivendolo 
per soggetto di singolare bontà, niente meno che monsignor Zorzi, vescovo di 
Brescia, delle cui rarissime qualità sa Sua Eccellenza haversi da me pienis- 
sima contezza. Risogna bavere patienza d" andarsi guadagnando e preparando 
da lontano gi' animi di questi soggetti per ottener il fine di vivere in pace. 
perchè l'appoggio per altra parte, goduto sin hora, manifestamente ci manca 
per mancamento di volontà, come ci siamo accorti nella corrente differenza 
del sale; e per quello ancor '_del potere, del quale havendosi fatto scandaglio 
neir ultima guerra di Candia, s' è trovato molto inferiore all' opinione corsa 
per prima, e chi sa, che alla prova della presente con la Polonia non scemi 
infinitamente di stime? Ma in ogni caso non sarà mai in avvenire in concetto 1>44 

si alto, che le sole rainaccie bastino al nostro bisogno, come bastavano per 
prima. Il nostro eminentissimo protettore Barberino ad ogni passo m' insinua 
(queste massime. Io andarò, come ho detto, se a Dio piacerà, a Venetia e sa- 
criticarò la mia persona, della quale ho il potere, e sacrificarei parimente il 
poco, che bisognarà per la spesa del viaggio, se mi trovassi d' haverne, e se 
le mie entrate si stendessero niente più del preciso mio mantenimento gover- 
nato con esquisita economia in questa città. Ma perchè in effetto passa tutto 
il contrario, accetto 1" intentione, che TEcc-zeV-re mi danno di farmele buone, 
e questo non a titolo di ricompensa ne di gratitudine, che non ricerco, essendo 
l'ultimo fine delle mie operationi in questo genere, che la patria resti servita 
e ne goda e senta profitto, ma a titolo di mezzo necessario a operare, che^ 
se Dio mi da fortuna, ritornaranno all'Ecc-ze V-re questi pochi denari e molto 
più ancora. Spero in Sua Divina Maestà, che non sarà inutile questa mia 
opera, ma come sono piene d' incertezza le cose humane, di nulla mi posso 
assicurare, e non per questo non sarà in ogni caso il mio conto lodevole, et 
air Ecc-zo V-re, alle quali se pare bene di scrivere qualche cosa, al signor 
Sorgo in Venetia proposito di questa mia gitta, non sarebbe che bene, con 
avvisarmi quel, che saran state servite di scriverli. 139. 

li)74. septem^d'a 29. (sv. Y]J.. In*. 721.) 

Uhinuia je naredba, kojom je bilo zabraneno izvozeùe novca. Dobio je do- 
puštene za put u Mletke. Silne žaobe i prosvjed poslanika careva, zatim 
francuskoga, spanolskog i mletačkog na naredbu o podvrgavanu iiihovik 
stvari plaćahu carine. Za vnjeme hegova izhivaha zamjehivat će ga ka- 
nonik Boždar. 

A me viene alfermato per certo, che il bando sopra V estratione delle 
monete in effetto è rivocato molto più espressamente, che non portano le pa- 
role delle lettere scritte a monsignor governatore d' Ancona, che all' Ecc-ze 
V-re saran state in copia trasmesse, e chi me lo dice ha le mani in posta, 
e non ha motivo ne, come mi giova credere, volontà d^ ingannarmi. Nel farlo 
v" è corsa qualche inconsideratezza di ministri poco pratici, e perchè la 
cosa conta sotto nome del pubblico, non s' ha per bene di venir dopo breve 
tempo ad una rivocatione aperta. 

Dico tutto questo all'Ecc-ze V-re per motivo datomi da' ministri prin- 
cipali, che desiderano et a me espressamente me lo dicono, che si sappia 
(|uesta dispositione del non volersi insistere nel suddetto bando, e che si scriva, 
dove bisogna, in questa conformità, et in specie costà. 

Io ho domandato licenza di portarmi a Venetia con dare al signor 
cardinal Altieri le lettere dell' Ecc-ze V-re scritte a quest'effetto i mesi passati, 
e Sua Eminenza m" ha risposto, che ne vuol parlare a Nostro Signore, onde 
ho argumentato, che v' havesse qualche difficoltà di concedermela, come in 
effetto r ha liavuta, ma secondo ne sono avvisato non s' ha più, e questa sera 
finisco di certiticarme et all'Ecc-ze V-re lo significarò a pie di questa, se 
bavero saputo niente di vantaggio. 245 

Poscritta. Rimane qui in mia vece il signor canonico Uosdari, il quale 
mi fa gratia d' bavere la cura de' miei interessi per questo poco tempo della 
mia assenza, e V istesso potrà fare di quelli dell' Ecc-ze V-re per essere bene 
informato e pieno di lodevole zelo verso il pubblico servitio. 140. 

1674. oktobra 6. (sv. VII., br. 722.) 

Opet dopuštenu odlaska. Otprema odgovor Barherinov u poslu izvažeha 
novaca. Zaohe Spanolaca, na Duhrovcane. 

M' è bisognato tornare tre volte dal signor cardinal Altieri per tinir 
d' ottenere la licenza di fare il viaggio, che intraprendo, ma il tutto è stato 
piuttosto sorte d' lionorifìco trattamento che vera difficoltà di lasciarmi par- 
tire, e così sono in punto di mettermi in viaggio posdomani. 

Riceveran F Ecc-ze V-re (pii allegata la risposta del signor cardinal 
Barberino in materia dell' estratione delle monete, la prohibitione della (pale 
non va inanzi e così non è occorso, che Sua Eminenza si adoperasse ; io tutta- 
via ho avuto per Ijene di presentarli la lettera, eh' è servito per materia d' un 
opportuno complimento. 

Sento, che li Spagnuoli si lamentano acremente di non so che attieni 
della nostra o repubblica ossia di qualche particolare, non la so discernere, a 
favore de' Messinesi. L' Ecc-ze V-re vedano bene quello può essere stato, e 
non lascino rimaner nell' animo loro cattive impressioni, che non possono che 
nuocerci in ogni tempo. 141. 

1674. oktobra 19. Floreiiea (sv. VII. l)r. 72:^.) 

Nav'ìjesta svoj dolazak u Florencu i opširno opisuje audijenciju kod vel. 

vojvode toskanskog. 

Feci finalmente la mia partenza di Roma il di 8 stante con arrivar a 
14 a Fiorenza, dove volendo prender lingua della natura del mio affare 
trovai, che il signor marchese Scipione Capponi era morto due anni fa, il 
che mi tolse il modo di prendere l' informationi ingiuntemi dall' Ecc-ze V-re, 
intorno alla materia, delle quali ne anco stimo espediente di trattare. Parlai 
per tanto in ordine al mio affare primieramente col signor marchese Nerli, 
il quale haveva avuto ordine da Roma dal signor cardinale suo fratello d' in- 
contrarmi, come fece, et alloggiarmi nell' arcivescovato, ove al presente mi trovo, 
trattato et accarezzato con ogni maggior lautezza e dimostatione d' affetto e 
stima. In oltre feci capo col signor Antonio Magliabecchi, bibliotecario di 
Sua Altezza serenissima, et che ha continuo adito dal patrone, e fui consigliato 246 

d' aprirmi primieramente col signor cardinal de Medici, dal (piale per altro 
havevo a portarmi prima che dal Gran Duca. E. S. r-raa hebbe bontà 
d' approvar per non incongrua la mia instanza e di promettermi la sua prò- 
tettione. Volse sapere, che risposta si fosse havuta dal Gran Duca defonto, 
et hebbe a caro, quando li risposi, che questa era stata di voler veder quel, 
che havessero fatto gì' altri prencipi. Hebbi poi udienza honorevole e favorita 
da Sua Altezza ser-ma, che m' accolse benignamente con farmi coprire, che. 
secondo lo stile di questa corte, è honore superiore alla mia qualità. Stesi 
seco discorsi lunghissimi sopra varie materie e conobbi, che vi si tratteneva 
volontieri : alla fine de quali entrai nel proposito delle cose nostre introducen- 
domi con dir, che questo mio viaggio, intrapreso in età senile, in stagione 
incommoda e con fare il passo d' allontanarmi dalla corte, a chi vive come 
io in Roma difficilissimo non era altrimente per ispasso. ma a fine di con- 
tribuir qualche cosa all' affare de sali di Xarente, l' origine et il progresso 
del quale distintamente narrai. Hebbi per bene d" aggiungere, che correva 
(jualche grossezza d' humori verso di noi della serenissima repubblica, che era 
causa di molte vessationi date dai capi di mare di detta repubblica ai sudditi 
(Iella nostra, e poteva cagionare in avvenire perniciosi effetti allo stato nostro 
e libertà istessa : che v' erano di mezzo grand' equivoci introdotti malitiosa- 
mente da ministri di Sua Serenità, per la remotione de quali io havevo in- 
stituito trattato per via di lettere con (pialche senatore de' principali : e che 
hora andavo a Venetia per fare lo stesso di persona più pienamente e veder 
di contribuir qualche cosa, a che si venga in chiaro della falsità del supposto, 
il ([uale corre, che da noi fosse stato usurpato in tempo di guerra il ius di 
vendere il suddetto sale, e s' apra l' adito non solo di venir a qualche aggiu- 
stamento dopo r iniquo decreto del gran visire, che distintamente narrai, 
ma anco ad ottener positivo soccorso in riguardo delle sciagure patite del 
terremoto. 

Che il più potente motivo, in ordine a (piest' instanza, era V esempio 
delle cortesie fatteci da altri prencipi, le quali furono da me distintamente 
enumerate, fra quali esempii aggiunsi, che l'Ecc-ze V-re ambivano somma- 
mente di poter allegare quello di Sua Altezza ser-ma, alla quale l' Ecc-ze 
V-re havevano havuto animo di spedir un gentilhuomo espresso con quesf 
iustanza, e s' era pensato in specie della persona mia, che a questo titolo 
sollennemente vi venissi ; ma che poi s' è stimato meglio, che io a nome mio 
privato esponessi quel, che occorre, stimando lo modo più riverente e più 
cauto, perchè Sua Altezza ser-ma havesse campo di compatirci le sue grafie 
con maggior libertà. Qui mi diffusi in ragioni di muovere Sua Altezza a con- 
solarci, e dissi, che il tempo corso dalla disgrafia succeduta non c'haveva 
punto sollevato per causa de pessimi trattamenti de' Turchi, non mossisi verso 
di noi ad alcun' atto di compatimento, e per le vessationi suddette de' ministri 
veneti statici, e che tuttavia ci sono d'infinito dispendio. Sua Altezza m'ud'r 
benignamente e con molt' attenti one interrompendo solo il mio ragionamento, 
(quando commemorai la qualità del sito della città, mostrando d" esserne in- 
formato e che il suo parere sarebbe, che si facce^se trasportare Thabita- 
tioni in luogo vicino al porto di S. Croce, soj^ra di che si ragionò alquanto, 
et io dissi, che con prender un posto vicino a un tiro di cannone poteva 
rendersi sottoposto alla città detto porto, e con appianar la strada, che ad 
esso conduce, in modo, che possa essere praticata dalle carrette, si rende 247 

esso porto proprio della città et liabile ii caricar con facilità le merci di 
Levante ; e che vi sono fra nostri cittadini ({uesti pensieri e disegni di con- 
durli a line con non molta spesa. 11 che da Sua Altezza fu molto commen- 
dato e si spesero in questo proposito concetti magnifici dell' esempio di 
Temistocle e del suo celebre conseglio d' unire Atene per mezzo di simile la- 
voro col porto di Pirreo, il che fu causa della grandezza e felicità di quella 
repubblica dall' esecutione di questo consegiio unicamente proceduta. In questo 
discorso, com' anco nell'antecedenti alla mia instanza, ho havuto scusione 
d' ammirare la notitia, che tiene questo prencipe delle cose del mondo, antiche 
e moderne, sacre e .profane, e del meraviglioso profitto, che ha fatto ne suoi 
nobili peregrijiaggi e nella lettura continua, che fa de' libri in ogni professione 
ecclesiastica e secolare valendosi per la scelta d' autori e per operar ancora 
compendiosamente in questa parte del detto suo bibliotecario, che indefessa- 
mente legge per riferir a Sua Altezza il contenuto de libri, che vengono a 
luce. Finita questa digressione volse Sua Altezza, che io continuassi il mio 
proposito; alla fine del quale disse, che haveva compatito molto e compativa 
ai nostri infortuni!, che quanto a sollevarli con proprii aiuti era grande il 
suo animo, ma poco corrispondenti all' animo le forze, attese molte strettezze, 
nelle quali al presente si trovano le cose sue; che però mi contentassi, che 
facesse le sue riflessioni, che intanto s' edificava molto delF affetto mio verso 
la patria, e m' esortava a stare allegramente, dopo che io diedi in mano a 
Sua Altezza un foglio continente il suddetto discorso e mi licentiai. Il giorno 
seguente tornai da Sua Altezza reverendissima, diedi parte del medesimo fatto 
e lasciai in sua mano un duplicato del detto foglio. Non m' è parso espe- 
diente di far alcun' instanza della speditione dell' affare facendo i miei conti 
d' haver solamente attaccato il filo del trattato, che sono in animo di conti- 
nuare per via di lettere dirette a Sua Altezza r-ma, con la (juale tengo et 
in avvenire terrò maggiormente commercio letterario, nel (juale anderò inse- 
rendo ciò, che bisogna per questo negotio, e sarà modo grato insieme et 
efficace, come apprendo io e me ne assicurano i periti. Se io andavo, come 
si pensava una xoìUi di fare, con carattere pubblico, espressamente correvo 
pericolo di rompere; perchè certo che ne' tempi, che corrono delle displicenze 
con la Gran Duchessa, e varii intrighi da ciò dependenti, non si sarebbe 
ottenuta presentemente cosa alcuna e si sarebbe speso molto nella dimora, 
che pur sarebbe bisognato di fare, con partirmi senza speranza del benehtio 
del tempo. 

Sarà necessario, che l' Ecc-ze V-re scrivano a Sua Altezza una lettera 
decorosa degnandosi in quella di ratificar quel, che da me è stato operato, 
e rimettersi a ciò, che sono in avvenire per operare, con mandar a me la 
copia di essa lettera e contentarsi, che da me sia aperta la risposta, che 
otterò, perchè dal contenuto d' essa mi possa governare. Domani m' invierò 
verso Bologna con lettiga di Sua Altezza, che mi vuol far quest'honore e 
dare questa commodità. 248 

142. 

1674. Jiuvi'iiihni ^6. Mleci (sv. VJI., br. 724.) 

JavJa, da je prispio u Mletke. Saopćuje svoj opširni razgovor s proku- 
ratorom Xaìiijem i s iiegovim nećakom o slanicama. Preporučuje umje- 
renost i izlaže svoja razmiMana i starana. Uz ostalo pomihe kao ko- 
risne ptoslii skore promjene baila u Carigradu i generala u Dalmaciji. 
pristajanu dubrovačkih brodova u Mlecima. Zahvaluje za podijeJeni 

mn putni ti'osak. 

Ho significato allEcc-ze V-re con mia lettera scritta di Fiorenza, 
trasmessa per via d' Ancona. 1" operato da me in Loro servitio con V Altezza 
serenissima del Gran Duca, il duplicato della quale per maggior sicurezza 
mando qui alligato. Dopo di che ho avuto di là avviso, che il negotio camina 
bene, et il signor marchese Xerli è quello, che me lo scrive riportandosi a 
più distinta relatione del bibliotecario di Sua Altezza, le lettere del quale di 
queir ordinario non mi sono, non so per quale causa, pervenute. 

Giunsi in questa città felicemente il dì 29 del passato, alloggiato nel 
convento de Frari de PP. conventuali di S. Francesco. Non interposi di- 
mora di portarmi ali" eccellentissimo signor procuratore Xani, e fui ricevuto 
da Sua Eccellenza con trattamenti, che maggiori ne più honoriiìci non j)ote- 
vano essere, se fossi stato il maggior prelato di Roma. Entrai sul)ito con la 
miglior maniera, che seppi, in proposito de nostri affari del sale. E Sua Ec- 
cellenza ricordevole dell' avviso datomi per lettere dell' ultima instanza dell' 
Ecc-ze Y-re per conto della salara e della risposta data al nostro interve- 
niente, che se ne sarebbe procurata da Dalmatia V informatione, disse, come 
questa era stata, che da nostri s' era frescamente edificata la detta salara 
sopra le mine della vecchia, stata della serenissima repuljblica, e che però 
il costo della reparatione fosse stato pagato alli nostri. Aggiunse, come in 
pubblico erano venuti avvisi, che da nostri ambasciatori s' esclamava hora alla 
Porta e si faceva oftitii contro la repubblica, la quale si trovasse in dis- 
avantaggio del non bavere suoi intervenienti al campo ottomanno, dove verteva 
(juesta differenza, che Sua f^ccellenza m' affermò essere di bagattella, la quale 
non comportava in modo alcuno tanto romore. 

Io in risposta dissi qualche cosa in proposito dell' aperta falsità de' 
presupposti di questa relatione, senza molto scaldarmene, ma con riservar la 
riprova a tempo più opportuno, perchè ne anco 1' Ecc-za Sua pretese altro che 
dirmi semplicemente quel, che passa, che così non fosse, com' è verissimo. 
Questo a me è parso uno scoglio, che ha fermato il corso di quello, che io 
havevo in animo d" operare, come scoglio è stato, al quale ha fatto naufragio 
tutto questo interesse de sali, simile ricorso da noi fatto alla Porta, pendente 
la nostra prima instanza (pii in Venetia. come hora si ricorre pendente questa 
seconda, che già fece il signor Sorgo, poiché io credo di poter affermare per 
rincontri chiarissimi, che, se si fosse liavuta la necessaria flemma et aspettato 
il dovuto tempo, si sarebbe qui ottenuta ogni cosa: et il signor Sorgo suddetto 
''il quale proceda meco in tutte le cose unitamente; con franchezza me lo 
conferma. Io ardisco d" interporre in questo proposito le mie riverentissime 
riflessioni, che supplico 1" Ecc-ze V-re degnarsi di trovar buone e compatire 240 

la mia semplicità, se parlo troppo chiaro. Noi siamo troppo tenaci in voler 
seguitare V esempio de' nostri maggiori in ricorrere nelle differenze con questi 
signori alla protettione de Turchi senza considerare, che hora sono cessati i 
motivi, che giustificavano 1' operare di quei tempi, e vogliam navigare al modo 
di prima, se bene spirano venti diversi da quelli, che prima spiravano. In 
quelli tempi i Turchi e volevano e potevano adoperar le bravate per nostra 
e sicurezza e consolatione. Hora ne vogliono ne possono adoperarle, e ne anco 
bastano, quando bene ne la volontà et il potere mancasse. TI decreto iniquis- 
simo riportato l' anno passato dal gran visir è documento troppo chiaro di 
questa pur troppo manifesta verità: dopo il quale il mettersi a simile espe- 
rimento a me {>are atto, che non sapria che nome darli. So bene, che noi 
facciamo la zuppa per i gatti, cioè che facciamo il maggior servitio del 
mondo a nostri maggiori avversarli : anzi diamo materia e somministriamo 
tentatione e esserci contrarli e farci danno a quelli, che più d' ogn' altro pos- 
sono nuocerci e rovinarci. Io parlo de' generali di Dalmntia e de' baili in 
Constantinopoli, le cariche de' quali essendo lucrose e consistendo il lucro 
principalmente nelle partite di spese occulte, che fanno, le quali sono loro 
senza cercarne giustificatione liberamente approvate, non cercano altro che 
haver modo di riempir di esse i loro conti ; in riguardo di che interiormente 
ringratiano la nostra semplicità, che essendo certi d' haver a perdere litigando 
con loro tuttavia intraprendiamo le liti, e se bene non adoperiamo V arme 
unicamente necessarie in queste contese, eh' è il denaro (come io imparo qui 
da persona trovatasi presentialmente ne' luoghi dell' ultime controversie inanzi 
al gran visir, che da nostri non s' è adoperata), pubblicano, che da noi non 
si fa altro che inggolare co' grossi donativi i ministri della Porta e ciò, come 
è verisimile, a fine di rendere più giustificate le partite delle spese smisurate, 
che di questo conto da loro si mettono a debito della repubblica, eh' è un 
grande e pernicioso inconveniente per noi : prima per causa già da me accen- 
nata del commodo, che per opera nostra godono i nostri maggiori avversarli ; 
secondo, perchè viene ogni dì più apertamente in chiaro 1' arcano del poco 
buon posto, che noi godiamo appresso (piella corte, dal che potrebl)e nascere, 
che a questi signori venisse voglia di risolversi a comprare, in congiuntura 
di (gualche gran strettezza, in cui si trovasse quell' imperio di denari, la 
nostra libertà, come comprarono anticamente dal rè Ladislao di Napoli, con- 
corrente col rè Sigismondo nel regno d" Hungaria, Zara e la restante Dal- 
matia da Ragusa in fuori, della ((naie si trovava in possesso il detto rè 
Sigismondo. Onde a me pare espediente d"' andare sfuggendo con ogni studio 
questa sorte di cimenti co Venetiani ne' tribunali et appresso ministri otto- 
mani, e massimamente, quando siano certi della perdita ; sicome atteso 
r esempio dell' esito infelice della causa importantissima del ius di vendere 
i sali possiam essere certi, che somigliante iniquo decreto riportaremo in 
questa seconda causa della salara, meno chiara e di minor momento della 
prima, perchè oltre l' irritarli è un certo modo di sforzarli a proporsi fini 
più nobili, che non è il guadagno di poca entrata alle grandi spese, che in 
questo genere fanno co' Turchi. Io per tanto spero nella somma prudenza 
dell' Ecc-ze V-re, che siano per desistere dair intrapresa d' agitare questa 
causa della salara alla Porta, se pur è vero, che V hanno incominciata, se 
bene ho gran paura, che in ciò operarà la natura stessa, cioè che questa 
seconda causa si perderà niente meno di quella s' è perduta la prima, e così 
desisterà sì per necessità, se non si sarà voluto fare spontaneamente. 250 

3Ia lasciando da parte le mie ritiessioni dico, che udite le suddette par- 
ticolarità da Sua Eccellenza liebbi per bene di mutar la maniera del mio 
ragionamento et anteporre, come il dovere voleva, che la serenissima re- 
pubblica procedesse con noi con generosità, passando ài di sopra di (queste 
minute contese, compatendo alla dura necessità, che ci fa operare .secondo 
r impeto, al quale ci trasporta il dolore delle nostre horrende ferite piuttosto, 
che secondo all' escpiisitezza della buona cautela; et havendo rocchio alla 
propria grandezza d' animo venire a dimostrationi verso di noi magnifiche e 
decorose, che sarebbono di riputatione e di gloria alla serenissima repubblica, 
e ciò tanto maggiormente, dopo simili dimostrationi usate verso di noi da 
altri prencipi, che distintamente gì' esposi. Il che mi dichiarai, che rappre- 
sentavo a Sua Eccellenza in mio nome privato e ne trattavo seco come mio 
particolar padrone privatamente per fare, s' è possibile, strada a trattato sopra 
di ciò pubblico e solenne : al che mi rispose, eh' è necessario prima di le- 
vare r asprezze, che sono di mezzo, commemorando di nuovo i cattivi offitii 
de' nostri alla Porta, de quali aifermava, che ne vengono continue et uniformi 
relationi da più parti, alle (juali che però non è possibile non prestar fede; 
al che io ho replicato, che di queste relationi è uno solo il fonte infetto 
di malevolenza verso di noi e che però non sono in modo alcuno rilevanti, 
e che, rimosso questo, cesseranno. Io ho inteso del presente bailo di Constan- 
tinopoli del presente generale di Dalmatia, in cambio de quali va hora 
alla Porta il signor (xiovanni Morosini, signore di sensi nobili, amico fami- 
liare del signor Sorgo e molto più del nostro signor colonello Gondola, al 
(juale io scriverò, die passi seco oftitio in raccomandatione degl' interessi della 
patria ; la qual sorte d' intercessioni opera per ordinario più che non fanno 
i rispetti pubblici, et in Dalmatia vi va il signor cavallier Zorzi, nipote del 
detto signor procuratore, da me già accennato all' Ecc-ze V-re, soggetto di 
somma integrità, come vedo haversi da Loro perfetta notitia. Ho pregato Sua 
P^ccellenza a darmi adito di riverire questo cavalliere, come m' ha promesso 
di fare, et eseguitolo in forma per me molto honorifii a, perchè m' abboccai 
seco e r informai a nome mio privato del tutto lasciandoli in mano la copia 
deir inforniationi date per mezzo del aml)asciatore di Roma in colleggio e lo 
pregai, che a suo tempo si degnasse di fare nella ])rovincia i suoi rincontri 
per assicurarsi della verità del fatto, e ciò per sua fse non altro) curiosità, 
per valersene all' occorrenze o in publ)lico o dove bisognarà, come m" ha 
promesso di voler fare. E nostre parti dovran' essere di dar' a suo tempo 
occasione per mezzo di qualche nostra opportuna instanza (sopra la quale 
intanto consulteremo i, che sia ricercata la di lui informatione da Sua Serenità, 
e questa è' V unica porta, per la (piale può venir a notitia del senato la ve- 
rità del fatto, dalla (juale dipende il buon esito de nostri atfari in questo 
genere, et ogni altra strada, che si tenti, è un andare contro il torrente. Io 
lo vedo espressamente e lo tocco con le mani e da tutti mi viene affermato ; 
e monsignor nuntio con pratica et esperienza fresca negl' atfari della sede 
apostolica et in specie d' uno similissimo al nostro me lo conferma, e se io 
non facessi altro con la mia venuta in N'enetia, che di mettere in ordine 
questa via di procedere nell'affare, che bisogna d' incaminare a fine d'uscir 
dall' ombre, nelle quali, con pericolo del nostro stato, ci troviamo con questa 
repubblica, saranno ultimamente impiegate le mie fatiche. Intanto molte cose 
seguiranno in fatto a nostro favore et in specie la ritirata del Germani dal 251 

maneg'gio de sali, per esserli morto i mesi passati l'unico Hgliaolo, che lia- 
veva in età virile ; et egli tornato l' altro dì dalla Dalmatia con la febre 
(jiiai-tana, che ogni di lo travaglia, dice, che gì' è riuscito male V arbitrio e 
clic hora, eh' è linito il suo appalto, non vuol più rinovarlo, e sento, che nc^ 
anco altri v' applichino V animo, onde si rende chiara la falsità del più im- 
portante presupposto fatto alla serenissima repubblica dell' utile grande, che 
li si dipingeva; e guadagnato questo punto o cessate lo male relationi degl' 
oftitii co Turchi et aggiunto quel, che a favor nostro possiamo sperare dal 
nuovo bailo, confìdentissimo del signor Sorgo e del nostro signor coloncllo- 
Gondola, aggiunto il nostro conto operare, possiam sperare, che habbia da 
ritornare la buon<i nostra corrispondenza con questi signori interrotta (mi 
credano l' Ecc-ze V-re) solo da pochi anni in (^ua. 

Ne il signor Sorgo ne io siamo d' opinione, che si comparisca ne da 
lui ne da me in collegio, onde io rendo Loro humilissime grafie dell' honore, 
che mi fanno con la lettera credentiale concepita in amplissima forma, senza 
che anco tengo divieto espresso dal signor cardinal Altieri di comparir come 
persona pubblica in collegio. 

Per conto dell' insolenze de bregantini parimente il signor Sorgo et io 
habbiam giudicato espediente di non far motivo in pubblico, in luogo di che 
io ho fatto oftitio pressante con monsignor vescovo di Vicenza, frattelo del 
generale, col quale sono di continuo in casa di monsignor nuntio, che ne 
scriva a Sua Eccellenza, e lo farà efHcacemente. Come anco lo farà il signor 
cardinal Delfino, col (juale io ho buona mano, eh" è Chisiano et amicissimo 
di tutti i cardinali, che sono miei padroni, et ha più autorità col generale 
e più spendibile è da sperarne maggior frutto, che quella del senato, che 
adoperata s' otìferderebbe, senza necessitarlo ad ubbidire. 

E quanto alla sanità, il signor Sorgo ha fatto ([uel, che bisogna, e da lui 
sentiranno quel, che occorre, e mi pare molt' aggiustato il suo e discorso et 
operare. Intanto gì' huomini della filucca si sono aiutati da se stessi per 
bavere la pratica con (jualche spesa verso i ministri immediatamente dell' 
oftitio, eh' è stato ottimo ripiego e sarà conveniente di farglilo buono. 

Delti 200 ducati provedutimi per mio viaggio rendo humilissime gratie 
all' Ecc-ze Y-re, le quali faccino conto di prestarmi questo denaro, che certo 
non prenderei, se ne havessi del mio. Se Dio mi da fortuna, altro che questa 
bagattella impiegare per servirle, e ne anco lode esteriore ne gloria ricercarò 
per ricompensa. 

143. 

1H74. decembra 15. Mleci (sv. VTT., ])r. 12ix) 

čestim razgovorima s Nanijem. Opet o hailu i generalu u Dalmacija 

Pobija klevete na senat duhrovački. Razgovor s Germanijem i izvještaj 

pitanu slanica. prevlaci između Velikog Stona i Malog. Fosledid 

sastanak s prokuratorom Nanijem. Odlazak Gradićev iz Mletaka. 

Scrissi all' Ecc-ze V-re in data di 26 del passato, quanto m'occorreva 
sino a quel dì, si in risposta di ciò, che portava la Loro humanissima lettera 
di 7 del medesimo, come anco quello, che in servitio pubblico mi sovveniva 252 

di rappresentare. Intanto ho fatto più congressi coir eccellentissimo Nani a 
titolo del commercio letterario, che passa fra noi, con inserirvi opportunamente 
discorsi pressanti et efficaci delle cose nostre, e v' ho scorso in Sua Eccellenza 
animo non mediocremente inclinato a favorirci e che si ramarica in conoscere, 
€he questo non è il tempo di metter' a tavoliere trattati di questa materia, 
attesa . la sinistra impressione, che corre verso di noi, in specie per i mali 
offitii (sono parole precise, che più volte in diversi tempi Sua Eccellenza ha 
usato meco), che di presente per parte dell' Ecc-ze V-re si passano alla Porta 
contro la serenissima repubblica, e che da questo è necessario di desistere 
e trovar modo, che s'adolciscano gì' humori. Io in risposta mi sono aiutato di 
mostrare, che le relationi de" presupposti mali offitii sono alterate e che 
apparirà diversa la faccia di questo fatto, quando saran altri soggetti, a quali 
toccarà di rappresentare a Sua Serenità quel, che passa, intendendo del bailo 
alla Porta e del generale in Dalmatia ; il primo m' ha detto : è tutto cosa 
vostra, amicissimo del signor Sorgo, al quale io ho aggiunto il nostro signor 
colonello Gondola, conosciuto per fama da Sua Eccellenza e molto stimato ; 
in ordine a che ho scritto al detto signor colonello, che passi caldi offitii a 
quest' eftetto col detto signor bailo ; il quale per l' infinita stima, che fa di 
lui, bavera ambitione d' operar in modo, che si facci honore con l' amico. E 
r Ecc-ze V-re si contentino di fare molto capitale de' commodi, che possono 
riportare da gran personaggi ad' intuito de privati Loro cittadini, come è il 
presente caso, perchè i maggiori negotii si spuntano per questa strada, perchè 
gi'huomini per lo più poco si movono a fare per mera politica e governano 
le proprie operationi secondo il genio loro particolare e le private loro sod- 
disfationi. E se bene di ragione dovrebbe essere altrimente, de fatto nondimeno 
passa in questo modo. Ma sopra questo già ho scritto all' Ecc-ze V-re quant' 
occorre, come anco sopra il pimto del nuovo generale di Dalmatia, che certo 
si trova ottimamente disposto, e per essere huomo retto e da bene, non sarà 
pericolo, che concorra a fomentare i sinistri rumori, che dell' Ecc-ze V-re 
corrono in queste parti. 

Sono stato ultimamente avvertito da soggetto principale, il quale non 
vuol essere nominato, clie viene riferito in questo pubblico, come V Ecc-ze 
V-re hanno mano nel negotio di aprire nuova scala a Buccari di sali et 
altre merci da esitarsi in terra ferma ivi vicina dell' imperatore, e che si 
tratta di vascelli olandesi per convoglio e trasporto delle medesime robbe, 
sopra la qual cosa si sia da questi signori fatto parola alla corte cesarea e 
riportate risposte ambigue ; esortandomi detto soggetto di conferirlo, come ho 
fatto, al signor Sorgo, il quale dice egli che farebbe bene di portarsi in 
collegio e giustificar 1 Ecc-ze V-re, o almeno al magistrato de' sali; al che 
io ho risposto, come l' imputatione è falsissima et affatto inverisimile, a segno, 
che r atto del signor Sorgo nel colleggio sarebbe una specie di riconoscere 
la colpa ; ma che dell" avviso io rendevo somme grafie, come in effetto dovevo, 
per essere la persona molto autentica, e poteva saperlo originalmente. Il 
signor Sorgo poi procurarà, come siano restati, che facci d'haver altre no- 
titie per far accertatamente il giuditio sopra ciò, che deve operare a conto 
di questo. Trovandosi (^ui il signor Giovan Battista Germani, partitante in 
capite de sali di Narente, venuto a Venetia da quelle parti aggravato da 
fastidiosa quartana, con tutta la committiva, come ho inteso, ammalata, et ha- 
vendo usato meco per mezzo del P. M. Piazza, mio hospite in questo convento fc 25a 

de' Frari, espressioni di stima e desiderio di vedermi, ho consultato col detto 
signor Sorgo, s' era bene, che trovassi qualche maniera conveniente d' abboc- 
carmi seco, è parsoci a tutti due, che sì, con pretesto di rendere la visita 
al medico di Spalato, che si trova in sua casa, sono passato alle sue stanze ; 
se bene haveva attualmente la febre adosso, è uscito da se stesso in proposito 
dì Narente con darmi occasione di conoscer molto bene, eh' egli è autore di 
tutta la machina contro di noi, ne a me è parso bene d' entrare seco in con- 
tesa, ma solo veder di cavarli da bocca delle notitie, come è seguito : e sono, 
come egli è risoluto, secondochò io anco per altrove intendo, di più non 
attendere all' appalto di questi sali, e come è difficile, che v' attendano altri, 
se non sono huomini'^del paese ; come l' Ecc-ze V-re haverebbono voluto tras- 
portare il sale da Stagno almeno per la Bistina. ma che anco (piesto poco 
transito per mare gli s' impediva dalla parte de Veneti, e che ciò era a suo 
giuditio troppa durezza, che il nostro sale è vero eh' era amato dagl' huominì 
del paese, ma che questi poco a poco si sarebbono adomesticati a quello dì 
Pago, che cominciavano a persuadersi essere più bello e più perfetto del 
nostro, che il primo anno s' erano venduti del sale veneto a Narente moggia 
100, che fanno stara 12000 e cabli 18000: credo i cabli siano quelli, che 
noi diciamo spudi : quanto poi alla salara, che e' hanno tolta, et al ius della 
vendita di questa merce, parlò a bocca aperta conforme alle favole, con la 
suppositione delle quali s'è caminato e si camina, al che io ho havuto per 
bene di replicar modestamente, ma in modo, che chi è stato presente ha po- 
tuto conoscere molto bene, che la ragione è dalla parte nostra, e dalle parole 
di lui medesimo 1' ha raccolto e poi affermatomelo : ma a me sono bastate le 
notitie, che ho havuto, da valersene con farvi le sue tare per nostro governo, 
et in specie io considero ciò, che afferma della qualità de sali, che da Ve- 
netia si portano, che il paese vi si potrebbe facilmente avvezzare, al che 1' Ecc-ze 
Y-re si degnino di fare le sue riflessioni e fare molto bene i conti sopra la 
qualità dell' esito, che se ne fa a Stagno, e se è tanta, che renda il prezzo 
superiore alle spese del fabbricare il sale. 

In ordine a cavar qualche profitto pubblico di ciò, che hora s'opera a 
Stagno, io ho fatto rifiessìoni a ciò, che mi fu riferito ultimamente da uno- 
de' marinari della filucca, dell' essersi spianata notabilmente la strada fra 
Stagno Grande e Piccolo, e gran parte del tratto intermedio la più sassosa 
rottasi e slargata, et ho concepito speranza, che possa finirsi di rompere quell' 
istmo, non a segno, che vi passino barche (che a ciò sarebbe dovere di non 
correre si facilmente i, ma tanto che vi passasse la corrente del mare per ca- 
nale honestamente largo e profondo; il che fatto ne seguirebbono effetti im- 
portantissimi a benefitio di quella città, de' quali ^non manca costì fra Loro 
signori, chi pienamente ne può discorrere, ne alla forza della mina è difficile 
a superarsi ogni grand' ostacolo, e se non immediatamente con qualche dis- 
pendio di tempo si può venire a capo d' ogni gran lavoro. E l' Ecc-ze V-re 
non disprezzino. Le supplico, la propositione. 

Ma tornando al proposito de' sali havendomi partecipato detto signor 
procuratore, quando lo riverii al Broglio l' altra mattina, eh' erano venute let- 
tere del bailo, presi ardire d' interrogar Sua Eccellenza, se si scriveva niente 
de nostri ambasciatori, e mi disse, che no, ma che il medesimo diceva di noa 
haver lettere dal campo del Gran Signore; io dissi, che speravo non havessero 
più d' haversi relation! di querele per conto della salara, perchè si tratta di 254 

<:osa di pocliissimo valore, e che io per me la rimetterla air arbitrio di Sua 
Serenità, senza tema d' haver a ricevere torto, che in ogni caso poco rileva- 
rebbe, e mi disse: V. S. li dia pur questo consiglio di fare capo qua since- 
ramente, che così sarà molto meglio per loro. Sopra di che io andarò facendo 
le mie riflessioni per dire riverentemente il mio parere e quello del signor 
8orgo, col quale lungamente n" ho discorso e ne discorro. Intanto sarebbe 
bene, che V Ecc-ze V-re mi dessero puntuale informatione di tutto quello, che 
per conto della salara di carente è seguito tanto sul luogo, quanto alla Porta, 
e mettessero in ordine tutte le scritture, che possono essere a proposito in 
ordine a questo. . 

Ho lasciato in mano al detto signor generale le scritture mandate già 
in colleggio dal signor ambasciatore di Roma a nome del signor cardinal 
Barberino, e sono due : nell' una vi sono disposti per i suoi numeri i docu- 
menti delle nostre ragioni nella forma, che apparisce nell' annesso foglio ; 1" altra 
contiene discorso del signor cardinale fondato in questi documenti, la copia 
del quale mandare appresso. La prima vorrebbe essere più impinguata, et 
in specie nel numero terzo, dove sono le lettere missive, delle quali sicome 
io ho trovato in Roma due, e sono le già scritte a me da mio fratello B. M., 
•cosi costà se ne possono trovare infinite. Oltre di che nel medesimo numero 
anderian messi rendimenti di conti, ordini dati o ricevuti e cose simili, che si 
trovano scritte o ne' libri pul)blici o nelle memorie de particolari, di mano 
di persone già morte, che il loro carattere non sia sospetto, e si contentino 
di non disprezzare questa sorte di diligenza, credendo in questa parte a chi 
«i trova in fatto e conosce in fatto meglio che costì da lontano, non può co- 
noscersi r humore di quelli, co quali s* ha da trattare. 

Io intanto conoscendo, che non è per hora utile a cosa alcuna la mia 
più lunga dimora qui, et essendomi fatta frettta da Roma per ritornare, sono 
costretto a non la differire, e dimani mattina all' alba mi porto per Ferrara. 
€he d'indi per via di Firenze fo il mio viaggio, del che do riverentemente 
parte ali" Ecc-ze V-re, alle quali anco da Firenze scriverò cio. che m'occorrerà. 144. 

1675. januara Ifi. (sv. YIL. ì>r. 727.) 

Xegov povratak- u Rim. Audijencija kod velikog vojvode na ponovnom pro- 
lazu preko Firence. Razlaze opširno o nizozemskom umjetniku u proiz- 
Kođemi svite i koristi od toga zanata. Zašto je za strance neugodno prebi- 
va ne u Dubrovniku. 

Io son giunto Dio lodato di ritorno a Roma et ho fatto la strada di 
Firenze con animo di replicare il mio tentativo con 1" Altezza serenissima del 
liran Duca, come ho fatto nell udienza favoritissima, che ho avuto : non mi è 
riuscito di concludere cosa alcuna con tutto, che da Venetia con lettere dirette 
i\\ signor cardinal de Medici havessi tenuto vivo il trattato. Le differenze 
gravissime, chep assano fra l'Altezza Sua e la Gran Duchessa con spese immense, 255 

che portano seco varii iiitrii:,*lii da queste dependenti, tengono a dietro molti 
altri attari in (quella corte, e fra 1' altre il siji'nor secretarlo ^fassini, ministro 
di Polonia, non ha riportato frutto di sorte alcuna delle pressanti instanze 
d' aiuto, fatte per quel reg'no ; il che da me antecedentemente saputo fu causa, 
che facessi sinistro pronostico delle cose nostre, il quale però non concerne 
altro che dilatione di precisa risposta con qualche sorte d' impegno di darci 
una volta (jualche cosa, il quale da me non si lasciano di coltivare nelle rive- 
renti corrispondenze, che sono per continuare per via di lettere in varie materie 
et occasioni con quelle serenissime Altezze. Intanto l" Ecc-ze V-re si contentino 
di mandarmi la lettera /diretta al serenissimo (Jran Duca nella forma altre 
volte accennata. Intanto col nostro tentativo non habbiam perduto niente, 
mentre non v' è stato di mezzo carattere puijblico, e quanto alla spesa de' miei 
viaggi, faccino conto l' Ecc-ze V-re d' havermi pi'estato quel denaro, die non 
sono tanto al basso le cose mie, che non Y habbino a riliavere anco con usura. 
8opra i negotii di Venetia non ho che aggiungere al significato all' Ecc-ze 
V-re in data di 25 novembre, sino che non i-icevo da Loro notiti(5 particolari 
mtorno alla salai'a altre volte richieste. 

In arrivar qui mi viene detto, che 1 artefice de panni olandese tratta di 
portarsi a Venetia a titolo di provedersi di diversi instromenti necessarii alla 
sua arte, sopra di che io entro riverentemente ad anteporre all' Ecc-ze V-re 
l'importanza di questa partenza, la quale se succede, faccino pur c<mto di non 
bavere mai più a rivedere ne gì' instromenti ne l' artefice, che in Venetia 
sarà avidamente trattenuto per servirsi di lui all' introduttione della medesima 
arte, alla quale ho inteso che sono pei* attendere quei signori con grande 
applicatione accorgendosi ogni dì più chiaramente, che i loro panni pei" prima 
in uso tanto frequente in Levante non sono amati più, e la raccogliono dal 
pochissimo spaccio, che quella mercantia trova ne' tempi presenti, sopra di che 
molto se ne parla in quella città. Et in trattenere a Venetia questo huomo 
si considera ancora il privare la nostra città dell' opera sua e fare in modo, 
che altrimente non riesca a noi d' bavere questo vantaggio, che interpretano 
a proprio disavantaggio. Onde l' Ecc-ze V-re devono a mio credere prendere 
pungenti stimoli di proseguire la nobile impresa già incominciata di quest' 
arte, che sarebbe di gran lunga più utile di qualsivoglia ricca miniera, che 
riuscisse di scoprire nel nostro stato : però in catene d' oro, se è possibile, 
dovrà procurarsi di trattener quest' huomo, e con ogni studio cercar di ri- 
muovere le cagioni, che a ciò verisimilmente l' inducono. 

Io sento in genere, che 1' aversione de forastieri a cotesto paese nasce 
dal mancamento, che pi'ovano frequentemente, delle cose necessarie al vitto 
humano, che sono in specie il pane e"l vino; sopra il primo di questi ho più 
volte e ragionato et operato ancora : però hora tralascerò di farlo. Quanto al 
secondo, eh' è il vino, dico riverentemente all' Ecc-ze V-re, che torna conto di 
far una cantina sotterranea a modo di quelle, che per la conservatione di 
questo liquore si usa nel resto del mondo civile, perchè serva al detto arte- 
fice per i mesi d' estate ; questo mio modo di parlare ha dell' eccessivo e serve 
<ad esplicar maggiormente l'importanze del concetto, ma a finezze molto mag- 
giori di queste sogliono venire i prencipi verso persone private per trattenerli, 
quando si tratta di loro interesse anco minore di questo. Molto più di questo 
fanno alcuni per fare star volontiei'i nelle città loro un cantore, un comme- 
diante, e non sono bassezze, quando si fanno per terze mani con la debita '2d(\ 

avveiieiiza c buona iiiuiiiera. ma tratti di prudenza i più lodati et applauditi 
dal mondo. E stato da mo il Padre Fi'à Uonifacio Primicich Minor' Osservante 
con la lettera dell' Ecc-ze V-re di 19 novembre, in esecutione della quale 
saran da me servite puntualmente in quello mi comandano. 

145. 

1675. febriiam 9. (sv. X., hv. 1025.) 

Zahvaluje, f^to je odobren negov rad u Mlecima. Promatrane i obavijesti 

pitairu slanica. 

Mi reca intlnito contento ciò, che lea'^o nell' liumanissima lettera dell' 
Ecc-ze V-re di IG passato dell' appi'ovatione, con la quale honorano quel poco, 
che da me s' è cominciato a operare in Venetia per Loro servitio, ne dobbiam 
dire, che non è da ciò sortito il bramato eftetto, perchè mal da me è stato 
preteso d' eltettuar cosa alcuna in cosi poco tempo, ne ragione alcuna lo voleva, 
e se non erano 1' ui'*:enze fattemi (hi Roma per ritorno, e se quel, che rima- 
neva di fare sino alla mutatione del li-enerale in Dalmatia, ricercava la mia 
presenza, il dover voleva di se^iniitar il trattato. Il quale tuttavia è in qualche 
modo in piedi per rimettersi intieramente alla primavera nel modo, sopra il 
quale io dirò riverentemente il mio parere, come altre volte ho accennato, 
perchè o s' otterrà 1 intento o l'estarà persuaso dalle nostre buone ragioni e 
sincerato dall' imposture dateci il senato come senato, cioè : havrà le rela- 
tioni veridiche da chi solo date le crede, e ritornarem noi in buona opinione 
e posto favorevole nell animo di Sua Serenità, come eramo avanti questi im- 
lu'ogli, secondochè m atlerma constatamente questo signor ambasciatore, e 1' ho 
benissimo conosciuto in Venetia. Scriverò sopra questo all' Ecc-ze V-re espres- 
samente e con riflessione, perchè haveran tempo da consultare la cosa com- 
modamente, perchè il restare così con huomini grossi, impressi dal Ziurano, 
e che si crede il fatto de sali seguito, come ha riferito Ziurano, e che cio 
passi iniudicatum nell animo di quella repubblica assolutamente per noi non 
compie, e sarebbe piaga coperta, che a suo tempo potrebbe portare mortiferi 
conseguenze. Non è sempre oracolo in Venetia il Ziurano ne la repubblica 
sposa sempre le cose sue, come s' è visto ultimamente, che non ostante il suo 
bando di contaggio, al quale havea sottoposto Ragusa, in Venetia è stata data 
libera et immediata pratica a barche, robe e persone di Ragusa. 

In questo mentre attendo di coltivar il signor procuratore Nani e gua- 
dagnarmi il suo animo per mezzo del commercio letterario, nel quale meschio 
oppoi'tunamente et efficacemente il negotio, e spero, che non solo ad effetto di 
non travagliarci, ma di positivamente soccorrerci li disponemo e ciò con modi, 
che non costano, non logorano e generano affetto e propensione verso di noi, 
quando anche imlla ci riesca d" ottenere da loro, come T opera mia sin hora 
è stata per quel poco, che è aparso o piuttosto congetturato (n' assicuro l' Ecc-ze 
V-rei di plauso fra quei signori, ne la spesa di 160 scudi, che ho ricevuto 
dalla rimessa fattami, con il resto sin a 200, che mi sono andati, è conside- 
rabile, che, se mai potrò, soddisfarò questa imprestanza fattami, perchè non 
1 liaverei ricevuta, se n' havessi havuti del mio. 

Ilo ricevuta la lettera per il Crran Duca, che mandare a ricapito, come 
anco farò della risposta a Xostro Signore per 1" invito all' aimo santo. •257 

i4r). 

1675. februara 16. (sv. YIL, br. 728. autograf) 

Opet poslu slanica. Otprema gospodi prijepis spomenice, koju je o 
tom pitanu kardinal Barherino predao mletačkomu poslaniku. 

Ecco all'Ecc-ze V-re la seconda delle due scritture date già a nome 
proprio dal signor cardinal Barberino a questo signor ambasciatore veneto sopra 
r altare de" sali di Narente^ a fine (come segui), che si trasmettessero in senato, 
e della quale io lasciai la copia in mano del signor cavallier Zorzi, perchè 
rincontrasse le notitie in essa contenute all' arrivo, che farebbe nella provincia : 
e ciò per sua curiosità sino a tanto, che havesse occasione di procurar a nome 
pubblico le medesime notitie, come Sua Eccellenza mi promise di fare. Delle 
medesime scritture ho lasciato le copie in mano del signor Sorgo in Venetia 
et havendole conferito con monsignor nuntio ha detto, che li pare siano 
stringentissime le prove in esse contenute, e stese con molto sale et atto da 
legare gì' animi piuttosto che esasperare, e che per mezzo di esse si invia 
il negozio ottimamente in modo, che per quanto da S. S-ria ili-ma s' ha no- 
titia deir humore di quei signori, se si seguita il filo del negotio incominciato, 
v' è grand' occasione di sperar in ogni buon esito. Nel restante mi riferisco 
allo scritto per prima all'Ecc-ze V-re. 147. 

1675. februara 23. (sv. VII., br. 729.) 

Iznova slanicama. Predlaže.^ da se pošalje koji plemić, da cestita Zorziju^ 

čim prispije kao general u Dalmaciju. Zenidhene dispense. Banka sv. 

Vlaha. Neredi u Franevaca dubr. provincije. 

Col ritorno da me fatto da Venetia io non intendo dhaver abbandonato 
il trattato de' sali di Narente, il quale sta tuttavia in piedi, contenuto ne' 
semi da me opportunamente sparsi, come con più mie n' ho dato avviso all' 
Ecc-ze V-re, della raccolta de' quali non è ancora maturo il tempo, e perciò 
sono aliene le frasi, che costà corrono della poco felice riuscita di questo 
affare. E perchè in più mie ho accennato, che mi sarei preso ardire di spen- 
dere il mio giuditio sopra il metodo, che deve tenersi per tirarlo inanzi, dico 
primieramente di concerto del signor Michel Sorgo, col quale ho discorso a 
lungo e consultato la cosa, che tutto il fondamento delle nostre speranze con- 
siste nel signor cavallier Zorzi, destinato successivamente al presente ge- 
nerale della Dalmatia, dal detto signor Sorgo e da me procurato di renderci 
benevolo e favorevole, et informato a bocca et in iscritto delle nostre ra- 
gioni. A questo signore sarebbe necessario subito, che s' havrà nova del suo 
arrivo nella provincia, mandare mi gentilhuomo espresso per complimentarlo 
e raccomandargli in genere i nostri interessi, sopra di che l' Ecc-ze V-re io 
supplico a voler mettere da banda le sottigliezze e scrupoli, che da molti sono 
considerati in contrario, e deferir (gualche cosa al parere di chi ha affetto e 

MONUM. HIST. XXXVII. 17 258 

tenerezza, come vedono, per la patria comune, che è vecchio e non impratico 
degl' affari del mondo, che ne s" ing:anna e<i'li ne vuol ingraunare T Ecc-ze V-re, 
che meno possiam fare con uno, nelle cui mani consiste il nostro essere, che 
passar seco im complimento ? 11 quale attesa la pendenza dell' affare gravis- 
simo de sali non sarà semplice complimento, e però non potrà ne dovrà alle- 
garsi per esempio in avvenire. Nel medesimo tempo sarei di senso, che si 
scrivesse a Venetia sopra 1" emergente della salara usurpataci e ciò si facesse 
coherentemente a quanto si scrisse T anno passato nella medesima materia, 
con pregar 8ua Serenità a voler erigere iieir animo suo il tribunale sopra 
questa causa Tne in questa parte 1 Ecc-ze V-re temano di pregiudicarsi, perchè 
in effetto attesa la regula iuris, che actor sequitur forum rei, giudice compe- 
tente nella causa, che verte fra noi, è 1 autore della detta usurpatione, che 
sono Veneti e quella repubblica, e se bene v" ha iurisditione ancora il Turco, 
ratione loci, non torna conto a noi d esperimentare quel foro; e con modi 
usitati alla sua somma prudenza ricercare la verità del fatto controverso, e 
che r Ecc-ze V-re volontieri deferirainio a quello, che da Sua Serenità sarà 
determinato: che da partitanti della repubblica era stato senza il dovuto or- 
dine proceduto in quest affare, poiché doveano avanti di venire a ricorsi 
contro di noi de" tribunali turcheschi e levarci con calore di loro decreti la 
nostra cosa, trattare di questo con noi amichevolmente, che forse sarebbono 
restati disingannati de" loro presupposti in questa materia : che Y Ecc-ze V-re 
hanno senso grande in questa cosa non tanto per 1" importanza di essa in se 
medesima, eh' è bagattella, ma che non resti confermato il concetto procurato 
da detti partitanti d" imprimere nelF animo di Sua Serenità, che dall' Ecc-ze 
Loro si sia usurpata questa fabbrica, sopra il quale presuposto s' è caminato, 
e che per consequenza si sia usato un" atto di irriverenza verso la serenissima 
repubblica, del quale mancamento 1* Ecc-ze V-re ambitiosamente desiderano di 
rimaner assoluti. Questa lettera accompagnata dalla viva voce del signor 
Michele Sorgo, Loro residente, partorirà 1' effetto naturale di domandarne l' in- 
formatione al generale, dal quale sarà necessario di mandar di nuovo un' es- 
presso con i ricapiti per le prove tanto della salara che del dritto di vendere 
a Narente il sale Tda me altre volte accennatisi all' Ecc-ze V-re i con ogni 
abbondanza, il quale assista per (juanto sarà possibile, acciò da Sua Eccellenza 
sarà fatto in ordine alla detta informatione con aditare i modi atti a ritro- 
vare la sincera verità. Arrivata che sarà l' informatione a Venetia faremo del 
broglio, che si dispongano le cose al bene. Haveremo favorevole il Doge, 
haverem questo signor ambasciatore, potentissimo nella repubblica, haveremo 
il signor procuratore Nani, più potente d' ogni altro, che io non lascio mai di 
vista meschiando nel commercio letterario, che tengo seco, continui offitii in 
ordine al nostro affare. E nella lettera, che ricevo da Sua Eccellenza questa 
settimana, mi dice queste formali parole: ..Comprendo molto bene aggiustarsi 
air affare (tratta d' una certa oratione greca da me mandatali;, del quale dis- 
corressimo già più volte e che spero un giorno prenderà la buona piega de- 
siderata, quando siano impiegati i mezzi più aggiustati e più suavi*^. Segui- 
tarò con questo signore io le pratiche e verrò in cognitione del modo oppor- 
tuno d" operare, se sarà bene di venir a speditione espressa d" un gentilhuomo, 
che si facci honore dell" aggiustamento e ne riporti la gloria, che io la cedo a 
chi la vuole e non voglio per me altro che fatica e pensieri e fastidii. j 250 

Non dia fastìdio all'Ecc-ze V-rc la lonj-liozza, perchè devono considerare, 
che per hi ruma di qiiest' aft'are si sono spesi due anni intieri Tse io non fo 
errore nel calcolo) e che V edificare è opera più diftìcile che il distruggere. 
Aggiongansi a questo gì' immensi dispendii fatti e sopra tutto il detrimento 
della riputatione : all'incontro di che in Venetia si sono da me impiegate 
poche settimane, non è corso il nome pubblico e quando se n' è parlato, assi- 
curo l'Ecc-ze V-re, che si sono spesi concetti di Loro sommo decoro, la spesa 
poi è stata di 200 scudi di paoli, e ne anco questi si saran spesi, perchè 
spero in Dio „che me pomoch^ er pravo mislim^', et all'Ecc-ze V-re ritornarà in 
mano questa imprestanza. Io antepongo riverentemente all' Ecc-ze V-re V im- 
portanza di (questo interesse e che non basta il ripiego della scala di Stagno, 
la quale intendo che non rieschi di quello spaccio, che si sperava e che vor- 
rebbe essere per fare, che torni conto di fabbricare il sale. La qual sorte 
d' industria consiste tutta nell' abbondanza dell' esito, e se la scala di Stagno 
ha spaccio, maggiore l' havrà e Stagno e Narente insieme. Si contentino 
d' applicarvi l' animo seriamente e non abbandonarlo per troppo sottili pun- 
tigli, e se han trattato con tanta premura questo negotio alla Porta, dove 
andava infinita spesa, si compiacciano di trattarlo a Venetia senza dispendio 
d' altro che di parole avvenenti e cortesi. Se non riuscirà, non si sarà ne 
anco perduto niente, come si sono perdute le spese immense fattevi trattan- 
dolo inanzi a' Turchi. 

Servirò l'Ecc-ze V-re per il breve delle dispense matrimoniali, e quanto 
allo sgravio de' stabili, non posso per ancora affermare, che il Monte di S. 
Biagio habbia il credito necessario a trasportare in esso V entrate fondate ne' 
terreni, che non possono perire. Mi si domanda, se in cotesto Monte v' im- 
pegnano i loro capitali i cittadini, ne so che mi rispondere, perchè ho no- 
titia, che molti di questi applicano piuttosto 1' animo ai luoghi di Monti di 
Roma et alla Zecca di Venetia. La diligenza, che altrove suol farsi per con- 
ciliar al luogo il credito, che dico, è di separarlo dal corpo della repubblica 
e che non lo governi questa, ma solamente protegga, il regimento poi sia 
de' più interessati in esso per impieghi fattivi, e vi sia dentro d' ogn' ordine 
di cittadini, perchè niuno tratta volentieri in materia d' interesse col prencipe 
sovrano, e pratica simile a questa si trova nel monte di S. Giorgio di Ge- 
nova, corpo affatto separato dal corpo della repubblica. 

Si trova qui il signor Andreotti, il quale non mi parla del ritorno, ne 
anco per ancora io ne parlo a lui stimando, che sia questo modo più efficace 
di fare, che venga, come stimo farà, et io fra poco ne vorrò bavere la riso- 
lutione. Egl' è ottimo architetto per eseguire il disegnato e metterlo in pra- 
tica, se bene non troppo atto a disegnare ne adempir le parti della teoria, 
appunto quale la prima volta mi fu significato dall' Ecc-ze V-re, che si desi- 
derava. Farò destramente tutti i miei sforzi,, che vi ritorni, ma quando non 
vegli, farò pratica per un altro, e se l'Ecc-ze V-re non comandaran altri- 
mente, stabilirò seco e l' inviare valendomi dell' instruttioni havute per prima, 
perchè è troppo necessario arnese l' architetto, senza il quale niente meglio 
posson praticarsi le fabbriche che l' armate senza capitano o le navi senza 
nocchiero. 

Mi viene significato dal nostro eminentissimo protettore e dal Padre 
rev-mo generale dell' ordine di S. Francesco, che attesi i gran disordini seguiti 
ultimamente in cotesta provincia di detti Padri Nostro Signore havea risoluto 

* 260 

di fare per breve tutto il reg'imento per il futuro triennio, e sento da mi- 
nistri principali di Sua Eminenza, clie si pensa di venir a risolutioni rigorose 
contro chi si crede autore de disordini passati ; et il caso, per lo quale mise 
ultimamente la mano questa sacra inquisitione, ha amareggiato gì' animi di 
qui. Ne do parte all' Ecc-ze V-re, perchè possano interporre la Loro autorità, 
come in caso di bisogno qui si desidera, acciò sia eseguita con debita pron- 
tezza la volontà risoluta di Bua IJ-ne. 148. 

1675. marta 20. (sv. VII., hv. 730. autograt) 

slobodnu pristajanu dubrovačkih brodova u Mlecima i u Jakinu ; nada 

se, da će se za tim primjerom povesti i Napul. Prepoi'učuje i opet, da se 

u svoje vrijeme čestita novomu generalu Dalmacije. 

T^a speditione della filucca, che fanno 1" Ecc-ze V-re con lettere in data 
di 27 del passato per V affare della sanità, trova le cose un pezzo prima 
da se stesse naturalmente accomodatesi, attessa la pratica libera, che hebbe 
in Venetia il grippo con le lane, come a me fu dato avviso dal signor Michele 
Sorgo con lettere di 26 gennaro. Il qual' avviso giunto prima in Ancona fu 
causa, che s' eseguisse immediatamente la risolutione, che per prima s' era 
fatta di non si governare in questa materia con le relationi del Ziurani, sco- 
perte per maligne e dirette manifestamente contro i commodi dell' Ecc-ze V-re 
senza alcuna ragione, che però si diede la pratica al vascello, che da costà 
era giunto, come hora s' è fatto alla fìlucca senza alcuna contradittione. Onde 
cessa ogni motivo di metter in opera gì' offitii, che l' Ecc-ze V-re m' ingiun- 
gono con i signori cardinali Barberino et Altieri, da quali stimo essere Loro 
intentione che io m" astenga e non ricapiti altrimente le lettere dirette ai 
medesimi^ e così sono per fare, che altrimente in questo stato di cose sa- 
rebbe un' affettatione e corressimo pericolo d' incontrar qualche dispiacere. 
Spero anco, che in Napoli, quando giungeran, come s' è procurato, che giun- 
gano avvisi posteriori, contrarli ai primi, le cose mutaran faccia, et in ogni 
caso di qui non può giovarsi alle cose di là. 

Si degnino l' Ecc-ze V-re d' argomentar da quest' attione del Ziurani, 
([uanto male può fare alla nostra patria un generale mal affetto, e quanto 
e' importa il tenercelo propitio ; ad effetto di che ho io fatto col signor ca- 
va lliere Zorzi, successore di questo, le diligenze significate ali" Ecc-ze V-re 
con altre mie. Le quali sono dirette non solo ad ottener, che non ci faccia 
male, ma anco che dall'opera sua la città nostra riceva notabile benefìtio in 
ordine all' affare di Narente ; il quale restino servite X Ecc-ze V-re di credere 
che non è disperato, ma che con trattato maneggiato in debiti tempi e con 
modi opportuni possa molto bene sortir felice fine. E non devono sbigottirsi, 
che ciò non sia seguito per opera mia in Venetia non essendosi ivi ne fatto 
ne potuto fare da me altro che spargere seme, per lo cui frutto non è ancor 
venuto il tempo, e però non habbiam ancora occasione di dolercene. Che poi 
questo frutto si raccoglia, io non tralascio d' operare e d' operare senza di- 
spendio alcuno ; al che si degnino F Ecc-ze V-re di cooperare nel modo, che io 2(òl 

mi sono preso l' ardire d' interporre il mio giuditio, et in specie di compli- 
mentare al suo arrivo nella provincia il detto signor cavalliere^ che sarà atto 
il più importante d' ogn' altro. 

Quando la scala di Stagno riuscisse di caminar con ogni abbondanza, 
del che molto mi dubbito, resta tuttavìa desiderabile per noi infinitamente 
quella di Narente, che sempre smaltirà maggior copia di sale che la suddetta; 
e r possederla sarebbe altrettanto nostro avanzo, quanto saria hi perdita il 
rimanerne privi. 141». 

1675. marta 23. (sv. VII., ì)r. 781. autograf) 

il/o/i, da mii se odgodi zakoniti rok za zidane kuće u Dubrovniku. Molbu 
podupire time, da izbiva iz Dubrovnika „quasi reipublicae causa". 

Essendo succeduto per V impotenza, in cui mi trovo di supplir co denari 
ai miei interessi di costi, che non s' è ancora fatta la fabbrica destinata da 
me per un poco di casa nel luogo, ove ora si trova il mio magazzino di 
vino, fatta con ogn' opera tumultuaria, mi trovo in necessità di ricorrere, si- 
come fo, riverentemente alla bontà dell' Ecc-ze V-re, che in riguardo della mia 
assenza, che può dirsi essere causa reipublicae e perciò de iure meritevole 
del' eccettione dal rigor delle leggi. Si degnino di darmi congruo tempo, che 
possa eseguire questo mio disegno, sentendo benignamente ciò, che è per 
instare in questo conto iuanzi a Loro in mio nome il signor Giugno Cerva, 
mio cugino, al quale mi riporto, che intanto io divisarò con questo signor 
Andreotti sopra il modo da tenersi nella detta fabbrica, perchè riesca e soda 
et elegante e non dispendiosa, havendo l' occhio alla pratica di qui, che è 
la migliore d' ogni altra del mondo, et insieme alla possibilità d' eseguirla 
in cotesto paese, assicurando l' Ecc-ze V-re, che, se mi riuscirà di trovar il 
denaro, che bisogna, riuscirà opera d' esempio imitabile in particolare nel 
punto della non grande spesa, nel quale costi (credano l' Ecc-ze Y-re, a chi 
è fuori del giuoco) si commettono errori intollerabili. 150. 

1675. aprila 17. («v. YIL, br. 732.) 

Raspustenost dubrovačkog svećenstva ostro se u Rimu kudi. Pismo Barbe- 
rinovo gospodi o slanicama daje mu (Gradiću) povoda za opširna mo- 
ralna i politička promatrana. Skori odlazak arhitekta Andreottija put 

Dubrovnika. 

Tengo due humanissime lettere dell' Ecc-ze V-re di 5 e di 21 del pas- 
sato. In esecutione di ciò, che m'ingiungono nella prima, sono stato a par- 
lare sopra l'affare della nostra congregatione melitense a monsignor Pignatelli, 
secretarlo della santa congregatione de vescovi e regolari, eh' è mio antico 2B2 

padrone sino dal tempo, che funimo in un' istessa camera in seminario. Il 
quale, senza discendere a particolari de ricorsi e [dell' instanze fattesi nelle 
differenze correnti fra il presidente e monaci, mi disse come a me confidente- 
mente :' Cotesti vostri pochi monaci con il loro presidente aggiuntivi gì' intrighi 
degl'ecclesiastici secolari, arcivescovo, vicario e preti m'hanno fatto tanto di 
testa, che se a proportione tutte l' altre chiese della cristianità cattolica 
portassero a Koma de'negotii e di controversie: „totus mundus non posset 
libros capere", come dice S. Giovanni al fine del suo evangelio delle attioni 
di Christo'. Dalle quali parole statemi di confusione ho non dimeno come anco 
da varii altri rincontri potuto raccorre, che non sta per venirsi a risolutione 
alcuna di mandar costi monaci forastieri per riforma de' Melitensi, e l' Ecc-ze 
V-re fan molto bene a ripugnarvi, perchè i Cassinensi non sono hora in quel 
fiore d'osservanza, che il loro esempio possa essere a ciò a proposito: ma 
ne anco si trovarebbe de' soggetti, che si disporrebbono di venirvi. La con- 
gregatione cassinense per (luello, eh' io m' accorgo da molto tempo in qua, 
volontieri applicarebbe V animo ali" unione di questi monasterii totalmente a 
loro ad esempio di quello di Lacroma, per 1' avanzo, che farebbe di tre mitre 
da accomodar tre soggetti, ne' (juali a poco meno si ridurrebbe la congregatione 
melitense, e sarebbono forastieri i padroni di Meleda. Questo è il più natu- 
rale ripiego a opinione di qua alla corrutione de' costumi e della disciplina, 
che manifestamente hora apparisce in cotesti monaci, senza verisimile speranza 
di correttìone. L' altro pur a opinione di qua sarebbe di rimettere in piedi 
l'uso antico di dar esse abbadie in commenda. Ma perchè a tutti questi due 
è verisimile che l' Ecc-ze V-re siano per opporsi, et io anco, prima di rice- 
vere da Loro ordine, quando occorra, m' opporrò e procurare, che almeno si 
sospenda la cosa, rimarrà per ultimo, che si lascino correre così, come fanno, 
e che diventi la loro adunanza una masnada de malviventi, che con loro pec- 
cati provochi r ira di Dio in cambio di propitiar con le buone opere la divina 
misericordia. 

Quanto alla seconda lettera, il negotio, di che si tratta, concerne la salute 
pubblica e la sostanza delle cose nostre, non se migliore o peggiore debba 
essere lo stato nostro, ma se habbia ad essere al mondo o no la città nostra, 
se libera o soggetta habbia fra poco tempo a rimanere, in che consiste 1' essere 
civile il non essere, e questo non tanto rispetto alle saline di Narente, 
capo necessario d' entrata per supplir alle spese, senza le quali non possiamo 
sussistere, quanto rispetto a levare la grossezza degl' humori correnti hora 
con la repubblica veneta, che rispetto alla disuguaglianza delle forze e la vi- 
cinità de' confini ci è affatto perniciosa. Per questo capo vedo che la scrit- 
tura del signor cardinal Barberino soddisfa all' Ecc-ze V-re, et io ne godo. 
Quel, che poi non soddisfa Loro intieramente, sono poche parole non troppo a 
sentimento Loro decorose, il che non pregiudica in modo alcuno i pubblici in- 
teressi, ma al più offende il Loro animo, e da questa nota viene liberato quello 
scritto dall' ottima intentione del suo autore, eh' è indubitabile : il suo fine è 
stato di giocar la carta della compassione, affetto, del quale dopo sì horribili 
sciagure non habbiamo a vergognarci, che ciò sarebbe un voler contrastare 
col cielo e non voler ricevere con humiltà i flagelli, co quali Dio ci visita 
per la nostra salute, ne può trovarsi modo di parlare, che soddisfaccia a tutti: 
e tutto quello, eh' è stato usato nella detta scrittura, è stato e da Sua Emi- 
nenza e da me e da molt'huomini savii accolto maturamente considerato; ma 263 

io non voglio star a disputare con chi sa più di me. Solamente antepongo 
all' Ecc-ze V-re, che sono degni di fede (juelli, che si trovan fuori del gioco 
et abbondano nell'affetto e non sono privi di peritia. Io torno a rappresen- 
tare air Ecc-ze V-re, eh' è necessario di mandare a complimentare il signor 
cavallier Zorzi nel modo già da me scritto; quanto poi dell'entrar nel fatto 
della salara e ciò immediatamente in Venetia, può diflterirsi senza dispendio 
dell' affare. 

Noi habbiam da professare, di haver differenza non con la repub- 
blica, ma co i partitanti, che sono huomini privati nella causa, co' quali mentre 
noi Siam gì' attori, è giudice competente la repubblica veneta, alla quale però 
senza dispendio della nostra libertà possiam ricorrere, e trattandosi di cosa 
di poco valore e già perduta, io ero di senso, che ci rimettessimo al di lei 
arbitrio per impegnarla nell' equità ; ma giacché l' Ecc-ze V-re sentono altri- 
mente, non starò a replicarvi : tuttavia dico, eh' è bene di ricorrere, e ciò 
non tanto in riguardo della cosa in se stessa, ma per dar occasione, che si 
scriva sopra ({uesta al detto signor cavalliere e gli si dia occasione di dar 
relationi vere e sincere di tutto questo fatto, e che in questo modo si ri- 
medii alle pessime impressioni fatte dal Ziurauo. Le (^uali, se noi non e' aiu- 
tiamo, serviranno in avvenire in questa materia et anco nella somma delle 
cose nostre con quel prencipe a dar regola de' sentimenti d' haversi verso di 
noi, e faranno stato. Al che è dovere di provedervi, perchè la natura da se 
non farà nulla ; e quando bene s' accorgano i partitanti veneti, che non 
torna loro di seguitar 1' appalto, non perciò noi vi subentraremo, se non e' aiu- 
tiamo, e se non e' aiutiamo co Venetiani, come i Turchi stessi vogliono si 
faccia, senza che la grossezza degl' humori, che corre, vi rimmarrebbe e sempre 
maggiore diventarebbe. 

Li disturbi de' Frati di S. Francesco consistono ne' dispareri correnti fra 
loro, de' quali sono pervenuti gran strepiti per mezzo de' memoriali al papa, 
che contenevano accuse di gran mancamenti rimessi al generale, il quale ha 
havuto per bene di non venir a processi palesi in riguardo dello scandalo, 
ma far in modo, che i giudicati da lui meno disciplinati stiano più lontani 
dal governo. S' è havuta consideratione ancora air inconveniente di quella 
scandalosa predica, e se l'autore non preveniva con la morte il castigo, erano 
per vedersi costi esempii rigorosi delle pene e risentimenti del tribunale di 
sant' offitio : e Dio voglia, che la causa sia finita rispetto i fautori di quella 
maledetta propositione. 

151. 

1G75. juna 5. (sv. VII., \)V. 783.) 

Potkral napidski zel% da dobije mornara dubrovačkih. Stvar mìetskog ma- 
nastira nalazi se u rukama kongregacije de statu regularium. kapu- 
cinima. arhitektu. bračnim dispensama^ za biskupa stonskoga. pi- 
tanu rasterećivana nekretnina. [Iz pisma senatova od 10. V. 1657. {br. 
593. F^ VI.) doznajemo, da je kral španolski pomogao Dubrovniku po sa 

3000 dukata kroz 10 godina.] 

In risposta delle due humanissime deir Ecc-ze V-re di 25 aprile e 19 
del passato dico, che dopo scritta la seconda saran capitate Loro l' instanze 264 

del viceré di Napoli, per somministrare da cotesto stato all' armata regia 
buona quantità dei marinari, attesa la gran carestia, in cui essa armata se 
ne trova, dall'esito delle quali instanze potran l'Ecc-ze V-re misurare la ri- 
uscita di quelle, che Loro fanno contro i sequestri de' frutti de luoghi di Monti 
della detta città. Ne il buon ordine vuole d' introdur il negotiato, che l'Ecc-ze 
V-re propongono col viceré, avanti d' haver notitia, come S. Ecc-za rimane 
soddisfatto dalla Loro risposta. Sento bene, che il detto sequestro non leva af- 
fatto detti trutti mettendovisi in cambio de soliti assegnamenti per essi il 
provento della gabella del tabacco e che solo di venti per cento di danno 
si teme, da patirsi non in perpetuo, ma per qualche anno solamente. 

Del padre Jovita qui capitano da qualche soggetto insigne della sua 
religione pessime notitie, che autenticano ciò, che da costà viene riferito di 
lui; et il negotio sopra di esso e sopra lo stato in genere della congrega- 
tione melitense é stato commesso dal papa alla congregatione de cardinali 
intitolata de statu regularium, della quale é secretarlo monsignor Fragnani, col 
quale io per servir l' Ecc-ze V-re ho già parlato e cominciato ad insinuare 
il Loro sentimento circa la suppressione et applicatione dell' entrate ; e spero 
in Dio, che qualche cosa faremo, dopo però che si sarà trattato della causa del 
Jovita, che portarà inanzi, et haverem tempo di insinuare ciò, che vorremo. 
Quanto a mettere i Padri Capucini in San Jacomo, devo riferir all' Ecc-ze V-re 
quel, che mi ricordo haver inteso da monsignor Benessa B. M., mio zìo, che 
d' introdur questa religione altre volte fu tentato, ma che si toccò con le 
mani, che non sarebbe riuscita la cosa, e che i Loro superiori stessi hebbero 
per bene di non applicare facendosi conto, che in numero competente non 
sarebbe riuscrito di trovar per loro limosine bastanti, che vorrebbono essere 
pronte e quasi quotidiane, mentre non é loro lecito d' haver cosa alcuna di 
riposta. Si considerò ancora prò parte nostra, che converrebbe d' bavere 
sempre soggetti forastieri quasi tutti e di lingua aliena, che però sarebbono 
men utili a servire a benetìtio deir anime e men' atti a procurarsi le limo- 
sine. Vediamo, a che si mette quest' affare nella detta congregatione e come 
s' bavera a disporre de' monaci, che già vi sono. S' bavera sempre riguardo 
d' incontrare in quest' affare la soddisfattione dell' Ecc-ze V-re, ma non m' assi- 
curo però, che vogli fjirsi per appunto tutto quello, che noi vorremo. 

L'Andreotti sempre ha dimostrato meco animo di voler tornare, et a 
me non é parso espediente di mutarlo con un altro, quando bene s' havesse 
havuto a migliorare in qualche cosa, perché nella mutatione stessa molto si 
sarebbe perduto. Ma è occorso, che egli nel meglio s' è ammalato e dopo ri- 
cuperata la sanità professò tuttavia di voler tornare e per poterlo eseguire 
cercava delle commodità, che riuscivano dispendiose, e Dio sa, che tornando 
non ci mancasse nel meglio. Si dichiarò finalmente alieno dal tornare, ne io 
li sono andato troppo dietro e continuo le mie diligenze di mandare un altro 
in suo luogo da un pezzo in qua incominciate, che mi riescono molto difficili. 

Ho battuto molto per ottener la facoltà per la dispensa matrimoniale 
diretta a monsignor di Stagno o al signor vicario. Ma non posso ottenerlo 
con tutto, che il prelato, dal quale depende questa grafia, sia molto mio padrone. 
Mi dice, che monsignor arcivescovo potrà esercitar questa facoltà per substi- 
tutum, ma altri sentono il contrario. Restarebbe il ripiego di spedire il breve 
al solito dii'etto all' arcivescovo, al quale in occorrenze, che verranno, si ha- 
vessero a mandare a Trani (per dove di qua li si trasmetta il transunto del 265 

breve) l' instanze delli dispensandi con l' iiiformationi delle cause motive a 
dispensare^ esaminate dal suo vicario, sopra le quali egli interponga il decreto 
della dispensa. Ma senza l' ordine dell' Ecc-ze V-re non sono ancora risoluto 
di farlo. 

In materia dello sgravio (de beni stabili; non trovo, chi mi lasci ne 
anco apriji-e la bocca, ove si tratti di collocar 1' entrate de' luoghi pii sopra 
fondo, nel quale niun privato colloca le sue, e dato anco, che in questo vi 
fosse il desiderato credito, al più s' otterrebbe la gratia desiderata nel caso 
de' censi fondati in beni stabili per denaro ricevuto sopra di essi ; ma dove 
si tratti di proprietà spettante al luogo pio, il quale habbia dato i beni, che 
noi chiamamo angariati in affìtto a diversi, come sono molte terre apparti- 
nenti a monaci di Lacroma, tesorieri ecc., sarebbe impossibile d' ottener cosa 
alcuna al vero padrone. 

Ma di questo si discorrerebbe, stabilito che si fosse il credito e la ri- 
putatione del Monte di S. Biagio, della quale mi trovo d' haver scritto più 
volte all' Ecc-ze V-re. 

152. 

1675. juna 10. (sv. VII., In*. 734. autogratj 

Preporučuje novoizahì'anoga opata lokriimskoga^ koji polazi n Dubrovnik. 

Il P-re abb-e D. Domenico Montesperelli, esibitore della presente, è 
stato nel prossimo capitolo di Perugia eletto al governo di cotesto monasterio 
di S. Maria di Lacroma ; il (^uale essendo venuto nel punto della sua partenza 
a trovarmi e palesar il suo animo pieno d'oss(i(iuio et ambitioso della Loro 
benigna protettione, per adempir utilmente questa sua carica mi sento in 
obbligo d' accompagnarlo, com' egli mi comanda, con questo mio reverente foglio 
attestando all' Ecc-ze V-re l'ottima opinione, che sento correre delle sue re- 
ligiose qualità, spiccate lodevolmente a benetìtio de diversi altri monasterii, 
che per più anni ha governato con lode di zelo di prudenza, come spero di 
certo che Y Ecc-ze V-re sul fatto conosceranno e prenderanno motivo d' ho- 
norarlo per sempre di quell' all'etto e di quelli favori nelle sue occorrenze, per 
i quali io hora interpongo queste mie humilissime preghiere. 153. 

1675. jiila 24. (sv. VII., br. 735.) 

kaluderima mietskim i o nihovii predsjedniku, kakav je nihov budući 
udes. Koraci učineni kod poslanika, franciiskog, kako bi izradio, da se oslo- 
bodi dubrovački brod natovaren španolskim žitom, sto su ga zaplijenile lađe 

francMske. 

Sarà ottimamente fatto di spedire (come V Ecc-ze V-re mi signilìcano con 
la Loro humanissima lettera di 3 stante) la facoltà delle dispense matrimoniali 
in persona di monsignor arcivescovo, tanto più, che ho nove quasi sicure, che 
bene presto Sua Signoria illastrissima sarà costà di ritorno. Dell' affare de monaci melitensi potran 1" Ecc-ze V-re sentire buona parte 
dai PP. D. Carlo e D. Francesco, stati qui a Roma, a (juali in ciò, da che 
lian potuto bavere notitia, io mi rimetto. Le cose del loro presidente Jovita 
sono pessimamente intese : il signor cardinal Barberino offesosi altamente del 
torto fattogli in antepor un tale soggetto a carica, che ricercava religioso di 
bontà e valore non ordinario, in virtù delle facoltà, che ha di protettore de' 
Cassinensi, 1' ha constituito reo e gli forma processo sopra 1' attioni, delle quali 
è diffamato; per l'integrità del quale si commetterà costi credo a monsignor 
vescovo di Mercana, che con formale esame raccoglia le notitie, che bisog- 
nano per castigarlo severamente et estorcersi delle mani V ingiusta preda, che 
ha fatto de beni di cotesti monasterii. Io ancora ne sono picco non poco e 
sono a parte dell' offesa del detto eminentissimo, per mezzo del quale sono 
stato ingannato, e se bene come non informato e come quello, che per ne- 
cessità ho seguitato la fede degl' altri, non sono in colpa, tuttavia mene 
arrossisco e vergogno, e perchè non spero, che in avvenire saressimo esenti 
di questa sorte d' inganni, ringratio Dio, che babbi inspirato l' Ecc-ze V-re a 
rimediare per sempre a simili inconvenienti per mezzo della santa risolutione, 
che s'è fatta. Per promuovere (juesta io aspetto nuovi e più precisi ordini 
deir Ecc-ze V-re da valermene nel trattare con la sacra congregatione de 
statu regularium, nella quale si parlò ultimamente sopra il detto P. Jovita e 
si restò, che il signor cardinal Barberino seguitasse il suo processo, e s' an- 
dasse seco d' accordo, considerandosi, che il castigare i rei non era materia 
di essa congregatione, ma solo di trattare dello stato in genere delle famiglie 
religiose, del loro governo e della loro disciplina, come quella, che fu eretta 
in virtù della bolla de' conventini di papa Innocentio X., eh' è appunto quello, 
che noi andiamo cercando : e perchè la maggior difffcoltà, che travesta questo 
negotio, è di dare lo stato ai monaci hora esistenti, e si trova buona parte 
di questi bavere reclamato alla propria professione e che fanno instanza 
d' esser' dichiarati invalidamente ammessi ai voti religiosi e però assoluti 
dall' obbligo di continuar nella religione, io antepongo reverentemente, che si 
dia con destrezza mano, che questi tali siano esauditi, a fine di che è suffi- 
ciente r autorità dell' ordinario del luogo, eh' è monsignor arcivescovo e suo 
vicario, e quella del proprio superiore di ciascuno reclamante. 

Sono attorno con questo signor ambasciatore del christianissimo per 
ottener raccomandatione a favor del vascello preso da 3 navi francesi a capo 
di S. Maria col grano de' Spagnuoli, perchè sia liberato, e per quello, che 
sin hora intendo, non vi sarà difficoltà in ottenerlo. 154. 

1(375. jula 'òì. (sv. VII.. l)i". 787. autograf) 

Opet mletskim i drugim monasima. nesuglasici s Francuskom ; negovi 
pregovori s poslanikom te države i s negovim bratom^ kardinalom. Tražit 

će potporu za crkvu u Biogradu. 

Tengo due humanissime lettere dell' Ecc-ze V-re di 8 e 15 cadente, in 
replica delle quali, quanto a Melitensi, mi rimetto al già scritto con l' ultima 
mia di 24 stante, aggiungendo solo, che non può starsi molto cosi senza 267 

prendere alcuna risolutione sopra il governo de' monaci, i quali sono natural- 
mente sottoposti all'ordinario, et io ultimamente mi sono chiarito, che non 
han mai havuto alcun privileggio dell' esentione, non si leggendo ciò altri- 
raente nella bolla di Clemente VIP, che tratta di loro. Io per tanto non re- 
starò d'insinuare destramente 1' applicatione dell' entrate alla fabbrica e man- 
tenimento della metropolitana e del monasterio di S. Jacomo a' Cappuccini o 
ad una delle due religioni, che si trovano nello stato : di quello di Juppana, 
eh' è piuttosto casa che monasterio, non occorre parlare, come ne anco di S. 
Andrea, eh' è rovinato, e (juello di Meleda potrebbono intanto godere i pochi 
monaci, che non riuscisse di smaltire. 

Nelle nostre angustie con la Francia non occorre pensare a mezzi ne 
del papa ne del nostro eminentissimo protettore, co' quali sono in aperta rot- 
tura, ma andar dicendo le nostre ragioni da noi stessi. Io ho adito con questo 
signor ambasciatore e molto maggiore con jl signor cardinale suo fratello, 
col (juale ho cominciato a trattare delle cose nostre e mi sente volentieri, 
ma parla altro chiamando in<riuria del rè lo trasporto delle militie da Trieste 
e quello de' grani di Puglia : e vedo, che sono concetti di monsignor Vivon, 
soggetto stimato violento e precipitoso. Havevo ottenuto una lettera di S. 
Eminenza in raccomandatione del capitan Bizar, preso col grano a capo S. 
Alarla, ma non mi soddisfo del tenore di essa. Non manco di rappresentare 
le ragioni suggeritemi prudentemente dall' Ecc-ze V-re con aggiungerne dell' 
altre, alle quali da me mi vado ingegnando, et in questa parte attenderò 
d' insistere con ogni spirito. 

Penso di portarmi dall' eminentissimo Altieri con la lettera dell' Ecc-ze 
V-re e fare V instanza per lo soccorso nella spesa fatta e da farsi per la 
chiesa di Belgrado, e darò notiti a del comandamento ottenuto per la libertà 
de' Latini della iurisditione de' prelati greci in Levante, che servirà di mo- 
tivo per ottener qualche cosa dell' instanza suddetta. 155. 

1675. augusta 7. (sv VII., l)r. 738.) 

Dao je izvještaj kardinalu Altienju o dubrovačkim naseobinama na Istoku 
i nihovim crkvama^ a osobito o crkvi u Biogradu. Tiraži nekoliko skuda 
na godinu za prepisivane javnih pisama. dubrovačkom brodu^ što su 

ga Francuzi zaplijenili. 

Sono stato dal signor cardinal Altieri con la lettera dell' Ecc-ze V-re 
diretta alla S. congregatione di propaganda fide, della (juale S. Em-za è 
prefetto. Al medesimo havevo fatto per prima capitare una diligente relatione 
delle nostre colonie di Levante con le chiese in esse, e del benefitio, che indi 
riceve tutta la christianità di quelle parti, con varie riflessioni a vantaggio 
della nostra natione fatte dal signor Matteo Gondola nel tempo, che ha hono- 
rato questa mia casa, sopra il contenuto della quale scrittura e sopra 1' ultime 
due gratìe ottenute dal signor Caboga, ho parlato commodamente valendomene 
a muovere tanto maggiormente l'animo di Sua Em-za, che come di cosa non 
dependente da lui solo non s' è steso altro che in darmi buona intentione 268 

e con farne più copie, mene varrò opportunamente con gl'altri cardinali an- 
cora e spero influirà non poco nella buona riuscita dell' instanza, che facciamo 
per r aiuto della riediiicatione della chiesa di Belgrado, nel che non mi è 
noto bene, se si sono date le mille pezze da costà promesse da principio per 
quest' affare. Io V ho supposto e desidero sapere, se mi sono incontrato con 
la verità. In questo proposito mi sovviene di ricordar riverentemente all' Ecc-ze 
V-re, come mi occorre molte volte haver bisogno per ben servirle dì far 
copiare delle scritture, che occorrono per informar denegotii e delle ragioni 
gY intervenienti nelle congregationi. con le quali si tratta frequentemente ne 
si può parlar con ogni uno ne il parlare basta ; delle volte ancora è neces- 
sario di farne scrivere in iure, come bisognarebbe, che hora io facessi nell' 
affare con la Francia, non già per valermi addirittura delle scritture, che fa- 
cesse r avvocato, ma per cavar indi motivi, che poi in buona forma possono 
mettersi nelle scritture, delle quali qui sotto parlerò. Per questa e simili altre 
per ordinario bagattela io, che sono in necessità di spendere assai e mi trovo 
d' haver poco, non posso supplire del mio, et è causa, che i negotii dell' 
Ecc-ze Y-re patiscono : però, se all' Ecc-ze V-re pare di darmi arbitrio di spen- 
dere all' anno qualche scudo in ciò, che mi paresse opportuno, il pubblico ser- 
vitio vi trovarebbe il suo conto, ne io lo farei senza necessità ne senza ogni 
maggior sparamio. 

Il signor cardinal d" Estré fEtré ) ha voluto, che io li dia in scritto i 
nostri gravami et instanze per trasmetterli a Sua Maestà, come ho fatto con- 
cependo il foglio con termini di riverenza e sommissione dovuti alla subli- 
mità della persona, con la quale si tratta, ma espressivi insieme vivamente 
delle ragioni, che militano per noi, suggeritemi dall' Ecc-ze V-re e da me 
aggiunte. Il secretarlo di Sua Em-za, col quale più volte mi sono abboccato 
e che conosce molto bene il signor cavalliere Thourville. mostra di non essere 
alieno dall' haver per molto ragionevole ciò, che da noi s allega, motivandomi 
le leggi, com' egli dice, dell' adniirante ossia amiragliato, che sarà cosa simile 
a quello, che noi chiamiamo ..consolato del mare^' e sono attorno agi' avvocati 
pratici delle cose di Francia per vedere, se trovarci cosa, che aiutasse di 
mettere più in chiaro le nostre ragioni, per altro chiarissime e palpabili, 
contro r instanze impertinentissime del detto Thourville. 

Voglio sperar in Dio, che sia partito costui da vero e che non sia per 
fare altro. Et è solita questa natione di dar fuori pretensioni molto maggiori, 
che non è la loro vera intentione d' ottenere. 156. 

1675. augusta 21. (sv. LXXXY., svesciò 2189.) 

Rasprsale su se prijetite zapovjednika francuskoga Thourvillea. Usluge 
Dubrovčana Spaholcìma uzrok su uzrujanosti francuske. U Jakinu je 
umr' dubrovački konsuo; preporučuje se neki Ficchi za to mjesto. uki- 

daiiu kaluđerskog zbora mletskog. 

Dopo ricevutesi da me Y humanissime lettere dell' Ecc-ze V-re di 8 e 
15 del passato, portatemi dalla tìluca spedita in Ancona con le notitie delle 
novità de' vascelli Francesi, sono venuti nel medesimo porto due altri passaggi 269 

senz' alcuna per me del pubblico^ da che raccoglio essersi partiti detti vascelli 
e dileguatisi i timori impressi dalle minacele del cavallier Thourville, che li 
comandava, e mene confermo da quello, che m' ha detto questo signor ambas- 
ciatore veneto (col quale ho stimato espediente di discorrerne) havendomi 
affermato, che in riguardo della promessa fatta della repubblica, che si impe- 
direbbe il transito per l' Adriatico delle militie alemanne per servitio de 
Spagnuoli, s'è ottenuto l'ordine dal rè, che non entrino nel detto mare i vas- 
celli di Francia, con darmi avviso, che questo ambasciatore di Francia gì' ha 
affermato, che per causa solamente dell' operato da nostri vascelli e marinari 
contro la Francia in servitio de' Spagnuoli era seguito l' ingresso nel golfo 
delle dette navi, significandomi Sua Eccellenza, che a suo giuditio non sono 
ancora finiti i nostri travagli da quella natione. Il signor cardinal Barberino 
n' ha parlato all' eminentissimo Grimaldi e susseguentemente n' ho parlato a 
Sua Eminenza ancor io e pregatola della sua protettione, e m' ha risposto, 
che crede essere più moderati i sentimenti di Sua Maestà, che non dimo- 
strano le parole del cavallier Thourville, che però egli ne scriverebbe a mon- 
signor di Pompona e gli trasmetterebbe le nostre instanze, da me con quel 
miglior modo, che ho saputo, distese, e da Sua Eminenza, che ha voluto leg- 
gerle e considerarle, approvate e lodate. 

Trasmisi già il breve delle facoltà per le dispense matrimoniali, accom- 
pagnato con mia lettera in data di 27 del passato e raccomandato al signor 
Bosdari in Ancona. 

Sono venute da costà delle relationi de' nostri monaci melitensi, attese 
le quali non sene potrà trattenere la suppressione, e saranno mie parti di 
procurare, che l' impiego di quelli monasterii et entrate sia il più conforme 
che sarà possibile alli sentimenti dell' Ecc-ze V-re. 157. 

1675. septembra 7. (sv, LXXXV., svesèié 2189. autograf) 

Preporučuje Ivana Tomasija za konsula u JaHnu^ jer ga zagovara i 

kardinal Carpegna. 

Ambisce grandemente il signor Gio. Temasi, gentihuomo d'Ancona, che 
si continui nella di lui persona il carattere di servitore dell' Ecc-ze V-re in 
qualità di console ivi della natione, dalla casa di lui per lunga serie 
d' anni stato goduto. Alla quale consideratione a suo favore, stata sempre 
dalla prudenza dell' Ecc-ze V-re non ordinariamente riguardata, io aggiungo le 
mie humilissime preghiere, eccitato a prendermi quest' ardire da comandamenti 
dell' em-mo Carpegna, cardinale de più vecchi e più accreditati della corte, 
e da me in somma stima e veneratione tenuto, che con la sua autorità 
protegge le soddisfattioni di questo gentìlhuomo, i proprii meriti del quale 
saranno noti all' Ecc-ze V-re. 270 

158. 

1675. septembra 14. (sv. VII., br. 739. autograf) 

Poslanik mu mletački javla dolazak fraìicushih lađa u Jadransko more. 
Preporučuje^ da se osobito pazi na luku. potpori, koju je dobio od pro- 
pagande [za dubr. crkvu u Biogradu]. mletskom pitanu. 

Con la filucca, che portò in Ancona lettere in data di 30 del passato, 
io non ne hebbi dall' Ecc-ze V-re ; intesi tuttavia per quelle degl' altri il 
ritorno in cotesti mari de legni armati francesi. E perchè dal signor am- 
basciatore di Venetia mi fu già constantemente aftermato, che ciò non sarebbe 
seguito, per haver così promesso replicatamente alla serenissima repubblica 
il rè christianissimo, hebbi per bene di dargliene 1' avviso immediatamente e 
trovai, eh' egli medesimo n' era stato avvisato dal console veneto in Ancona, 
il quale scriveva, clie detti legni erano in numero di 7 e che loro disegno 
era d'usar violenza al porto et alla città nostra. Ma credette piuttosto alla 
mia relatione di tre soli senza apparenza di dover venire al suddetto attentato, 
e si portò subito dal signor cardinal d' Etrées, col quale hora si negotia in- 
vece del signor ambasciatore, suo fratello, non ancora ben guarito, e se ne 
dolse gravemente e da S. Eminenza li fu risposto, che non havea di ciò 
alcuna notitia e non vedeva, come potesse essere vero, stante gì' ordini di 
Sua Maestà in contrario, se non fosse succeduto, che i detti legni si fossero 
partiti dal restante dell' armata prima dell' arrivo de comandamenti regii, ma 
che in ogni caso ciò tal volta sarà seguito, non in ordine a luoghi sudditi 
a Sua Serenità, ma rispetto a Ragusei solamente, al che il signor ambasciatore 
m' ha detto d" haver replicato, che la serenissima repubblica non faceva alcuna 
ditferenza in questo caso fra sudditi e non sudditi, perchè in tutti due i modi 
si violava il dritto del mare e sì contraveniva alla parola, data da Sua 
Maestà. Tutto questo ho giudicato espediente che sia noto all' Ecc-ze V-re 
per Loro governo, perchè non credano, che sia cessato il bisogno di star in 
guardia, e sopra tutto bavere cura del porto contro 1" inventione diabolica 
de burlotti, che, quando s' abbadi, è cosa facile di tener lontani, atteso il buon 
armamento, che tiene detto luogo. 

Si sono ottenuti dalla propaganda talleri 500 di sussidio, somma non 
troppo grande, se si riguarda il bisogno, ma attese le strettezze economiche, 
nelle quali si trova presentemente la congregatione, maggiore che non dovea 
sperarsi. Si ricercano sicurezze deir haversi a fare il destinato impiego, ma 
per questo credo basterà 1' esservi l' Ecc-ze Loro di mezzo. Riceveran l' Ecc-ze 
V-re questo avviso dai medesimi signori cardinali in risposta della scritta da 
Loro alla congregatione e per mio mezzo sarà inviata. 

Quanto all'affare de' Melitensi, s'è formato processo contro il padre Jovita, 
per terminar il quale mi dice il signor auditore dell' eminentissimo Barberino, 
che come protettore dell ordine de Cassinensi n' è giudice, che si delega V in- 
formatione a monsignor vescovo di Mercana, che con assistenza del Padre 
abbate di Lacroma prenda le notitie et esamini i testimoni: e questa sera 
credo ne sarà fatta la speditione. Susseguentemente a questo si dovrà par- 271 

lare nella con;Li*re^atione de statii rej>;iilai'iuiTi i^opra lo stato di cotesta con- 
gTegatione^ e non potrà che seguire la suppressione, perchè vi sono tutti i 
motivi, che possono persuaderla. Ma trovandosi indisposto il signor cardinal 
Rasponij che è il ponente nella causa, vi sarà qualche dilatione di mezzo. 159. 

1675. septembra 21. (sv. VII., br. 740.) 

V 

Sale 'propagandino pismo o udijeJenoj pomoći za ponovnu gradim crkve 
u BiogradUy o čemu je već bila riječ u predamem pismu. 

Qui acchiusa riceveranno l' Ecc-ze V-re la risposta della sacra congre- 
gatione de propaganda Me sopra il sussidio conceduto per la riedificatione 
della chiesa in Belgrado. Ricercano da Loro signori, a chi si debba consegnare 
il denaro, e dicono di voler essere assicurati dell' impiego quanto prima a 
quest' effetto : ma ciò non ostante io sono quasi in parola con monsignor 
secretano, che si conti a me, et io sono in animo di rimetterlo immediata- 
mente al signor Diodono Bosdari, che lo provederà con vantaggio ed in 
modo, che non vi sia di ciò strepito alcuno, che molto nuocerebbe attesa 
r ingordigia de' Turchi, che prenderebbe alimento dall' esser noto, che da 
Roma ci mandano denari. Non m' occorre questa volta dir altro all' Ecc-ze V-re. 160. 

1675. oktobra 5. (sv. VII., br. 741.) 

majstoru za kovnicu novaca, što ga ima pribaviti. Uredeìie takih kov- 
nica u Rimu, u Napulu i u Tirolu predlaže za primjer. 

Per risposta alle tre humanissime lettere dell' Ecc-ze V-re di 30 agosto, 
di 3 e 14 del passato dirò hora quel, che m'occorre, sopra il capo dell' arte- 
iice, che desiderano per la zecca, et è, che mi viene anteposto un soggeto, 
che mi si suppone molto intelligente, stato ad esercitar quest' arte a Genova, 
e che s' è trattato di mandare a Napoli, ma non s' è seco concluso, perchè non 
vogliono darli i 30 scudi il mese, che pretende e che vorebbe anco da noi : 
non ho trattato formalmente seco, perchè non ho tale ordine e non saprei 
dire, se, oltra l' intelligenza del mestiere delle monete, habbia il talento di 
fare i conii, come l' Ecc-ze V-re desiderano, e non m' assicuro, che, quando lo 
vorremo, si trovarà disimpegnato da potersi seco concludere. Devo in questo 
proposito antepor all' Ecc-ze V-re la pratica universale del mondo civile di 
esercitare la zecca, con modi diversi dall' antica lunga, intrigata e dispendiosa 
pratica per lo passato usatasi, et è di valersi di certi ordegni di ferro, che 
bono di tre sorti, uno per intendere le lastre e di ridurle a sottigliezza con- 
veniente, r altro di coniarle, il terzo di tagliarle, le quali tre funtioni si fanno 
con mirabile facilità e prestezza, e non ricercano periti a alcuna negl' operarli, 272 

quali basta che liabbino mani e possine adoperarle : solo il soprastante deve 
liaver la dovuta intelligenza, eh' è facile di acquistare. Non può essere, che 
costà non si trovi alcuno, che si sia trovato nella zecca nostra di costi o che 
per altro sia artefice, che lavori argento, che si potrebbe mandare qui a fine 
di apprendere V operatione dì detti ordegni, che lo farebbe in pochissimo 
tempo. Di detti instromenti li due primi sarebbono di spesa a 150 scudi per 
uno, il terzo d' 80 ali" incirca e piuttosto più che meno. Questo tale li vede- 
rebbe fabbricar et intanto osservarebbe il modo d' adoperar l' altri simili a 
(juesti nella zecca della camera. Hora. che si tratta in Xapoli di batter di 
nuovo la moneta, si sono voluti i detti instromenti et io gì' ho veduti fare 
dal ferrare, del quale si serve la nostra biblioteca, eh' è bravissimo. Li conii 
si lograno pochissimo, perchè non si batte, ma preme solamente la piastra, 
che riceve l' impronto. Si negotia di mandare gì' istessi ordegni a Bologna, 
et in altre parti del mondo ancora si pratica questo modo compendioso e 
sparamioso di coniar la moneta, et io mi ricordo, che la B. M. di mio zio 
Benessa, quando tornò di Germania, riferiva d' haver veduto in Tirolo questa 
sorte d' ordegni di meravigliosa celerità, attermando, che in poche settimane 
si potrebbe per mezzo d'essi coniare tutto quasi l'argento del mondo. So 
essersi alle volte ragionato d' introdurre costà questo modo, ma due cose fu- 
rono cagione, che non vi s' applicasse 1' animo : T una di non privare di pane 
tanti operarli, che haveano sin all' hora lodevolmente servito, 1' altra, che non 
si scoprisse quest' arcano di battere le monete senza strepito di martellate 
(poiché qui martello non mai si mette in opera), perchè non venisse a privati 
volontà d'imitarlo e servirsene per fare falsa moneta: sopra che io posso 
atfermar per informationi, che ho havuto molto sicure, che a monetarii e falsi- 
ficatori di questa sorte sono noti ordegni molto più perfetti di questi e che 
però è vanità d' astenersi per questo rispetto un prencipe da fare sparamio- 
samente i fatti suoi, ne noi dobbiam in questa parte pretendere di operar 
meglio di quel, che opera il papa in Roma et i Spagnuoli in Xapoli e 1' ar- 
ciduca d' Austria in Tirolo. Forse i Venetiani esercitano la zecca all' uso an- 
tico, ma loro continuano il modo già introdotto, e forse anco hanno riguardo 
all' interesse degl' operarli, che già si trovano : dove noi habbiam a ricominciar 
da capo questo mestiere intermesso sì lungamente, ne habbiamo a chi bavere 
tale riguardo. Restarebbe il sole rispetto di non deviare dalla strada de' nostri 
maggiori, che non facevano cesi, e che non si vuole novità. Al quale motivo 
io stringo le spalle e mi rimetto all' innata prudenza dell' Ecc-ze V-re, e se 
mi cemandaranno, farò il partito con detto artefice di 30 scudi il mese, e con 
(quello di fare i conii, che costaran poco mene, e staran costi sempre su la 
levata, per abbandonare nel meglio, come ha fatto 1' Andreetti costando in un 
anno più, die non costeranno i detti ordegni, che con ogni poco di rinevatione 
di tempo in tempo dell' impressione di conii e qualche altra bagattella, che 
di qui potrebbe andarsi faciende, come hanno in anime di fare i deputati di 
Napoli, sarebbono cosa perpetua. Ma talvolta 1' Ecc-ze V-re antepongono a tutti 
questi rispetti dell' utile e profittevole la lode di costanza e sodezza nel ritenere 
gl'usi antichi ne volere leggi nove in vecchia città. Qualunque risolutione 
prenderanno, io pregare Dio, che con 1" assistenza della sua santa pratica 
secondi e feliciti i progressi di essa. 

P. S. Tenuta sino a 12 ottobre. Mi sovviene in proposito del soggette, che 
da costà si potrebbe mandare per conte della zecca, che talvolta sarebbe 273 

il più habile d' ogn' altro un tale^ che liabita in Stagno e si diletta di far 
vetri d' occhiali. Mi pare, che sia suo mestiere quello di tornitore, et è una 
specie di torno appunto il nostro ordegno ; non sono informato se non in ge- 
nere delle sue qualità, e però lo propongo semplicemente. 1(1 1675. oktobra 12. (sv. VII., br. 742. autograf) 

Sale breve o blagoslovu^ sto ga je senat tražio (u pismu od 3. septembra 
1075. tužeći se na mnoge elementarne nepogode i nerodicu). ukidaTÌu 
kaluđerskoga zbora na Mletu. Koraci ucineni za slobodno pristajane bro- 
dova dubrovačkih u Jakinu, i ostalo.^ sto je s time u vezi. 

Ho ottenuto il breve della beneditione ordinatami dall' Ecc-ze V-re, eh' è 
costato scudi dodici moneta, somministratami dal signor Amico Sinibaldi, al 
quale fanno gratia i signori tesorieri di far buona questa partita. Io resto 
edificatissimo della pietà dell' Ecc-ze V-re in ricorrere a Dio nelle Loro tri- 
bulationi ; e sono certo, che non lassaranno d' accompagnar questa santa fun- 
tione esteriore con quegl' atti interiori, che sono necessarii a renderla fruttuosa, 
per conciliar al nostro popolo la gratia divina, senza la quale non è possibile 
di goder felicità ne spirituale ne temporale. 

Per r affare della suppressione de' Melitensi non si perde tempo ; intanto 
s' aspetta l' informatione di monsignor vescovo di Mercana, il quale dovrà 
farla piena e fedele, e che la compagnia dell' abbate di Lacroma non impe- 
disca a mettere in chiaro la verità de' portamenti del P. D. Jovita. La quale 
compagnia conferirà molto dall' altra parte per accreditare la cosa. 

Per l' interesse della pratica in Ancona io opero con ogni assiduità e 
diligenza. Sono stato a parlare ex professo col signor cardinal Altieri con dar 
a Sua Eminenza diversi capi di ciò, che passa in fatto in questa materia, 
eh' è la lontananza da Ragusa dall' Albania e dell' altezza et asprezza de' monti, 
habitati da fiera gente, che sono di mezzo, come non e' è alcun commercio per 
terra fra l' una e 1' altra, come ne anco con Cattare, le diligenze esquisite, 
che costì s' usano ne' lazzaretti, e la peritia in tale mestiere superiore ad 
ogii' altro al mondo, e che non e' è memoria di caso di contagio venuto in 
Italia per cotesta parte non ostante, che il Levante sia quasi sempre infetto 
in qualche parte del detto male ; e finalmente che sempre per lo passato s' è 
dato credito alle nostre fedi. V è di mezzo la perfidia degl' Anconitani, che 
ci sono pur contrarli, che non sono i Yenetiani, e ciò rispetto al minuto in- 
teresse di guadagno di qualche particolare in occasione delle contumacie : e 
detto signor cardinale s' intendo molto bene e promette di rimediare. Ma è 
qualche malitio de ministri di mezzo e vi vuole destrezza per rimediarvi. 
Penso di metter di mezzo i Bosnesi, i quali faccino per proprio interesse 
ricorso strepitoso et adoperino il signor cardinal Azzolino, loro protettore, 
eh' è soggetto destro et efficace, et io andrò suggerendo a Sua Eminenza 
quel, che può farsi, e sarà, che di dotti capi si procuri diligente, fedele 

MONUM. HIST. XXXVir. 18 274 

e piena intbrmatione. sopra la quale sì stabilisca per sempre lo stato dell' 
operare in questa materia, e se occorrerà, che l' Ecc-ze V-re vi contribuiscano 
cos' alcuna, a suo tempo Le avviserò, e quanto al resto, che occorre per 
risposta alle tre humanissirae lettere dell' Ecc-ze V-re di 30 agosto, 3 e 14 
settembre, soddisfarò della prossima. 162. 

1675. oktobra 16. (sačuvala se samo .minuta') 

Razgovor s hard, d' Estrèes o hrodu dubrovačkom zaplijenenu od Fran- 
cuza. Poìificka razmatrana tom prilikom. cestitanu generalu Zorziju 
ì pitanvrna^ koja su se pri tome htjela riješiti. 

E venuto al signor cardinale d'Estrèes da Francia l'avviso dell'arrivo 
della nostra instanza, in proposito della quale monsignor Pompone scrisse a 
Sua Eminenza da parte del rè, come nell' aggiunta carta, dettata a me dal 
suo secretano. Il detto signor cardinale a me ha sempre date risposte non 
troppo piacevoli pretendendo d' adolcirle con far carezze nel medesimo tempo 
a me proprio, che a me non è mai piaciuto, perch'io, quanto a me, non ho 
bisogno alcuno della Francia con tutto, che per esercitio dell' ingegno vi 
siano scappate della penna cose espressive di stima verso quella natione e 
di veneratione verso la persona del rè, che sono state lette et applaudite 
dagl'intelligenti di quella corte, et a ciò allude talvolta ciò, che di me proprio 
si- contiene nella det4:a carta. \\ dovere vorrebbe, che mentre Sua Maestà ri- 
ceve le nostre giustificationi 'che giustificationi e non scuse, come la carta 
"dice, sono state quelle della nostra instanza) rivochi, se mai ha dato gì' ordini 
rigorosi contro i nostri vascelli, e talvolta gP bavera rivocato. Ma perchè all' 
effetto di ciò è necessaria l'assistenza di nostro interveniente alla corte, il 
quale lo ricordi, che altrimenti in quel caos d' infiniti affari esce dalla me- 
moria de' ministri, queste credute da loro minutie, io ho gran dubbio, che 
non se ne sarà fatto nulla, e però sono attorno al detto signor cardinale, che 
in vigor della detta risposta scriva egli qualche cosa al signor duca di Vi- 
vone, che ordini, clie sian trattati amichevolmente dai capi di mare, e m' aiuti 
per ottenerlo con tutte le più esquisite finezze ; ma trovandosi Sua Eminenza 
più che mai alle mani col signor cardinal Altieri per le differenze restate 
d'aggiustarsi con la Francia dopo T aggiustamento con gl'altri, trovo difficile 
e scabroso il trattare seco : tuttavia non mi perdo et opero anco per la resti- 
tutione del vascello del capitan Bizzaro, che serve, se non altro, per mostrare 
una certa fiducia della ragione a nostro favore, che secondo la pratica del 
consolato del mare è indubitata. Mi disse una volta, che habbiam buon esempio 
di quel, che fan in questo genere i nostri vicini Venetiani. Maio ho finto di 
non intenderlo, come non intendo, che debba seguitarsi in modo alcuno questa 
suo -conseglio, _ e credo, che detti signori se ne trovanno molto pentiti hora, 
che vengono avvisi de" pessimi effetti, che ha prodotta quella loro attione delle 
militie alemanne, ritratte dal viaggio verso l' Abruzzo e fatte sbarcare in Istria, 
clie- fu -Ifatta- da loro confine della quiete dell' Adriatico, ma fu come rimedio 
al male presente senza riguardo del peggio fra poco tempo, come segue a 275 

chi da r aqiia fredda a un febricitante. Io spero in Dio, clie quest' inverno 
liaverenio la pace, perchè l' una e T altra parte è stracca e non ne può più, 
e così cesseranno i romori di Messina. Ma perchè questo non è certo, è bene, 
che r Ecc-ze V-re diano buoni ordini, che i nostri vascelli si guardino da dar 
occasione anco lontana di dispiacere e per l'una e per l'altra parte, almeno 
apparentemente, che poi neir animo è troppo manifesto, verso dove ha da pro- 
pendere il nostro affetto, e procedano al possibile alla sicurezza del porto contro 
la maledetta inventione de vascelli Burlatti. 

Vedo il complimento fattosi col signor generale Zorzi, al quale è parso 
all' Ecc-ze V-re d' infilar due altari, della sanità e delle pesche di Trpgliani. 
Il primo non era probabile che riuscisse dopo T impegno, nel quale si tro- 
vava, e quanto al secondo, altra risposta non dovea aspettarsi che quella, che 
ha dato, di non poter risolvere sopra risolutione fatta dal suo antecessore 
ad instanza d' altri, che pretendono d' havervi interesse, senza prima sentirli, 
e risposta, che va in forma, è qui ; se in caso tale si rispondesse altrimente, 
si stimarebbe manifesta ingiuria. Bisognarebbe, che l' Ecc-ze V-re havessero 
in pronto le prove, che questa è novità, e che per T adietro era libero ad 
ogn' uno il pescare nelle valli di Xarente, e con buona occasione fare, che 
gì" istessi Trpgliani andassero a fare, a nome loro privato, 1" instanze, che si 
levassero gì" impedimenti, che hora si danno, in modo, che l" instanza del 
nostro rappresentante si risolvesse in una semplice raccomandatione, e consi- 
derato in questo modo Y atto non potesse dirsi andato in vano. Ho havuto 
informationi particolari dalli signori due fratelli Gozzi, arrivati qui ultima- 
mente, delle qualità deir artefice da Stagno, e stimo, che sarebbe unicamente 
a proposito per l' aitare della zecca, sopra il quale ho già scritto all' Ecc-ze 
V-re con proporre questo soggetto. 168. 

1675. oktol)ra 30. (sv. VII., lu'. 743.) 

Namjere Francuza naprama republici zbog mrnara dubrovačkih u službi 
španolskoj. postupanu s Mesincima u Dubrovniku. Preporučuje upo- 
trebu blagih načina u saobraćaju s Francuzima. 

Diedi parte con V ultime mie all' Ecc-ze V-re della risposta di Francia, 
sopra la quale sono in trattato d' ottenere la restitutione del vascello del ca- 
pitan Bizzaro allegando 1' esempio d' altri vascelli di nationi neutrali, trovati 
con robbe da Spagnoli e restituitisi, dicendomisi, che il duca di Vivono è di 
senso d'operar in questo modo con nationi, che riconosce per neutrali, ond' io 
non vedendo ancora, che si pensi di venire a questa restitutione, sono con- 
fusissimo e con gran sospetto, che non si venghi ad atti d' hostilità contro 
di noi da Francesi ; nel qual sospetto mi sono infinitamente confermato, quando 
ho ha\aito notitia, che li marinari ultimamente andati da costà al servitio di 
Spagna sono stati raccolti pubblicamente e con ogni solennità militare in 
modo, che non può il prencipe allegar 1" ignoranza, come io l' ho allegata nelle 
giustificationi portate al rè in nome dell' Ecc-ze V-re, onde non so di che 
ripromettcì'mi in (jucst' aitare e soio mi resta d'antepor riverentemente all' Ecc-ze 276 

V-re la necessità, in cui si trovano, di tener occulta l' inclinatione, che per 
ogni ragione in queste controversie fra le due corone hanno verso quella di 
Spagna, e di sforzarsi, che almeno in apparenza vi sia una perfetta neutra- 
lità fra le dette due parti: perchè altrimente si corrono gran pericoli de" 
Francesi, che non occorre da me si spieghino. Quella risposta del rè, a ben 
considerarsi, contiene minacele, e questo suo ambasciatore, anzi il cardinal 
d' Estrèes, suo fratello, in sua vece minaccia apertamente : et i Messinesi 
acerbamente si lamentano de' duri trattamenti incontrati costi, quando vennero 
a provedersi di vini, se bene a me è noto, che sono stati anco ben trattati e 
che per gratitudine di ciò han lasciato 300 ducati per la fabbrica della 
cattedrale. 

lo do queste notitie all' Ecc-ze V-re, la prudenza delle quali sono sicuro 
che sapran valersene a prò della salute e profitto pubblico. 164. 

1(375. novembra 2. (saruvala se saiìio .minuta') 

dopuštenu za izvoz žita. Javla smrt generala Zorzija svjetujuéi, da se 

cestita / novomu generalu. 

Ricevo dall' Ecc-ze V-re per mezzo della Loro humjmissima lettera di 7 
caduto il comandamento di procui-are le tratte. Non so, come stiamo in quest' 
aliare, e dura ancora il tempo della gratia ottenuta dal già signor Niccolò 
Gozzi: rivedere le scritture e farò le diligenze, che occorrono, per ubbidirle. 

Dio ha chiamato a se il generale Zorzi, nel quale io ho gran rincontri, 
che noi ci potevamo molto ripromettere attesa la rettitudine del suo animo, 
non ostante certe sue naturali durezze ne' primi trattati, lo mi sono preso 
arbitrio di rappresentare al signor Sorgo in Venetia. che sarebbe bene far 
capitar destramente in mano al nuovo generale le sue scritture, mandate Y anno 
passato dal signor cardinal Barberino in senato, con haver mandato la cor- 
rettione di quella parte, che all' Ecc-ze V-re non piace ; già la cosa è in mano 
del pubblico e suo fine è di metter in chiaro la chiarezza delle nostre ra- 
gioni, il grave interesse e la candidezza del nostro procedere ; et il signor 
Michele, se non dubiterà d' incontrare il questo dell' Ecc-ze V-re, lo farà : a 
fine di che io do Loro riverentemente quest' avviso, come anco dico il mio 
sentimento per la missione anco a questo generale d' un geutilhuomo per 
complimentarlo, senza trattenere quest' atto necessario di civiltà, perchè lo 
fanno i Corzulaui. i Cattarini e Perastini : perchè anco al papa vengano gF 
ambasciatori de regi e de sovrani con i loro complimenti non ostante, che 
lo facci Bologna e Ferrara et Urbino. 

Dal signor cardinal d' Estrèes non mi riesce ancora cavar nulla, e tut- 
tavia li sono d'intorno per mezzo d'amici: se sarà qualche cosa di nuovo, 
non mancarò con miei avvisi. '211 
165. 

1675. novembra 23. (sv. VII.. h\\ 744. autograf) 

Dobio je dopuštene na 600 „ruhhia" žita. ukidanu mletskoga manastira. 
razmirici s Francuskom. Javla o pokretima na Siciliji i o nezgodama 
Spanolaca. načelu^ da „zastava pokriva trgovinu'^ . ' 

Ho ottenuto non senza qualche diftìcoltà la tratta de grani, che 1' Ecc ze 
V-re desiderano, ma solo per 600 rubbia, e sarà nuova gratia, perchè quella 
di papa Clemente IX. ottesasi solamente per 6 anni è già spirata. Attendo hora 
d" bavere il chirografo di Nostro Signore e fare l'altre speditioni, che occor- 
rono, con avvisar il signor Bosdari in Ancona di quel, che passa, e possa 
attendere all' esecutione di questa gratia. 

Il negotio della suppressione de Melitensi è stato ritardato primieramente 
dalla lunga infermità del signor cardinale Rasponi, per la quale è poi piac- 
ciuto a Dio di chiamarlo a se et ammetterlo al godimento della sua santa gloria. 
Et bora, che si trattarebbe di tirarlo avanti per mani d' un altro ponente, 
viene di fianco per minarla il zelo intempestivo della propria riputatione di 
monsignor vesco^'o di Mercana, il quale ricusa di fare il processo ingiuntoli 
parendoli, che sia atto espressivo del poco concetto della sua sufficienza 1" ba- 
vere aggiunto per compagno 1 abbate di Lacroma : concetto il più stravagante, 
che possa cader nell' animo di chi habbia in se stesso ogni poco di senso 
comune e pratico del mondo. Non si sdegna il papa d' intervenire nel con- 
cistoro, ove sono cardinali, non i cardinali nelle congregationi, nelle quali pre- 
lati, religiosi e preti semplici secolari hanno il medesimo ^'oto che loro. 

Tutte le commissioni di grafie apostoliche si fanno a più d' uno, e sono 
pieni i libri di decretali di delegationi, di gìuditii intieri, a due o tre persone 
non che d' una semplice informatione. come segue nel caso nostro. E s' è 
pensato al detto abbate, perchè essendo egli Cassinense bavera maggior cre- 
dito ciò, che apparirà contro uno del suo consortìo. E trattandosi di colpe 
vere, reali et indubitate, la compagnia sua non potrà produr alcun effetto 
contrario alia chiarezza delle prove, non si legando con ciò le mani a mons-r 
vescovo di fare quelle interrogationi, che vuole, massime quando sarà pro- 
tetta dall' Ecc-ze V-re la verità e sarà fatto intendere in buona forma all' 
abbate, che non si metta a portare de' turbidi nella causa e che il notare o 
cancelliere dependerà da esso monsignor vescovo. Il quale ruina, come ho 
detto, questo negotio, perchè il P. Don Jovita dalla lunghezza, che s' interpone, 
prende animo e spende intanto il denaro portato seco. Io mi sono tanto con- 
turbato da quest' atto di Sua Signoria ili-ma, .che non ho cuore di rispondere 
alla lettera, nella quale mi da quest'avviso, e sarei di senso, che T Ecc-ze V-re 
passassero seco oflitio efficace, che desistesse da questa sua risolutione con fare 
quanto prima il processo informativo ingiuntoli contentandosi d' antepor ai 
puntigli de' rispetti proprii, che sono aerei, il bene e l'utile pubblico. Io in- 
tanto per ogni caso della sua continuatione nella resistenza procurare nova 
commissione, la quale se trovarà, che in vigore della prima si sia cominciato 
ad operare, non bavera luogo, ma per questo vi vuol tempo atteso il trattare 
difficile con signor cardinal Barberino. 278 

To spero in Dio, che 1" animo de" Francesi sia verso di noi placato, e che 
in effetto lo sia, non si ometton per parte mia le debite diligenze. Ma non 
me ne assicuro e perchè monsieur Thourville fa le sue minacele non solo 
per lo stato nostro, ma anco il porto stesso della città dicendo, che incen- 
diarebbe le navi, che in esso si trovano, antepongo riverentemente alFEcc-ze 
V-re il pericolo, che si corre con la polvere nella torre di S. Luca, contigua 
al porto, la quale in caso d'un tale attentato sarebbe la prima ad esser fe- 
rita con bombe et altre arme penetrative da fuoco. Talvolta la torre di 
Mincetta sarebbe alla detta munitione più a proposito o altro luogo da essere 
eletto dalla prudenza dell' Ecc-ze Y-re, che sono sul fatto. 

Intendo, che. il duca di Vivoue professa di conoscere molto bene, che 
i vascelli di natione amica, trovati con robbe del nemico, van di ragione 
restituiti, e lo pratica nelle prese, che di questo genere li vengono fatte, 
onde il ritenere, che fa del nostro, è un trattarsi da nemici. Non sarebbe 
talvolta male di raccomandarsi ai signori Venetiani, che intercedessero per 
noi col rè, et in specie domandassero la detta restitutione, e molto più al 
gran vesiero, che amichevolmente ne parlasse all' ambasciatore di Sua Maestà 
alla Porta: ci si portino maggior rispetto con l'apparenza di questi appoggi. 166. 

1675. decembra 7. (.sačuvala «e samo , minuta) 

Dopuštene je o žitu dobio samo na 300 „r ubbia" . Nada se, da će dobiti i 

drugo za jednahi količinu. 

Dopo essermi data intentione della tratta di 60u rubbia, più volte m' è 
stata variata la parola sino a non volermi dar nulla, ne anco con tratta a 
nostre spese, allegando la scarsezza del grano e l' essere spirata la gratia 
di papa Clemente Nono, stesa per sei anni solamente, ma mi sono aiutato 
tanto, che V ho ottenuta per 300 rubbia senza spesa della tratta, che va alla 
camera, che importa uno scudo per rubbio. Spero, che ne otterremo per altri 
300 ancora, e per facilitarlo io vado insinuando, che quest'avanzo sarà dall' 
Ecc-ze V-re applicato per la fabbrica della cattedrale, e se bavero nova, che 
cosi sia seguito, e potrò mostrare la lettera, crederò per certo, che mi riuscirà. 167. 

1676. januara 25. (sv. VII., hr. 745. autograf) 

nalogu, što ga je primio od senata, da ne vodi /pismeno službene po- 
slove; on dosta opHrno pokazuje, kako to ne može vrijediti kao općeno 

pravilo. 

Leggo neir humanissima lettera dell' Ecc-ze Y-re di 23 novembre, per- 
venutami con un' altra di 30 del medesimo mese per via di Napoli, T ordine, 
che mi danno, di non negotiare i Loro affari in iscritto, ma solo rappresentare 279 

quel, che m' occorre in nome pubblico, con offitio a bocca. Mi ricordo, che 
quest' ordini vennero già a mio zio Benessa et al signor Gabriele Cerva 
B.B. M.M., da quali per l' impossibilità di essi non furono mai eseguiti segui- 
tandosi da loro di accompagnare le instanza, die andavano facendo, con me- 
moriali, che contenevano il tenore di esse. Del che poi il senato di qu<3l 
tempo si rese capace per esserli stato rappresentato, che i principi e loro 
ministri non possono ne vogliono prendersi la fatica di tenere a mente i fatti 
di questo e di quello per poterli consultare, con chi bisogna, per dare loro 
congrua risposta, la quale è sempre solito di difterire nelle prime comparse. 
De' nomi degl' instanti e del paese, della cosa, che si tratta, non che d' altro 
si smentiscano immediatamente uditili. Mi ricordo, che una volta la Santa 
Memoria di papa Alessandro, quando mi portai a suoi piedi per 1' affare del 
collegio de' Gesuiti, mi riceve aspramente esagerando le molestie, che gì' 
haveva recato il pensare sopra quella materia, nella quale, non Iiavendoli io 
per prima portato cos' alcuna in scrittura, come quello, che non havevo ha- 
vuto sin air hora per bene di trattarlo, S. B-ne per proprio instinto haveva 
intrapreso di parlarne e discuterlo col P-re Generale di quel tempo, con 
stuffarsi e straccarsi bene presto. 

Quello, che mi saWò, fu il memoriale, che havevo in pronto, mostrando 
di conoscere la verità, della quale parlò all'Ecc-ze V-re, et ottenni, che mi 
senti benignamente con darmi con chi ragionò della mia udienza lode d' es- 
sermi in essa portato saviamente e con discretezza : dopo di che riportai in 
materia suddetta quel, che volsi, con ogni più favorevole speditezza. Mons-r 
nuntio di Venetia, quando mi trovai ultimamente colà, come per sua gratia 
m' ammetteva ad un intima confidenza mostrandomi tutti i spacci, che ricevea . 
da Roma, conferiva meco ciò, che in ogni udienza lasciava notato in scritto 
in collegio, che si domanda presentata e contiene l' esposto a bocca. Qui in 
Roma i ministri de' principi, per grandi che siano, non sfuggono di praticar 
questo modo di negotiare per mezzo de' memoriali, e tutti questi, che dico 
senza la cautela, che giudicano necessario l'Ecc-ze V-re di participarne il 
tenore a loro prencipi. Per sfuggire poi gì' inconvenienti degl' impegni, che 
talvolta considerano l' Ecc-ze V-re, si crede bastante 1" infermità di questa 
sorte di scritture senza sigillo ne sottoserittione ne ombra alcuna di cosa au- 
tentica. Dico tutto questo all' Ecc-ze V-re per dar Loro riverentemente motivo 
d' esplicar meglio questo Loro comandamento, il qual" inteso generalmente se- 
condo il nudo suono delle parole, che contiene, non è in modo alcuno ese- 
guibile, ne io, che intendo d' ubbidirle puntualmente e che non sono altri- 
mente per prendermi l' arbitrio sopra accennato, non sono in stato di con- 
tinuar a servirle e comparir a nome Loro senza lasciar in scritto il conte- 
nuto delle mie domande, perchè oltre che non verrei mai a capo di nulla, 
ciò sarebbe un espormi alle risse della corte et incorrere nel concetto d' in- 
discreto e d' intrattabile. Sarò bene con la mia assistenza a servir con ogn' 
affetto a chi mandaranno in mia vece, come ho fatto al signor Niccolò Gozzi 
B. M. restato apagatissimo della mia ingenuità. Non sono si poco informato 
della prudentissima mente dell' Ecc-ze V-re, che non m' accorga, che non 
vengon altrimente in conseguenza gì' inconvenienti sopraaccennati dal vero 
senso del presente Lor ordine e che in effetto non intendono, che affatto 
niuna scrittura si adoperi ne' Loro negotii senza prima esporla alla Loro 
autorevole censura potendosi ciò da me raccogliere dalla facoltà, che nèlF 280 

istessa lettera, che contiene 1" ordine, mi si da di spendere qualche cosa nelle 
copie delle scritture. Ma a me non sta di glossare i comandamenti general- 
mente concepiti e però ricorro alla Loro autorità^ che specifichi i casi, ne' 
quali vuole che io negotii senza memoriali, a quali finalmente si riducono le 
scritture, che metto in opera, usando oltre la cautela detta di sopra in ordine 
all' impegno di non indur a parlare direttamente la repubblica, ma con modo 
impersonale: ,,si prega, si antepone, si considera", e per abbreviarla si 
degnino ogni volta, che mi dan ordine di far qualche instanza a nome Loro, 
trasmettermi insieme il tenore, nel quale vogliono che sia concepito il me- 
moriale, e cosi non si potrà incorrere nelF inconveniente considerato dall' Ecc-ze 
V-re, che si diano scritture a nome Loro senza esser a Loro partecipate. 1(376. januara 29. (sv. VII., ))r. 74(3.) 

(Opet razmirici s Francuzima. Glasovi o ratnim pokretima.) slo- 
bodnu pristajafm dubrovačkih brodova u Jakinu. kaluđerima mletskim. 

(0 arhitektu). 

Non si lascia diligenza alcuna per conto del negotio della «anità in 
Ancona, ma qui regna una gran disapplicatione e tuttavia s' è fatto tanto, 
eh' è vicino a trattarsi l'affare in una congregatione particolare di cardinali, 
per la quale s" attendono a raccogliere notitie da servir per motivo di caminar 
in queste materie nel modo per prima praticatosi ; et in s^jeeie che le allarme 
del contaggio dell'Albania non habbino a nuocerci, sicome ne a noi ne a 
Spalato nuocono quelle del resto del Levante, col (^uale habbiam tutti due 
continuo commercio, e non l' habbiamo ne gl'uni ne gl'altri coli" Albania. 

Alla suppressione, che si desidera, si sarebbe sin hora venuto, se fosse 
arrivata in tempo debito la relatione di monsignor vescovo di Mercana, il 
quale fa bene di secondar i sensi dell' Ecc-ze Y-re con eseguir la commis- 
sione, che ha havuto di raccogliere e mandare le notitie dell' operationi del 
Padre Don Jovita. 169. 

167(3. februara 12. (sv. VII., l)r. 747.) 

Pitane o slobodnom pristajaim brodova u Mlecima i u Jakinu. raste- 

rcćivaau nepokretnina ; poredi banku dubrovačku s onima u Italiji. (0 

arhitektu). mletskim kaluđerima. 

Non ostante le pratiche date a nostri vascelli così a Venetia come in 
Ancona io attendo, che va da inanzi la congregatione deputata a affare della 
sanità per formare lo stato di questa materia in avvenire, sopra la quale si 
sono esposte e si esporran di nuovo tutte le considerationi, che V Ecc-ze V-re 
prudentemente suggeriscono con tutto, che siano già notissime a questi sigiiori. 281 

i quali da se medesimi non lasciano di spendere similissimi concotti alli con- 
tenuti nella Loro humanissima lettera di 27 de passato pervenutami con altra 
di 24 detto. 

Quel di, che io sono venuto ultimamente in cognitione e che nel me- 
desimo tempo della pratica sospesa a nostri vascelli per causa della peste di 
Podg'oriza, distrante 100 miglia da noi con interpositione di monti asprissimi 
di mezzo e senza occasione alcuna di commercio fra un luogo e 1' altro^ Spa- 
lato ha praticato liberamente e con Venetia e con Ancona a mezza giornata, 
dal quale vi fu peste formale, e tutta quest' estate il commercio di detta piazza 
ha continuato col Levante et in specie con Adrianopoli, per dove necessa- 
riamente passano le mercantie, che ivi vengono, non ostante la fierissima 
peste, che in essa città et in tutti i suoi contorni ha regnato. Il che è ve- 
nuto a notitia di questi signori, a quali io dico, che anco Ragusa è in pos- 
sesso di questo medesimo, che non ostante la peste, della quale non mai è 
esente il Levante, col quale essa ha commercio dì mercantie, sian ammesse 
le merci e persone di lei a libera pratica così a Yenetia, come in Ancona, 
e che molto più ciò deve seguire, non ostante la peste dell'Albania, tanto 
distante e tanto seperata dì commercio da noi. Troppo s' intendono queste 
cose, ma v' è di mezzo un' incredìbile dìsapplicatione, contro la ([uale bisogna 
andar combattendo col tempo e con T assiduità. 

L' Ecc-ze V-re quasi in ogni lettera si compiacciono di rinovarmi gF or- 
dini per lo sgravio de stabili desiderano, ma io non trovo chi mi voglia sen- 
tire, quando antepongo la commutatìone dì canoni fondati in terreni per lo 
più proprìi de luoghi pìi e chiese creditrici di essi in frutti del Monte della 
repubblica, nel quale è debitore il prencipe supremo, e per conseguenza pochis- 
simo desiderabile, anzi da ognuno naturalmente sfuggito, domandandomìsi, se 
i lune stantì della città applicano l' animo a metter i loro effetti sopra esso 
Monte; il che io, al quale è noto, che piuttosto ì nostri si contentano di te- 
nere i loro denari sopra luoghi dì Monti di Roma con utile di due incirca 
per cento, che sopra il detto ^lonte con utile di 4, non ardisco d' affermare. 
Forse la cosa non passarebbe così, se il detto Monte fosse amministrato non 
dai deputati della repubblica, ma soto la protettìone dì lei dagl' istessi in- 
teressati in esso, quando ve ne fosse, come si fa in altri luoghi, et in specie nel 
Monte di San Giorgio di Genova, perchè gì" huominì s' assìcurarebbono mag- 
giormente a trattar co' pari loro in materia d' interesse, che non fanno co 
superiori. 

Per trattare della suppressione de' Melitensi è necessaria la relatìone di 
monsignor vescovo di Mercana, con la quale devono ritornar le scritture 
originali, sopra le quali s' ha a fondare quest' atto, e massime dopo la morte 
del signor cardinal Rasponi f. m., che come ponente della causa n'era in- 
formato et haveva già in pronto il suo voto per la detta suppressione. P. S. 
In proposito delle tratte di grani mi scrive il signor Francesco Bosdarì da 
Ancona, che ì signori abbondanzieri gì' havean ordinato dì non mandare il 
già comprato per conto Loro e che già ne havea fatto partito dì esso 
con altri. 282 

170. 

1676. marta 11. (sv. VIT., br. 748.) 

Sale breve o otpuštanu grijeha (indulgencij'i) zbog svete godine. Razlaze 
način^ kako bi se mogao umnožiti fond za ponovno zidafie stolne crkve. 

mhtskim kaluderima. 

Per secondare le pie e religiose brame dell' Ecc-ze V-re di godere i 
sacri tesori dell' indulgenze dell' anno santo ho fatto le mie instanze a Sua 
B-ne, dalla quale ho ottenuto il breve qui annesso continente la gratia desi- 
derata, 1 uso della quale prego Sua Divina Maestà che sia proficuo e salu- 
tare a cotesto popolo contro i flagelli dell' ira celeste, co' quali si spesso e 
sì fieramente siamo visitati, e che conceda a cuori del medesimo frutti degni 
di penitenza per renderli disposti alla sua santa gratia. 

Si degnino l' Ecc-ze V-re di prendere in bene V ardire, che sono per 
prendermi in propor Loro un modo d' arrichire la nostra chiesa cattedrale, 
alla cui fabbrica vedo le menti dell' Ecc-ze V-re lodabilmente intente, di ren- 
dita considerabile senza alcun pubblico dispendio, ma con fare quello, che 
per altro fanno, ma con diversa economia dell" usato sin hora, et è, che in 
avvenire si ordini ai signori ambasciatori alla Porta, che i due captani^, co 
quali sono soliti d" essere regalati nell" udienza del Gran Signore, vendano 
immediatamente e ne rechino il prezzo al loro ritorno in cambio di quel, che 
sin hora s' è fatto di essi captani in corpo, i quali non sono roba, che sia 
a proposito di mettersi in alcun uso. e pochissimo s' avanza in fare costi di 
essi pianete et altre suppelettili sacre per non essere il colore a proposito 
e poi perchè molta roba va a male, e che questo denaro si assegni per i 
paramenti o altro servitio della detta cattedrale : e talvolta potrebbe arrivare 
la quantità a segno di supplir all' annuo censo, che si paga alla santa casa 
di Loreto. Io non solamente propongo ali* Ecc-ze V-re questo partito, ma in- 
terpongo insieme le mie humilissime preghiere, perchè si degnino di metterlo 
in opera, pregando la Loro benignità a honorare con questa ricompensa i tali 
quali servitii, che da me si lungamente e con tanta applicatione e non inutil- 
mente sono stati prestati e tuttavia si prestano alla repubblica. Compatiscano 
r Ecc-ze V-re alla mia semplicità e diano al motivo, che mi spinge alle pre- 
senti preghiere, piuttosto questo nome che quello dell" ardire, e con deferire 
ancora in questa parte al parere d" huomo sincero e che maturamente e 
previe le debite informationi trova così essere espediente per il decoro del 
culto divino. 

Dell" affare de' Melitensi nulla può farsi, se non vengono di costà l' in- 
formationi di monsignor vescovo di Mercana o almeno non si rimandano dal 
medesimo le scritture originali di diverse informationi et altro da qui tras- 
messoli, il che potrebbe fare immediatamente con ritenersi appresso di se 
copie autenticate. ^ grčki x-a.v^u: (u Arijana). 283 
171. 

1676. aprila 4. (8v. VII.. ))r. 749. autograf) 

parohiji lisačkoj. O parnici protiv Don Jovite. arìdtektu. 

E verissimo, che la parrochia di Lisaz è stata ottenuta in ([uesta da- 
taria come vacante per devolutionem alla dispositìone della sede apostolica, 
et il signor abbate Carlo Gaudentio n' è stato il mezzano, e ciò è seguito 
per via solita et ordinaria essendo in verde osservanza (in tutto il christia- 
nesimo) de sacri canoni, che in tale conformità dispongono con tutto, che ne 
venga di rado il caso, il (juale però venendo non induce alcuna conseguenza 
ne' casi da esso dissimili, che però non è da temere per questo alcun pre- 
giuditio alla nostra patria. Ne io ardisco qui di chiamare ne attentato ne 
novità questa provisione, perchè mi si darebbe su la voce et haverei delle 
bravate. Hanno per tanto fatto prudentemente l'Ecc-ze V-re d'interporre i 
Loro offitii con monsignor arcivescovo, perchè si contenti d' andare prove- 
dendo le parochiali a suo tempo, perchè non si venga a questa sorte di casi, 
e non so perchè non l' habbia fatto delle intanto vacate in modo, che vi sia 
tanto numero delle similmente devolute, non bastando il motivo del non es- 
sersi celebrato il sinodo e per conseguenza ne anco creati esaminatori sino- 
dali, perchè non per questo è spirata la facoltà dell'esaminatori vecchi. Sopra 
il quale punto farò ancora maggior riflessione, e se occorrerà la facoltà, che 
desidera, procurare d' ottenerla. 

E arrivato il processo contro D. Jovita e spero vi sarà in esso tanto, 
che bastarà per mortificar lui e della congregatione melitense disporre al 
modo, che l'Ecc-ze V-re desiderano. Han fatto saviamente a non li rispon- 
dere, perchè non lo merita, ne abbadino alle sue parole ; circa l' unione ai 
Cassinensi di coteste abbadie non liavendo egli alcuna voce in capitolo ne vi 
essendo troppa gola de' suoi superiori delle nostre miserie, e per dirla in una 
parola: non v' è sin hora alcun apparenza di tale pericolo. 

Io in etfetto credetti ultimamente d' bavere proveduto T architetto e lo 
tenevo in pugno, ma quando venissimo alle strette et io viddi le pretensioni 
del soggetto, col quale havevo instituito il trattato, hebbi per bene di riti- 
rarmene facendo insieme miglioi* riflessione sopra la sua giovenile età e du- 
ì)itando perciò, che potesse non essere di soddisfatione all'Ecc-ze V-re, le 
quali fecero prudentemente di scriverne al signor Lomellini a Genova, nel 
che però s' è incontrata la sinistra fortuna per la morte seguita nell' istesso 
tempo del detto signore, come a me da questo monsignor Lomellini ultima- 
mente fu riferito. Io per tanto ripigliare le mie diligenze, alle quali Dio e 
la Beata Vergine per sua misericordia conceda buon esito. 284 172. 167(). aprila 2-"). (sv. \'!1.. hv. T-IO. autograf) 

Opet prisfajaììu brodova u Jcikinu i u Mlecima. Xanovo o parnici Don 

Jovite i arhitektu. 

Leiniiientissimo Altieri viene avvisato con l'ultime lettere di Yenetia 
(la quel monsignor nuntio, come gì" era stata data notitia da quei signori alla 
sanità, die il signor generale di Dalmatia liaveva loro significato, che in 
cotesti nostri lazzaretti possa esser nato (jualche disordine circa le diligenze, 
che si usano nello spurgo delle robbe di l^evante. e che nella città medesima 
fosse perciò occorso accidente di sospetto tale, che ne obbligava a riguardo: 
per causa di che havevano messo alla contumacia un legno da cotesto porto 
comparso, e che questa, quanto alle robe, sarà rigorosa. Sopra quest' avviso 
ha dato Sua Eminenza ordine, che si scriva a monsignor nostro arcivescovo, 
il quale dia sincera e fedele relatione di quello, che passa in questa materia, 
e la lettera sarà inviata duplicatamente per Venetia et Ancona raccomandando 
il recapito di questa seconda a monsignor governatore. E non è gran cosa, 
che d" Ancona si spedisca costà per quest" effetto barca espressa, perchè V Ecc-ze 
V-re habbino questa notitia quanto prima per Loro governo e monsignor 
arcivescovo possa fare per tempo le parti ingiunteli, che dovran essere pun- 
tuali con mettere in chiaro in buona forma tutto il caso, che può haver dato 
materia al suddetto avviso. A me giova credere, che non vi sia male alcuno, 
ma quando fosse, noi habbiam esempio imitabile del contaggio ultimo di 
Giuppana. i casi del quale furono da noi sinceramente palesati cosi a Yenetia, 
come in Ancona, et io mi trovai per fortuna a Yenetia, quando giunse la 
filucca espressa, che portò tale avviso, e tutto quel popolo molto se ne edificò. 

Si attende a far quel, che occorre attorno al processo contro il Padre D. 
Giovita, il quale ricorre contro di esso come fatto da giudice a lui sospetto 
non perdonandola ne anco ali" eminentissimo Barberino, alla cui iurisditione 
pretende non essere soggetto. E quanto al primo punto, V esservi aggiunto a 
monsignor vescovo di Mercana 1' abbate di Lacroma, che è del corpo de Cas- 
sinensi, fa un mirabile effetto et arriva improvviso alla parte. Sarebbe stato 
bene, che in fronte del detto processo si fosse registrata ad verbum la let- 
tera della commissione e, giacché non s' è fatto, è neccessario di trasmetterla 
qua con riservarsene costà mia copia autentica. Non si lascia il trattato della 
suppressione, che si procurarà segua nel modo, che desiderano 1' Ecc-ze Y-re. 17:i. 

1676. maja 2. (sariivala se samo .minuta') 

morskoj zdravstvenosti i o ohavjestehima, što su ih tražili iz Rima od 

nadbiskupa. 

Tengo l'humanissima lettera dell' Ecc-ze V-re di 16 del passato con la 
relatione di ciò, che passa in materia del sospetto presosi indebitamente della 
buona salute di cotesta città, e n" lio dato parte, dove bisognava. Ma essendosi 


285 

scritto (li qua a monsignor arcivescovo, clic no pig'li sincera inforniatione e 
trasmetta qua per poter venire a risolutioni convenienti sopra gì' avvisi ve- 
nuti da Venetia di quest' istesso sospetto, do parte all' Ecc-ze V-re per via 
di Napoli di questa particolare, acciocché in caso, che non fosse all' arrivo 
della presente giunta costì la suddetta lettera, possa monsignor arcivescovo 
fare le parti, che se gì' ingiungono, facendo un formale constituto della qua- 
lità delle malattie, delle quali son morti i due mercanti, della rigorosa con- 
tumacia antecedentemente fatta da loro e della sepoltura pubblicamente loro 
data, e come ciò è seguito tanto tempo avanti con essersi goduto e con go- 
dersi tuttavia dalla città perfetta salute. Intanto io mi astengo dalle querele 
e doglienza del generale e dello offitio della sanità di Venetia, mentre a re- 
lationi troppo individuali si sono mossi alle cautele cominciate ad usai-e. 
Spero bene in Dio, che conosciuta la verità le cose bene presto siano per 
ritornare in pristino. 174. 

1676. maja 21. (sv. VII., br. 751. autograf) 

slobodnom pristajanu u Jakinu i u Mlecima; poteškoće su uklonene. 

Breve jubileju. Opet o arhitektu. Zahvaluje, sto je primi en iiegov prijedlog 

prodaji kaftana na korist zidana katedrale. 

Delle due hamanissime lettere dell' Ecc-ze V-re solo alla seconda, che 
è di 16 del passato, ho dato sin hora risposta, che trattava sopra i motivi 
del sospetto di contaggio in cotesta città. Ne in tale materia occorre più di 
troppo ragionare essendosi havute a Venetia le vere notizie di quel, eh' è pas- 
sato nella morte di due mercanti Levantini e come dopo ciò è seguita di 
godersi la buona salute, che però han cominciato ad ammettere a pratica 
libera i nostri vascelli, come anco han fatto i signori Anconitani, e ciò non 
ostante il contaggio in Albania ; sopra il quale punto, in tutto il tempo della 
penultima sospensione del commercio (che portò inanzi ;, s* è procurato con 
vive e stringenti ragioni di far apparire, che la città nostra non deve parte- 
cipare de sospetti in questa materia, che corrono in detta provincia, con essersi 
ciò fatto sì a voce come in iscritto prolissamente a nome non dell' Ecc-ze 
V-re, ma de' mercanti, e s" è informato monsignor nuntio di Venetia nella 
partenza, che fece ultimamente da questa corte, e sia lodato Dio, che le di- 
ligenze non sono state vane. Resta, che dica all' Ecc-ze V-re quel, che mi 
occorre in proposito della prima, che è di 12, e quanto alla suppressione, si 
comincia a operare con speranza dell" esito conforme si desidera. 

Troppo mi sono aiutato, che il breve del giubileo abbracciasse tutto lo 
stato con farne espressa dichiaratione nel memoriale dato non in nome di 
monsignor arcivescovo, ma deli' Ecc-ze V-re, e tuttavìa la gratia è corsa nel 
modo, che s' è veduto per essere tale lo stile della curia, senza che monsignor 
secretano, per altro mio gran padrone, si sia voluto per conto alcuno piegare 
alle mie instantissime preghiere di fare più ampio il breve. 

Aspetto dall' Ecc-ze V-re nuovo ordine per l' architetto, che a quest' 
hora sarei quasi in stato dì condurlo et inviarlo, se non mi trattenesse il 286 

dubbio dell'essersi costì fatta la provisione per altro parti. 11 soggetto, che 
a me bora passa per le mani, ha nome Pietr" Antonio Perrone. adoperato già 
con soddisfatione a Benevento in carica d' arhitetto, e che bora serve di con- 
tinuo al signor cavalliere Bernini et altri di ([uesta professione a far modelli 
(li fabbriche et bavere cura di essa; è oltre questo scultore, intagliatore e 
stuccatore e pieno di molt' altre periti e in modo, che dagl" intelligenti, de 
(juali credo potermi fidare, mi viene grandemente commendato. Vorrebbe con- 
dur seco un maestro muratore, che 1" intendesse agevolmente i suoi ordini, il 
che io stimo necessario e riuscirebbe di sparamio : ma io aspetto d' inten- 
derne in ciò r assenso dell' Ecc-ze V-re. 

Riconosco i soliti sentimenti della pietà dell' Ecc-ze V-re nel gradimento, 
col quale han ricevuta la mia propositione de caftani a favore della sacristia 
della cattedrale, ne punto mi sgomenta il dul)bio. che nr antepongono della 
difficoltà del praticarlo, bastando in ciò il puro ordine Loro, alF esecutione 
del quale concorrerà efficacemente la riflessione dell" essere tali doni dedicati, 
come mediante il decreto del senato lo sarebbono. a Dio, e che senza grave 
peccato non possono, se non fedelmente, impiesTarsi in ciò, che il senato 
comanda. 

Io, che per un certo instinto interiore, il quale sicuramente proviene 
da Dio. mi sento portato a pensar continuamente sopra 1" esecutione della 
santa impresa dell" Ecc-ze V-re in ([uesta materia della fabbrica del Domo, 
parimente mi sento indotto a credere, che sarà accettissimo a Sua Divina 
Maestà il sacrificio di questo dono e che in riguardo di esso sarà abbon- 
dante verso di noi con le sue celesti grafie, delle quali ci constituisce in una 
diu'a necessità il presente stato della repubblica et i continui flagelli, che da 
tutte le parti ci travagliano. Considerino, Le supplico, che altro modo più 
utile di questo al culto Divino et insieme meno dispendioso al pubblico anzi 
di ninno diftìcilmente può trovarsi, che però è simile alle miche di pane ca- 
denti della tavola, atte a satiare il mendico senza incommodo del padrone, 
il quale le lascia raccogliere. Io poi ne restarò, come altre volte ho detto, 
principal debitore ali" Ecc-ze V-re, come se a me in proprio si desse questa 
limosina. Io intanto con maggior applicatione attenderò per valermi di qualche 
buona congiuntura ad ottener quanto sarà possibile in materia dello sgravio, 
sopra il quale sono sì pressanti gl'ordini, co quali 1 p]cc-ze V-re mi honorano. 175. 

1676. inaja 27. (sv. VII., br. 752.) 

zaprekama a morskoj trgocìnì. Audijencija kod kardinala Altierija odgo- 
rfena. Sporost u odlukama vlade rimske. sekretaru^ koga traži republika. 
Ukida?) e mletskoga kaluđerskog zbora mora poći za rukom. licu, koje 

želi predložiti za mjesto arhitekta. 

Mi per\-iene T honore dell' humanissima lettera dell' Ecc-ze V-re di 5 
stante, alla quale in proposito della sospensione del commercio per causa di 
sospetto, fondato nelle false relationi dell' autore già punito, non occorre dili- 
genza alcuna a fine di persuadere la verità, che e qui et a Venetia è co- 287 

nosciuta manifestamente da tutti; ma finché corrano le notitie e lo stato 
ecclesiastico si dia mano con Venetia, non può che andarvi del tempo ; era 
bene, che l' Ecc-ze V-re trasmettessero la lettera del generale, in cui Le avvisa 
della restitutione della pratica, che haverebbe giovato di molto per la pre- 
stezza. Sono state diverse funtioni questi giorni, che m' hanno ditt'erito 1' udienza 
del signor cardinal Altieri, nella quale gì' ho da presentare la lettera dell' 
Ecc-ze V-re, ma non fugge il tempo. Le altre due et in specie quella del 
Turriti Sua Eminenza ha da me havuto; di tutto quello, che contiene essa 
lettera ed io posso aggiungere a bocca, Sua Eminenza è persuasissima, e tut- 
tavia si camina con un torpore incredibile alle resolutioni tuttoché necessarie 
allo stato ecclesiastico : si sta con troppo religiosa cautela di far cosa, che 
possa dar ombra di dispiacere a prencipi, et in consideratione di ciò si de- 
vorano dell' amarezze concorrendo a tenere turbate le cose questi benedetti 
ambasciatori, et ultimamente s' é venuto alle mani con quel di Portogallo, 
e ci sarà del da fare per quietar con debita riputatione le cose. 

Del signor Camillo Oalantari ho cominciato a prendere informatione 
e seguitare di farlo per servire bene l' Ecc-ze Y-re. Se io havessi saputa 
prima l' intentione dell' Ecc-ze V-re in materia del secretarlo, havrei procurato 
un soggetto, che sarebbe stato proprio per caso nostro^ il quale intanto ha 
trovato r impiego della secretarla d' un cardinale e non può più trattarsi seco. 

Ilo scritto al signor Sturani nel modo, che V Ecc-ze V-re m' han ordi- 
nato : n' attendo la risposta, della quale immediatamente ne darò Loro parte. 
Ma quando il Galantari o non si contentasse della conditione, che l' Ecc-ze 
V-re li propongono, o non ci contentassimo noi di lui dopo T informatione, 
alla quale io sono attorno, e quando medesimamente il signor Sturani o non 
v' applicasse 1' animo o proponesse conditioni non accettabili, riflettino l' Ecc-ze 
V-re, se pare Loro, al Lamparini stato già costà a servirle, che credo ver- 
rebbe volontieri, anzi ambitiosamente, et attesa l' intelligenza esquisita nella 
professione di notare, le cui parti suol fare il nostro secretarlo, che perciò 
si chiama a distintione degl'altri della medesima professione: „Notare", li 
tornarebbe conto di venire, quanto allo stipendio, a minore partito, e potrebbe 
farseli una tassa ragionevole, quanto al pagamento degl' instrumenti ; se in 
esso r Ecc-ze V-re conoscono qualche parte, che Loro non soddisfa, consi- 
derino, che non sono sicure, che un altro, del (juale non hanno esperienza, 
babbi ad essere perfettamente a Loro gusto. In questo proposito mi sovviene 
di ciò, che avvenne, quando si trattò d' bavere per arcivescovo il signor Se- 
veroli, che per essere stato antecedentemente costi vicario et bavere lasciato 
concetto d' huomo non in tutte le parti a modo Loro, fu ordinato, che gli 
s'impedisse la consecutione della nostra chiesa, che in vece di lui fu confe- 
rita al Perotti, il quale fece poi la riuscita, che tutti sappiamo e che non 
haverebbe ne anco per immaginatione fatta il Severoli. 

Il negotio della suppressione de' Melitensi non può che riuscire : già la 
congregatione de cardinali, instituita apposta per affari di questa sorte, ha in 
mano il processo di D. Jovita formato costì da monsignor vescovo di Mercana, 
sopra il quale e sopra le relationi havutesi per prima dello stato e della 
disciplina de' Melitensi si faran tanto le risolutioni di castigar o no, et come 
esso Padre, quanto quelle della suppressione, per la quale basta il motivo 
dell' entrata tenue in modo, che non può governare un monasterio solo, non 
che una congregatione de monasterii, massime indipendenti dall' ordinario, e 288 

quello, che s" è praticato sin hora. è stato un impiastro, che ne piace a Dio 
uè è espediente per glhuomiui, ondio stimo per tratto della providenza 
Divina, solita di cavare alle volte il bene dal male, di permettere, che al zelo 
e diligenze fatte dal nostro eminentissimo protettore d" bavere per presi- 
dente un religioso esemplare e prudente, habbino corrisposto sì male i Cas- 
sinensi con darli soggetto pieno di si notabili eccettioni, il quale co' suoi 
mancamenti et imprudenze rovinando il tutto desse occasione, che si mettesse 
in consulta con i suoi debiti modi quest' aitare, del quale essendosi instituito 
particolare e serio trattato io credo, che per niun conto si permetterà, che 
seguiti nel modo di prima la congregatione ; onde resta solo, che di essa e 
de suoi monasterii si facci quello, che l'Ecc-ze V-re desiderano, a fine di che 
si opera con ogni applicatione. Monsignor Fagnano, che è secretarlo di detta 
congregatione de cardinali, m' ha affermato, che in questa parte si haveria 
ogni dovuto riguardo delle soddisfationi dell" Ecc-ze V-re, con aggiungere non 
per modum necessitatis, ma per una certa ragionevole convenienza, et io per 
secondar questo sentimento antepongo, che quanto al gusto dell' Ecc-ze V-re 
possono i signori cardinali intendersela col nostro eminentissimo protettore, 
che può essere informato della Loro mente e con maggior riputatione an- 
darla indagando ; col quale eminentissimo protettore io ho mezzo aggiustato, 
che vuoti intieramente a modo nostro ; ma non ciò m" assicuro, che si vorrà 
far per appunto in ogni cosa, come noi vogliamo, con recitarsi nel decreto 
e susseguentemente nel breve apostolico quel, che precisamente da noi si 
dettasse, come io non di meno prociu'arò con ogni mio studio che segua. 176. 

1676; jiina 13. (sv. VI]., br. 753.) 

Kardinal Nerli o upotrebi pseudonima u dopisima republike. Posao o 
arhitektu i sekretaru. kontumaciji u Jakhiu. 

Quando sono stato dair eminentissimo Xerli per procurare, come l'Ecc-ze 
V-re mi comandano, la risposta della lettera del Turriti, ho trovato l'Em-za 
Sua alienissima dal modo di praticare la corrispondenza di ricevere dell' 
Ecc-ze V-re la sorte di notitie contenute in essa lettera per mezzo de' nomi 
supposti, e se bene da me gì' è stato rappresentato, come questo è il modo 
tenuto sin dal tempo di papa Leone X., e che da quello di Paolo IIL sino 
ad Innocentio X. è corso il nome di Lucio Pisone, e poi di Martino Turra, 
e che nelle secretarle di papa Alessandro e Clemente Nono et anco in questa 
del presente pontificato ha caminato questo del Turriti, ha persistito S. Em-za 
nel suo proposito aggiungendomi, che questo modo 'checché sia della pratica 
per lo passato, la quale hano havuto nel cominciare i suoi motivi, che do- 
vevan giustificarlo et haverlo per conveniente, e nel proseguirli non si sarà 
avertito, ma lasciato correrei, hora, che occorre di farvi riflessione, s" Jia per 
poco decoroso e che però egli darebbe ordino, che si facesse la risposta e si 
esprimesse il gradimento, col quale riceve il signor cardinale Altieri queste 
notitie, quando li si dia persona o corpo di persone reali, a chi si debba 
dirigere la lettera ; onde a me non è rimasto altro, die di dare del tutto 
parìe riverente ali" Ecc-ze V-re per Loro governo. 289 

Al si<iiior Giuseppe Sturarli non mancai di scrivere sopra il secretariato 
nel modo, che T Ecc-ze V-re desiderano con lettera in data di 23 scadutole 
non ne ricevo ancora risposta, per sollecitarlo alla quale di nuovo gV ho 
scritto. E quanto al Galantari da lui proposto, è verissimo ciò, che s' afferma 
del suo ingegno e talenti. Ma io trovo, che questo soggetto nel suo impiego 
di secretarlo di monsignor Tempi, inquisitore a Malta, ha dato poca occasione 
di dirsi bene di lui, (juanto alla parte morale, et è stato causa al padrone 
di ritornar con poco honore da (luell' impiego, e gì' è bisognato disfarsi di 
lui per ordine de padroni, e non è troppo favorevole la relatione, che da 
delle qualità di lui dicendo fra l'altre, eh' è un cervello machinoso. Tanto mi 
occorre di dire per ubidir all' P]cc-ze V-re in questa materia dopo haverne 
fatto una fedele e diligente ricerca. 

Dell' altare delle contumacie in Ancona non ho che altro dire dopo il 
detto e scritto sin hora, se non, che eccede ogni credenza la tepidezza di 
(juesti padroni e la perfidia degl' Anconitani. Monsignor nuntio di Venetia 
neir ultime lettere avvisa T arrivo d'una iiluca da costà con notitìe certe della 
vanità di ciò, in che sono fondati i sospetti, che corrono e che in riguardo 
di ciò il tempo della contumacia delle persone di giorni 21 e (juella delle 
robe qualche cosa più lunga s era abbreviato a 14 solamente per tutti due 
i capi, aspettando di dare 1 intiera libertà del traffico, (juando ne verrano i 
rincontri dal signor generale di Dalmatia. 177 1676. juiia 20. (sv. VII., br. 754.) 

() dopiisteini slohodnoga pristajaifa diihrooackini brodovima u Mlecima i 
Il Jalxìnu. arhitektu. novčanoj potpori, sto ju je Propaganda dala 

crkvi u Biogradu. 

Da avviso in consulta monsignor nuntio in Venetia, che (pie' signori 
liavevano restituito libero il commercio alla nostra città e stato, et a tale 
avviso capitato intanto in Ancona si sarà ivi fatto lo stesso. 

Ho tinalmente liavuto risposta da' signori Lomellini, che non trovano 
colà soggetto a proposito per architetto, onde mi resta campo libero a trat- 
tare col trovato da me, e domani procurarò di stringere il partito per in- 
viarlo quanto prima. Vorrebbe condur seco un capo maestro, suo cognato, 
huomo di garbo, che lavorarebbe manualmente, e fra tutti due sarebbe tutto 
(| nello, che fa pel caso nostro perfettamente. Se potrò ridurlo a conditione, 
che tutte due costino all' incirca tanto, per quanto era ordine, che si ne con- 
ducesse uno da Genova, ardir > di prendermi 1' arbitrio considerando, che non 
meno pretende uno, che mi prometteva il cavallier Fontana, eh" è men buono 
del primo di questi, e che i partiti anco degl' altri, che han ti'attato meco, 
si mettevano al medesimo segno. 

Ho anco risposta dal signor Sturani al tocco datogli per ordine dell' 
Ecc-ze V-re et è del tenore contenuto nell' acchiusa carta. 

MONTM. HIST. XXXATI. 19 290 

Tengo avviso dal signor Bosdari, che haveva trasmesso costà in tanti 
zecchini la valuta di 500 pezzi di reali dati da questa sacra congregatione 
de propaganda fide ; però l' Ecc-ze V-re si degnino d' avvisarmi in lettera 
ostensibile l' arrivo di questa moneta^ perchè possa riportare la quietanza di 
quei eminentissimi signori, che sin hora hanno me per debitore. 178. 

167t3. juiui 15. (sv. LV., br. 1950. i sv. VII., br. 755. autograf) 

lažnim izvjeUajima^ koji bijahu doveli do zapreke slobodnomu prista- 
janu u Jakinu i u Mlecima. mletskim kaluđerima i o arhitektu. O 
. neprilici mladoga dubrovačkog vlastelina Petra Zamane. 

Ho dato ricapito al piego dell' Ecc-ze V-re diretto all' eminentissimo 
Altieri, et hora, che la sospensione, seguita ultimamente del traffico, è stata 
già levata, sarà il processo di monsignor arcivescovo considerato solamente 
in ordine all' avvenire, et al medesimo line si farà la raccolta delle rela- 
tioni et alti'e scritture, per le quali apparisce manifestamente la fraude pas- 
sata in quest' ait'are, e servirà a fare, che non si corra così facilmente a 
quest' atti pregiuditiali al commercio. Troppo io mi sono aiutato, che si repri- 
messe alquanto 1- autorità dai deputati d'Ancona, come vedo, che l' Ecc-ze 
V-re vorrebono, ma non è possibile d' indurre questi padroni di toccare loro 
questo tasto, se bene in questi frangenti sono stati costoro molto più duri 
conti'o di noi che i Venetiani, i quali pur hanno ascoltato le nostre ragioni, 
e per quel, che intende il magistrato istesso, non ha dato alcun segno d' ha- 
verne altri tini che retti, e solamente s' è lasciato trasportare dalle false re- 
lationi de mal intentionati ; dove che in Ancona apparisce manifestamente, 
come intendo, la mala intentione de loro stessi intenti al godimento degl' utili 
minuti, che godono in occasione delle contumacie da loro professatamente de- 
siderate, al che s' anderà in avvenire rimediando al meglio, che si potrà. 

Vedo il decreto dell' eccellentissimo senato sopra i captani, che dona 
il (^ran Signore a' uostri ambasciatori, offersi in dono alla nostra cattedrale, 
e prego Sua Divina Maestà, che rimeriti quest'atto della Loro pietà con 
r abbondanza delle sue sante grafie. Ma acciocché la cosa riesca fruttuosa, si 
degnino F Ecc-ze V-re ordinare, che essi captani siano immediatamente ven- 
duti con modo, eh' è sempre pronto et usitatissimo in quella corte, e sia 
recato al ritorno il prezzo d' essi, che in questo consiste tutta la bontà del 
pensiero, mentre la roba istessa portata costì non si può ne vendere ne 
utilmente impiegare. 

Il negotio de Melitensi camina per i suoi piedi, se bene lentamente; 
e questo secondo processo servirà per accellerare il suo corso, et in questo 
proposito io mi riporto al significato da me all' Ecc-ze V-re con le passate. 

Accuso all' Ecc-ze V-re la ricevuta delle Loro humanissime lettere di 
21 di maggio trasmessemi per via di Napoli, in materia del vascello e della 
persona del signor Pietro Zamagna, che da me è stato servito e seguito di 
servire, come ho avvisato per l' istessa via di Napoli il signor Michele, suo 2\)ì padre. Ilora detto ;[^eiitilliuomo si trova in Napoli per 1' autorità a ciò inter- 
postasi dal signor regente Valera, quando di ritorno da Sicilia passò per 
Reggio, e deverà a Napoli trattare la di lui causa, col quale et immediata- 
mente e col mezzo di potenti intercessori non lascio ad operarmi per suo 
servitio. 17<). 

li)7T). juiia 22. (sv. VII.. l)i*. 756. s dn[)likatom. obojo autograf) 

Ja vìa smrt pape Klimenta X. udesu Zamaninu i o koracima^ sto ili 

je preduzeo, da mu pomogne. 

Iloggi a dicessette hore e mezzo è piaciuto a Dio di chiamare a se il 
papa Clemente X. dopo infermità di parecchi i^'iorni da niuno creduta cosi 
presto mortale in modo, che il caso, massime a suoi parenti, è riuscito im- 
provviso. Restano per ([uesto accidente in sospeso tutti i negotii, e per con- 
seguenza (quelli dell' Ecc-ze V-re, in materia de' quali non m' occorre pertanto 
che dire. 

L' altare del signor Zamagna in Napoli s' è reso di molta consideratione 
per la calunniosa macchina drizzatali centra dal prencipe di Troia, come 
r Ecc-ze V-re ne saranno molto bene informate. Io di ({ui non manco d' aiu- 
tarlo per mezzo de potenti amici e protettori, e fra gì' altri del signor car- 
dinal Pio, partegiano di Spagna e molto stimato da ministri di quella corona. 
Sua Eminenza ha interposto replicati oftitii e con proprie lettere scritte al 
viceré e con (quelle dell'agente in questa corte di Sua Eccellenza, la quale 
risponde promettendo largamente il suo favore alla causa del signor Pietro 
con anteporre, che vi sono contro di lui gran cose dinotando il processo 
fabbricato sopra quella causa a Reggio, il (juale sappiamo che contiene ma- 
nifeste falsità, e bisogna, che siano ben conosciute, ma vi vuole del tempo, 
23erchè la cosa venga in chiaro ; e per hora basta d' ottenere, come pare dalla 
lettera del viceré scritta al detto suo agente* essersi già ottenuto, che non si 
proceda con fretta nemica della verità, che ciò sarebbe perniciosissimo. 

Io mi carteggio col signor regente Valera, delegato della nostra natione, 
il quale per essere passato in ritornare da Sicilia per Reggio nel tempo, che 
il signor Pietro fu trasportato dalle carceri di quella città a quelle di Napoli, 
è più degl' altri informato della cosa. GP havevo raccomandato, che non per- 
mettesse, fosse mal trattato nelle carceri il povero giovane, e mi promette, 
che lo farà, e francamente afferma, che, se è intervenuta qualche colpa nel 
caso del vascello preso da Francesi, è stato piuttosto del patrone del grano 
che degl'interessati nella nave aggiungendo, che il tempo provederà a tutto. 292 

1676. cuigasta 19. (sv. VII., l)r. 757.) 

(} dopisivahu s Xanìjem a poslu trtane (tartanaj dubrovačke, zadržane 

kod jak'inskc luke. 

Essendomi occorso nel punto, che s" hebbe avviso dell' arresto fatto sopra 
il porto d'Ancona della tartana di nostra natione di scrivere sopra materie 
letterarie all'eccellentissimo signor procurator Nani, bebbi per bene d'entrar 
con Sua Eccellenza in proposito del detto caso con quei più cauti e più rive- 
renti modi, che ho saputo. E perchè dall" Eccellenza Sua m' è stata data 
risposta immediatamente, giudico esser sei*vitio dell' Ecc-ze V-re, che la sap- 
pino, a tìne di che ne trasmetto Loro qui annessa copia, perchè non può se 
non essere considerabile per Loro governo. Io, che non so niente dì parti- 
colare da ciò, che si pretende essere seguito, non so che discorso farmi in 
(|uesto proposito. Credo bene per certo, che vi sia qualche errore di mezzo. 
Questo signore è stimato et è benissimo intentionato e quel, che a me dice, 
lo dice per bene, e non si cura, che sia occulto. È però espediente di tener 
secreto questo mio, come credo, lodabile arbitrio di communicar all' Ecc-ze 
V-re ciò, che mi scrive. Qui i signori cardinali si sono acerbamente doluti 
co signor ambasciatore, e lo stesso ha fatto il nuntio a Venetia, il primo de 
<iuali ha risposto con termini generali di non haver notitia della cosa. E quel, 
che sarà stato risposto al secondo, ancora non lo so. 181. 

1676. ^ieptembra 12. (sariivala se sanio .iinriiita') 

Primio Je priznanicu za potporu crkvi u Bior/radu i pismo o nespora- 
zumu s kapitanom zaliva (capitano in Golfo). zadržaju trtane pome- 
nute u piređasiicm pismu. Bazc/ovor sa sekretarom kardinala Nitarda. O 

arhitektu. mJetskim kaluderima. 

M' arrivano per via di Napoli due humanissime lettere dell' Ecc-ze V-re 
dell' istessa data di 20 del mese passato. L' una serve per mia cautela con 
(juesti signori della congregatione de propaganda lide per conto di 500 pezze 
da otto date per mia mano in aiuto della chiesa rinovata a Belgrado, della 
([uale rendo le dovute gratie all' Ecc-ze V-re. L' altra contiene più materie, 
sopra le quali dico qui ali" Ecc-ze ^'-re (juel, che m' occorre per replica. Non 
prima che per mezzo di questa lettera a me è venuto a notitia il netto del 
succeduto col signor capitan in golfo con le sue cagioni, giustificandosi per 
parte dell' Ecc-ze V-re il non essere la nostra fortezza stata la prima a salutare 
col consueto di prima osservato verso gì" antecessori di lui, il che per ogni 
1)Uona ragione deve bastare. Per le prove poi degl' atti inductivi di questa 
consuetudine non vi vuol gran manifattura trovandosi, come è da credere, e 
costì et a Venetia, chi sene ricorda il tutto e che questi voglino sinceramente 
attestarlo e non piuttosto concorrere ogn'uno ad aiutar, che resti col suo 2*)a 

honore il generale, che vi s' è impegnato, allegando per quello, che sento, la 
protesa convenienza per essere egli nel mare niente inferiore al generale di 
Dalmatia, e bisogna, che habbia fatto impressione a Venetia. 

Come io raccolgo dal tenore delle lettere mandate in copia all' Ecc-ze 
V-re, che dinotano l' opinione del senato fissa nell' bavere per mancamento 
notabile il nostro, spero in Dio, che l' applicatione e diligenza del signor 
Sorgo operarà di far palese la verità : intanto non si potrà far a meno che 
bavere delle molestie, mentre s' ha a fare col più potente. È vero, che 1' atto 
della ritentione della tartana, fatto in faccia della città d' Ancona, è offensivo 
della sede apostolica e del collegio de' cardinali, ma atteso il presente stato 
delle cose e' è poca speranza, che questi signori voglino entrare a pretendere 
efficacemente la soddisfatione. Però non vedo modo alcuno da aiutarci per 
questa parte, et in ogni caso ciò sarebbe in ordine alla restitutione del vas- 
cello, che solo resta da rihavere essendosi rilassate le robe, oltre il (^uale 
resta intiera la differenza per la soddisfatione, che pretende questo capo di 
mare, che sarà materia di mettere in opera la prudenza e saviezza dell' Ecc-ze 
V-re, che spero in Dio trovarà a tutto opportuni ripieghi. 

Sono stato questa mattina alle rote del conclave con la lettera dell' 
Ecc-ze V-re, diretta all' eminentissimo Nitard, dove ho trovato il suo secre- 
tano, il quale m' lia detto, che Sua Eminenza non trattava con ninno, et in 
effetto de rigore va così ne può replicarsi. Ho per tanto havuto per bene di 
consignar a lui essa lettera in presenza del prelato custode di quella rota, 
che s'è imbattuto essere un auditor di rota Spagnuolo. L'ha immediatamente 
aperta e letta in mia presenza, et ho havuto commodità d' informarlo pun- 
tualmente della causa del signor Zamagna ed esagerare il torto, che si li fa- 
ceva, et appagarlo in qualche dubbio, che mi mosse ; m' ha risposto, che 
prenderebbe da Sua Eminenza gì' ordini opportuni per scrivere al signor viceré 
a favore di questo gentilhuomo, come 1' ho pregato a voler fare con premura 
e come spero in Dio che eseguirà havendomelo promesso. 

Attendo per l' architetto e spero poterlo mandare con prima occasione di 
passaggio d'Ancona; parecchi partiti quasi conclusi con molti mi sono usciti 
di mano : spero in Dio, che questo riuscirà. 

Dei Melitensi hora, eh' è sede vacante, non può trattarsi, come l' Ecc-ze 
V-re bene considerano. Fatto il papa, cosa, che va molto differendosi, ripig- 
liaremo 1' affare. 182. 

1676. septembra 23. (sv. LY., svešck- 1950. aiitogral) 

Javla, da je na papinsku stolicu uzdignut kardinal Odescalchi, koji je uzeo 
ime Inoćentija XI. Opće .zadovolstvo: Opisuje negove vrline, iiegovo bo- 
gatstvo, potpore, sto ih je šilao vladarima, a osobito Polskoj. Francuski 
je kral uvelike podupirao hegov izbor. 

È finalmente piaciuto a Dio, che dopo due mesi di sede vacante si sia 
devenuto all'elettione del nuovo pontefice, seguita lunedi 21 del mese corrente 
con pienezza di voti in persona di Benedetto cardinal Odescalchi, il (juale 29 4 

s'è assunto il nome cV Innocentio, eh' è T undecinio di (juesto nome. E indi- 
cibile il contento di Roma e della corte per 1' esaltatione di questo sogg-etto^ 
ripieno in sommo g'rado di tutte le morali e Christiane virtù, ma in specie di 
carità, beneiicenza et inudita liberalità, esercitata continuamente da lui non 
solo verso i poveri, ma anco verso i prencipi e regi nelle loro necessità delle 
guerre con gl'infedeli, a che li somministravan gran commodità le gran ric- 
chezze, nelle quali si trova la sua casa, che superano 1' entrata di 40 milla 
scudi, delle quali si fa conto che habbia mandata in questi 3 anni 60 milla 
in J^olonia. Ha un nipote di fratello, giovanetto di sotto 20 anni, il quale non 
vuole che facci ninna figura pubblica. Ma questa mattina appunto ha dichiarato 
il signor cardinal Cibò, secretarlo di stato e sopraintendente dello stato 
ecclesiastico, con tutte le prerogative solite godersi da nipoti di papi ; se ne 
spera ottimo governo. I prencipi vi sono cupidissimamente concorsi, et in 
specie il rè di Francia, che ha passato offitii efficaci con i capi delle fattioni 
a suo favore non ostante, che sia suddito, nato di Spagna nella città di 
Como. E tutto il mondo s' è riempito d' edificatione. Onde 1" Ecc-ze V^-re hanno 
grand' occasione di godere e rallegrarsi e sperare ogni gratia. In questi 
principii non si può trattare d' alcuno negotio, massime tenendosi ancora in 
sospeso la dichiaratione de ministri ; quando sarà suo tempo, non mancare 
di promovere la prosecutione di quei, che rimasero interrotti per la morte 
del pontefice defonto. 

167(3. oktobra 31. (sv. YU., br. 760.) 

Bazgovo)' s poslanikom mletačkim i kardinalima o pitaini pozdravlaiia 

(mletačkoga) kapitana od zaliva. zaplijenenoj trtani. U stvari Zama- 

i'iinoj misli da hi trebalo upravo pisati potkraln napu/skomu. 

Ho poi servito 1' Ecc-ze V-re di passar oftìtio, che m' è parso opportuno, 
con questo signor ambasciatore veneto e cardinali dell' istessa natione rap- 
presentando il torto, che ci fa il capitan in golfo con praticare contro de' 
nostri vascelli la durezza di risentimenti senza alcuna giusta cagione : e 
perchè il signor cardinal Basadonna m' haveva avvertito, che detto signor 
ambasciatore haveva portato tanto la carica del capitan suddetto che quella 
del general in Dalmatia, entrai con Sua Eccellenza con gran fiducia di ri- 
portare grand' attestato a favor nostro a pregarlo, che riflettesse a quello, 
che la memoria potea suggerirli intorno alla pratica del saluto col capitano 
in golfo, et incontrai appunto quello, che non havrei voluto e mai non aspet- 
tavo, perchè mi disse ricordarsi molto bene, che la città era stata sempre la 
prima a salutare e che in specie li sovveniva, che ima volta si tardasse al- 
(pianto da parte nostra e fu causa, che si cominciassero a passar per la 
mente pensieri disavantaggiosi verso le cose nostre, sinché poi venne il sa- 
luto e le cose andarono bene, il che da me sentito hebbi per espediente di 
non entrare seco in contesa sopra quello, che affermava egli stesso de propria 
scienzia, ma seguitai a esagerare in genere la nostra devotione verso la 
serenissima repubblica con que' migliori termini, che potessi, e l'Eccellenza 
Sua fece altretanto seco dell' animo sincero di Sua Serenità verso di noi, e 2D5 

che ciò in tempo dell" ultinui guerni era apparso chiaramente. Mi domandò, 
se volevo, ciie scrivesse in pubblico 1 oftitio da me seco passato, e che con 
questo si attaccasse trattato dell' aggiustamento di questa ditferenza col capi- 
tano in golfo, et io risposi, come 1' Ecc-ze V-re trattavano questo negotio con 
Sua Serenità addirittura per mezzo del Loro interveniente a Venetia, ne io 
havevo da Loro altro ordine che di venir con Sua Eccellenza ad espressioni, 
che tacevo, e di assicurar Sua Eccellenza, che 1 Ecc-ze V-re non havrebbono 
tralasciato alcun atto conveniente, onde potesse sì nella materia corrente, 
come in og-ni altra restare Sua Serenità soddisfatta e dell' animo verso di se 
e dell' attieni dell' Ecc-ze V-re, e che però oni in libertà di Sua Eccellenza 
di scrivere a Sua Serenità sopra (juesto (piel tanto, che dalla sua prudenza 
li venisse dettato. 

In quello, che atferma questo signore sopra la materia del saluto, io 
non sono senza qualche dubbio, che vi possa essere qualche equivoco prove- 
niente da memoria poco distinta del tempo della carica suddetta da ((uella di 
generale in Dalmatia, e che i casi da lui ricordati possano appartenere a questo 
secondo tempo, ma non m' è bastato l' animo di replicarli e dire, che facesse 
miglior riflessione sopra ciò, che distintamente pur troppo e constantemente 
asseriva; ma mi sono raccomandato a chi sta molto meglio che a me di farlo 
dolendomi forte, che così quest' attestatione come quelle, che talvolta non 
mancaran di farsi nel medesimo modo a Venetia, rendano meno e compatibili 
e plausibili le nostre querele in questa materia. 

Intanto hebbi notitia, che il signor cardinal Cibò si portò personalmente 
dal detto signor ambasciatore per parlare (insieme con altro affare vertente 
qui in Roma) del fatto seguito in Ancona nella tartanella arrestata e fatta 
andare a Venetia, e per fare aperta instanza della restitutione di essa, e ciò 
per moto spontaneo di Sua Santità, che si sentiva gravato in quell'atto non 
essendosi in effetto da parte dell' Ecc-ze V-re fatta domanda alcuna e'I detto 
signor ambasciatore havrà nel medesimo tempo scritto di questo ancora, e la 
secretarla di stato ha fatto lo stesso a monsignor nuntio, come ho fatto ancor 
io tutte le sopradette cose con scriverle al signor Michele Sorgo, acciocché si 
vaglia delle notitie atte per suo governo. E fu sabbato oggi a quindici il dì 
17 cadente in modo, che comporta molto bene per la risposta a tutte le 
dette lettere. Io tuttavia non l' ho liavuta dal signor Sorgo : quello poi, che 
ne sia seguito dell' altre, ancora non V ho potuto sapere. Del tutto do rive- 
rente parte all' Ecc-ze V-re. 

L^4. 

1676. novembra 21. (sv. VI., hv. 620.) 

Tužbe Spanolaca na Dubrovčane. Razgovor s poslanikom spa kolskim. 

trtani, sto je zaplijeniše Mlečani. pozdravu kapitanu mletačkomu od 

zali va ; daje jedan savjet u tome pogledu.^ 

In occasione d' oftitii passati dal signor cardinal Barberino a mia in- 
stanza con il signor cardinale Nitardo, ambasciatore cattolico, a favore del ^ Ovo je pismo stiglo u Dubrovnik tek 31. III. 1677. (pismo senata 
od S. IV. Ifi77. br. 62<.». u sv. VI.) 29(') 

signor Pietro Zamag-na, uscì questo signore in (jualclie doglienza verso la 
nostra natione, che s' adoperasse nel trasporto de iirani da Ancona a Messina^ 
nel quale genere io stimai necessario di prendere da (juella città il neces- 
sario lume per poterne fondatamente discorrere; e dal signor Sturani. nostro 
console, mi fu signiticato, che solo un esempio di ciò v" era e questo pochis- 
simo sufticiente. et era di vascello etfetti vam ente veneto e che porta la ban- 
diera di San Marco, ma che solamente il capitano era del nostro stato. Onde 
bebbi per bene di portarmi addirittura dal detto eminentissimo Xitardo per 
disingannarlo dalla sinistra impressione concepita di noi e della nostra in- 
cessante divotione verso la corona cattolica. Dissi, di chi e qual era il vascello 
stato per av\^entura materia delle sinistre relationi. et aggiunsi, che la re- 
pubblica ne poteva ne dovea stare dal credere delle attieni private de' suoi 
sudditi. E quanto all' adoperarsi i legni e le persone di questi al trasporto 
di robe, a servitio di che si sia è uno degli effetti della sua neutralità, della 
quale non potea uscire rispetto alla sua debolezza a favor di ninno per divoto 
et obbligato, che li sia ; e che dal Turco medesimo, col quale ha tante di- 
pendenze, cio se gli viene permesso, e che de fatto in 25 anni di guerra 
con Venetiani i nostri vascelli non habbin fatto altro che careggiare per 
Candia soldati, armi e munitioni, e che seco siamo per patto espresso d' ac- 
cordo, che ci sia lecito bavere commercio aperto con popoli, che si trovino in 
guerra attuale seco. Mi pare, che l'Eminenza Sua sia restata alquanto capace, 
tuttavia m ha ordinato, che passi oftìtio con 1 Ecc-ze V-re, che veglino usar 
cautela d' essere d" aiuto ai ribelli di Sua Maestà. Ma (|uanto a Messinesi, non 
e' è più occasione di questo avvertimento essendosi con la perdita fatta da' 
Spagnuoli della scaletta liberata quella città dalle strettezze, che la rendevan 
bisognosa delli continui soccorsi, con che le cose di quel regno si sono ridotte 
per i Spagnuoli a molto cattivi termini e vicino alla mina istessa. 

Quanto alle nostre differenze co' Venetiani. qui s'insiste nella restitu- 
tìone del vascello preso sopra il porto d' Ancona, et alla prima instanza del 
nuntio non si sono havute risposte troppo buone pretendendosi, che il suo 
parlare in colleggio sia stato aspro; ha però havuto ordine di usare termini 
più miti, e si crede, che otterrà, ma solo la restitutione suddetta con restare 
intiera la controversia del saluto, sopra la ([uale ho parlato ancora al signor 
cardinal Delfino, il (juale m" ha detto, che da parte loro si pretende, che il 
fatto della pratica per lo passato sia diverso da ciò, che da noi si riferisce, 
onde non è solo questo signor ambasciatore, che così afferma. Io tuttavia 
credo ali" Ecc-ze V-re e sono certo, che chi dice altrimente o sbaglia o parla 
con malitia, ma questo non mi basta per farmi dar ragione con chi ne dis- 
corro, e per eccittare compatimento a travagli, che sosteniamo per questo 
capo, anzi piuttosto huomini di senno mi riprendono con dire saressimo 
pochissimo prudenti a volere persistere nella resistenza al volere, che conos- 
cessimo constante in chi può più di noi, e che il meglio sarebbe con neces- 
saria disinvoltura affermare, che in effetto si praticava di salutar solamente 
il generale di Dalmatia e si credeva, che in ciò concorresse il sentimento 
pubblico di Sua Serenità, che volesse (piesta differenza fra maggiore e minore 
potestà ; e che, mentre hora intende, che V espressione di rispetto contenuto 
ne' saluti si vuole che sia diretto allo stendardo solo senza riguardo del sog- 
getto, che lo porta, salutarà volentieri sempre lo stendardo e darà gusto con 
sicurezza d'haver a ricevere altretanto in osmi occasione, lo non ardisco di 297 

dire, che ne cosi ne in altro modo debba farsi, per(;liè non spetta a me il 
conseg'liare, ma dico bene, che qui non e' è troppo animo di sostenersi nelT 
impegno, a cui ci mettiamo per questa causa. I Spagnuoli han da fare per 
se sino alla gola; i Turchi poi ne anco ci sentirebbono, onde converrà in 
caso, che si vogli persistere a negar (juesto saluto di stare con il presente 
impedimento del commercio e con tema di maggiori risentimenti, co' quali e' è 
pericolo • che non s' entri in maggior impegno et il male cresca a segno di 
non essere capace di rimedio. Tutto questo procede a mio giuditio dall' essersi 
offeso il capitan del golfo di (juel benedetto tiro fatto per errore, s' è messo 
all'impresa, che stima plausibile, ha in essa impegnato gl'amici e parenti, 
che lo sostengono, e si tira inanzi senzachè la consideratione del retto e 
dell' honesto, che è per noi, sia bastante a resistere ; ne più profonda di 
questo io credo sia la radice del presente rumore, e (piando bene fosse, tanto 
più sarebbe dovere di procurare questo rimedio a quel, che di fuori appa- 
risce, e che non si stia attualmente alle mani col più potente. Pensino l' Ecc-ze 
V-re il mio ardire, anzi trovino per Loro benignità buono il mio zelo verso 
il pubblico bene. 185. 

1676. novernbm 27. (sv. VII., hr. 761.) 

Zahvaluje za nalog, da cestita ìiovomìi papi, ali ina odgađa izvršene do 

buduće naredbe zbog uzroka, ìcojì izlaže. Javla oslobodei/e zaplijehenoga, 

broda. O raspri zbog već spomenutoga pozdravlana. 

In tre occasioni di pontificato nuovo succedute, da che io servo qui 
r Ecc-ze V-re, l' ofiitio della congratulatione è stato fatto dalT eminentissimo 
protettore, e cosi intendo essersi praticato anco ne' tempi anteriori con essere 
sempre riuscita la funtione con decoro pubblico, eseguendola 1' hodierno pro- 
tettore con incredibile ambitione. Hora V Ecc-ze V^-re ingiungono a me, che 
presenti le lettere e facci il conplimento, et io ne resto honoratissimo ren- 
dendo somme gratie alla Loro l)enignità, che mi fanno succedere in luogo 
tenuto sin hora da personaggio di si sublime conditione ; credo tuttavia essere 
offìtio di buon cittadino differire ahiuanto d' entrar in possesso d' un tanto 
honore, sinochè 1' Ecc-ze V-re faccino maggior riflessione a questa novità dopo 
haver inteso ciò, che da me riverentemente iu ([uesto proposito s'antepone, 
et è, che corriamo gran pericolo, che questo signore sene offenda, e certo che 
almeno sene contristerà gravemente, e ciò in tempo, che habbiam bisogno 
di lui come di pane nel!' affare corrente della congregatione melitense depen- 
dendo, come più volte ho scritto, dall' arbitrio suo la parte del detto affare 
concernente l' impiego dell' entrate de' conventi suppressi, eh' è la più impor- 
tante. Oltre che non pare, che sia dovuta minore solennità in (piesto atto 
a papa Innocentio XL che alli passati pontefici, mentre la sua esaltatione 
è stata applaudita dal mondo più che (piella d' alcun altro de' prossimi 
suoi antecessori, e quando è stato cardinale in tempo delle nostre angustie 
del terremoto, ha sovvenuto con somma notabile di contanti e maggiore, che 
non han fatto gì' altri cardinali, le necessità delle nostre monache. Questa mia 298 

dilatione non solo non nuocerà, ma ci cadrà molto in acconcio per fare apparire 
al vivo r inconveniente della serratura de' passi a vascelli in Ancona, della 
([uale diranno che procede. Ond'io prenderò ardire di aspettare nuovi ordini 
dell' Ecc-ze V-re, e, se non vogliono levare dal possesso di quest" honore il 
signor cardinal Barberino, sarà necessario di pregarlo con lettera espressa a 
Sua Eminenza diretta, et in quella del papa far della medesima mentione e 
ma:iidarlene la copia, et il medesimo tare a me di quella dell' eminentissimo 
Cibò, il quale avvertano che, se bene è il primo ministro et effettivamente 
quello, che opera con la medesima autorità, che usavano per prima i nepoti 
de' papi, non ha altro titolo che quello di secretarlo di stato, con la quale 
notitia è necessario di governarsi nel trattare seco. 

Questa settimana si sono havuti avvisi della liberatione della tartana 
presa dal capitano in golfo sopra il porto d' Ancona, e ciò ad instanza di Sua 
Santità, dopo di che resta intiera la controversia del saluto e l' impedimento 
della navigatione indi proveniente, nella quale Sua Santità non vedo che si 
sia molto per riscaldarsi a nostro favore. Et ho rincontri certi, che (juelli 
signori stanno tìssi nel sostenere il loro rappresentante, il quale col mezzo 
de' suoi amici ìì parenti deve haver impegnato il pubblico volere, senzachè 
sia havuto il debito riguardo alle nostre chiarissime ragioni nel tribunale 
della giustitia. Delle quali (guanto sia grave il peso in quello della prudenza 
et interesse di stato, tocca di risolvere all' accortezza e maturità deir Ecc-ze 
V-re. Sopra il traftico d' Ancona, che hora patisce notabilmente e sene sen- 
tono da ogni parte gran querele. Sua Santità mi par di vedere che vuole 
insistere di trattare con detti signori, con che potrebbe essere, che conseguen- 
temente si parli della detta controversia, e se a me toccarà di parlare (il che 
non farò, se non richiesto qui e comandato;, non lasciarò di rappresentare 
vivamente il torto manifesto, che ci si fa. Ma ho poca speranza, che ne ciò 
ne altro hab])i da Inastare per farci restare al di sopra nel negotio. 186. 

1676. novembra 28. (sv. VII., br. 762.) 

udesu Zamaùinu. kupleim vojnika u dubrovačkoj zemli za vojsku 

krala sparwlskoga. 

Dopo bavere scritto ali" Ecc-ze V-re ieri con la stafetta di Napoli, ri- 
cevo dalla medesima città notitie, con le quali mi finisco di accertare dell' 
operare poco sincero di Antonio Marnara nell' affare del signor Pietro Za- 
magna, che per ogni ragione deve essere a cuore all' Ecc-ze V-re. Agi' interessi 
pubblici, de' quali non è punto proficuo non solo V effetto (del quale io in 
proprio non ho certe notitie;, ma ne anco le voci, che corrono di regimenti 
di soldati da farsi in cotesto stato per opera sua in servitio di Sua Maestà 
cattolica per ragioni, che all' Ecc-ze V-re possono essere soggerite dal Loro, 
proprio avvedimento, consideratore del presente stato delle cose del mondo e 
della qualità della loro conditione : e ne anco al buon servitio della Maestà 
Sua, meritamente dall' Ecc-ze V-re havuto caro, comporta, che corra una fama 
di questa sorte, che sarebbe segno d'una estremità d'angustie di quella 2<)9 

monarcliia. mentre si vedesse ricorrere u soccorsi sì tenui e sì inverisimili a 
riuscire. Quest" è un liuomo^ che s'appiglia a partiti ardui et azzardosi con 
macchine ardite et insusistenti, che indicano poco fondamento da forze e ca- 
pitale e meno ^^aiadagni asserenando monti d' oro da impiegarsi per la libera- 
tione di questo gentilhuomo, e descrive pv.r tante arpie e vorragini di de- 
naro i giudici di questi tribunali, ma io spero in Dio, che l' ufiìtii efficaci 
dell' Ecc-ze V-re insieme con quei de gran personaggi di (jui per lui inter- 
posti saranno i veri tesori e prezzo della sua consolatione, e che non permet- 
teranno sia oppressa la sua innocenza. 187. 

1676. decembra 19. (sv. VII., hr. 7()4.) 

Raspravki opMrno o pìiaini pozdrav/a/'/a hapltana od zaìira. Ističe neke 
opreke i faktičke netočnosti, koje uđoše u pregovore toga pitana. česti- 
tana novomn papi. arhitektu. 

Mi perviene 1' honore dell' liumanissima lettera dell' Ecc-ze V-re di 27 
del passato, e vedo, quanto mi dicono dell' equivoco, che può haver preso 
questo signor ambasciatore veneto circa il saluto, col (^uale egli (' stato ho- 
norato dalle nostre fortezze, seguito non a tempo del suo capitanato in golfo, 
ma del generalato in Dalmatia. Io procurarò di distinguere questo punto con 
Sua Eccellenza medesima mediante il lume delle notitie, che 1' Ecc-ze V-re mi 
danno. Che questo signore babbi affermato a me d' bavere havuto il suddetto 
lionore del saluto, (|uando fu capitan in golfo, io V ho scritto al signor Sorgo 
et anco all' Ecc-ze Y-re per via di Napoli, ma che babbia egli scritto nella 
medesima conformità in senato, io non ne so nulla; perchè a me, quando 
seco ne trattai, disse solamente, che haverebbe scritto a V^enetia il mio dis- 
corso tenuto seco. E sempre ho portato concetto, che non sarebbe disceso 
in questa sua relatione al particolare del saluto, che fosse stato fatto a lui 
proprio, quando era nella carica di capitano in golfo, perchè era atto di dif- 
ficoltare il negotio, che intraprendeva di favorire con suoi offitii, e stante le 
suddette notitie, che Y Ecc-ze V^-re mi partecipano dell' essere egli stato tutto 
il tempo della detta sua carica nell' armata in Levante, si sarà guardato molto 
bene, dopoché v'aveva fatto le sue riflessioni, di scrivere in pubblico una 
cosa, che a molti senatori, senza dubbio ricordevoli di quei tempi, sarebbe 
apparsa manifestamente falsa. Onde non so, dove il signor Sorgo fondi, che 
quest' assertione habbia intorbidato il negotio condotto da lui in buon termine 
con speranza di felice successo, come egli scrive air Ecc-ze V-re eh' era seguito, 
e prima che seguisse, haveva scritto a me, che pericolava di seguire. Ma che 
dalla risolutione del senato da farsi quell istessi giorni e parteciparsi a Roma, 
io haverei inteso. 

Le mie notitie nella presente materia sono diversissime da queste ha- 
vendo io havuto relatione da luoghi sicuri, che ne' detti giorni si parlò bene 
del nostro negotio in senato, ma solamente quanto concerneva la restitutione 
del vascello preso sopra il porto d' Ancona, e ciò sopra \ instanza precisa fat- 
tane in colleggio a nome del papa da monsignor nuntio, e non fu fatto niente, non perchè l' ambasciatore liavesse scritto disavantaggiosamente per noi in- 
materia del saluto, ma perchè si pretese, die monsignor nuntio parlasse troppo 
altamente, il quale essendo dopo qualche spatio di tempo tornato a parlare 
con termini di maggior soddisfatione ha ottenuto il tutto, et io ne ho dato 
parte all'Ecc-ze V-re con una mia di 27 novembre per via di Napoli, per 
dove sopra la medesima materia havevo parimente scritto in data di 2 1 dell' 
istesso mese. Questa restitutione del vascello come seguita a contemplatione 
del papa per se stessa non migliora punto altare nostro del saluto e dell' 
impegno da esso proveniente. Tuttavia ho speranza, che in riguardo del papa, 
eh' è in possesso d' una gran veneratione, si sia intepidito in quei signori il 
calore, che mostravano di non lasciare praticare il mare a nostri vascelli ; 
poiché ciò non potea mettersi in opera senza disgusto di Sua Santità rispetto 
al commercio d' Ancona. Ma perchè questo non bastava, perchè ritornasse allo 
stato di prima la libertà della navigatione per Ancona, Sua Santità previa 
qualche mia cautelatissima diligenza ha ricercato questo signor ambasciatore, 
che ottenesse da Venetia parola espressa, che ai nostri vascelli per Ancona e 
d' Ancona non si desse molestia, e questa mattina appunto monsignor Altoniti, 
auditore del signor cardinale Cibò, m' ha detto, che s' è ottenuto e che per 
parte di Sua Serenità ne sarebbe di ciò stato avvisato il nostro interveniente 
a Venetia, e se bene tale avviso non s' era ancora havuto, come il detto pre- 
lato m' aftermò, pare assai probabile, che i nostri vascelli possono assicurarsi 
alla navigatione, perchè in ettetto quei signori non credono essere tempo di 
disgustare questo santo servo di Dio, quando non fosse per altra cagione per 
non essere dissimili dal consenso in questa parte di tutti i prencipi christiani. 
Questo medesimo prelato mi ha dato pur questa mattina l'acchiuso memoriale 
diretto al signor cardinal Cibò e datomi ordine a nome di Sua Eminenza, che 
scriva sopra di esso, come vedono nel rescritto. Faccino V Ecc-ze V-re, Le 
prego, la dovuta riflessione sopra quel, che desidera l'Eminenza Sua, eh' è 
lo stesso di ciò, che desidera Nostro Signore, e mene scrivano in lettera a 
parte. Sopra gì' altri capi della lettera dell' Ecc-ze V-re trattarò in appresso, 
perchè questa sera ho poco tempo. 

Accusai per via di Napoli all' Ecc-ze V-re in data di 27 del passato 
la ricevuta del Loro dispaccio sopra il complimento da farsi con Nostro 
Signore, et a lungo esposi i motivi, che havevo di tratener l' esecutione dell 
ordine, che mi davano di far io solo questa funtione, e non piuttosto l' emi- 
nentissimo protettore Barberino conforme l' usanza inveterata, quatro volte 
già in fila dall'Eminenza Sua praticata, e come era tempo incongruo di dare 
questo dispiacere all' Eminenza Sua, hora massime, eh è nostro cittadino e vi 
si impegna con mirabile gusto, e dipendendo da lui il nostro negotio de' Me- 
litensi, e quando all' Ecc-ze V-re paresse di non levarlo da questo possesso, 
eh' era necessario di mandarli la lettera o aperta o accompagnata con la 
copia del contenuto. Vogliano V Ecc-ze V-re in questa parte farsi honore a 
comparatione dell' altre lettere, che in ([uesto genere compariscono nella se- 
cretarla di stato ; però han occasione di usar volentieri con l' Eminenza Sua 
questa necessaria confidenza. 801 1676. deAMMiihm Zìi. (sv. VII., 1)1*. 765.) 

Razgovor s poslanikom mletačkim o pozdravu I iiegovu prijetfie ; izlaze o 

tome svoje misli. Opet o arhitektu. 

Mi portai l'altro giorno (come nelhi mia in data di 1*.» accennai all' 
Ecc-ze Y-re di voler fare) dal signor ambasciatore veneto, e s' incontrò, che 
Sua Eccellenza liaveva dato ordine di signiticarmi, che mi voleva parlare. 
Onde mi parve bene di mostrare, eh' ero venuto per sentire i suoi comanda- 
menti e far, che egli sia il primo a parlare, come fece dicendomi, come havea 
esposto a Sua Serenità, (juel, che io gì" havevo detto in espressione dell'os- 
sequio, che r Ecc-ze V-re conservano verso la serenissima repubblica e de' 
discorsi tenuti all' hora seco (e fu, quando dall' Ecc-ze V^-re mi fu sopra ciò 
dato ordine con lettera di 18 settembrej : che la risposta è stata, che le mie 
parole sono piene di gentilezza, ma che i fatti dell' Ecc-ze V-re punto ad esse 
non corrispondono e che i Loro portamenti non sono buoni stendendosi in molte 
altre parole di questo istesso senso, ma generiche senza venire a niun parti- 
colare. Al che mi parve di rispondere, che io non sapevo immaginarmi, quale 
potesse essere in specie queir attiene, che potesse dare a Sua Serenità materia 
di questo modo di parlare, e quando «luesta non si dichiari, è impossibile, che 
all' Ecc-ze V-re riesca d' incontrare nelle soddisfationi e compiacenze di Sua 
Serenità, che sopra ogni altra cosa bramano e ambiscono, come spessissimo 
accade che si mettano di mezzo de maligni, i quali antepongono a prencipi 
cose aliene dal vero, et a Sua Serenità era altre volte succeduto con noi questo 
caso, che poi col tempo s' è chiarito della verità. E giacché le dette parole 
si dicevano in occasione del successo in materia del saluto ecc., che l' Ecc-ze 
V-re non sono in colpa alcuna, se in materia cerimoniale han osservato il 
consueto dell' altre volte, e che non è tale il Loro stato ne sono si privi 
d^ intelletto, che si siano messi ad un" innovatione di (|uesta sorte, essendo a 
Loro notissima la distintione praticatasi fra il generale di Dalmatia et il ca- 
pitan in golfo di salutare il primo e non il secondo, che così si fosse osservato 
col Memo et altri avanti di lui, e che, se Sua Eccellenza si contentasse di 
fare matura riHessione, trovarebbe nella persona sua, che portò queste due 
cariche, usata la medesima distintione. Al che mi replicò constantemente : „Anzi 
ne io ho havuto i saluti più volte, quando ero capitan in golfo, e mi ricorda 
molto bene et è negotio di vent' anni incirca". E mi replicò il dettomi altre 
volte, che essendosi una volta tardato un poco di venir al saluto, li passavano 
delle risolutioni rigorose per la testa, e le speciticò aggiungendo, che stette 
per andar a Gravosa e fare de danni alla contrada, ma che poi venne il sa- 
luto e non occorse altro. Et io dissi, che l' Eccellenza Sua si degnasse di ri- 
flettere bene, dove si trovasse, quando fu capitan di golfo, perchè la guerra 
in Levante in quel tempo nel suo maggior ardire era verisimile che tenesse 
occupato un suo pari, dove era più bisogno del suo valore, il che dissi a con- 
templatione delle notitie datemi dall' Ecc-ze V-re circa la sua dimora fuori del 
golfo, ma che non sian vere queste notitie o che egli volesse atfermare il 
contrario al vero, disse, che si ricordava molto bene della cosa e eh' era 
stata vent' anni fa incirca, quand' egli fu in sua carica di capitan in golfo,, :)02 

<3 che in golfo l'esercitò. Xe a me parve espediente „besocitga". Si stese poi 
diffusamente a persuadermi, che l'Ecc-ze V-re non facessero difhcoltà di sod- 
disfare in questo a Sua Serenità e che la ragione lo voleva, perchè si tratta 
di stendardo della repubblica, alla quale è dovuto quest' honore. Io replicai, 
■che ad honorar et ossequiar la maestà della repubblica sono ferventissime 
r Ecc-ze V-re ne in ciò cedono ad alcuno, ma che questa è materia cerimo- 
niale, che si governa coli' uso e con la consuetudine, tralasciata la quale 
sempre si starebbe in inquietezze cagionate da diversi motivi, che ogni dì 
verrebbono a mente per innovare, e che con l'ultimo et i più prossimi a lui 
s' è praticato di non salutare. Xon mi fece ])uona la replica e disse, che 
r Ecc-ze V-re sono savie e prudenti, prencipe libero e sovrano si, ma che vi 
sono de' potentati maggiori di Loro ; e che così ancora succede alla sua re- 
pubblica, la quale per conformarsi alle regole della prudenza deviene a molti 
atti, che non vorrebbe per compiacer a prencipe più potente di lei ; eh' egli 
si porta a dirmi queste cose per V inclinatione, eh" egli privatamente conserva 
verso le cose nostre ricordandosi, che in tempo del suo generalato le cose 
andarano con ogni quiete e buona corrispondenza. E perchè il discorso andava 
in lungo e 1* hora era tarda, disse, che mi voleva dar un esempio e con questo 
lasciarmi andare; che l' esempio però era cavato dall' historie romane, quando 
Antioco guerreggiò con quel popolo nella Grecia e si negotiò 1' aggiustamento, 
che le prime conditioni della pace non erano troppo dure per Antioco, ma 
che con la dimora crebbero, perchè i Romani s'avanzarono nell' Acaia e co- 
minciarono a trattare di ritenerla, et avanzandosi maggiormente la dimora del 
negotio pretesero poi, che il rè recedesse intieramente dall' Europa e termine 
fra loro stati fosse 1" Elesponto ; che poi si venisse ai trattati stretti e Scipione 
Africano si mettesse per mediatore fra il console Scipione Asiatico, suo fra- 
tello, a cui era stato dato luogotenente : il quale in questo trattato volse far 
due personaggi: l'uno d'amico del rè, 1 altro di senator romano: che come 
amico lo consegnava a contentarsi delle conditioni, che gì" offerivano, e farlo 
prontamente, mentre non conoscesse d' haver forze bastanti da ottenere coli' 
armi quel, che vorrebbe. E come Romano l'esortava a seguitare la guerra 
alla peggio, perchè con questo la sua repubblica conseguirebbe non solo ciò, 
<ìhe all' hora domandava, ma tutto il resto de" stati di lui : che 1' accidente col 
sis'nor capitan del golfo sono mesi che è succeduto, e tuttavia si resta a dare 
le dovute soddisfationi. e che ([uesta dimora è dannosa all' Ecc-ze V-re, le 
(juali più presto che faccino lo faranno a miglior prezzo, e che con la dila- 
tione possono crescere gl'inconvenienti e non essersi a tempo di rimediare. 
A me non parve d entrare seco in disputa letteraria della qualità dell' historia. 
biella quale havevo in pronto la vera notitia, diversissima da ciò, che Sua 
Eccellenza affermava, e mostrai di prendere in bene il suo discorso, in quanto 
concerneva 1" espressione del suo affetto, e dissimulare la durezza et efficacia 
del modo, che usava di farsi intendere, e per rincontrare ciò, che per parte 
dell' eminentissìmo Cibò mi fu detto, pregai Sua Eccellenza a volersi inter- 
porre, che intanto fosse libero il passaggio de vascelli per Ancona, come Sua 
Serenità desidera, e mi rispose, che, dove si trattava dell' interesse di sudditi 
dello stato ecclesiastico, la repubblica intendeva, che si passasse con ogni 
rispetto, ma che tuttavia si restava negl' istessi termini con noi. Onde io 
spendo il mio giuditio, che ne' detti vascelli non si toccarà, se bene espres- 
samente non ho valuto affermarmelo, e la stagione, che corre, è tale, che sarebbe caso ben metafisico il trovare in alto mare le navi, (jnando con vento 
prospero fanno il loro viaggio a «;olto lanciato, al pericolo del qual caso a 
me ricorda, che si mettevano passim i nostri vascelli nell'anno 29, quando 
io la prima volta uscì dalla patria, e v' erano in campo difficoltà co' Venetiani 
somiglianti alle presenti. 

Da questo discorso del signor ambasciatore aggiuntovi le notitii;, che 
tengo da luoghi sicuri a Venetia e da discorsi fatti co' cardinali della mede- 
sima natione, vedo fissi (piei signori nel volere V honore del saluto allo sten- 
dardo senza consideratione del personaggio, che lo porta, e la pratica in 
contrario sin hora o non credono o non vogliono credere, e con questo siamo 
noi ridotti in stato o di far a modo del più potente o bavere brighe seco. 
Io non so, che avvisi sopra questo vengono Loro da \'enetia, et a quelli mi 
rimetto ; tuttavia ho stimato debito della mia fedeltà a non tacere quelle no- 
titie, che possono conferire alla buona diretione d' affare di tanta importanza, 
sperando, che all' Kcc-ze V-re non mancarà prudenza per sapere ne resta in- 
tentione per volere prendere le migliori risolutioni. 

Ho aggiustato coir architetto, che non mi par vero, nel modo accennato 
con r ultimo ordinario ; dopo un' anno e mezzo d' esquisite diligenze e riffles- 
sioni non m' è riuscito di far meglio : il partito è fatto per un anno con ri- 
novatione di 6 in 6 mesi, se da una delle parti o tutte due non si disdice 
avanti due mesi dal fine di ciascuna condotta. kSpero in Dio, che riuscirà 
])ene, e Dio sarà servito e 1' Ecc-ze V-re ne ripoi'taran lode e merito con Sua 
Divina Maestà. 

Importa grandemente, che i deputati del terzo triennio non siano nuovi, 
ma alcuno di loro adoperatosi lungamente in (juesto ministerio nel tempo, che 
si operava et andava inanzi la fabbrica. 189. 

1677. januara 23. (sačuvala se samo .minuta) 

Opet pitanu pozdravla/ia i mislehe papino i kardinala Barberina o 
tome. Sale pismo Barher'iiiovo republici. 

L' affare del saluto, che da noi pretende il capitan in golfo, apparisce 
ogni dì più importante ; io, dove bisogna, non cesso di anteporre il testo de- 
cisivo in queste materie cerimoniali della pratica e consuetudine per inanzi, 
ma chi mi vede scaldato in trattare questo punto, si ride di me e ricerca 
da noi, che facciamo i conti nostri e che ci mettiamo ad imprese, che possono 
riuscirci, come dicono, che questa assolutamente non è^ e che differendo più 
lungamente di venir all' atto, che da noi si domanda, incorreremo in concetto 
di poco aveduti et havrem de' pregiuditii e di danni, de' quali ninno ci com- 
patirà. Ne per questo io manco d' ingegnarmi per giustificare ciò, che fanno 
r Ecc-ze V-re, ma vi duro gran fatica e sempre più m' accorgo, che il papa 
non è per iscaldarsi a favor nostro molto più di quel, che ha fatto sin hora, 
e che per ciò ci converrà di restare soli alle mani col più potente di noi, 
che è r ultimo delle calamità. Che Dio per sua misericordia cene guardi. Il 
signor cardinal Barberino, nostro protettore s" adopera, virilmente per noi, ma 304 

Sua Eminenza ancora è di senso, che ci conformiamo alla necessità e che 
prendiamo esempio di ciò. che han fatto in questi ultimi tempi i maggiori 
potentati del mondo. Et come è signore zelante verso il servitio de'prencipi 
e popoli, da quali ha honore d' essere protettore, ha voluto esprimere i suoi 
sentimenti nella lettera, che qui annessa invio all'Ecc-ze \^-re. 1677. januara 80. (sačuvala se samo aninuta") 

(^ siifìini je, dobiva li senat torno sva itec/ova pisma. Xanovo o prigovoru 
poslanika špavoJskoc/. što je javio u jednome od pređašinh pisama. Spletke 
na dvoru madridskom. Mlerani su uporni i ne će popustiti u pitanu 

pozdrava. 

Mi perviene 1" honore dell' hiunanissime lettere dell Ecc-ze V-re di *.) 
cadente, alle quali risponderò a pieno per via d" Ancona, et hora per questa 
di Napoli (la quale intendo essere hora per sorte la più speditaì dirò quello, 
che stimo di maggior importanza, e primieramente, che mi tro^'o havere scritt(j 
all'Ecc-ze Y-re da agosto in (jua più mie per diverse strade, senzachè per 
ancora m'appariscono segni del pieno ricapito di esse: e sono di 19 agosto. 
12, 23 settembre, 10, 31 ottobre, 21, 27, 2.s novembre, 5, 1'.», 23, 2tì de- 
cembre, 23 gennaro. Onde mi sarà caro d'intendere, quali di queste siano 
in effetto ricevute et in particolare se quella di 21 novembre, in cui avvisavo 
r Ecc-ze V-re della parlata fattami da questo eminentissimo signor ambasci- 
atore di Spagna con dolersi de favori costi come dicevai prestati a Mes- 
sinesi, onde havesse havuto i primi alimenti la loro contumacia nella ri- 
bellione, e come havcA'o havuto ordine da Sua p]minenza di scrivere sopra 
(|uesto all' Ecc-ze Y-re, perchè sene guardino in avvenire, dalle (juali parole 
e da simili discorsi capitatimi a notitia. usati da Spagnoli, può raccogliersi la 
poca buona dispositione de' medesimi Spagnoli alle cose nostre in questi tempi, 
e che sarà cosa ardua 1 ottener gratie da loro, e se non altro saremo doman- 
dandole rimessi alla corte di Madrid, ove le cose si trovano in grand' ag'ita- 
tione per la chiamata di D. Giovanni al primo ministerio del governo et alla 
privanza di Sua Maestà, al che è stata costretta d assentire la regina dai 
grandi del regno, come anco si tratta di astringerla a ritirarsi allatto dall 
amministratione dello stato e d' assentarsi dalla corte, il che Dio facci che 
finisca di succedere (luietamentc. 

Quanto al negotio co' Yenetiani et alla restitutione del commercio, le 
cose sono torbide più che mai, et a parlar chiaramente, (juei signori vogliano 
onninamente il saluto allo stendardo, da qualuii({ue rappresentante venga por- 
tato, ne ammettono in ciò discorso, e Dio voglia, che basti per la soddisfatione, 
che domandano, il semplice uso dì quest honoranza in avvenire. A me si dice 
da persone gravi, che o bisogna piegar il cuore per devenir a quest" atto o 
risolversi di combattere col più potente, o per lo meno andar sostenendo tra- 
vagli n(m solo nel commercio, ma in altre cose ancora. Il signor Sorgo da 
Yenetia. clie talvolta sin hora non havea queste notitie o non le stimava tanto, 
liora a me da avvisi in (juestistessa conformità, et all'Ecc-ze Y-re, come 305 ni nttoi'iiia. scrivo di coiioscltc la prcssosn necessità d' usare la prudenza in 
(|uest" atfare. Barberino s" è anco preso T assunto di consi«iliarci e ini dice, 
che le nostre ragioni fondate nella consuetudine per 1" adietro devono usarsi 
non altrimenti pei- ricusar il saluto, ma per difendere dalla nota dell' in- 
i2:iuriosa l' omissione ultimamente seg-uita di questa pratica, e lo scrive aper- 
tamente airEcc-ze V-re con sua lettera già da me inviata per (juest' istessa 
strada. Sarò con Sua Eminenza per la funtione del complimento con Sua 
Bestitudine, e forse vorrà, che vMntervenga ancor io, come ho fatto altre volte. 1()77. februara :->. (sv. VII., hy. 767.) 

Ulaže il pìsììio duplikat pi s ma Baì-berinova o pozdravu. Misli, da je uzrok 
cijeloj raspri lakomislenosf i sujeta icapitana od zaliva. 

II signor cardinal JJarberino, nostro protettore, stimando necessaria la 
celerità e sicurezza dell' arrivo all' Ecc-ze V-re del conseglio, che s' interpone 
di dare circa il negotio del saluto con sua lettera di 23 decorso da me tras- 
messa per via di Napoli, ha fatto un duplicato della medesima, che qui 
annesso riceveranno. Non devo tacere alF Ecc-ze V-re quello, che in questo 
proposito ho inteso da persona, che atterma liaverlo udito da chi s' è trovato 
presente al fatto, che sono per dire ; et è, che il signor capitano del golfo 
avanti di passare a vista della città s' era fermato dietro ad una punta, che 
sarà facilmente Sveta Petka, per ispatio di 2 liore, consumate in adornare di 
liammole et altri ornamenti la galera con animo dì fare in (questo transito 
pompa non inferiore a quella, che haveva fatto in uscire da Venetia, e ciò 
per un suo humore giovenile di magnitìcenza con opinione, che, come inten- 
deva, era solito d' esser honorato di saluto, e che vedendosi deluso da tale 
espettatione si fosse incredibilmente piccato e messo in tutti questi impegni, 
che hora corrono, con scrivere a Venetia caldamente per fare entrare, come 
u r è riuscito, nell' istesso impegno la repubblica. Il che quando fosse vero 
icoine r Ecc-ze V-re si possono agevolmente chiarire), verrebbono a cessare i 
timori concepiti da molti, che i rigori nati da questo successo havessero ra- 
dici profonde d' animo della detta repubblica intenta alla nostra ruina, e che 
questo sia un mero pretesto preso per commissione pubblica. E restarebbono 
le cose nel suo naturale, che porta questo punto cerimoniale propriissimo a 
partorire turbolenze, che per lo più nascono da cause di questa sorte. E 
r Ecc-ze V-re non si maraviglino, che a questo signore siano state date circa 
il consueto di prima false relationi, perchè anco qui in Roma si trova oltre 
il signor ambasciatore di persone anche neutrali, che atfermano francamente 
il medesimo, il che ci mette nel disavantaggio di quei litiganti poco felici, a 
quali non manca la buona ragione della causa, ma solo il modo di provare 
il fatto, sul (juale la ragione si fonda. MOMJM. IIIST. XXXVn. 20 ,H(»C) H>2. 

1(377. februara 6. (sv. VIJ.. 'ir. 768. autograf) 

Izvješćuje audijenciji l-od pape priliiiom rc štit aha ; papino mnijene o 
Dubrovčanima. Razgovoi- s kardinalom Cibò, koji je postao prvi ministar; 
hegovo mislene o raspjri zl>og pozdrava. ar//itektu. koji će ubrzo na put. 

Fece poi V eminentissimo IJarberino la fiintione del complimento per 
parte dell" Ecc-ze V-re con Nostro Sig:nore e volse, che vi fossi io presente : 
espose il giubilo dell" Ecc-ze V-re per 1" elettione di Sua Santità, e 1" ossequio 
delle medesime verso la Santa Sede et il Loro zelo della religione cattolica 
non solo ne' stati proprii. ma anco nel vicino Levante, il che a me toccò di 
particolarizzare esponendo il profitto, che riceve la nostra santa fede dalle 
colonie di nostra natione, per i privileggii della quale risplende nelle prin- 
cipali città della Servia, Bulgaria, Francia et Ongaria la luce dell' evangelio 
col rito latino fra le sette degl' infedeli e de' scismatici, dalle quali sono po- 
polate. E Sua Beatitudine senti il tutto benignamente con segni di particolare 
gradimento con aggiungere però parole espressive del desiderio de migliori 
sentimenti verso le cose ecclesiastiche accennando non oscuramente le nostre 
frequenti controversie con gi' arcivescovi. Sopra di che io hebbi per bene di 
riportarmi al signor cardinal Barberino, informatissimo di ciò, che passa al 
presente in questa matcì'ia : e perchè non era ([uello proprio il tempo di sten- 
dersi in discorsi molesti et il parlare stesso di Sua Beatitudine fu pieno di 
piacevolezza^ il signor cardinale fece un poco di sorriso e si passò ad altro, 
e fu, che il detto eminentissimo cominciò a dire, eh' era passato lungo tempo, 
da che gode V honore d' essere protettore della nostra repubblica, succeduto 
in esso al già cardinal Farnese, con aggiungere, come fu nel riceverlo rega- 
lato magnificamente d' un ricco Ijacile e boccale d' argento, e disse diversi 
concetti espressivi del suo afl'etto verso la nostra patria. Et io mi dipartii 
lasciando Sua Eminenza, che facilmente bavera in mia assenza esposto il signi- 
lìcato del detto suo sorriso. 

Fui dopo questo dall' eminentissimo Cibò, col quale toccò a me intiera- 
mente di complire, come feci esponendo all' Eminenza Sua 1" indicibil contento 
ricevuto dall' impiego di primo ministro di Sua Beatitudine nella di lui persona, 
verso la quale conservano 1' Ecc-ze V-re il concetto e la stima corrispondente 
alla chiara fama, che ne corre per mondo, e che auguravano dal senno, dal 
valore e dalla fede sua ogni più felice successo a Sua Beatitudine, alla santa 
sede et a tutta la christianità, sperando dalla sua benignità i frutti copiosi 
di protettione et aiuto nelle presenti Loro angustie. M'udì sua Em-za beni- 
gnamenta e con volto sempre ridente, e ripigliando 1" ultime mie parole disse, 
che appunto si trovava in atto di servir l' Ecc-ze V-re venendo al particolare 
della materia del traffico con Ancona e professando ingenuamente l' utile et i 
commodi, che da cotesta piazza riceve lo stato ecclesiastico, e però si 
fosse scritto di nuovo a monsignor nuntio di Venetia, che seguitasse adope- 
rarsi a questo fine. Entrò poi nel punto del saluto e mi disse chiaramente, 
che la prudenza voleva, che 1" Ecc-ze V-re si piegassero a fare quest'atto, 
e mi allegò 1" esempio de Genovesi col rè di Francia, il quale essendosi con 
quella repubblica dichiarato di volere quest' honorevolezza al suo stendardo. 807 

r Jia otti'iiuto 11011 osttintc, cÀiv. per inmizi si fosse praticato (livcrsameute ; 
aj^-^"iuiise, che iir ordinava di seriveri' questo particolare all' Ecc-ze V-re, e die 
era in animo di chiamarmi apposta per in <;•! ungermelo. 

Penso di inviare 1' architetto con il ritorno non di (piesto primo vascello, 
ma deir uno de quest' altri, che s' aspettano in Ancona. V^orrebbe condur seco 
un maestro muratore, et il propostomi a me pare molto a proposito per essere 
perito de lavori di stucco et huomo posato e megliore senza comparatione di 
(juanti costà sono capitati sin hora, e tornarebbe conto d' haverlo con cpialche 
^rossetto di più della i^'iornata, che si da costì ai maestri di maggior conto, 
che sento essere di 20 grossetti : sei o sette di più, stimo, sarebboiio bene 
spesi e si avanzarebboiio di gran lunga con il sparamioso lavorare, clic fa- 
rebbe all'uso di (pii, a<'comiiiodato alla (pialità d(^ cementi et altre materie di 
cotesto paese. Non so ancora cliiaraiuantc ({nello, che jnvteiidc, e mi gover- 
narò, secondo stiiiiarò ])iù espediente e più coiifacevoh» alla volontà dell" 
Kcc-ze V-re. 1677. felu-iiani 1:]. (sv. LV.. svešrk- 1950. ) 

Odlazak arhitekta ii Dubrovnik. Saophije pogodbe s nime uglav/ene. 

11 latore della presente è il signor Pietr' Antonio P>azzi, col quale ho 
fatto il partito della condotta per architetto nella forma qui acchiusa; ha 
haviito aiitecedeiìtemeiite due mesate e scudi sei promessili in agiiito del viag- 
gio, con quattro altri sopra mercato, in riguardo del ga.rzoiie, eh' è lavorante 
scarpellino, che seco condiic<', in tutto scudi sessanta, delli qnali mi sono valso 
da questo signor Siiiil)aldi con ordine, che ne dia de1)ito al! i signori tesorieri 
di S. Maria; il che T Ecc-ze V-re si degnino d' approvare. Spero in Dio, che 
([uesto soggetto l'iiiscirà di gusto all' Kcc-ze V-re, e però lo raccomando alla 
Loi"o benigna protettione. Non è altrimenti', come vedono, (jiiel giovanetto, 
del (piale scrissi coli' ultime mie, ma sogg(>tto sperimentato; nel quale poi 
dopo meglio riflettere al iiegotio mi è parso di deveiiire. 1677. marta 6. (sv. VII., Iir. 769.) 

Ponovo pitaifu pozdrava. zadaći Savina Zamaiw n toj raspri. Po- 
slanstvo Jakova Palmotića u Rim. dubrovački ni brodovima u fran- 
cuskom plijenu. 

Sono poco atti ad (»spriinvre il vero sentimento d(\ii"r animi nostri i frag- 
menti, che vengono hi mano altrui de nostri ragionamenti, poiché altro so- 
nano considerati da se soli, che non farebbono, se s' havessero sotto l'occhio 
le cose dette antecedentemeiit(> e susseguentemente. Cosi mi pare, che succede 
nel caso delle parole di questo signor ambasciatore veneto usate in proposito 
della nostra repubblica col papa, delle quali costà n'ha trasmesso notitia il 
signor Sorgo, perchè l' Ecc-y.e V-re ne fanno misterio maggiore di quello, che 

* a08 

meritano, arguendo, che vi sian sotto macchine, che in ettetto non sono. 
l*er<-hè al mio credere il fine di Sua Eccellenza e di chi gl'lia ordinato a 
l)arlarne cosi sarà stato di far risolvere l' Ecc-ze V-re a venir all' atto^ nella 
])retensione del quale vedo quei signori molto impegnati^ del saluto: perchè 
in etietto a me non par di vedere nell' animo di quei signori tanto male ne 
])ensieri tanto profondi, quanto da molti si credono in disavantaggio delle cose 
nostre, et è cosa per noi perniciosissima il mostrare d' havere tale sospetto. 
È ben verOy che non il portarsi incautamente in quest' affare potrebbe venir ad 
essere questo, che ancora non è, in modo, eh' è necessario all' Ecc-ze Y-re 
in quest'occasione, più che mai sia stato, l'uso della Loro innata pi-udenza. 

Al signor Savino Zamagna, che inviano a Sua Serenità, mi giova cre- 
dere, die haveran dato commissioni opportune per levare tutte l'ombre, che 
sono di mezzo ; ne a lui, eh' è savio e per età et esperienza pratico del 
mondo, mancaran maniere di rimettere le cose nostre con quella serenissima 
repubblica nella buona corrispondenza, durata dall' ambasciaria del signor Michele 
Sorgo sino al fine di quest' ultima guerra, intorbidata da malevoli con V in- 
trigo de sali di Narente, andati a male si per le estraordinarie diligenze usate 
dalla ])arte loro, sì anco per qualche negligenza da parte nostra : cose, che 
non possono (aitarsi, perchè finalmente siamo huomìni. Io spero in Dio, quando 
((uei signori haveran fatto la necessaria riflessione alla qualità di queir attione, 
intrapresa e proseguita da altri a nome loro, et al poco o piuttosto niente, 
che v' han guadagnato, e quando consideran, che in etfetto è nova e per con- 
seguenza indebita questa pretensione del saluto, si compungeranno e si editì- 
caranno (quando pur v' intervenga) della nostra docilità i) prudenza, motivo 
per concepir affetto verso di noi e venir a qualche espressione^ pubblica di ciò, 
come io non lascio di anteporre parlando a mio nome proprio e per ischerzo 
a questo signor ambasciatore, che volentieri ne sente ragionare e mostra, che 
non è propositione aliena dal dovere ne difficile a conseguirsi. 

Io senirò in cpiel poco, che dalla debolezza mia mi sarà conceduto, il 
signor Palmotta nei negotii pubblici, che dovrà trattare in questa corte, per 
quanto li paresse d' aprirsi meco, e sarò sempre simile a me medesimo in ser- 
vire, se non con sufficienza necessaria, almeno con fede e sincerità d' animo 
la patria comune. 

Facendosi, come a me è noto, instanza alla corte del rè christianissimo 
per la restitutione de' vascelli levati alla nostra natione da legni armati di 
Francia, giovarebbe molto alla consecutione, che Nostro Signore v' interponesse 
con Sua Maestà i suoi paterni offitii, e stimo, che, quando l' Ecc-ze V-re ri- 
<-hiedessero Sua Santità con lettera espressa, non potrebl)on che ottenerlo. Rap- 
presento il tutto reverentemente all' Ecc-ze V-re. 1115. 

1G77. marta 81. (sv. X., br. 1052. autograf) 

Javla dolasku Jakova Falmotića u Rim; ohećaje kao i u iwedashem 

pismu, da će mu hiti na ruku. 

E arrivato felicemente il signor Giacomo Palmotta, gentilhuomo inviato 
dall' Ecc-ze V-re alla Santità di Nostro Signore, all' honorevolezze del quale ^30 1) 

nel suo ingresso ot .•ippimtameiito io lio prociu'ato (; procuro di concoi-rcrc con 
og-ni maggior applicatione, e già gì' ho dato, quanto agli negotiati pendenti, 
le necessarie relationi, ne mancarò di spedire fedelmente e con dovuta matu- 
rità il mio giuditio, quando ne sarò ricercato per (juell' affari, a' quali di nuo\ o 
d'ordine dell' Ecc-ze V-re si metterà. Intanto non devo tralasciare di palesai- 
all' Ecc-ze V-re il contento, che ricevo delle degne e riguardevoli conditioni 
di questo gentilhuomo, e come spero in Dio, che il tutto è per sortire ottima 
riuscita, che ne' termini della possibilità sarà condotto e maneggiato dalla 
prudenza e saviezza di questo soggetto. l'.M'). 

1677. aprihi .*>. (sariivala se samo , minuta) 

Predao je Palmoiiću poslanicu, koju je za iiecja primio. Moli za dah.- 
ohavjesteùe o datuma svojih pisama, sto ih je senat primio. 

Mi perviene in un istesso tempo per via di Venetia l' honore delle due 
benignissime dell' Ecc-ze V-re, una di 14 e l'altra di IS caduto. Era già 
arrivato il signor Palmotta, al quale ho consegnato il piego a lui diretto, e 
toccarà al medesimo d' eseguir gì' ordini in esso contenuti. Vedo, che tìnal- 
mente sono arrivate le mie lettere scritte in diversi tempi. Ma perchè 1' Ecc-ze 
V-re non mi significano le date di ciascuna, come in una d' esse Le ho sup- 
plicato, resto tuttavia nell'incertezza, se siano venute in salvo tutte e se i 
duplicati d' alcune spedite per via di Napoli. Le supplico di nuovo a degnarsi 
di consolarmi e liberarmi da questo dubbio. I*.t7. 

1677. aprila 24. (sv. Yì\.. hv. 770.) 

Raspravla o parnin izmedff paìvkijanà Boiata i kanoničkoga kaptola u 
Duhrovniku zbog zidana rožatske crkve. 

Intendo essere ricorsi dall' Ecc-ze V-re i parochiani della chiesa di Roxat 
in Ombla in proseguimento della loro pretensione, che dal capitolo de signori 
canonici sia loro riedificata essa cliiesa come a ciò ol)bligati per i frutti, clie 
ricevono dalle terre circouA icine, i (piali asseriscono essere stati anticamente 
della propi'ietà di detta chiesa adducendo per prova di questa loro assertione 
testimonii hoggi viventi et allegando inoltre per motivo la pratica per lo pas- 
sato di risarcirsi la sua fabbrica a spese del medesimo capitolo. Questa pre- 
tensione non s' ammette in modo alcuno dal capitolo, al qual' è parso molto 
strano, che trattandosi di cosa gravissima e che ha tratto successivo si sia 
sopra di essa risoluto nell' atto della visita, ove de iure si procede solamente 
in materie pertinenti alla correttione de' costumi et ordinatione de riti e per 
modo di foro piuttosto penitentiale che contentioso, e però hanno interposto i 
signori canonici la loro appellatione, acciocché il negotio sia conosciuto con le ;3i<) 

Slio (lol)ite forme e dopo udito le ra^u-ioui delle parti et esaminate le prove, 
lo aiitepoiìiro riverentemente tutto questo all' Kec-ze V-re sperando, che con- 
forme dalla solita Loro pietà lasciaran correre e decidersi ne' suoi tribunali 
questa controversia, nella quale è manifesto il torto dalla parte de' parochiani, 
a quali doverehhe bastare l' impunità del non prestare al capitolo i dovuti 
ossequii di kmeti, che sono loi'o. come lo sono tutti «i'ii altri lor pari a pad- 
roni di terreni appartenenti a tutti adi altri possessori di quella contrada, eh' è 
d'una medesima natura in tutte le sue parti, non separate da confini distesi, 
ma intermessi fra loro. Q'^^^^^^i terreni hoiijii sono »^-oduti dal capitolo unita- 
mente C(m monsi^iiior arcivescovo, il quale 'se fosse vero la supposta pi'oprietà 
di Roxati dovrebbe insieme col capitolo esseiv obbliuato concorrere alla pre- 
tesa riediticatione. e tanto più dovrebbe, quanto ne" risai'cimenti non ha mai 
concorso. Ma perchè tale proprietà non solamente non è vei'a, ma ne anco ve- 
risimile, ne monsiiiiior arcivescovo ne il capitolo sono in modo alcuno obbli- 
ji'ati alle spese di questa fabbrica. I fatti antichi è vanità di veder provare 
con testimonii nati più secoli dopo, mentre non possono addurre causa ne ra- 
gione della scienza di ciò, che atfermano, la (juale de iure non è altra che 
essere informato di ciò, (die dice, per haverlo o visto o udito in proprio et 
immediatamente, non si estendendo la fede de testimonii oltre quelle cose, che 
cadono sotto i sensi esteriori. Onde per prova legittima in questa materia 
restano solamente ad essen» idonee o le scritture autentiche o presuntioni ri- 
sultanti da fatti indubitati. Delle scritture non si poi-ta alcuna a favor de' 
parochiani, e le presuntioni sono tutte loro contrarie. r.,a prima di queste è 
r antichità della chiesa cattedrale, stata prima (juella di S. Pietro e susse- 
guentemente della Madonna santissima: la jarima delle quali, attesa la sua forma, 
haveva inanzi che ruinasse pel terremoto specie d'antichità molto maggiore 
che quella di Roxat, e non poteva darsi caso, che fosse senza sua propria 
dote ben pingue, ne altra dote poteva bavere in que' primi tempi, ne" quali il 
territorio non s" estendeva che ne luoghi dell Astarea, eccettuatone l'isole 
acquistatesi poi successivamente, ove poi nell" acquistarle s'è data la sua parte 
alla chiesa cattedrale cioè air arcivescovo e canonici, da quali tuttavia si gode, 
e gode liberamente senza dependenza, che hora si tinge essere restata da una 
capella di villa, nella quale il caso di povertà di proventi più verisimilmente 
può cadere. La seconda presuntione proviene dal ius di patronato, che go- 
dono i canonici sopra la chiesa di Roxat come ([uelli, a quali sempre è toc- 
cato di presentar nelle vacanze occorse prò tempore del rettore e curato della 
detta chiesa, e di questo non v' è dubbio alcuno. E chi ha mai detto, che il 
ius patronatus s' acquisti sopra una chiesa con spogliarla de* beni proprii, e non 
piuttosto con dotarla? La quale dotatione, se non fosse manifesto il contrario, 
sarebbe conveniente di presumere in questo caso, et se non fosse in pronto 
altra cagione più naturale e più propria, eh" è l' edihcatione e fondatione, la 
quale bisogna necessariamente presumere che sia stata fatta da canonici, e 
che tale sia stato titolo dell' acquisto fatto del ius patronatus, effetto legittimo, 
senza il quale o provato o presunto da più presentationi continuate non può 
sussistere, come dispongono chiaramente i sacri canoni, et in specie di con- 
cilio di Trento. Questo titolo obbliga i patroni in qualche cosa, quando sono 
meno idonee 1" entrate del rettore, d" andar risarcendo la chiesa patronata et 
anco di riedificarla, quando mina. Ma 1" obbligo non è immoderato e senza 
termine i-cstringendosi alla pena sola di perdere il dritto di presentare in 311 

avvenire, se non lo ì'ii ; in rig-u;irdo della qual pena i signori canonici si sono 
potuti astringere, se pur sono vere le depositioni de' testimonii, che solo cpiesto 
importano, alla spesa non grande delli risarcimenti prò tempore, ma mentre 
si tratta di fare la spesa della riediticatione intiera, attesa la loro impotenza 
manifesta, si contentano di perdere piuttosto (juello, di che non perviene a 
loro utile alcuno che mettersi ad impresa superiore alle proprie forze. Queste 
l'agioni sostenute da autorità de sacri canoni e di dottori, che in copia si sono 
addotti nel presente giuditio, pendente inanzi monsignor arcivescovo, io come 
uno del corpo del capitolo antepongo riverentemente all' Ecc-ze V-re dando 
Loro parte, come il medesimo giuditio s'è trasferito legitimamente qui in Roma 
nel suo tribunale ordinato a ciò, nel quale toccarà alli detti parochiani di 
addurre servatis servandis le loro ragioni e dar ad esaminare le prove, con 
le quali fortificano Y assertioni dello stato antico della loro chiesa, nel quale 
fondano la loro pretensione, che saranno benignamente uditi e fatte loro buone, 
sin a che arrivarà il valore di esse, le allegationi, che porteranno, con ogni 
speditezza. 11 qual corso di giustitia ecclesiastica, che habbia a seguitare per 
il suo verso liberamente, io spero nell' innata pietà dell' P]cc-ze V-re, da me 
non mai lasciata di vantare qui e predicare contro i calumiiatori di essa, il 
risuono de quali m' è occorso di sentire sino dalla bocca medesima di Sua 
Santità, che deve non havergli prestato fede. VJ8. 

1677. maja 1. (sv. VJI., I)i'. 771. autograf) 

audijenciji Jakova Falmotića kod pape. 

Accuso solamente all' Ecc-ze V-re la ricevuta della Loro humanissima 
lettera di s caduto riservandomi alla piena replica, dopoché hanno discorso 
maturamente col signor Palmotta, Loro inviato, il quale hebbe poi 1' udienza 
molto favorita da Nostro Signore et hebbe occasione di sperar qualche sollievo. 
Sopra di che il signor cardinal Cibò ha voluto tener proposito meco esage- 
randomi le strettezze correnti della sede apostolica, senza però venire a totale 
esclusione, e vi vorrà de ripieghi, mediante i quali possa con meno incommodo 
della camera ottenersi l' intento, sopra che non si manca di pensare ed ope 
rare. Scrivo solamente questo poco immediatamente dopo ricevute le suddette 
lettere per ogni caso del presto ritorno del grippo, die l' ha apportata ; al 
resto supplirò con le seguenti. 

r.M.i. 

1677. maja 5. (sv. VII., br. 772. autograt) 

Glasovi, da je kapitan od zaliva zaplijenio robu nađenu na brodu nekoga 

KopHća, Dubrovčanina. Razgovor o tome s poslanikom mletačkim. Branio 

je republiku kod kardinala Nitarda od osvade. da ona pristaje uz Mesifiane. 

Kratak osvrt na političke prilike. 

Corrono voci stavaganti dell' esecutione contro le robe di tutti inditìe- 
rentemente trovate nel vascello di Copcich, ritenuto dal capitan in golfo ; e perchè questo signor ambasciatore veneto in vedermi, (juando nel giovedì 
santo serviva in processione il papa, mi chiamò e si rallegrò meco del pieno 
accomodamento delle cose mediante T atto ossecjuioso del nostro inviato a Sua 
Serenità ; m' è parso di concerto del signor Palmotta d' andar da Sua Eccellenza 
per sentir qualche cosa, e le prime parole, che feci seco, volsi fossero di coii- 
gratulatione della sua nuova caiùca di comando in mare, che molto graelì 
con promettermi, che sarebbe nostro l)uon amico e procurarebbe di servirci 
tutto quello li fosse possibile per mantenere la buona cori-ispondenza, come 
sempre dice d' ha ver fatto, che li par molto conveniente. Entrassimo poi in 
proposito dell' esecutioni suddette, le quali io dissi che non potevo credere nel 
modo, che il mondo le divulgava, con aggiungere il perchè. E Sua Eccellenza 
mi disse, che non dovevo crederle in modo alcuno; che dal pubblico egli non 
uè haveva avviso alcuno, ma per quello haveva per altra parte, non sa essersi 
brugiato altro che la balla di panno d' Olanda mandata a Venetia della prima 
presa, che non credea si fosse effettivamente fatto l' istesso delle restanti ri- 
maste a Zara, e ciò per contrabando commesso da un mercante armeno di 
trasportar essi panni per lo stato veneto e condur con barche chiozzotte nel 
porto d' Ancona ; che contro altre robe che di esso Armeno credea assoluta- 
mente che non si fosse usato il detto rigore, e questo medesimo solamente 
prò forma, che però li dissi la nota delle robe attinenti a nostri nationali. 
che, mentre fossero prese, attenderebbe si restituissero, e che ad etfetto di 
ciò ne scrivereb])e et a Venetia et a Zara. Deve parlare e fare così, perchè 
questi patroni se ne sono seco doluti, come Sua Eccellenza medesima mi ha 
affermato, e non haverebl)ono con che giustificare ne anco in apparenza un" 
acerbità di questa sorte, hora massimamente, che non v' è di mezzo il pun- 
tiglio del saluto e si professa, che le cose sian ritornate in pristino, e che 
vi sia ordine di lasciar transitare lil)eramente per mare si i legni come le 
robe della nostra natione, come egli mi lia affermato d' haver ordine di riiV- 
rirlo a Nostro Signore. Riferisco ali" Pkc-ze V-re le nude parole da me sen- 
tite, senza impegnarmi d' haverle per conformi puntualmente al fatto. E quanto 
alla nota da Sua Eccellenza domandatami, farò, che d'Ancona si trasmetta a 
Venetia et ivi si dia al corrispondente di Sua Eccellenza, cosa, che non può 
nuocere, e spero in Dio. che giovarà e ne darò avviso a Venetia al signor 
Zamagna. Nel rimanente mi riporto a ciò, che in questo proposito è per scri- 
vere all' Ecc-ze V-re il signor Palmotta, al quale il tutto ho conferito, e siamo 
tutti due di parere, che anch' egli si porti da Sua Eccellenza. 

die non ho detto al signor cardinal Nitard in nostra 2:iustifìcatione circa 
r incarico, che ci danno di partiali a Messina ? Ma Dio sa, con che frutto, 
mercè ad una fatale incapacità di ragione, come anco di buon conseglio in 
quella natione. ( )nde nasce il detrimento, che corre, e quasi la ruina delle 
cose Loro, e Dio voglia, che non si sentano mutationi grandi in Sicilia, bora 
che Francia, con l'acquisto di S. Omer e di Cambrai e con la rotta campale 
data agi' Olandesi è in istato di trasmettere gran forza in proseguimento delle 
sue imprese in queir isola. 

Poscritta. - Mando il breve responsivo dell" oflitio di congratulatione a 
Nostro Signore, che ho consegnato al Padre D. Alfonso Ghetaldi, che se ne 
ritorna insieme con la presente alla patria. 3i:5 
200. 

1677. novembra B. (sv. VII.. I)i'. 77.']. autograf) 

Jovfa, (hl je prhitio pisma za Ja kora Fahnotića. O dalnovidti {canoc- 
chiale), što (ja ima nabaviti. 

Le lettere dell' Ecc-ze V-re, dirette al signor Palmotta da ricapitarsi a 
me e eseguirsi il contenuto di esse nel caso della di lui partenza, l' hanno 
trovato non partito ancora, il che a me leva V occasione di scrivere sopra 
l'affare, che portano, poiché da lui medesimo, il (juale s^ impiega con ogni 
maggior applicatione a servirle, intenderanno tutto ([uello, che occorre. 

Sto mettendo in ordine il canocchiale, che mi commettono, e vi vuole 
qualche manifattura per non sottoporsi a prezzi rigorosi dell' artefice, che si 
vanta d' essere unico nel mestiere e fa pagare il nome, allo strepito del (^uale 
poi il più delle volte non risponde l' effetto. 

E sarà cosa buona con spesa minore di quella, che l' Ecc-ze V-re mi 
prescrivono. Ma è impossibile di far in modo, che non vi voglia qualche in- 
struttione per maneggiarlo, come è, che sia slongato secondo i segni sopra 
ciascun canello, che, quando i vetri prendessero polvere, siano nettati et a tale 
effetto svitate le bussole, che contengono ciascun vetro; e che la longhezza 
assegnata serve per viste ordinariamente buone, ma quando s' incontri vista 
debole, come ordinariamente è quella di chi da giovaiie usa gP occhiali, la 
lunghezza va alquanto scortata, e slongata la medesima, quando si guarda 
oggetto posto da vicino. Il tutto sarà mostrato da me al signor Palmotta, il 
quale lo riferirà in modo, che l' instromento, a chi sarà presentato, non riesca 
inutile. •101. 

1677. novembra 17. (sv. YIJ., ])r. 774.) 

Jav(a,daJeotikio put Dubrovniìia. Jal'ov Paìmotió, izvanredni poslanik papi, 
koji je lijepo riješio svoju zadaću. Kako papa i kardinal Cibò žcde, što 
Turci republiku uznemiruju. Sale po Palmotiću izvještaj o stvari rn[e- 
tskih kaliidera i pismo velikoga vojvode toskanskog. u kome se prvi put 
daje dubrovačkoj gospodi naziv „Eccellenze" . Zali se na poteškoće u na- 
plaćivairu svojih dohodaka u Dubrovniku. Iz druge općene patriotske žele 
preporučuje, da se iskorijeni u Dubrovniku javna igra. 

Ritorna alli soliti impieghi di cotesta eccellentissima repubblica il signor 
Giacomo Palmotta nella patria dopo haver lodevolmente terminato quello, che 
dall' Ecc-ze V-re li fu dato di Loro inviato straordinario alla Santità di Nostro 
Signore, e porta seco i dispacci delle f^ratie otteimte da Sua Beatitudine della 
commutatione del luogo per V investimento delti denari a frutto da erogarsi in 
usi pii, ordinati nel testamento di quondam Ser Luca Giamagna, e della 
proroga per 10 anni della grafia, che s' hebbe dalla Santa Memoria di papa 
Clemente IX. dei 750 luoghi di Monti, attinenti a diversi luoghi pii e corpi :')U 

ecclesiastici della nostra città, 1' uno espresso nel breve apostolico, che porta 
seco, e r altro in un cliiroi»'rafo di Sua Santità, del quale ha preso una copia 
autentica essendo necessario, che 1' orig-inale resti in curia per spedire i man- 
dati e fare altri atti necessarii per V etìettuatione della ,i;-ratia, de' quali mia 
sarà incombenza e sono in pensiero (se altrimente dall' Ecc-ze V-re non mi 
si ordinaj, che a nome dei sis^nori tesorieri si facci la speditione, i quali in 
virtù di ciò, il loro legitimo interveniente esigga a tempi suoi i frutti di 
detti luoghi di Monti ; con havere sì nell' affare delle contumacie in Ancona, 
come in quello della pretesa immunità dal delinquente di Canali con applica- 
tione e diligenza adoperatosi, come dell'esito dell'uno e dell'altro 1" Ecc-ze 
V-re potranno raccogliere. In tutto quello, che a me è stato lecito e possibile, 
è stato questo signore sincera- et accuratamente servito, come egli stesso, sono 
certo, ni honorerà d" attestare. ^la piccolo luogo al mio aiuto ha lasciato la 
sua virtù e valore, conosciuto e molto commendato da Sua Beatitudine e dal 
signor cardinal Cibò, come l' Ecc-ze Y-re vedranno dal breve e dalle lettere, 
co (|uali l'accompagnano. Compatiscono estremamente tutti due T Ecc-ze V-re 
neir angustie, che dalla barbarie de Turchi sovrastano a cotesta patria, e 
L' esortano a stare di buon animo per quel, che concerne gì' insulti dalla parte 
del mare; senza i quali non è sì franca, come altri direbbe, a quei barbari 
r occupatioue della nostra città, attese Y angustie e 1' asprezza del suo sito, ma 
(luest'istesso senza aiuto esterno è poco bastante, col solo presidio delle nostre 
debolissime forze. Io spero in Dio benedetto et in S. Biagio, nostro protet- 
tore, che non è per venirsi a questo cimento, ma per ogni caso seguitarò 
neir instanze del detto signor Palmotta incominciate, et in questo mi governare 
con gì' ordini, che V Ecc-ze V-re mi daranno, e con gì' avvisi, che si haveranno 
degl' andamenti de Turchi, in ordine a che riesce incommodissima la tardanza 
dell' arrivo della filucca spedita coi necessarii dispacci verso Ancona, e Dio 
voglia, che non sia perita nel mare, per il ((ual caso sempre da temersi sarebbe 
stato necessario, che si fossero spediti duplicati con passaggi, che intanto sono 
pervenuti in Barletta et Ancona. 

Ho consegnato a detto signore la relatione degP affari pendenti al suo 
arrivo in Roma, che erano due: uno de monaci melitensi e l'altro dello sgravio; 
nel primo ho lasciato operare a lui, che ha trovato il negotio ancora imma- 
turo, et il secondo involto in molte difficoltà, che egli medesimo spiegarà ali 
Ecc-ze V-re. 

or ho ancora consegnato una lettera del signor serenissimo Gran Duca, 
risponsiva alla scritta a Sua Altezza nell' anno 74 e da me presentata. La 
((uale non contiene altro di considerabile che il titolo d' ..Eccellenza", che 
finalmente dopo lunghe e laboriose diligenze è stato da me ottenuto e servirà 
per esempio in avvenire in simili contingenze anco con altri prencipi, che- 
però è bene di tenerne conto per poterla utilmente allegare: l'ho ritenuta 
qualche tempo appresso di me per ogni bu(m rispetto, ma poi ho considerato 
essere pur conveniente, che facesse il suo corso. 

Nel goder l'honore, che l' Ecc-ze V-re mi fanno di servirle in questa 
corte, prometto fede e diligenza e che non perdonarò a fatica che sia, perchè 
habbino felice esito gP affari, che mi passano per le mani; et in contracambio 
delle mie opere in questo genere, nelle quali continuo da 25 anni in qua. 
non pretendo altro che benigno gradimento, salvo quello, che comunemente 
con ogni altro cittadino in patria, ove sono in vigore le bone leggi, m' è 3];> 

dovuto, et che con I,t Loro buona giustitia si degnino di concorrere a ciò, 
elle possa qui mantenermi C(m quel decoro e commodità, che al buon Loro 
servitio et alla mia senile età è necessario, e con cui sino a (juesto dì mi 
sono mantenuto non permettendo, che sia lecito ai debitori delle mie tenui ren- 
dite di costà tratenermi il pag'araento degl' affìtti e livelli delle terre da Loro 
godute del mio canonicato e benefitii, nel che gli miei intervenienti mi scrivono 
che s' incontrano durezze insuperabili, il che sì in riguarch) del mio privato 
interesse forte mi pesa, come in quello del pubblico, temendo, che questa li- 
bertà di ritenere l' altrui sia segno di stato molto afflitto della repubblica. La 
((uale Mjuando a Dio piacia di liberarla da ciò, che li minaccia (piest' ultima 
calunnia alla Porta) non è altrimente in quel misero stato, che dalla maggior 
parte di noi si deplora, ma se si considera altamente la natura delle cose, so 
dir all'Ecc-ze V-re, che in suo genere è cosa grande e sopra modo riguar- 
devole, e quando con affetto sincero sia da' suoi cittadini servita, da gran 
materia di sperare, che non solo sia per mantenersi nella sua libertà, che sin 
hora gode, ma d' haver ad esser ancora felice et abbondante e chiara nel 
mondo; ma bisogna, come ho detto, servirla sinceramente e con affetto tutto 
a lei rivolto et all' utilità et avvanzamenti di lei con operare virilmente ciò^ 
che non manca di sovvenirci, che va operato. Che poi i profitti del pubblico 
ridondaran certo a suo tempo ne profitti pri\ atì di ciascuno di noi ; e questi 
saranno maggiori d' ogni credenza di coloro, che consideratosi solo dell' inte- 
ressi presenti a quelli dell' avvenire punto non riflettono et appena li stimano 
propri i . 

Compatiscano l' Ecc-ze V-re, Le prego, al fervore del mio zelo, il 
quale mi rende ardito e loquace; a che s'aggiunge il privileggio dell" età 
avanzata e già superiore a quella di tutti quasi del nostro ordine, sebene 
cedo a tutti di virtù e sufficienza. Io prego Dio benedetto, che dia all'Ecc-ze 
V-re la constanza necessaria ne' presenti travagli e che per sua misericordia 
presto da essi Li liberi, e fo conto d' intervenire nelle processioni et altri atti 
di pietà, ne' quali ripongono lodevolmente le Loro speranze. Considero niente 
di meno, che le orationi e le preci sono una parte del conmiercio, che inter- 
cede fra Dio et il suo popolo; l'altra sarebbe offerir e con efletto dare alla 
Maestà Sua qualche cosa del nostro per haver air incontro da ricevere ((uel, 
che dalla sua misericordia domandiamo, e ([uesto non è altro che le buone 
opere, delle quali io mi prendo ardire di soggerirne all' Ecc-ze V-re una, la 
(piale sarebbe accettissima al divino beneplacito et in se stessa sopra modo 
utile e salutare, et è di prohibire il maledetto giuoco pubblico, ruina delle 
famiglie, coruttela di costumi e fonte d' ogni peccato, come io trovo nelle me- 
morie della Biblioteca Vaticana, che havean prohibito e tenuto lontano i nostri 
buoni maggiori „kad je Bog pomago" et erano felici e floride le cose nostre, 
et era passato in proverbio .,apud Ragusinos nullum alium adesse ludum nisi 
litterarum". Di nuovo domando perdono all'Ecc-ze V-re di questa mia libertà, 
anzi simplicità. 

Ho consegnato al signor Palmotta un canocchiale di 12 palmi incirca, 
con un altro di 7 incirca per giunta per ogni caso, che il primo paresse 
poco maneggevole : in tutti due è andato di spesa scudi trenta, de' quali io 
mi sono valso dal signor Sinibaldi, che ne darà debito e già l' ha dato alli 
signori tesorieri. 1077. (lec-eiiibra 18. (sv. VII.. In*. (UJ. autograf i potpisani 
prije])is) 

Javla, da je papa republici darovao 30 „migliara" piiščaiiog praha, koji 
će i^e predati Boždarii u Jakinu. Xada ^c i daloj pomoći. 

Seo'uitaiido tuttavia a trovarsi (jui ali' oscuro delle cose di costà, mentre 
■dalla filucca spedita con dispacci per Ancona ancora niun' avviso certo arriva, 
€ riflettendosi da me al pericolo, che si corre di qualche improvvisa violenza, 
alla quale ogni ragione vuole di star apparecchiati a resistere, ne potendosi 
ciò eseguir senza le necessarie munitioni. delle quali mi viene detto che si 
«carseggia, et in specie della polvere, e che anco quel poco, che si trova, è 
di mala qualità, ho giudicato bene di rappresentar questo inconveniente alla 
santità di Nostro Signore, dalla quale ho ottenuto iu riguardo di ciò miglia ra 
v>0 .di polvere, e questa sera va ordine a Fabriano, che il tutto s' invii quanto 
prima in Ancona in mano del signor Diodono IJosdari et a dispositione dell' 
Ecc-ze V-re, alle quali spetta di dar gì' ordini opportuni per lo trasporto 
di questa roba. Dopo tanta durezza sin hora esperimentata in ottener sov- 
ventione positiva da questa parte è di molta consideratione questo puro dono 
di roba, eh' è precisamente necessaria e che, se havessimo a comperare, sola 
<) milla ducati ci costarebbe, et è dono, che ci si fa non di cose pertinenti 
al nostro stato, ma del proprio della camera, il che in quantità, com'è questa, 
mai sin hora è succeduto. Dico tutto questo per dar motivo all' Ecc-ze V-re 
di ringratiar con speciale honor di parole a Sua Beatitudine et il signor car- 
dinal Cibò, che s'è lodevolmente impiegato per favorirci. Con questo io con- 
sidero, che s' è rotto il ghiaccio delle negative in questo genere, et io sono 
in animo di valermene per cavar qualche cosa in contanti della gratia del 
chirografo, ottenuto con tanta sua lode dal signor Palmotta. 

Antepongo riverentemente, che questa roba si collochi in parte della 
città, che sia meno pericolosa in ogni caso di sinistro, di cui ninno si può 
ripromettere. A che la torre di S. Luca forse non totalmente è a proposito. 

Intanto ricevo per via di Ancona due humanissime lettere dell' Ecc-ze 
V-re di 18 del passato, portate dalla filucca spedita da Padri di S. Francesco, 
in esecutione delle quali non mancare di fare quel, che occorre. Dell' altra 
lìlucca spedita prima et arrivata in Ancona insieme con questa non si sono 
ancora havute le lettere. 

203. 

1677. decembra 22. fsv. VI.. l»r. 64(). i VIJ.. hr. 775y2.) 

Predao je pisma papi, kardinalima Cibòu i Barherinu. krivdi, sto ju je 

učinio provincijal franevački dubrovačkim poslanicima u Carigradu. 

Glavnice dubrovačke uložene u Kapulu. Jurisdikcija konsula dubrovačkog 

u Jakinu. O crkvenim poslovima. O porazu turskom kod Cigirina. 

Dopo bavere scritto all' Ecc-ze V-re in data 18 stante per via di Napoli 
con lettera, della quale viene congiunto qui il duplicato, mi sono pervenute •517 

(lue maui di Ijoro lettere con due ordinarli, l'uno dopo 1 altro ; la prima con- 
tiene due di 12 e lo del passato con quelle di ricapito per Nostro Signore, 
8. card. Cibò, e due per V eminentissimo protettore, tutte da me ricapitate 
prima d' bavere comune udienza, che in questi giorni vicini alle feste potrebbe 
differirsi più che non comporta la (|ualità e V urgenza dell' affare, che porta 
la prima di esse ; procuro intanto per via compendiosa d' ottenere decreto pro- 
visionale, che sospenda le censure e proveda prudentialmente allo scandalo,, 
che corre, e ciò seguirà, spero, quanto prima. ^ 

Quanto alla seconda del torto fatto a nostri signori ambasciatori in 
Coustantinopoli del provinciale de Frati di 8. Francesco, io ho parlato imme- 
diatamente a suoi superiori e mi dicono : ..Il Padre Boschi da Bologna non so- 
lamente in questo, ma in molt' altro cose ha dato cattivo saggio di se", e che 
gì' era stato mandato il successore, e presto sarà di ritorno in queste parti, 
e si procurarà, che sia mortificato e che si scriva al nuovo, come era stato 
(jui disaprovato il termine del suo antecessore; sopra questo procurarò che 
s^ aggiungano ordini dal papa, che è tutto quello, che può farsi in questo 
proposito. 

Ho scritto al Piritei, che mi avvisi delle particolarità della cedola regia 
per r entrate de' capitali nella città di Napoli appartenenti a nostri nationali, 
e con quel, che mi risponderà, andarò governandomi nelle diligenze con questo 
signor ambasciatore cattolico et altre, che giudicare protìcue pel fine, che si 
desidera. 

Col secondo ordinario ricevo due Loro humanissime a me dirette, ambe 
in data di 10 ottobre, in replica delle quali dico, che la propositione del 
signor Sturani di rimettere in uso la bolla di Sisto V.. che da iurisditione al 
nostro console in Ancona nelle cause de' nationali, mi ricordo fu tentato già 
con infinita premura et applicatione dal signor Marinco Tudisi I^. M. senza 
frutto alcuno, e molto meno si otterrebbe cosa alcuna in questo tempo allenis- 
simo da venir a risolutione, quando anco non v' habbino oppositione, come 
(juesta n' haverebbe grandissime. Et il papa, quando per impossibile ce lo con- 
cedesse, si crederebl)e meno tenuto a farci delle gratie, che in questi tempi 
sole ci bisognano. 

Due altre lettere ho ricevuto dirette al signor Palmotta di 4 e 10 ottobre: 
la prima tratta dell' affare dell' immunità, sopra il quale oltra quel, che air 
Ecc-ze V-re è stato già scritto, m' occorre di dire, come da prelati di quella 
congregatione ho inteso, con mia consolatione, lodar molto la pietà Loro apparsa 
nel processo fatto da monsignor di Mercana delle cose passate con monsignor 
arcivescovo. Resta hora, che si facci il processo principale sopra il delitto 
del reo e la sua qualità, se è bastante a fare il caso eccettuato nella bolla 
Gregoriana, sopra di che si sono già fatte T espeditioni e 1" Ecc-ze V-re havran 
ricevuti i dispacci, a quali mi rimetto sopra quella di 10. Il signor Palmotta 
ha negotiato avanti di riceverla pienissimamente governandosi con le notitie 
capitate per altre parti, e da lui l' Ecc-ze V-re havran sentito T humore di 
questo paese, e quanto può sperarvisi per nostro sollievo. ^ Nadbiskup se posvadio s Franevcima tražeći četvrti dio svih svijeća 
kod pogreba nekoga plemića, a kad mu ih oni nijesu htjeli dati, izopćio ih 
je iz crkve. Krivna bijaše na obje strane po sudu senata u pismu od 1 2., 
novembra 1^)77. (sv. VI., br. 638.) :U8 

Intanto sono capitate notitie da tutte le parti della rotta di Cechrin,^ 
la quale qui si stima che hahbia fatto passare la voglia a Turchi di appli- 
carsi ad acquisti per i mari di qui. onde credono essere minore il pericolo 
delle cose nostre. Ma io non mi fermo per ([uesto con diligenze, con le ([uali 
ho già ottenuto la munitione. della quale tratta raggiunta lettera, et andarò 
procurando dell'altre cose ancora. Sarò dal signor ambasciatore veneto e li 
rappresentarò 1" importanza del nostro altare con lodarmi delle benigne dimo- 
strationi et offerte del signor bailo, et haverei sommamente a caro di saper, 
che risposta s' è riportata a ricorsi fatti immediatamente a Venetia. A Venetia 
si strepita della pratica datasi a nostri vascelli in Ancona dopo il bando della 
Dalmatia. e qui non si vorrebbe dar disgusto, e dall'altra parte si conosce 
il dovere. Però le tilucche han havuto qualche giorno di contumacia, ma con 
titolo d' havere toccato Dalmatia. che non pregiudica le nostre patenti: et in- 
tanto spero in Dio. che il male passarà. 

In (juesto punto, che sto serrando le lettere, mi viene mandato 1" acchiuso 
.decreto : il (juale servirà però interim per rimediare allo scandalo del popolo. 2(14. 

1678. januani 5. (sv. V].. lir. «U:^.) 

Xada se pomoći od pope. Prilike u Carigicidu, gdje su poslanici Kahoga 
i Buca. Koliko će ììovara pribaviti. izopćenu dubrovačkih Fraùcvaca. 

Dopo essersi con la concessione della polvere rotto il ghiaccio della ne- 
irativa, alla quale s' era posto il papa verso l' instanza d" aiuti positivi dall" 
Ecc-ze V-re desiderati, io vado osservando le congiunture e pigliando i passi 
opportuni per ottener altre grafie dell' istessa sorte et in specie di domandar 
armi, come vedo, che l' Ecc-ze V-re desiderano, e so esservene costi bisogno 
preciso. In ordine a questo aspetto le notitie dello stato, al quale si saran 
poste le cose nostre in Constantinopoli. dopoché sarà ritornato il barco. che 
(jui ne da loro eccellentissimi signori, i quali non han nove più fresche di 
2 ottobre, ne dal bailo, dal quale se ne hanno di 26. sono ancora pervenute, 
e così non fosse, come si sentirà qualche durezza usata contro i nostri am- 
basciatori, nel qual caso penso dì dar fuora l' instanza suddetta, alla quale 
attendo hora di fare il letto, perchè habbia più facilmente luogo nell' animo 
di Nostro Signore. Xon tralascio di sperarne denari contanti ancora in quan- 
tità contenuta nel chirografo hautosi. et in ogni caso, se vorremo, ci riuscirà 
d" havere tutta la somma di 8(K<hm> scudi o buona parte di essi ad interesse 
(li due per cento. Il che, quando ci basti 1" animo di valerci de soli frutti di 
questo denaro et astenerci religiosamente di toccare il capitale, certo che ci 
tornerebbe conto. Poiché T interesse suddetto di poco passerebbe in tutto il 
corso di dieci anni la somma di H milla scudi, i quali et anco più si avan- 
zano nella transmissione solamente della moneta in ongari, i quali corrono 
hora a Venetia a lire I6V4J ^'^^ corrispondono (pii a liiuli 17^ '.^ incirca, che 

1 Cigirìn. poi costi si CMml)iano a ^rossetti 110, che sono all'intorno il valore di «iiiili 
20. Io non sono sicuro^ che questo ni" habhia a riuscire con tutto^ che il 
Monte della Pietà sia liora fuori delle strettezze, nelle quali i mesi passati 
si trovava, et haverò a trattare con i ministri di quel luogo, che non si tro- 
vano, come il papa, impe>;nati nella negativa, et il partito, del quale hora 
tratta, è più vantaggioso per chi tratta con noi, che non era quel, che fu 
proposto a Sua Santità Non sono, come dico, sicuro della riuscita, ma per 
ogni caso, che potesse ottenersi, T Ecc-ze V-re si compiacciano di farmi noto 
circa questo il Loro sentimento e se comandano, che riuscendo la cosa io 
attenda a convertir il denaro nella detta moneta d' ongari con governarmi nel 
prezzo tanto qui, quanto a Venetia, secondochè giudicherò espediente, quando 
esso prezzo venisse intanto a diversificarsi dalla ({uantità di sopra accennata. 
Sono in speranza, che le diligenze, alle quali mi metto per servitio dell' Ecc-ze 
V-re, non siano per esser vane, sì per la natura favorevole del negotio, sì 
per r ottima dispositione impressa dell' animo nel papa da nostro signore in- 
viato, dalle cui concessioni e modo grato di negotiare honorevolissimamente 
si continua di parlare. S' aggiunge 1" edificatione grande ricevuta dal modo 
d' operare nella causa pertinente all' immunità, apparso nel processo riferitosi 
in congregatione, e se l' Ecc-ze V-re si disporranno di conformarsi pronta- 
mente a quello, che dal contenuto del 2^ processo giudicnrà la medesima con- 
gregatione doversi fare del reo esimito dalla chiesa. 

Ho mandato all' Ecc-ze V-re con la mia di 22 del passato per via 
d' Ancona la sospensione per due mesi dell' interdetto apposto alla chiesa di 
San Francesco, clr è stato un decreto prudentiale e provvisionale avanti di 
gustarsi i meriti della causa. Dopo questo verrà un altro simile per tempo più 
longo, nel che io lascio operare i Frati, che così passano le cose con maggior 
decoro pubblico e meno impegni. 

Mando qui acchiusa la risposta del signor cardinal Barberino alla let- 
tera, che tratta dell' interdetto ; all' altra poi, che tratta del Padre provinciale 
de Francescani in Constantinopoli, non occorre risposta, perchè quelli sono 
Padri Conventuali, sopra i quali la protettione di Sua Eminenza non si stende. 205. 

1678. januam 29. (>v. VJ.. br. 047. ) 

cijeni praha. Sto je učinio, da se oslobode od zabrane dub)'Ovački do- 
li ori u Napulii. izbom odaslanika u poslu oslobođena Petra Zamane, 

Ho dato parte alT Ecc-ze V-re della gratia fatta Loro dal papa di 'M) 
migliara di polvere con mie lettere per via e di Napoli e di Ancona, di 
dove tengo avviso, che era cominciata n com])arire la roba da Fal)riano, et 
ho operato col signor marchese Nerli, che ne tiene 1' appalto, che buona 
parte vi sia della fina, il eguale mi propone il partito di scriverle, se occorre 
di salnitro in quella quantità, die vogliono a prezzo di scudi 10 il cento 
posto alla vela dn far polvere di c;uioue, e quello da far polvere fina 
scudi 15 ogni 100 liì)re insinuandomi il modo di avanzare 6 per cento, 
che andarebbono nella tratta, della quale facilmente il papa ci farebbe la uratia, e 1* Ecc-ze V-re restino sei'\ ite di risponderiiii esj)ressaiiiente sopra 
([iiesto pulito^ percliè io possa mostrare d' liaver fatto conto di questo signore 
mio padrone di lunga mano e degno d ogni maggiore stima. 

Ho operato, che per parte di Nostro Signore si scriva a monsio:iior 
nnntio di Spagna di aiutare co' suoi offitii il negotio. che in quella corte 
A maneggia, per ottener cedola più chiara in ordine al dissequestro in Napoli 
dell' entrate de nostri nationali, et ho scritto ancor io a Sua Signoria illustris- 
sima per informarlo doU" affare ne iio dubbio, che non vi si adoperi con 
applicatione. 

Intendo, che 1' Ecc-ze V-re liabino deputato il Padre Fra Francesco, de- 
finitor generale, per promovere a nome Loro in Napoli la liberatione del 
signor Pietro Zamagna et assistere agi' altri negotii publ)lici cosi nella detta 
città, come anco, quando bisogni, nella corte di Madrid, ove a tal' effetto 
s' habbia a portare, il che è stata l)onissiiiia risolutione per i mezzi potenti, 
che questo Padre Jiavrebbe di giovare alla causa pubblica mediante la 
grafia del Padre connnissario generale dell' ordine, potentissimo et effica- 
cissimo con tutti i Spaginioli (pianto sia altro soggetto, che viva ar inondo^. 
Ma si contentino 1' P]cc-ze V-re, che 1 elettione fatta da Loro operi il suo 
effetto indirettamente, il che sarà, jìerchè il detto Padre commissario per 
non si privare del ininisterio di questo suo confidente in una persecutioue 
concitatali qui in Roma, e che hora più che mai bolle, farà da se molto più. 
che con suo calore non farebbe il Padre Fra Francesco, il quale per questo 
rispetto non può personalmente servirle ne in modo alcuno moversi da Roma, 
come egli stesso riverentemente espone ali" Ecc-ze V-re con prendere talvolta 
altro titolo per ottenere d' essere dalla Loro benignità scusato : se bene v' è 
ancora il rispetto molto patente di non giocarsi per sempre il suo posto di 
lettore di teologia e per conseguenza la stanza di Roma. 1678. februara 5. (.sv. VH.. Uw 77 ó. autograf) 

<)dredìo jc, da .se prah otpremi odmah h Dubrovnik s brodom, koji se 

iiahodi u jakinskoj luci. () bankovnim poslovima. Saopćuje, što je čuo od 

poslanika spanolskoga o osjećajima hegoca kralja prema republici. 

Tengo avviso d' Ancona, che sia arri\ata quasi tutta la quantità della 
polvere^ della quale Nostro Signore ha fatto gratia ali" Ecc-ze V-re, e perchè 
si trova in quel porto un vascello della natione, arrivato per buona cougi- 
untiu'a con robe da Levante, io ho havuto per bene di ordinare, che detta 
polvere si carichi in esso et invii a suo viaggio senza aspettar altro, nel 
che mi giova credere d' haver incontrato nella soddisfatione dell" Ecc-ze V-re. 
Intanto attendo di lontano per ottener il contante sopra il pegno dei luoghi 
di Monti nella forma accennata all' Ecc-ze V-re, dalle quali aspetto il bene- ^ Pismo, što <ia je senat upravio na rečenoga Frauevca s potankim 
uputama, što i kako ima